Forum OSKKO - wątek

TEMAT: przyjęcie dziecka z zagranicy do szkoły
strony: [ 1 ][ 2 ]
mada208-12-2008 12:06:51   [#01]
Chcemy przyjąć do szkoły polskie dziecko, które przez wiele lat mieszkało za granicą (Hiszpania). Teraz przyjechało do kraju. Należy do naszego obwodu.
Czy jest jakieś rozporządzenie lub ustawa, które reguluje takie rzeczy ?
Chcielibyśmy to zrobić zgodnie z przepisami aby niczego nie przeoczyć i żeby formalnie było w porządku. Prosze o pomoc.Dziekuję
sońka08-12-2008 20:08:27   [#02]
dzisiaj sciągnęłam z KO (chyba) Lublin m.in.

UCZEŃ POWRACAJĄCY Z ZAGRANICY

Rodzice powracający do Polski po okresie pobytu za granicą mają obowiązek zapisać dzieci do szkoły, jeśli są to dzieci podlegające obowiązkowi nauki lub obowiązkowi szkolnemu (7-18 lat). Dotyczy to również dzieci 6-letnich, które są objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach i w szkołach.
Zasady przyjmowania do szkół uczniów, którzy uczęszczali do szkoły za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 wymienionego wyżej rozporządzenia uczeń, który uczęszczał do szkoły za granicą przyjmowany jest do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, na podstawie następujących dokumentów:
- świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą
- ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce,
w oparciu o te świadectwa ustala się sumę lat nauki szkolnej ucznia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. znaczące różnice programowe pomiędzy szkołą, do której uczeń uczęszczał i do której ma być przyjęty) rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o przyjęcie dziecka do klasy programowo niższej niż wynika to z sumy lat jego nauki szkolnej.
Rodzice ucznia występują do dyrektora szkoły z podaniem o przyjęcie dziecka do szkoły. Do podania należy dołączyć ww. dokumenty przetłumaczone na język polski. Warto podkreślić, iż w przypadku uczniów powracających z zagranicy i przyjmowanych do szkół ponadgimnazjalnych nie stosuje się obowiązujących zasad rekrutacji. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje wyłącznie dyrektor.

prponuję tam zajrzeć, jest więcej info
gosiarad05-01-2013 16:28:06   [#03]

przychodzi do mnie do gimnazjum uczeń - wraca po 1,5 roku z Irlandii. SP ukończył normalnie w Polsce, cały czas uczęszczał do szkoły a więc będzie w kl 2, co z różnicami programowymi, klasyfikacją (u nas koniec sem 25 stycznia). Jest to pierwszy taki przypadek i trochę się tego boję

Jacek05-01-2013 16:46:38   [#04]

spójrz na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Nr 57, poz. 361).

Na podstawie zapisu § 5 tego rozporządzenia obywatele polscy, podlegający obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki mają prawo do korzystania z dodatkowej, bezpłatnej, organizowanej przez organ prowadzący szkołę, nauki języka polskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo, nie dłużej niż przez okres jednego roku szkolnego.

Dla takich uczniów mogą być organizowane również zajęcia wyrównawcze z innych przedmiotów, w celu uzupełnienia różnic programowych (§ 6). Łącznie zajęcia prowadzone mogą być w wymiarze nie większym niż 5 godzin tygodniowo dla jednego ucznia. Miałem taki przypadek i sporzystałem z tych zapisów.

a co do klasyfikacji to po prostu nie będzie klasyfikowany za I okres i liczyć się będzie przecież klasyfikacja roczna


post został zmieniony: 05-01-2013 16:49:53
wega08-01-2013 01:59:45   [#05]

Od dzisiaj przychodzi do szkoły uczennica z mojego obwodu  do pierwszej klasy sp. Do tej pory uczęszczała do  pierwszej  klasy szkoły w Danii. Nie mam nic oprócz wniosku rodzica i zaświadczenia z tamtej szkoły, że była uczennicą.

Na domiar złego dzisiaj mam RP klasyfikacyjną. Co mam zrobić? Nauczycielka nie zdąży dziewczynki dzisiaj przed posiedzeniem zdiagnozować i sklasyfikować.  Czy wpisać nieklasyfikowana i ustalić termin egzaminu klasyfikacyjnego (po przyznaniu dziecku dodatkowych godz.z j. polskiego z pp-p?

zapolska08-01-2013 07:14:57   [#06]

Ona przychodzi po klasyfikacji to po co egzamin?zaczyna od drugiego połrocza ,ustalasz tylko braki jakie ma do nadrobienia i klasyfikujesz na koniec roku szkolnego.

 

marysia d08-01-2013 07:53:10   [#07]

W tym roku szkolnym przyjmowałam ucznia z mojego obwodu, który przez półtora roku uczęszczał do szkoły w Belgii. Na pewno potrzebne są świadectwa lub dokumenty potwierdzające realizację obowiązku szkolnego za granicą przetłumaczone. Dzwoniłam i do KO i do MEN i w zasadzie nikt nie pomógł mi konkretnie twierdząc, ze decyzja leży w gestii dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem. Przyjęłam ucznia do klasy, w której powinien się znaleźć zgodnie z wiekiem, ustaliłam z nauczycielami, że w ramach godzin karcianych popracują z uczniem nad wyrównaniem braków. Brałam pod uwagę fakt, czy uczeń posiada możliwości intelektualne potrzebne do nadrobienia różnic, rozmawiałam z rodzicami, na razie chłopak się stara, więc myślę, że będzie dobrze. Ważne, żeby sprawę przyjęcia ucznia potraktować indywidualnie i w miarę możliwości dać szansę.

wega08-01-2013 12:52:12   [#08]

Dziękuję bardzo. Nigdy nie maiłam takiego przypadku. Nauczycielka już zdiagnozowała dziewczynkę i ustaliła braki. Będzie OK.

JarTul20-05-2013 14:57:21   [#09]

Uczeń kończy w roku bieżącym Realschule.
Od września:
1. Można go przyjąć do klasy pierwszej LO.
2. Należy go przyjąć do klasy drugiej LO.

Realschule (niem. szkoła realna) - niemiecka szkoła ogólnokształcąca kontynuująca edukację po czteroletniej Grundschule (niem. szkole podstawowej).
Realschule liczy 6 klas (od 5. do 10.). Na tym kończy się obowiązek szkolny w Niemczech dla uczniów tego rodzaju szkół.
Ukończenie Realschule jest potwierdzone świadectwem ukończenia szkoły realnej (niem. Realschulabschluss). Absolwenci Realschule po dodatkowym dokształceniu mogą uzyskać prawo zdawania matury i dalszego kształcenia w szkołach wyższych.
Takie uzupełniające kształcenie nazywa się rozszerzonym świadectwem ukończenia szkoły realnej (niem. erweiterter Realschulabschluss).


post został zmieniony: 20-05-2013 14:57:42
rzewa20-05-2013 17:06:57   [#10]

z sumy lat nauki do kl II LO, ale...

z #02: W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. znaczące różnice programowe pomiędzy szkołą, do której uczeń uczęszczał i do której ma być przyjęty) rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o przyjęcie dziecka do klasy programowo niższej niż wynika to z sumy lat jego nauki szkolnej.
Rodzice ucznia występują do dyrektora szkoły z podaniem o przyjęcie dziecka do szkoły. Do podania należy dołączyć ww. dokumenty przetłumaczone na język polski. Warto podkreślić, iż w przypadku uczniów powracających z zagranicy i przyjmowanych do szkół ponadgimnazjalnych nie stosuje się obowiązujących zasad rekrutacji. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje wyłącznie dyrektor.

czyli może też być I LO

:-)

JarTul20-05-2013 18:19:34   [#11]

Dziękuję!

izael19-08-2013 09:35:16   [#12]

Czytam i czytam i mi się miesza.

Uczennica powraca z zagranicy po 4 latach nauki szkolnej. Mam tylko taką opisową ocenę ze szkoły kierowaną do rodziców i słowa mamy, że tyle lat sie uczyła. Świadectwo może będzie za miesiąc. Na jego podstawie powinnam zapisać dziecko do klasy 5.

Dziewczynka prawie nie mówi po polsku i niewiele rozumie. Mama prosi o zapisanie jej do klasy 4. Rok urodzenia także pasuje do klasy 4.

Czy mogę przychylić się do prośby matki?

po przeczytaniu opinii MEN i kilku artykułów: wiem, że nic nie wiem... czyli nie wiem, czy taka furtka jest

Ala19-08-2013 18:59:03   [#13]

no jest:

z #02:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. znaczące różnice programowe pomiędzy szkołą, do której uczeń uczęszczał i do której ma być przyjęty) rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o przyjęcie dziecka do klasy programowo niższej niż wynika to z sumy lat jego nauki szkolnej.


post został zmieniony: 19-08-2013 18:59:22
izael19-08-2013 19:11:18   [#14]

ale ja tego nie umiałam doczytać na stronie KO:(

nie widzę

dbpalka19-08-2013 20:02:35   [#15]

Do mnie wraca uczeń, który chodził 3 lata we Francji- do polskiej szkoły nie uczęszczał. Mimo sumy lat nauki ustaliłam z mamą dziecka, że idzie do klasy III z możliwością promowanie w ciągu roku szkolnego, jak okaże się, że sobie radzi i nie różnic . Moje obawy dotyczyły znajomości języka polskiego. Matka na takie rozwiązanie przystała.Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, ale ...

Ala20-08-2013 08:08:14   [#16]

Iza, też nie mogę znaleźć podstawy prawnej

wychodzi na to, że to co w #2 jest tylko czyjąś interpretacją :(

Ala20-08-2013 08:11:43   [#17]

dbpalka, nie można promować ucznia w trakcie roku z III do IV klasy

w rozp. w sprawie oceniania:

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej równieżw ciągu roku szkolnego.

ewawal21-08-2013 22:14:15   [#18]

Takie pytanie- czy uczeń powracający po 7 latach z zagranicy może korzystać z zajęć dodatkowych o których pisał wyżej Jacek?

Ala21-08-2013 22:47:01   [#19]

moim zdaniem, może :)

izael21-08-2013 23:15:32   [#20]

kuuurde

to muszę pisać do KO

szkoda by dziecko męczyło 5 klasę, skoro jest wola rodziców i wiek dziecka odpowiedni do klasy 4

Ala21-08-2013 23:18:22   [#21]

pisz, szkoda dzieciaka :)

rzewa22-08-2013 01:20:03   [#22]

ja bym nie pisała, tylko przyjęła dziecko do 4 klasy - oczywiście zachowałabym pisemną prośbę rodzica o to jak i diagnozę wstępną wiedzy i umiejętności dziecka

jak by ktoś z KO kwestionował, to bym broniła swojej decyzji - a dziecko już by tak się uczyło i pozamiatane

czasami najlepsza metoda to metoda Kowalskiego - jak nie musisz pytać wadzy to nie pytaj :-)

izael22-08-2013 08:28:11   [#23]

i słusznie

tak zrobię:)

wega07-01-2014 22:06:45   [#24]

Mam taki zawiły problem. Wróciła do mnie uczennica, która:

  • w ubiegłym roku szkolnym w styczniu przyjechała z Danii i przyjęłam ją do pierwszej klasy szkoły podstawowej.
  • w maju 2013 r. jednak wyjechała z powrotem, więc nie była u nas klasyfikowana/ promowana,
  • teraz, 7 stycznia 2014 r. znowu wróciła do mojej szkoły.

Do której klasy mam ją przyjąć? Nie mam żadnego zaświadczenia ani świadectwa ukończenia klasy pierwszej. Matka twierdzi, że tam świadectwa nie dostała Podobno w Danii  dają świadectwo ukończenia szkoły np. gimnazjum. Mam jedynie zaświadczenie, że od 1 września2013 r. uczęszczała do tej szkoły, ale nie napisali do której klasy.

 Poleciłam nauczycielce zdiagnozować dziecko i ustalić braki. Czy po udzieleniu wsparcia ( zdw. itp) mam zrobić egzamin klasyfikacyjny do klasy 2 ? A w międzyczasie do której klasy ma chodzić??? 

rzewa08-01-2014 07:56:27   [#25]

bez żadnych egzaminów przyjąć do klasy 2

i oczywiście pomóc w uzupełnieniu braków

wega08-01-2014 08:45:46   [#26]

Dziękuję Ci bardzo rzewuniu. Chodziło mi mi to po głowie. W końcu tylko pól roku dziecka nie było.

I wszystkiego dobrego z okazji urodzin!!! Dziękuję Ci, że zawsze czuwasz.

joszka19-09-2014 14:54:16   [#27]

Może słabo szukam,przepraszam,ale...mammieć ( o ile mogę) powracającego z Irlandii ucznia,który po drugiej klasie gimnazjum pojechał z rodzicami za chlebem,tam skończył trzecią z czterech klas szkoły i chce zapisać się do pierwszej klasy technikum.Jak powinienem rozwiązywać ten przypadek?:

a/poprosić o tłumaczone notarialnie świadectwo?

b/poprosić o podstawę programową irlandzkiej szkoły, sporządzić katalog różnic *)

c/nic nie robić,przyjąć, otoczyć opieką i czekać na rozwój sytuacji?

 

*) może ktos z Was juz to zrobił?-poproszę o kontakt

joszka19-09-2014 15:03:30   [#28]

Znalazłem sporo informacji na stronie www.zielonalinia.gov.pl


post został zmieniony: 19-09-2014 15:04:38
Jacek19-02-2015 11:46:34   [#30]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/31/D2015000003101.pdf 


post został zmieniony: 19-02-2015 11:47:50
sanna14-04-2015 15:29:01   [#31]

Uczeń z Włoch przyjęty do klasy pierwszej technikum.

Ma kłopoty z drugim językiem obcym (nie włoskim, którego u nas nie ma), bo skoncentrował się głównie na dostosowaniu

się do uczenia się w języku polskim w polskiej szkole.

Jakie są możliwości, aby gdzieś mógł zaliczać (rodzice proszą o to), zdawać(?) język włoski przez okres nauki w

technikum?

 

barkuk23-07-2015 14:06:54   [#32]

Czytam to nowe rozporządzenie i nie widzę,że  dokumenty (świadectwa) muszą być przetłumaczone na język polski.

Jest obowiązek czy nie?

MKJ23-07-2015 15:48:02   [#33]

W rozporządzeniu jest mowa o dokumentach, a dokument biorący udział w czynnościach prawnych w Polsce może być tylko w języku polskim.

edek23-07-2015 20:27:42   [#34]

Czy mogę na wyraźną pisemną prośbę rodziców pozwolić aby dziecko powracające z Irlandii powtarzało klasę VI w Polsce? Dziewczynka powinna rozpocząć od września gimnazjum ... przedmiotów,  na ichniejszym świadectwie ma tylko kilka, matka obawia się, że nie poradzi sobie w gimnazjum ..

barkuk28-07-2015 09:04:59   [#35]

W rozporzadzeniu z 2004 r. jest zapis 

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. znaczące różnice programowe pomiędzy szkołą, do której uczeń uczęszczał i do której ma być przyjęty) rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o przyjęcie dziecka do klasy programowo niższej niż wynika to z sumy lat jego nauki szkolnej.

W rozporządzeniu z 2010 r.nie widzę tego .

Mam ucznia z Hiszpanii. W/g lat  powinnam go przyjąc do III kl.gim. Jednak różnice są bardzo duże i ogromne problemy z językiem.

Czy na wniosek rodzica mozna ucznia przyjąc do klasy II , a nie III ? 

barkuk28-07-2015 13:58:16   [#36]

Proszę o odpowiedź.

 

rzewa28-07-2015 15:01:49   [#37]

obecnie tę materię reguluje rozporządzenie MEN z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. poz. 31)

czyli możesz przyjąć do kl II, bo ci tak wyszło z rozmowy kwalifikacyjnej

barkuk29-07-2015 11:42:49   [#38]

Ewuś, bardzo dziękuję :)

 


post został zmieniony: 29-07-2015 11:43:46
Skimir05-09-2016 18:51:38   [#39]

Trochę odgrzeję wątek.

Czy rozporządzenie o którym pisze Rzewa jest aktualne? Na stronie ISAP widnieje jako uchylone, przy czym nie mogę znaleźć aktualnego. W UOSO jest mowa, że minister powinien uregulować te kwestie w drodze rozporządzenia...

Konkretnie chodzi mi o dodatkowe lekcje języka polskiego dla uczennicy powracającej z Irlandii (do klasy trzeciej SP). Art. 94a ust 4b, 4c coś tam reguluje ale bez określenia ilości godzin (czy to jest wystarczająca pp do wniosku do OP o przyznanie takich godzin?)

Jacek05-09-2016 19:11:59   [#40]

ano jest problem, bo dotychczasowe zakończyło żywot wg mnie a projekt jeszcze z lipca dalej jest projektem

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288107/katalog/12369416#12369416 

Skimir05-09-2016 19:17:59   [#41]

Dzięki za link. Wygląda na to, że w kwestii dodatkowych zajęć nic się nie ma zamiaru zmienić.

Fakt faktem mamy małą przerwę w przepisach...

bazyl05-09-2016 22:19:20   [#42]

Na stronie MEN to rozporządzenie widnieje w obowiązujących aktach prawnych 

https://bip.men.gov.pl/pl/akty-prawne-obowizujce   - proszę wytłumaczcie ????

cynamonowa05-09-2016 22:28:51   [#43]

Na naradzie z kuratorem....podano nam je jako "wakacyjną nowość" :)

bazyl05-09-2016 22:34:13   [#44]

  Ale na MEN widnieje w obowiązujących - szukam gdzie jest podane ,ze go uchylono ?

 

bosia05-09-2016 22:36:52   [#45]

To rozporządzenie nie obowiązuje od 1 września, podobnie jak rozporządzenie dotyczące rekrutacji - zostały uchylone ustawą z 23 czerwca 2016r.

 

zajrzyj na stronę isap i tam jest też z czego wynika uchylenie


post został zmieniony: 05-09-2016 22:38:52
bazyl05-09-2016 22:39:57   [#46]

dziękuje :-)

 

Jacek05-09-2016 22:44:17   [#47]

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (poz. 357)

Art. 37. Do dnia 31 sierpnia 2016 r. przepisy art. 94a ust. 1 i ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się także do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

bazyl05-09-2016 22:55:33   [#48]

Serdecznie  dziękuje .

bosia05-09-2016 22:59:53   [#49]

Jacek, ale nie z tego wynika uchylenie

art. 37 dotyczy terminu stosowania rozporządzenia w oddziałach przedszkolnych

bo oddziały miały od 1 września 2016r. już nie istnieć i stąd przepis przejściowy

ustawa z 23 czerwca 2016r. zmieniła delegację do wydania rozporządzenia

przy innych aktach wykonawczych uchylonych tą ustawą są przepisy przejściowe, a przy tym rozporządzeniu nie ma przejściowych

cynamonowa05-09-2016 23:16:47   [#50]
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie   oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U.2016.1010 ) (wchodzi w życie od 1 września 2016 r.)
•pkt 4 zapewnienie dodatkowej, bezpłatnej nauki j. polskiego (art. 5 ust. 2a                w związku z 94a ust. 4 i 4b)
•pkt. 81 – dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb i możliwości uczniów niebędących obywatelami polskimi lub tych, którzy wrócili z zagranicy i nie znają języka polskiego na wystarczającym poziomie (art. 94a)
strony: [ 1 ][ 2 ]