Forum OSKKO - wątek

TEMAT: awans
strony: [ 1 ]
ulaw26-09-2008 19:28:30   [#01]
nauczycielka przebywa na urlopie macierzyńskim od czerwca do października - we wrześniu złożyła wniosek o wyższy stopień awansu prosze o odpowiedź czy jest ok
moim zadaniem czas stażu wydłuży się o nieobecnośc ponad miesiąc - czy tak?
elrym26-09-2008 19:32:45   [#02]

5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

ulkowa27-09-2008 00:59:56   [#03]
Nie dokładnie napisałaś. Co to jest wniosek o wyższy stopień awansu? Czy chodzi o wniosek o rozpoczęcie stażu czy o wniosek o postępowanie kwalifikacyjne.

Jeżeli rozpoczęcie stażu to nie można przedłużyć czegoś czego się nie zaczęło
Art. 9d. 1.(KN) Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

Nauczycielka nie może rozpocząć stażu bo w tym czasie była nieobecna. Niestety na rozpoczęcie stażu będzie musiała poczekać rok. Przedłużamy staż już rozpoczęty.

A jeżeli o postępowanie to sprawdź czy staż nie uległo przedłużeniu
bogna27-09-2008 01:16:25   [#04]

Nauczycielka nie może rozpocząć stażu bo w tym czasie była nieobecna

może!!!

------------

Rok 2006, III Konferencja OSKKO:

Awans zawodowy - odpowiedzi, prezentacja PowerPoint
Awans - pytania OSKKO
Awans - zestawienie pytania-odpowiedzi
Awans odpowiedź MEIN

Należy podkreślić, iż przepis art. 9d ust. 1 ustawy nie pozbawia uprawnienia do rozpoczęcia stażu w danym roku szkolnym nauczycieli przebywających na urlopie macierzyńskim bądź zwolnieniu lekarskim. Nauczyciel nieobecny w szkole z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy oraz urlopu innego niż urlop wypoczynkowy może zatem złożyć do dyrektora szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego i rozpocząć staż z początkiem roku szkolnego. Nauczyciel może doręczyć dyrektorowi szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu osobiście, jak również za pośrednictwem poczty bądź upoważnionych osób.

W świetle przepisu art. 9d ust. 5 ustawy - Karta Nauczyciela staż rozpoczęty pomimo nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej  nieprzerwanie dłużej  niż miesiąc, ulega przedłużeniu o czas

trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 

ulkowa27-09-2008 01:51:55   [#05]
Dzięki Bogna. Też tak kiedyś to interpretowałam (nie miałam takiego przypadku i nie dociekałam). Ale na jednym ze szkoleń wyszedł taki problem i pani szkoląca powiedziała to co napisałam wyżej. Miałam juz wielokrotnie nauczkę, ze osoby szkolące często mówią bzdury i mam nauczkę, że lepiej nie pisać jak nie jest się czegoś pewnym na 99 %.
Ale podyskutować zawsze można - przynajmniej i ja sie czegoś dowiedziałam :-)
bogna14-02-2009 14:54:42   [#06]

zachwiana została moja wiedza

oparta na wklejonej w [#04] interpretacji MEN

Należy podkreślić, iż przepis art. 9d ust. 1 ustawy nie pozbawia uprawnienia do rozpoczęcia stażu w danym roku szkolnym nauczycieli przebywających na urlopie macierzyńskim bądź zwolnieniu lekarskim...

------------------------------------

Zapytanie nr 1997 w sprawie
stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Zgłaszający Tomasz Piotr Nowak
Adresat
Data wpływu 26-06-2008
Data ogłoszenia 10-07-2008 - posiedzenie nr 19
Odpowiedź
Odpowiadający
Data wpływu 16-07-2008
Data ogłoszenia 24-07-2008 - posiedzenie nr 20

 

wkleję tu i zapytanie i odpowiedź (podkreślenia moje):

---------------

Zapytanie nr 1997 do ministra edukacji narodowej

w sprawie stażu na stopień nauczyciela mianowanego

   Karta Nauczyciela stanowi, że nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych.

   Staż ulega przedłużeniu w przypadku nieobecności nauczyciela w szkole z powodu: czasowej niezdolności do pracy w skutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającego nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

   Nauczycielki podejmują często decyduję o urodzeniu dziecka w terminie umożliwiającym skorzystanie z urlopu macierzyńskiego w miesiącach wakacyjnych. Zdarza się, że skorzystanie z urlopu macierzyńskiego i powrót do pracy nie jest możliwy od pierwszych dni września. Zapis w Karcie Nauczyciela stanowiący, że rozpoczęcie stażu musi nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć szkolnych, uniemożliwia wielu kobietom podjęcie stażu w danym roku szkolnym i wydłuża drogę awansu zawodowego o cały rok.

   Do mojego biura poselskiego zwróciła się nauczycielka z prośbą o interwencję i pomoc w uzyskaniu zgody na podjęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego w terminie innym niż przewiduje Karta Nauczyciela (art. 9d). Kobieta ta pracuje w liceum ogólnokształcącym. Od czerwca 2008 r. przysługuje jej urlop macierzyński i do pracy wróci od 1 października 2008 r., w związku z czym będzie mogła rozpocząć staż dopiero za rok. Twierdzi, że przepisy ustawy nie są prorodzinne i skutecznie zniechęcają do rodzenia dzieci.

   W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

   Czy możliwa jest taka zmiana prawa, aby kobiety po urlopie macierzyńskim mogły podjąć staż na stopień nauczyciela mianowanego w terminie późniejszym niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych?

 

   Z poważaniem

   Poseł Tomasz Piotr Nowak

   Konin, dnia 23 czerwca 2008 r.

-----------------

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra -

na zapytanie nr 1997

w sprawie stażu na stopień nauczyciela mianowanego

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na zapytanie pana posła Tomasza Piotra Nowaka (nr SPS-024-1997/08) z dnia 23 czerwca 2008 r. dotyczące stażu na stopień nauczyciela mianowanego, uprzejmie przedstawiam następującą opinię.

   Postępowanie w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego jest dwuinstancyjnym postępowaniem administracyjnym, kończącym się wydaniem decyzji administracyjnej o nadaniu stopnia awansu zawodowego lub odmowie nadania takiego stopnia. Postępowanie to jest wieloetapowe i obejmuje odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz odpowiednio postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, przeprowadzane przez komisję powołaną przez organ uprawniony do nadania danego stopnia awansu zawodowego. W procedurze obowiązującej przy ubieganiu się o kolejny stopień awansu wyróżnia się zatem dwa etapy: etap szkolny obejmujący staż realizowany w miejscu zatrudnienia i kończący się oceną dorobku zawodowego oraz etap zewnętrzny realizowany przez organ uprawniony do nadania danego stopnia awansu zawodowego.

   Warunkiem odbywania stażu jest zatrudnienie nauczyciela zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w wymiarze co najmniej 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w jednej lub łącznie w kilku szkołach. Staż rozpoczyna się na wniosek nauczyciela skierowany do dyrektora szkoły (tylko nauczyciel stażysta nie składa takiego wniosku). W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego, uwzględniający specyfikę typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Plan ten podlega zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły. W realizacji planu rozwoju zawodowego nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu pomaga opiekun stażu przydzielony przez dyrektora szkoły. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, a dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, zasięgając przy tym opinii rady rodziców.

   W świetle art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, ze zm.) nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

   Zgodnie z przepisami art. 9d ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Skorelowanie rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego z początkiem roku szkolnego jest spowodowane czynnościami, które podejmuje nauczyciel rozpoczynający staż oraz dyrektor placówki, w której nauczyciel staż odbywa.

   Dyrektor szkoły jest zobligowany do podjęcia czynności, o których mowa w przepisach art. 9c ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela oraz § 3 i § 4 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2592, ze zm.) takich jak zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego czy wyznaczenie opiekuna stażu. Natomiast nauczyciel rozpoczynający staż na stopień nauczyciela mianowanego zobowiązany jest do realizacji podczas stażu zadań, określonych w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 1 grudnia 2004 r., tj. uczestniczenia w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

   Zgodnie z art. 9d ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. W myśl ww. przepisu urlop wypoczynkowy nie powoduje przedłużenia stażu. Przepis ten dotyczy jednak staży już rozpoczętych.

   Jednocześnie pragnę zapewnić, że przedstawione przez pana posła uwagi zostaną poddane wnikliwej analizie pod kątem ewentualnych zmian w toku przyszłych prac legislacyjnych.

  

Przekazując Panu Marszałkowi powyższe wyjaśnienia, uprzejmie proszę o ich przyjęcie.

 

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Krystyna Szumilas

   Warszawa, dnia 15 lipca 2008 r.

 

 

babol14-02-2009 17:29:04   [#07]

bogna co w końcu z tymi interpretacjami?

 tamto już nieaktualne???

 

beera15-02-2009 11:03:23   [#08]

nie wie lewica, co robi prawica?

===

Bogna - trzeba napisać do MEN i skonfrontować te dwie odpowiedzi

CZy TY byś była w stanie to zrobić?

AsiaJ15-02-2009 13:06:20   [#09]

A co w przypadku gdy, nauczyciel we wrześniu rozpoczyna staż na kontraktowego. W połowie roku udaje się na l-4 a potem na macierzyński, do końca roku nie wraca do pracy. Umowa kończy się w 31 sierpnia.

N-l zostaje ponownie zatrudniony od 1 września i rozpoczyna staż i jest znowu stażystą;-)

Czy w takiej sytuacji powinien odbywać  staż w pełnym wymiarze czy tylko przedłużyć go o 4 m-ce( okres l-4 i macierzyńskiego)?

bogna15-02-2009 20:40:24   [#10]

yhmm, przygotuję pisemo do MENu

--------------

asiaj,

moim zadniem - tylko przedłużyć

bosia15-02-2009 20:45:47   [#11]

przedłużyć

sprawdź też urlop

AsiaJ15-02-2009 20:50:12   [#12]
A jak mam sprawdzić ten urlop? Przecież wiem ile go było- 16 tygodni+l-4
rzewa16-02-2009 09:07:41   [#13]
nie tu jest problem - p. Szumilas mogło się coś pomylić

problemem jest ciąża i urlop macierzyński n-la stażysty, jeśli data porodu wypadnie przed 31.08 - wtedy jeśli takiemu nauczycielowi nie zostanie przedłużona umowa o pracę (a może nie byc godzin w szkole i dyrektor może nie móc tego zrobić), to mu cały staż przepada

nauczycielka może urodzić np. w kwietniu - do końca ciąży pracuje, prawie skończy staż,ale... nie ma szans na jego dokończenie, o ile szkoła w której pracuje jej umowy nie przedłuży

znajdzie pracę w innej szkole, ale staż musi zaczynać od początku - wg mnie jest to dyskryminacja kobiet ze względu na płeć
AnJa16-02-2009 09:12:56   [#14]
a jak facet zwali się w kwietniu ze schodów i se połamie rózne rzeczy to inna sytuacja?

z tym , że kobita ma przynajmniej satydfakcję z macierzyństwa

a ta sirota tylko gipsy różne
rzewa16-02-2009 09:15:37   [#15]
:-)))))))

ale mamy przecież ochronę ciąży i macierzyństwa - macierzyństwo, to nie wypadek losowy - traktowanie go w ten sposób jest sprzeczne z prorodzinną polityką państwa...
AnJa16-02-2009 09:27:36   [#16]
macierzyństwo w okresie stażu to wypadek losowy
bosia16-02-2009 09:28:25   [#17]

chodziło mi o urlop wypoczynkowy

czy jeszcze się nie należy

czyli termin do jakiego należy przedłużyć staż po urlopie wypoczynkowym

bosia16-02-2009 09:29:39   [#18]

losowy

ale nader czesto zdarza się, przynajmniej u nas

właściwie w jakiś 3 na 6 staży miałam

AnJa16-02-2009 09:32:48   [#19]
czyli specjalnie zachodzą, żeby stażu w terminie nie zrealizować, umowe przedłużyć i dyrka w kłopotliwej sytuacji postawić

one jak one- zasadniczo młode i głupie, ale współudział powinien być karany
bosia16-02-2009 09:46:03   [#20]

e, tam

wcale mnie nie denerwują

przecież dzięki nim nauczyciela pracę mają później

jakieś takie szczęście mam, że w ciągu 2,5 roku kadencji - 9 w ciązy (dwie z adm)

czyli mamy rozwojową szkołę;-)

ale proporcjonalnie ilość uczniów nam się zwiększyła prawie o 100% w tym czasie

renia222-06-2009 19:42:36   [#21]

jak wypełnić zaświadczenie o przedłużonym stażu o 45 dni, wydaje się proste , ale nie wiem 

 W zaświadczeniu

3. Informacja o odbytym stażu:

1) nauczyciel odbył staż na stopień nauczyciela dypolmowanego w wymiarze 2 lata i 9 miesięcyw dniach od 1.09.2005  do (no właśnie?? do kiedy)

2) nauczyciel odbył staż na stopień nauczyciela dypolmowanego w wymiarze, w dniach od 1.09.2005 do 15.07.2008 z powodu choroby


post został zmieniony: 22-06-2009 19:49:22
zgredek22-06-2009 19:44:00   [#22]

że odbył staż w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy w okresie od..... do....

podać przyczyny przedłużenia stażu

renia222-06-2009 19:59:59   [#23]
Zgredku, jesteś jak błyskawca. Dzięki. Pozdrowionka przedwakacyjne

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]