Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nagroda dyrektora szkoły
strony: [ 1 ][ 2 ]
DYREK19-09-2008 10:11:29   [#01]

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

 

ü      art. 30 ust 6 pkt 3 Karty Nauczyciela

ü      art. 49  ust. 1 Karty Nauczyciela

ü      art. 49 ust 2 Karty Nauczyciela

ü      wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu  z dnia 4 kwietnia 2003 r. sygn. akt IISA/WR  1948/02  OSS 2005/03/68.

 

·  Nagroda dla nauczyciela przewidziana przepisem art. 49 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 4 Karty nauczyciela jest jednym ze składników wynagradzania nauczycieli.

Zgodnie z delegacja prawną zawartą w art. 30 ust. 6 pkt 3 Karta Nauczyciela do obowiązków Rady Gminy (Rady Miasta, Powiatu, Sejmiku Województwa) należy jedynie ustalenie w regulaminie wynagradzania wysokości i warunków  przyznawania i wypłacania nagród dla nauczycieli. Oznacza to, że w regulaminie wynagradzania organ stanowiący regulamin ustala:

§        podział środków , o których mowa w art. 49 ust. 1 KN  na nagrody dla organu prowadzącego szkołę i nagrody dyrektora szkoły,

§        wysokość nagrody organu prowadzącego szkolę (organu wykonawczego) i nagrody dyrektora,

§        że kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród reguluje odrębny regulamin – wskazujemy tytuł tego regulaminu.

Na mocy art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela do obowiązków organu prowadzącego szkołę (Rady Gminy/Miasta, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa) należy ustalenie odrębnym regulaminem kryteriów i trybu przyznawania nagród  dla nauczycieli  ze środków, o których mowa w art. 49 ust 1 KN.

Na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu  z dnia 4 kwietnia 2003 r. ustawowe upoważnienie organu prowadzącego szkołę do ustala kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli nie obejmuje kompetencji do powoływania komisji uczestniczącej w sformalizowany sposób w procedurze przyznawania świadczeń.

 

i

roztrzygnięcie nadzorcze wojewody z 2007r.

http://lodz.uw.gov.pl/doc/rozne/rn.160.2007.pdf

 

i

 

http://scholaris.pl/Portal?secId=GDI4LBNVO612U534K8CB4SYI&refId=37JI822L5D3365ESD4MAWSV6

"Szkoła w świetle przepisów ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz Kodeksu pracy jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników. W tym świetle nie budzi wątpliwości, iż wszystkie czynności z zakresu prawa pracy w szkole dokonuje dyrektor. Jest to jego ustawowa kompetencja i jakiekolwiek zmiany w tym zakresie mogą następować wyłącznie na skutek wyraźnej kompetencji ustawowej. Wprowadzenie obowiązku uzyskania opinii związku zawodowego, czy to przy nagrodzie dla nauczyciela, czy to przy dodatku motywacyjnym i funkcyjnym jest uszczupleniem jego ustawowych kompetencji. Ustawa nie przewiduje bowiem współdziałania dyrektora w indywidualnych sprawach ustalania składników wynagrodzenia i ich wysokości. Nie ma też podstaw, aby takie współdziałanie wprowadzić w drodze aktu prawa miejscowego, a takim jest regulamin określający wysokość oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Podkreślam, że niedopuszczalne jest wprowadzanie wymogu zaopiniowania przyznania przez dyrektora nauczycielowi nagrody, ponieważ zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty dyrektor (i tylko dyrektor) decyduje w sprawach przyznawania nagród. Tryb przyznawania nagród musi być zgodny z przepisami prawa, a wprowadzenie w regulaminie wymogów uzyskania organizacji związkowych zgodne z przepisami nie jest."

boss19-09-2008 10:26:15   [#02]
Dziękuję!!!

Właśnie szukałam czegoś na poparcie "nowej miotły" bo tu gdzie teraz jestem była dotychczas tzw. kolejka i widzę,
że już niektórzy szykują sie do wyliczanki

a to przecież nagroda a nie dodatek do wynagrodzenia "co się należy"
mamma19-09-2008 10:26:29   [#03]
u mnie w regulaminie stoi ,że muszę mieć zaopiniowane przez R.P.
ReniaB19-09-2008 10:32:40   [#04]
Zaopiniowane nie oznacza że opinia ta jest dla ciebie wiążąca!
Kajab19-09-2008 10:43:22   [#05]
No właśnie, u mnie też była kolejka do nagród i strasznie ciężko wytłumaczyć pracownikom, że nie należy im się żadna nagroda z tytułu samego bycia.
Proszę o nagrodę dla mnie za cierpliwość.
krystyna19-09-2008 11:10:15   [#06]

U mnie też (niestety) w regulaminie OP dalej funkcjonuje zapis:

§ 37. 1. Nagrody Dyrektora Szkoły zgodnie z kryteriami określonymi w § 33 przyznaje nauczycielom Dyrektor.

2. Propozycje kandydatów do nagrody wraz z uzasadnieniem Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania w tajnym głosowaniu.

 

i co ?

a link do scholarisa nie otwiera mi się !

 

DYREK19-09-2008 11:28:12   [#07]

scholaris

BOGUSŁAW ŚNIEŻEK
inspektor
Urząd Marszałkowski - oddział edukacji
Rzeszów


W regulaminach organów prowadzących, które określają wysokość oraz zasady przyznawania dodatków dla nauczycieli bardzo często pojawiają się zapisy obligujące dyrektorów szkół do uzyskania opinii związków zawodowych przed przyznaniem nauczycielowi dodatku motywacyjnym.

Moim zdaniem obowiązek opiniowania przez związki zawodowe przyznawania dodatku motywacyjnego (dodatku funkcyjnego, jak również przyznawania nagród) stanowi naruszenie prawa. Współdziałanie ze związkami zawodowymi w zakresie przyznawania indywidualnie poszczególnych składników wynagrodzenia musi mieć wyraźne umocowanie ustawowe.

Zgodnie   z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Kompetencje  dyrektora normuje ustawa o systemie oświaty. Do zadań dyrektore w świetle art. 39 ust. 3 cytowanej ustawy należy m.in. pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.

Szkoła w świetle przepisów ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz Kodeksu pracy jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników. W tym świetle nie budzi wątpliwości, iż wszystkie czynności z zakresu prawa pracy w szkole dokonuje dyrektor. Jest to jego ustawowa kompetencja i jakiekolwiek zmiany w tym zakresie mogą następować wyłącznie na skutek wyraźnej kompetencji ustawowej. Wprowadzenie obowiązku uzyskania opinii związku zawodowego, czy to przy nagrodzie dla nauczyciela, czy to przy dodatku motywacyjnym i funkcyjnym  jest uszczupleniem jego ustawowych kompetencji. Ustawa nie przewiduje bowiem współdziałania dyrektora w indywidualnych sprawach ustalania składników wynagrodzenia i ich wysokości. Nie ma też podstaw, aby takie współdziałanie wprowadzić w drodze aktu prawa miejscowego, a takim  jest regulamin określający wysokość oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Podkreślam, że niedopuszczalne jest wprowadzenie wymogu  zaopiniowanieprzyznaniaprzez dyrektora nauczycielowi nagrody,ponieważ zgodnie  z art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty dyrektor (i tylko dyrektor) decyduje w sprawach przyznawania nagród. Tryb przyznawania nagród musi być zgodny z przepisami prawa, a wprowadzeniew regulaminie wymogów uzyskania organizacji związkowych zgodne z przepisami nie jest .

Związek zawodowy może bronić praw poszczególnych pracowników, ale tylko przy ich akceptacji. Indywidualna obrona pracowników może mieć miejsce tylko po wyrażeniu zgody przez nauczyciela niezrzeszonego w związku zawodowym. Opinie w indywidualnych sprawach w zakresie wynagrodzeń, wyróżnień i awansów mogą mieć miejsce tylko wtedy gdy ustawa tak stanowi. Dla przykładu Karta Nauczyciela stanowi, iż kurator oświaty dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego uprawnienie, wynikające z ustawy o związkach zawodowych, do kontrolowania  przez związki zawodowe przestrzegania prawa pracy oznacza także uprawnienie do kontrolowania wysokości wynagrodzeń pracowników; nie oznacza natomiast uprawnienia do żądania od pracodawcy udzielenia informacji o wysokości wynagrodzenia pracownika bez jego zgody. Ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego.


BOGUSŁAW ŚNIEŻEK

„Kierowanie Szkołą” nr 1(89)/2006

Jacek19-09-2008 11:39:16   [#08]

§ 37. 1. Nagrody Dyrektora Szkoły zgodnie z kryteriami określonymi w § 33 przyznaje nauczycielom Dyrektor.

2. Propozycje kandydatów do nagrody wraz z uzasadnieniem Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania w tajnym głosowaniu.

 

Krysiu ale ty nie zgłaszasz kandydatów lecz przyznajesz nagrodę wiec ten przepis Cię nie obowiązuje.

DYREK19-09-2008 11:58:38   [#09]

UoSO

Art. 39. .

(....) Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.
 
 
 
Dyrektor decyduje, czy przyzna nagrodę dyrektora
lub po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły wystapi z wnioskiem o przyznanie nagrody np. kuratora, wójta lub ministra (opinia - decyzja dyrektora - wniosek).
 

Zgodnie z naszym regulaminem dyrektor ma obowiązek poinformować RP o przyznanych nagrodach dyrektora. Przepisy o ochronie wynagrodzenia nie pozwalają na podanie konkretnej kwoty nagrody.

 
 

post został zmieniony: 19-09-2008 12:09:07
ankate19-09-2008 19:33:07   [#10]
Jak powinien wyglądać wniosek o nagrodę Wójta (czyli op) dla nauczyciela. Macie jakieś wzory? Bo to u nas po raz pierwszy. Oczywiście rzecz jasna z kasy na nagrody dyrektora szkoły, czy też tak macie????
DYREK19-09-2008 19:50:23   [#11]

powinien być załącznikiem do Waszego regulaminu

google i masz:-)

http://www.google.pl/search?hl=pl&q=regulamin+ngrody+w%C3%B3jta+nauczyciel&btnG=Szukaj+w+Google&lr=

ankate19-09-2008 20:11:27   [#12]
Dobry wnioseczek, dostosuję, bo u nas nie ma załącznika w regulaminie ;-)
elkap19-09-2008 20:29:42   [#13]
U nas w budżecie szkoły, z puli na nagrody 60% przeznacza się na nagrody burmistrza i 40% na nagrody dyrektora
DYREK22-09-2008 10:45:55   [#14]

"Ponadto w rozdziale IV ust. 2 regulaminu zawarty został wymóg uzyskania przez dyrektora szkoły uprzedniej opinii rady pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych dotyczącej przyznania nauczycielowi nagrody. Obowiązek ten, zdaniem organu nadzoru, nie znajduje żadnego uzasadnienia prawnego. Stosownie bowiem do art. 3 w związku z art. 31 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 39 ust. 3 ustawy o systemie oświaty nie może budzić wątpliwości, iż wszystkich czynności z zakresu prawa pracy w szkole dokonuje jej dyrektor. Jednocześnie ustawa nie przewiduje jego współdziałania w indywidualnych sprawach ustalania składników wynagradzania i ich wysokości. Brak jest także podstaw, aby takie współdziałanie wprowadzić w drodze aktu prawa miejscowego. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 39 ust. 3 ustawy o systemie oświaty dyrektor decyduje samodzielnie o przyznaniu nauczycielowi nagrody dyrektora (pkt 2), jedynie w przypadku nagrody wójta występuje z wnioskiem o jej przyznanie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły (pkt 3). Ze względu na powyższe Wojewoda uznał, iż wprowadzenie obowiązku uzyskania opinii związku zawodowego i rady pedagogicznej przy przyznawaniu nagrody dla nauczyciela jest ograniczeniem ustawowych kompetencji dyrektora."

II SA/Ke 273/08 - Wyrok WSA w Kielcach (z 2008-08-05)

"Wprowadzenie wymogu uzyskania przez dyrektora szkoły opinii rady pedagogicznej i zakładowych organizacji nauczycieli nie znajduje uzasadnienia prawnego, jest ograniczeniem ustawowych kompetencji dyrektora szkoły. Ustawa z dnia 7 września 1991r. nie przewiduje współdziałania dyrektora w indywidualnych sprawach przyznawania wynagrodzeń, w tym nagród. Nie ma podstaw, jak to słusznie podniósł Wojewoda, aby takie współdziałania wprowadzać w drodze aktu prawa miejscowego."

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/do/doc?d=50C6F08E17E62C130A843733995C112F843375B0

i

http://www.katowice.uw.gov.pl/urzadkatowice.php?nadzor_prawny/187_06/printpage

http://www.uw.lodz.pl/doc/rozne/rozstrzyg_zgierski.pdf

zico22-09-2008 11:26:19   [#15]
I jak teraz postąpic? Jeśli w regulaminie mam zapis "Przyznanie nagrody dyrektora wymaga uprzedniego zaopiniowania przez RP", a wyrok WSA jest jak wyżej?
DYREK22-09-2008 14:24:21   [#16]
 wysłać wyrok autorowi regulaminu;-)
malgala22-09-2008 14:42:45   [#17]
a nagrody przyznać
krystyna22-09-2008 16:23:08   [#18]

OK,

no to po raz pierwszy postąpimy wbrew regulaminowi (ale zgodnie z ustawą) i nie zasięgniemy opinii RP !

no i pytam teoretycznie (na razie...):

jakie mogą być tego skutki ?

kto i dlaczego się może "przyczepić" ?

fredi22-09-2008 17:20:36   [#19]
nikt
JarTul22-09-2008 18:49:07   [#20]
E tam! OP zawsze może... bo ono jest prawem i sprawiedliwością. :-)
DYREK22-09-2008 22:23:02   [#21]
:-)))
zgredek22-09-2008 22:29:57   [#22]

e, tam

nawet jak się przyczepi - to nic z tego nie wyniknie;-)

JarTul22-09-2008 22:32:06   [#23]
A to zależy od "dociekliwości" OP? :-)
zgredek22-09-2008 22:33:40   [#24]

znaczy co?

niby?

dyrektor nie przyzna swoich nagród?

czy dyrektora do sądu podadzą? że przyznał?

;-)

JarTul22-09-2008 22:35:39   [#25]
Jak ja bym był "dociekliwe" OP, to dyrektor miałby "problema" i "zgryza"?
Znaczy w świetle prawa mobing bym stosował... :-) :-) :-)
zgredek22-09-2008 22:42:25   [#26]

dobrze, że nie jesteś, chyba;-)

Jarek - litości - niech ta nagroda będzie nagrodą - tego co przyznaje

a jak OP narzuca swoje warunki - to trzeba popytać OP - albo ichni nadzór - na jakiej podstawie narzuca

JarTul22-09-2008 22:44:37   [#27]
Ależ ja tez tak uważam. Tylko najpierw, to u nas w "Polszcze" musiałoby być normalnie.
A bywa, jak w #25... lub coś koło tego.
zgredek22-09-2008 22:47:49   [#28]

no wiem

tylko się tak "droczę" z Tobą tu;-)

JarTul22-09-2008 22:49:04   [#29]
No! Ja też wiem, że Ty wiesz i wiem, że ja wiem... :-)
zgredek22-09-2008 22:50:21   [#30]
wiemy, że wiemy i wiemy, że nawet jak nie wiemy, to wiemy;-)
zgredek22-09-2008 22:50:23   [#31]
wiemy, że wiemy i wiemy, że nawet jak nie wiemy, to wiemy;-)
JarTul22-09-2008 22:53:06   [#32]
:-)
malinek22-09-2008 22:58:13   [#33]
Wiemy, co wiemy i robimy,jak nam każą--sorki-taka moja szara rzeczywistość.
I nie mówcie mi o "ludzkich " OP, bo to boli...
DYREK23-09-2008 12:07:06   [#34]

dyrektor decyduje samodzielnie o przyznaniu nauczycielowi nagrody dyrektora

"I to by było na tyle..."

mamma23-09-2008 12:58:34   [#35]
a ja tam przeczytam RP MOICH KANDYDATÓW I POPROSZĘ o zaopiniowanie, to i tak niczego nie zmieni, bo nikt raczej się nie sprzeciwi, w końcu czego tu się bać.
ddorota23-09-2008 13:13:28   [#36]

moje OP zmieniło regulamin w czerwcu i też mam że nagroda dyrektora musi być zaopiniowana przez RP i ZZ (wzór wniosku podali, który mam wypełnić!) i że z wnioskiem o nagrodę dyrektora może wystąpić RP, Rada Szkoły.

Piszę tutaj, bo wiem że naz OP czyta to forum, może przemyślą, i znowu będzie normalnie? Przeczytają stosowny wyrok [#14]


post został zmieniony: 23-09-2008 13:23:03
dyrsp23-09-2008 14:07:33   [#37]
A swoją drogą kto opracowuje Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły? Czy dyr. i przedstawia do zaopiniowania przez RP i ZZ?
DYREK23-09-2008 14:30:33   [#38]

To zadanie OP.

Zgodnie z art. 49 ust. 2 Karty nauczyciela do obowiązków organu prowadzącego szkołę (Rady Gminy/Miasta, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa) należy ustalenie odrębnym regulaminem kryteriów i trybu przyznawania nagród  dla nauczycieli (także nagrody dyrektora).

malinka23-09-2008 16:51:54   [#39]
Czy w ramach funduszu na nagrody wydzielona powinna być część dla n-li świetlicy
i zerówki? Czy jedna pula dla wszystkich n-li?
ankate23-09-2008 18:20:16   [#40]
u mnie odzielnie oddziały przedszkolne, oddzielnie szkoła. Świetlicę mam razem ze szkołą...kiedyś była osobno, ale tak jest wygodniej, bo etaty łączone ze szkołą
elnik23-09-2008 18:37:10   [#41]
A ja mam też chyba problem z nagrodami dyrektora szkoły. Jestem dyrektorem szkoły od 1 września, zupełnie nie znam jeszcze nauczycieli, a oni na nagrody czekają.Czy konsultować przyznanie ich ze ,,starym" dyrkiem, czy zgodzić się na wytypowanie nauczycieli przez RP, czy może przyznać wg tzw. kolejki, która w tej szkole obowiązywała. Proszę podzielcie się uwagami. Wasz każdy głos jest dla mnie ważny.
mamma23-09-2008 18:38:09   [#42]
jaka kolejka? nie rób tego! skonsultuj ze starym dyrkiem.
elnik23-09-2008 19:37:37   [#43]

Stary dyrektor chyba także preferował w swoich decyzjach co do przyznawania nagród właśnie tzw. kolejkę.

 

mamma23-09-2008 19:39:27   [#44]
czas to zmienić, to dobry moment.
Tara23-09-2008 19:58:54   [#45]
Tak zdecydowanie dobry.A nie masz przypadkiem w dokumentach szkoły informacji który z nauczycieli miał osiagniecia w konkursach,kto ukończył jakąś formedoskonalenia,kto zrobił duzą imprezę w szkole,kto prowadził zajęcia otwarte czy cóś.Może masz jakieś "samochwałki nauczycieli" i pewnie cos w sprawozdaniu z nadzoru?
mamma23-09-2008 20:03:44   [#46]
w protokołach z rad pedagogicznych.
ankate23-09-2008 20:32:23   [#47]
elnik przez niecały miesiąc nie miała możliwości się jeszcze rozeznać kto i co, więc chyba po raz ostatni kolejka - tak będzie najsprawiedliwiej ...a w przyszłym roku już będzie jasne:-)tak sobie myślę. W samochwałkach jak to w samochwałkach...jeden jest dobry w pisaniu inny w czyms innym,
elnik23-09-2008 21:00:37   [#48]
Ankate chyba masz rację. Też tak myślałam, nie chce robić burzy wśród nauczycieli. Dla nas nauczycieli pieniądz często bywa przyczyną niezgody, kłótni. Tym bardziej, że jestem dyrektorem obcym, który wygrał konkurs z nauczycielką z grona pedagogicznego tej szkoły. Tak chyba będzie najbezpieczniej.
mamma23-09-2008 21:02:58   [#49]
być może ,ale w przyszłości radzę postępować zgodnie z regulaminem.
dyrsp24-09-2008 09:01:20   [#50]
Wrócę do postu DYRKA [#38] .Wiem .że OP ale chodzi mi o  regulamin wewnętrzny w szkole.

strony: [ 1 ][ 2 ]