Forum OSKKO - wątek

TEMAT: godziny ponadwymiarowe - proszę o wyjaśnienie
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
jadzia197823-04-2009 20:24:48   [#51]
a więc tak

pensum 22h

pon-4,5 wt-4,5 śr-4+(1 nadgodzina)czw-4,5 pt-4,5

w przyszłym tygodniu piątek wypada wolny prawda? a więc:

powinnam przepracować 17,6h a pracuję 18,5h.Czyli nadgodzina wychodzi tak?

dyrlo a możesz mi to rozpisać wg tego wzoru, bo ja to tak na "chłopski rozum" :)
dyrlo23-04-2009 20:30:57   [#52]
P = 18,8 - 22(1 - 1/5) = 18,8 - 22 * 4/5 = 18,8 - 88/5 = 18,8 - 17,6 = 1,2 czyli do wypłaty 1 nadgodzina.
jadzia197823-04-2009 20:36:12   [#53]
i nie ma znaczenie że tak nadgodzina wynika z organizacji pracy tak?

i wcale nie znaczy że moje pensum z tego tytułu wynosi 23 h tak?
dyrlo23-04-2009 20:45:23   [#54]

? - nie rozumiem o czym piszesz.

Masz plan zajęć taki jak napisałaś i do tego planu zastosowałam wzór - założyłam, że nie pracujesz w piątek.

I dlaczego masz mieć pensum 23 jak masz 22?

jadzia197823-04-2009 20:45:50   [#55]
pensum nauczyciela przecież reguluje KN zgadza się??
a tam nauczyciel zerówki ma 22h zgadza się??
jadzia197823-04-2009 20:47:27   [#56]
bo tak usłyszałam od dyrekcji ... pani pensum wynosi 23 h
a KN mówi że 22h więc uważam że to tłumaczenie dyrki która już nie wiedziała jak mi to wyjaśnić.
dyrlo23-04-2009 20:50:12   [#57]

Zgadza się - KN w Art. 42 ust.3 pkt. 1 i 2 

Nauczyciele przedszkoli z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6 - letnich - 25 h

Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6 - letnich - 22 h

jadzia197823-04-2009 22:15:41   [#58]
chciałam się tylko upewnić co do nieprawidłowych wyjaśnień mojej dyrekcji iż moje pensum wynosi 23h (myślę że po prostu nie potrafi mi wyjaśnić dlaczego nie płaci mi za wypracowane nadgodziny)
dyrlo Twoje obliczenia są według mnie bardzo jasne i prawidłowe tylko teraz moja w tym głowa aby przekonać moją dyrekcję do wypłacenia za nadgodziny ponadwymiarowe i kompletnie nie wiem jak to zrobić ponieważ jakakolwiek rozmowa na ten temat kończy się kolejnymi bzdurnymi wyjaśnieniami:(((
ankate23-04-2009 22:29:58   [#59]
to napisz pismo i poproś o wyjaśnienie na piśmie.
jadzia197823-04-2009 22:32:12   [#60]
chciałam uniknąć oficjalnych rozwiązań ale widzę że inaczej się nie da:((( a szkoda:((
zgredek23-04-2009 22:33:12   [#61]
dlaczego szkoda - z dyrektorami to raczej trzeba oficjalnie - wtedy się mobilizują
jadzia197823-04-2009 22:42:21   [#62]
zawsze lepiej wyjaśnić wszystko w przyjaznych warunkach niż drogą oficjalną
Adaa23-04-2009 22:45:33   [#63]

[#52]

tam jest mały byczek:-)

zamiast 18,8 powinno być 18,5

mala rzecz, ale lepiej sprostowac jesli jadzi przyjdzie do głowy przepisac te wyliczenia:-)

jadzia197823-04-2009 22:47:35   [#64]
spokojnie zauważyłam liczy się sposób liczenia a nie sama treść :)) ale dziękuję za troskę :))
Zenon7528-04-2009 16:43:48   [#65]
Proszę o pomoc :

znówm mam problem z regulaminem

Właśnie przegłosowano na sesji nowy regulamin. Kancelaria prawna OP stwierdziła, że część zapisów musi być usunięta, bo regulują to odrębne przepisy lub OP nie ma prawa do tych zapisów. Przeczytałem nowy regulamin i czytam KN i rozporządzenia i nie wiem teraz jak liczyć ponadwymiarowe za dni wolne od zajęć dydaktycznych (np. piątek po św. Bożego Ciała)lub za opiekę nad dzieckiem do lat 14

proszę cierpliwych o przeczytanie fragmentów moich regulaminów

jeśli są przepisy regulujące te sprawy ( nie w rządowych szkołach) to proszę o wskazówkęMiałem tak:
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY
DORAŹNYCH ZASTĘPSTW


§ 18

1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty, na zasadach określonych w art. 35 Karty, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku ) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela,
o których mowa w ust. 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób , że za czas zajęć do 0,5 godziny pomija się , a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę .

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z wyjątkiem :
1) opieki nad zdrowym dzieckiem,
2) urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem pracy,
3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia,
4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej.

6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach,
w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
a w szczególności w związku z:

1) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy ,
2) rekolekcjami ,
3) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej ,
traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela , pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub 1/4 , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy, lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny ponadwymiarowe .

§ 19

1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy § 18 ust.
2, 3, 4 Regulaminu

2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, zrealizowanych w danym
miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły.

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z dołu.

A będę miał tak:

Rozdział III. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 12
1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarowo ustala się dzieląc sumę stawki
przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy
przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla danego
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
§ 13
Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio §12, również wtedy gdy nauczyciel zastępujący jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

I na tym koniec nowego regulaminu
Zenon7528-04-2009 20:55:41   [#66]
podniosę z taką pewną nieśmiałością
zgredek28-04-2009 20:59:30   [#67]
opieka nad dzieckiem od zawsze - średnia urlopowa - poszukaj - Bogna wyjasniała to wielokrotnie
rzewa29-04-2009 08:08:37   [#68]
Papaw - twój regulamin nie reguluje tego co powinien, czyli nie mówi JAK obliczyć liczbę godzin ponadwymiarowych n-lowi, zatem masz wolną rękę...

możesz liczyć tak jak do tej pory, ale możesz tez inaczej... np. stwierdzić, że godziny ponadwymiarowe to te, które przypadają w dniach nieobecności w pracy lub, w tych dniach n-l nie ma w ogóle godzin ponadwymiarowych... ;-)

każdy z was, dyrków, może uważać inaczej i inaczej to liczyć... nie wiem czy o to OP chodziło?
aniajaa29-04-2009 10:07:45   [#69]

Prosze obliczcie mi jeżeli nauczyciel ma

5 4 5 12 7 razem 33 godz,  2 dni wypadają święta przelicznik 3,6 to ile ma nadgodzin?

aniajaa29-04-2009 10:08:25   [#70]
pensum 18
elrym29-04-2009 10:23:19   [#71]

pensum 18

przydział 33

ponadwymiarowych 15

za każdy dzień 15/5= 3 ponadwymiarowe

nieobecny 2 dni= 3x2= 6

15-6=9 do wypłaty

jak tak bym policzyła

 

dariuszn729-04-2009 11:12:59   [#72]
To zależy w które dni przypadają te święta. Jeżeli np. w poniedziałek i wtorek to przepadają mu 2h i ma mieć zapłacone za 13h, a np w czwartek i piątek to przepada mu 12h czyli powinien mieć zaplacone za 3h, powinniście mieć w regulaminie wynagradzania jak rozliczacie godziny ponadwymiarowe. Tak na marginesie to strasznie dużo nadgodzin, kto na to wyraził zgodę.
aniajaa29-04-2009 11:33:25   [#73]

To jest zawodowiec a ich brakuje w szkołach zawodowych ;-(

Własnie mam poniedzialek i wtorek wolne i tak jak piszesz ma 13 godz do zapłacenia a mogę wzór jak to sie liczy.

dariuszn730-04-2009 07:59:40   [#74]
Nie wiem czy uda mi się to podać w formie wzoru, nauczyciel mający 18 godzin ma średnią 3,6 dziennie, w Twoim przypadku pracował w środę czwartek i piątek więc powinien wypracować z etatu 3*3,6 =10,8 godziny w rzeczywistości przepracował w te dni 24 godziny więc 24 - 10,8 = 13,2 zaokrąglamy od 0,5 w górę resztę w dół. Ja tak liczę jak zrobię wzór to dopiszę.
dariuszn730-04-2009 08:52:22   [#75]
G-X*3,6=

G - ilość godzin przepracowanych w tygodniu
X - ilość dni przepracowanych w tygodniu

myślę że taki wzór można by zastosować i powinien się sprawdzać 3,6 oczywiście w przypadku pensum 18h i pracy przez 5 dni w tygodniu
Raczek30-04-2009 12:43:25   [#76]

Proszę o pomoc, czytam Was i utwierdzam się że mam rację licząc swoje nadgodziny w tygodniach kiedy przypadała przerwa świąteczna, jednak moja dyr poobcinała mi nadgodziny

proszę wyliczcie i napiszcie ile płatnych nadgodzin mi się należy tygodniowo mam 20 godzin, a pensum to 18 tygodniowo mam tak:

pn-5, wt-2, śr-5, czw-6, pt-2

ze względu na święta było tak:

pn-5, wt-2, śr-5, czw-wolne, pt-wolne     ile będzie płatnych nadgodzin?

pn-wolne, wt-wolne, śr-5, czw-6, pt-2     ile będzie płatnych nadgodzin?

dodam, że w każdym z dwóch tygodni obcięto mi nadgodziny :(

dyrlo30-04-2009 14:05:18   [#77]

I tydzień 19,2 - do wypłaty 1 nadgodzina

II tydzień 20,2 - do wypłaty 2 nadgodziny

jest wzór "fajny" tu na forum ale nie chce mi się go szukać, policzyłam Ci i u mnie byłoby to tak :-)

dyrlo30-04-2009 14:06:54   [#78]

Qrcze to na tym wątku też... proszę

P=X-Ps(1-n/5)

P- godziny ponadwymiarowe

X- ilość godzin przepracowanych w danym tygodniu

Ps - pensum - np 18

n - ilość dni nieobecnych

dariuszn730-04-2009 15:02:22   [#79]
mój trochę prostszy ale tylko dla pensum 18 h w innym wypadku trzeba zmieniać wartość 3,6. W tym wszystko oki ale ostatnia 5 też może być ruchona jeżeli nauczyciel pracuje np 4 dni w tygodniu
Raczek30-04-2009 18:57:53   [#80]
dyrlo, bardzo dziękuję, potrzebowałam poparcia :)
według moich wyliczeń wyszło tak samo, i wiem, że moja dyr nie ma racji
Ona poprawiła moja wyliczenia tak:
pn-5; wt-2; śr-5; czw-wolne-3,6; pt-wolne-2 i wyszło 0 nadgodzin

pn-wolne-3,6; wt-wolne-2; śr-5; czw-6; pt-2 i wyszła 1 nadgodzina

będę jeszcze rozmawiała, mam nadzieję, że wyjaśnię tę sytuację
elrym30-04-2009 22:48:44   [#81]

Raczku, to zależy, jak OPek zapisane ma w regulaminie?

co nie oznacza, że Twoja dyr nie ma racji

jadzia197804-05-2009 21:21:59   [#82]
a moja dyr twierdzi że nadgodziny w tygodniach kiedy wypadają święta lub nauczyciel jest chory nie można płacić nadgodzin. Zaznaczam ze nadgodziny te zostały wypracowane i nie wypadały w dni w które przypadło święto czy też n-ciel był chory.Oj męczy mnie ta sprawa...
zgredek04-05-2009 21:24:57   [#83]

1. nie wskazuje się godzin, które są ponadwmiarowe

2. OP ustala zasady - jesli nie wierzysz dyrektorce to zajrzyj do zasad ustanowionych przez OP

jadzia197804-05-2009 21:31:58   [#84]
ach zajrzałam i pokazałam dyr a godziny się wykazuje np. w dzienniku.Pisałam o tym już w tym wątku...
mellaa21-05-2009 18:40:17   [#85]
Jak oliczyć stawkę za godziny ponadwymiarowe dla N z różnych wymiarów:
- z 18 - podstawa dzielona przez 75
a dalej nie pamiętam
- z 30 -biblioteka? - chyba przez 125
- z 22 odział?
- z 26 świetlica?
Ala21-05-2009 18:53:33   [#86]

18 pensum x 4,16 tygodni w miesiącu = 74,88 w przybliżeniu 75

30 x 4,16 = 124,8  czyli 125

22 x 4,16 = 91,52  czyli 92

26 x 4,16 = 108,16 czyli 108

Ala21-05-2009 18:56:49   [#87]

tylko nie wiem skąd się wzięło, że przeciętny miesiąc to 4,16 tygodni bo nijak z obliczeń to nie wychodzi

.....

chyba to jakaś zaszłość historyczna, może kiedyś było inaczej? ;-)


post został zmieniony: 21-05-2009 18:58:23
mellaa21-05-2009 19:14:45   [#88]
Dziękuję - na WAS zawsze można liczyć
zgredek22-05-2009 00:17:50   [#89]

wykombinowałam tak:

przeciętnie rok ma 365 dni

przeciętnie 52 niedziele i 52 soboty

w tym ustawowych wolnych od pracy - 12 ale jedna niedziela zawsze wolna czyli 11 pozostałych (żeby nie dublować niedziel)

365-104-11=250

(oczywiście dni wolne ustawowe w niektórych latach przypadają w niedziele i soboty - ale to pomijamy, bo w wiekszym rachunku pewnie mało istotne)

250:5=50 tygodni - w których się pracuje - przeciętnie oczywiście

50:12 to jest 4,1(6)

przybliżenie z niedomiarem to może dlatego, żeby te świąteczne inaczej soboty i niedziele docenić

i tak mi wyszło: 4,16

;-)

zgredek22-05-2009 00:19:41   [#90]

znaczy - pracujemy przeciętnie 4,16 pracującego tygodnia w miesiącu...

chyba

;-))))))

Ania Sz23-05-2009 23:23:12   [#91]
Dzięki Zgredku :-)
Ala23-05-2009 23:26:45   [#92]
o!!! nareszcie wiem skąd to się wzięło:-)
Ania Sz23-05-2009 23:37:14   [#93]
Alu, Twa ciekawość została zaspokojona :-)
Ala23-05-2009 23:41:09   [#94]

nareszcie ;-)

dzięki zgredkowi :-)

zgredek23-05-2009 23:45:38   [#95]
tylko kombinowałam - nie mam pojęcia skąd ten wskaźnik
Ala23-05-2009 23:55:11   [#96]
chyba dobrze kombinowałaś :-)
joljol24-05-2009 09:23:51   [#97]
czy, wg was, uchwała op, w której jest zapis o zakazie godzin ponadwymiarowych dla dyrektorów i wicków jest zgodna z prawem?
walkiria5724-05-2009 14:27:26   [#98]
Z prawem to może nie, ale z poczuciem sprawiedliwości społecznej - tak...
joljol24-05-2009 14:28:56   [#99]
można tak na to patrzeć, ale uchwały raczej powinny być zgodne z prawem
AnJa24-05-2009 14:34:33   [#100]

zgodna nie jest

ale jakby pojawił sie w tej uchwale, gdzie są wielkości zniżek dla dyrków, zapis ze każda godzina ponadwymiarowa stała przydzielona dyrektorowi oznacza zmniejszenie zniżki- to nie wiem czy takiego zapisu nie udaoby sie obronić prawnie

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]