Forum OSKKO - wątek

TEMAT: klasyfikacja końcowa
strony: [ 1 ]
efro06-05-2008 06:49:03   [#01]

W rozp. o ocenianiu czytam:

"Uczeń kończy szkołę podstwową, gimnazjum, szkołę ponadgimn.

1.jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfik. w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfik. z obowiązkowych zajęć eduk., których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych użyskał oceny wyższe od ndst."

Moje wątpliwości:1) czy Uchwałą RP przyjmujemy tylko wyniki klasyfikacji końcowej?2) czy są dwie uchwały:klasyfikacja roczna(za okres nauki np.w kl.III gimnazjum) i końcowa?

3)W jaki sposób wychowawca winien wyliczać średnią ocen danego ucznia-tylko końcową czy i końcową i roczną?

Jak zawsze będę wdzięczna za rozjaśnienie:)

bosia06-05-2008 07:32:57   [#02]
końcoworoczna
AnJa06-05-2008 07:35:56   [#03]
aleś wybrnęła:-)

efro pyta o to: końcowa czy roczna, a Ty ją z manki: końcoworoczna

a do pytań- jakiś czas temu była tu dyskusja - mnie wyszło,ze tylko roczna podlega klasyfikacji

na potrzeby świadectw z wyróżnieniem wychowawca liczy jednak średnią z ocen końcowych
efro06-05-2008 09:17:35   [#04]

Bosia, rzeczywiście wiem, że dalej nic nie wiem:)))

AnJa, czyli Ty Uchwałą przyjmujesz wyniki klasyfikiacji rocznej, wychowawcy w "tabelki sprawozdawcze" wpisują też dane wynikające z klasyfikacji rocznej i tylko w sytuacji, gdy uczeń "łapie się" do świadectwa z wyróżnieniem liczona jest średnia końcowa. Przepraszam, że rozpisuję to "z polskiego na nasze", ale chciałabym mieć pewność, że Cię dobrze zrozumiałam

bosia06-05-2008 09:26:21   [#05]

Nie doczytałam, bo mam matury i się na tym skupiłam

ale ja rozumiem i mam tak jak AnJa

u nas klasyfikacja roczna-uchwała tylko do nich

przedmioty które skończyły się wcześniej już była klasyfikacja

do świadectwa z wyróżnieniem średnia z ocen ze wszystkich przemiotów w całym cyklu nauczania

tak jest u nas

bosia06-05-2008 09:26:37   [#06]

Nie doczytałam, bo mam matury i się na tym skupiłam

ale ja rozumiem i mam tak jak AnJa

u nas klasyfikacja roczna-uchwała tylko do nich

przedmioty które skończyły się wcześniej już była klasyfikacja

do świadectwa z wyróżnieniem średnia z ocen ze wszystkich przemiotów w całym cyklu nauczania

tak jest u nas

JarTul06-05-2008 09:44:33   [#07]
U nas najpierw uchwała dotycząca klasyfikacji rocznej:

Uchwała nr __/__/20xx/20xx z dnia xx kwietnia 20xx r.
Rady Pedagogicznej xxx w xxx
w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji rocznej uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 20xx/20xx.
Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. Nr 83 z 2007 r., poz. 562 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza się wyniki klasyfikacji rocznej uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego za rok szkolny 20xx/20xx według zestawienia ogólnego  załącznik nr 1 oraz zestawień dla poszczególnych klas - załączniki nr xxx do xxx.
§2
Promocji nie uzyskują uczniowie:
a) nieklasyfikowani
b) z jedną lub więcej ocenami niedostatecznymi
wymienieni w załączniku nr 2.
§4
Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na przystąpienie do egzaminów poprawkowych w ostatnim tygodniu sierpnia 20xx uczniów z dwiema ocenami niedostatecznymi wymienionych w załączniku nr 3.
§5
Dokumentację z klasyfikacji rocznej uczniów stanowią zapisy w arkuszach ocen oraz protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej odbytego w dniu xx kwietnia 20xx r.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi xxx.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


A później uchwała dotycząca klasyfikacji końcowej.

Uchwała nr __/__/20xx/20xx z dnia xx kwietnia 20xx r.
Rady Pedagogicznej xxxxxxxxxxxx w xxxxxxxxx
w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji końcowej uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 20xx/20xx.
Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. Nr 83 z 2007 r., poz. 562 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza się wyniki klasyfikacji końcowej uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2007/2008 według załącznika nr 1.
Uczniowie wymienieni w załączniku nr 1 ukończyli Szkołę.
§2
Dokumentację z klasyfikacji końcowej uczniów stanowią zapisy w arkuszach ocen oraz protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej odbytego w dniu xx kwietnia 20xx r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi xxxxxxxxxx.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Dla potrzeb świadectwa średnia z ocen końcowych, a jeżeli macie potrzebę możecie rónież wyliczać średnie roczne.
rzewa07-05-2008 14:16:19   [#08]
i... bosia, teraz nie ma już klasyfikacji końcoworocznej ;-)
bosia07-05-2008 14:17:34   [#09]
no przecież napisałam, ze nie doczytałam i strzeliłam tak tylko
rzewa07-05-2008 14:29:22   [#10]
a ja zrobiłamm ;-)

:-))))))))
az107-05-2008 22:08:50   [#11]
Jest w VI klasie SP wydawane świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, czy na tym świadectwie należy wpisać oceny np. z informatyki jeżeli jej w VI klasie nie było, albo z muzyki, która też zakończyła się w klasie V?
JarTul07-05-2008 22:12:44   [#12]
§ 7. 1. W świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej, a w szkołach policealnych dla młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych - oceny semestralne uzyskane w semestrze programowo najwyższym, oraz te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny roczne (semestralne), których realizacja, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych), z zastrzeżeniem ust. 2.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58, poz. 504 i Nr 67, poz. 585, z 2006 r. Nr 31, poz. 217 i Nr 108, poz. 745 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 987)
asiawar07-05-2008 22:13:47   [#13]
To jest świadectwo ukończenia szkoły, pisze na nim wyniki klasyfikacji końcowej, czyli muszą być wypisane wszystkie przedmioty jakie uczeń miał przez 3 lata.
mim218-06-2012 19:36:48   [#14]

Wracam do tematu- jedna czy 2 uchwały do klasyfikacji uczniów na koniec roku.

Czy podejmując uchwałę klasyfikacyjną podajemy dla klas VI oceny jakie uzyskali w tym roku szkolnym, czy wszystkie jakie uzyskali czyli końcowe ( te co na świadectwie)? Czy podejmować 2 uchwały - jedna z wynikami rocznymi klas VI a druga z wynikami końcowymi klas VI ?

Jartul podejmuje dwie uchwały dotyczące klas III LO , a dla zatwierdzenia klasyfikacji reszty uczniów jeszcze jedną , kolejną uchwałę?

 

Bas18-06-2012 19:47:11   [#15]

Jam nie JarTul, ale też podejmuję dwie. Tylko nieco inaczej:

pierwsza - klasyfikacja wszystkich klas (kończących włącznie, za ten rok)

druga - dla kończących szkołę

mim218-06-2012 20:02:31   [#16]

Dziękuję! Ciekawi mnie  jak to robią inni, nie tylko Jar Tul :))


post został zmieniony: 18-06-2012 20:03:05
JarTul18-06-2012 20:16:49   [#17]

Robią to zapewne po bożemu :-)

A tak serio:
Z USO:
Art. 41. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) [...]
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

Z kolei w rozporządzeniu o "ocenianiu" w §11 jest mowa o klasyfikacji śródrocznej i klasyfikacji rocznej, a w § 22. 1. "Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, [...]"

Ustawodawca jasno mówi: "Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji", a zatem moim zdaniem każdej klasyfikacji: śródrocznej, rocznej i końcowej.

Bas...
U nas też uchwały w tym układzie:
"pierwsza - klasyfikacja wszystkich klas (kończących włącznie, za ten rok)
druga - dla kończących szkołę"

przy czym klasy III LO kończą zajęcia w kwietniu i wówczas, w tym momencie kwietniowym, to klasy trzecie to "wszystkie klasy (kończące włącznie, za ten rok)".


post został zmieniony: 18-06-2012 20:26:24
Jacek18-06-2012 23:10:40   [#18]

a ja jedną uchwałą w której jest wszystko, a jeśli chodzi o klasy kończące to zapis np. taki:

1)   na stan 118 uczniów klas trzecich:

  • klasyfikowanych – 118
  • egzaminy poprawkowe – 2
  • ukończyło gimnazjum – 116

dla mnie to wystarczy i spełnia wymogi przepisów

OLGIE19-06-2012 05:45:46   [#19]

ja jak Jacek!

szi19-06-2012 06:22:11   [#20]

Świadectwo z wyróżnieniem - SP klasa VI:

1. liczymy w klasie VI średnią z ocen z całego cyklu?

2. liczymy w klasie VI średnią z ocen z roku szkolnego?

 


post został zmieniony: 19-06-2012 06:24:27
rzewa19-06-2012 07:09:47   [#21]

1. liczymy w klasie VI średnią z ocen z całego cyklu, czyli z tych ocen, które znajdą się na świadectwie


post został zmieniony: 19-06-2012 07:10:53
szi19-06-2012 07:44:01   [#22]

Dziękuję, Rzewo, za obie odpowiedzi :-)

grafi719-06-2012 08:50:24   [#23]

Robiłam jak Jacek. Kontrola kuratoryjna zarzyciła mi, że w uchwale nie ma słowa "promowani". Uznali, że to tak, jak gdyby była klasyfikacja bez promocji.

Jacek19-06-2012 08:58:12   [#24]

a jak można promować ucznia najwyższej klasy? on kończy szkołę i już

ewaannak19-06-2012 09:25:23   [#25]

W klasie VI dwóch uczniów będzie miało egzamin poprawkowy w sierpniu. Czy należy zapisać w uchwale czerwcowej, że jeśli zdadzą to ukończą szkołę, czy lepiej zrobić to w sierpniu kolejną uchwałą? Na liście kończących szkołę nie mogę ich przecież umieścić w czerwcu. Po raz pierwszy mam taka sytuację.

shegreta19-06-2012 10:07:22   [#26]

ja w zeszłym roku miałam taką sytuację. Egzamin odbył się w sierpniu, zdali i podjęliśmy stosowną uchwałę. W czerwcu natomiast był zapis w uchwale, że: "uczniowie X i Y otrzymali w wyniku rocznej klasyfikacji oceny niedostateczne z przedmiotu. Po rozpatrzeniu wniosku rodziców i po analizie założeń i procedur WSO Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o przeprowadzeniu ... sierpnia 20... r. egzaminu poprawkowego z....... dla w/w uczniów".

JarTul19-06-2012 10:14:08   [#27]

Tylko uchwała czerwcowa o klasyfikacji. U nas dodajemy w niej zapis: "Uczniowie, którzy zdadzą egzaminy klasyfikacyjne lub poprawkowe otrzymują promocję."

§14 ust. 5 rozporządzenia "o świadectwach":
Jako datę wydania świadectwa przyjmuje się, z zastrzeżeniem § 16 ust. 9, datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku ucznia, który zdał egzamin poprawkowy lub egzamin klasyfikacyjny po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę zdania tego egzaminu.

To w dużej mierze narzuca, że uchwała klasyfikacyjna dla zdających poprawki czerwcowa. Inaczej trzeba by zwoływać posiedzenie RP w ostatnim dniu egzaminów poprawkowych każdego ucznia, bo trudno, aby data uchwały była późniejsza niż data wydania świadectwa.

 

JarTul19-06-2012 10:16:55   [#28]

Do #26
W obecnym stanie prawnym wniosek rodziców jest zbędny. Uczniowi egzamin poprawkowy z jednego lub dwóch przedmiotów po prostu przysługuje.

Z rozporządzenia "o ocenianiu":
§ 21. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.


post został zmieniony: 19-06-2012 10:17:08
ewaannak19-06-2012 13:32:37   [#29]

U nas też mieliśmy zawsze zapis o tym, że gdy zdadzą to będą promowani ale w grę wchodziły kl. 4-5. Załącznikiem do uchwały jest lista uczniów kończących szkołę - tych którzy mają poprawkę  wpisać przecież nie mogę bo nie wiem czy zdadzą czy nie. Jak więc to rozwiązać? Może jednak klasyfikować ich w sierpniu?

shegreta19-06-2012 14:11:38   [#30]

no dokładnie. Powyżej to co opisałam dotyczyło właśnie klasy programowo najwyższej.

JarTul - tzn. że egzamin poprawkowy planujemy nie wiedząc, czy uczeń chce go zdawać? ja mam w statucie, że na wniosek ucznia lub jego prawnych opiekunów - nie mogę uszczęśliwiać na siłę każdego niepromowanego przecież :) Chce to pisze do mnie wniosek i ja wtedy ustalam terminy. Czy źle rozumuję?


post został zmieniony: 19-06-2012 14:12:33
JarTul19-06-2012 14:51:41   [#31]

A ile razy zdarzyło się, że nie chcieli zdawać?
Wniosek czy oświadczenie o chęci zdawania rodzice/prawni opiekunowie/pełnoletni uczeń mogą napisać.
A rodzice/prawni opiekunowie/pełnoletni uczeń mogą taki wniosek dostarczyć nawet 22 sierpnia i trzeba będzie ten egzamin przeprowadzić.

Cytuję: Po rozpatrzeniu wniosku rodziców i po analizie założeń i procedur WSO Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o przeprowadzeniu...

1. Wniosek raczej nie podlega rozpatrywaniu, bo egzamin poprawkowy, to prawo ucznia.
2. Analiza założeń i procedur WSO, też nie ma zastosowania, bo egzamin poprawkowy, to prawo ucznia.
3. RP też nie podejmuje, już w tej kwestii decyzji, bo egzamin poprawkowy, to prawo ucznia.

 

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]