Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ilu opiekunów?
strony: [ 1 ]
Tenia12-09-2008 17:31:26   [#01]
młodzież liceum (kl I) w grupie liczacej 40 osób wychodzi na wycieczkę(zwiedza miasteczko). Ilu opiekunów powinna mieć ta grupa?
katarzyna3012-09-2008 17:36:51   [#02]
W którymś rozporządzeniu jest napisane, że dyrektor określa ilość opiekunów wg wieku uczniów i ich rozwoju psychofizycznego. Nie wiem, czy to jeszcze aktualne.
malgala12-09-2008 17:38:56   [#03]
Tylu, aby byli w stanie zapewnić opiekę. Ilość nie jest nigdzie z góry ustalona.
Tenia12-09-2008 17:40:31   [#04]
A ktoś pamięta, gdzie szukac przepisu prawnego?
malgala12-09-2008 17:54:12   [#05]
Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)
JarTul12-09-2008 18:26:08   [#06]
Rozdział 3
Wychowanie fizyczne, sport i turystyka

§ 30. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę lub placówkę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.
§ 31. 1. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących.
2. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (opiekunów).
3. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
4. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe.
5. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami.
6. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.
7. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
§ 32. 1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek.
§ 33. 1. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
§ 34. 1. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.
2. Osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
3. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.
4. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły lub placówki.
§ 35. 1. Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy.
2. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.
§ 36. Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów.
§ 37. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych.
§ 38. Przed przystąpieniem do strzelania z broni sportowej uczniów zaznajamia się z zasadami korzystania ze strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia się z bronią.
§ 39. Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły lub placówki sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej - jeżeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego sprzętu.
Zwojka12-09-2008 18:26:55   [#07]
wg Kuratorium Lubuskiego
Liczba dzieci przypadająca na jednego opiekuna podczas wycieczek szkolnych:

Nie ma jednego aktu prawnego, w którym podana jest liczba uczniów przypadająca na jednego opiekuna podczas poszczególnych wycieczek szkolnych. Informacje te podejmują tematyczne akty wykonawcze dwóch ustaw: o kulturze fizycznej i o systemie oświaty.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) w tym obszarze mówi:
Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać (§ 32. 1)
Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom w kwestii liczby uczestników pozostających pod opieką jednego opiekuna w czasie wycieczek, polecamy poradnik pt. Krajoznawstwo i turystka w szkole pod redakcją Andrzeja Gordona, który został sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, a wydany przez Zarząd Główny PTTK. W jednym z rozdziałów, autorstwa Wiesławy Kamienieckiej, przybliżono zasady organizacji rozmaitych wycieczek szkolnych, z uwzględnieniem m.in. liczby uczestników i opiekunów. Poniżej wyciąg z tego opracowania:

Wycieczka w obrębie tej samej miejscowości:
· na wycieczce lub imprezie w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę sprawuje co najmniej jedna osoba na grupę do 30 uczniów;
· gdy korzysta się ze środków lokomocji lub udaje poza miejscowość będącą siedzibą szkoły, opiekę sprawuje jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.
Wycieczka turystyki kwalifikowanej:
· opiekę sprawuje jedna osoba nad grupą do 10 uczniów, jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
Wycieczka autokarowa:
· na jednego opiekuna przypadać może 15 uczniów (kierowca i pilot/przewodnik nie mogą stanowić opiekunów).
Wycieczka piesza:
· np. do lasu, na 30 uczniów powinno przypadać 2 opiekunów, przy czym opiekunem może być również rodzic lub inna dorosła osoba.
Wycieczka w góry:
· jeden opiekun na 10 uczestników, przy czym na terenach powyżej 1000 m.n.p.m. wycieczkę prowadzi przewodnik górski lub przodownik turystyki górskiej, a na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy tatrzańscy.
Wycieczka rowerowa:
· na grupę 10-13 uczniów powinno przypadać 2 opiekunów (zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób).
JarTul12-09-2008 18:27:07   [#08]
... i statut szkoły, jeżeli ktoś tam "dookreślił" :-) liczby opiekunów.
Jowita14-09-2008 19:24:36   [#09]
Ja mam regulamin organizowania wycieczek szkolnych  i jego się trzymam.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]