Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nauczycielki przed sądem
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
dyrlo13-02-2009 20:12:57   [#101]

No,  tak myślałam, czyli przecieki... jak nic..

Małgoś13-02-2009 20:23:51   [#102]
dyrlo ...nadinterpretacja chyba ;-)
malgala13-02-2009 20:42:26   [#103]
może nie przecieki tylko zaglądanie przez ramię uczniom do testów lub pytanie typu "czy wszystko jasne?, jak wam idzie?", czyli przeszkadzanie piszącym
dyrlo13-02-2009 20:56:22   [#104]

Małgoś, przepraszam, wiem ale...

ale co może wiedzieć nauczyciel nieuczący wcześniej ucznia zaglądając mu przez ramię?

Skąd ten nauczyciel, niepolonista wiedział, że jest lektura, której Ci uczniowie nie czytali?

Chyba, że dzieciaki "podniosły" alarm. I tu już należało zadziałać, czy mam się domyślać, że były rozmowy pomiędzy zdającym a członkami ZN?

Ja przepraszam i wycofuję się raczkiem ... :-(

Małgoś13-02-2009 21:00:55   [#105]
myślę, że dzieciaki podniosły alarm
dyrlo13-02-2009 21:04:56   [#106]
...
Małgoś13-02-2009 21:06:32   [#107]
ale to i tak nie jest sednem sprawy :-)
sedno to to, że KO uderzyło w zbyt wysokie struny i w efekcie sąd uniewinnił
i to jest kuriozum
bo choć wtajemniczeni wiedzą, że panie zawiniły, to społeczeństwo uzyskało informację, że panie nic złego nie zrobiły
a to nie jest OK
w/g mnie wystarczyło, żeby panie poniosły konsekwencje i kary nie w odniesieniu do kodeksu karnego (bo to się nie udało), ale dyscypliny pracy (czyli kodeksu pracy lub Karty Nauczyciela)
dyrlo13-02-2009 21:11:41   [#108]

Tak, zgadzam się ...

 

AnJa13-02-2009 21:14:38   [#109]
Małgoś- a to KN to w szkołach niepublicznych jak tak naprawdę w takich sytuacjach wygląda?

Bo mi się widzi, że nie bardzo.
Małgoś13-02-2009 21:15:58   [#110]
trochę z KN obowiązuje ( na końcu wymieniane sa art. dla npbl.)
Małgoś13-02-2009 21:17:07   [#111]
ale kodeks pracy najczęściej w 100% obowiązuje
Małgoś13-02-2009 21:19:46   [#112]
to jest podstawa dla npbl:


Art. 7.
3. Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej wymienione w ust. 2, jeżeli:
1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. a),
2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,
3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, z wyjątkiem egzaminów wstępnych,
4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
5) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, a w przypadku liceum profilowanego - kształci w profilach kształcenia ogólnozawodowego, o których mowa w art. 24 ust. 6,
6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio,
z zastrzeżeniem art. 86.
AnJa13-02-2009 21:22:14   [#113]
aha- czyli 3

ale zabranie gimnazjum uprawnień szkoly publicznej oznacza jej likwidację

a to już na pewno nie dobro dziecka
Marek Pleśniar13-02-2009 22:29:15   [#114]

jedynymi osobami, oprócz nauczycieli, które nie czytały tych lektur były dzieci

stąd wnioskuję, że to dzieci zauważyły że nie czytały

 

 

ps. masa dzieci nie podziela poglądu Anji - że likwidacja gimnazjum nie jest dla ich dobra

Małgoś13-02-2009 23:46:27   [#115]
:-)))))))))))))
jakby sie temu przyjrzeć z bliska, to mało komu sie gimnazja kojarzą z dobrem dziecka ;-)
hanabi14-02-2009 08:52:00   [#116]

a kodeks pracy wobec niepublicznych?

organ prowadzący wypowiadał się, że nadal ma zaufanie wobec pani dyrektor?

żadnej kary panie nie poniosą ,według mnie  fakt, że szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej wcale nie oznacza, że komisja dyscyplinarna ma jakies uprawnienia wobec nauczycieli w niej zatrudnionych

maeljas14-02-2009 10:02:42   [#117]
art. 75 KN dotyczy także nauczycieli szkół niepublicznych z uprawnieniami
Małgoś14-02-2009 12:46:53   [#118]
KN a szkoły niepubliczne:

Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publiczne to te z art.1 ust.2 pkt.2
Art. 91b szczegółowo informuje, które artykuły KN dotyczą szkól niepublicznych z uprawnieniami

Art. 91b. 1. Do nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć nie stosuje się przepisów art. 54-61, 71, 72 i 86-91.

2. Do nauczycieli zatrudnionych w:
1) szkołach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 11a i art. 63;
2) przedszkolach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar zatrudnienia, ma zastosowanie przepis art. 63;
3) przedszkolach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a, oraz szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 9-9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 26, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, art. 70a ust. 3, 4 i 6, art. 75-86, art. 88 i art. 90;
4) przedszkolach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 9-9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 26, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, art. 70a ust. 3, 4 i 6 i art. 75-85.

2a. Do pracowników, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 51, art. 63, art. 64 ust. 3, art. 86-88 i art. 90.

3. Zakres stosowania ustawy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe określają odrębne przepisy.

4. Z nauczycielami, o których mowa w art. 17 ust. 2a, na czas skierowania do pracy w szkołach europejskich, nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę w jednostce organizacyjnej, której zadaniem statutowym jest organizacja i koordynacja funkcjonowania szkół, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. a ustawy o systemie oświaty.

5. W okresie wykonywania pracy w szkołach, o których mowa w ust. 4, nauczycielom przysługuje wynagrodzenie w wysokości równej ekwiwalentowi pieniężnemu za urlop wypoczynkowy, ustalonemu według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 67 ust. 3. W pozostałym zakresie prawa i obowiązki tych nauczycieli określają odrębne przepisy.

6. Okres wykonywania pracy w szkołach, o których mowa w ust. 4, jest zaliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia nauczyciela wynikające ze stosunku pracy.

Art. 91c. 1. W zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

2. Spory o roszczenia ze stosunku pracy nauczycieli, niezależnie od formy nawiązania stosunku pracy, rozpatrywane są przez sądy pracy.

Zmiany

Art. 91d. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w:
1) art. 30 ust. 6 i 10a, art. 42 ust. 7, art. 42a ust. 1, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7, art. 70a ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;
2) art. 9g ust. 2, art. 29 ust. 1, art. 30a oraz art. 53 ust. 3a i 4 - wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa;
3) art. 6a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 i 13, art. 9b ust. 3, 3a i 4 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 pkt 1, art. 9f ust. 1, art. 9g ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 18 ust. 4 i 5, art. 19 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 2, art. 31, art. 54 ust. 2 i 5, art. 56 ust. 2, art. 61 ust. 3, art. 63 ust. 2, art. 66 ust. 1, art. 82 ust. 2 oraz art. 83 ust. 1 i 1a - wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]