Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Czas pracy dyrektorów szkól
strony: [ 1 ]
mazzante15-04-2008 19:40:47   [#01]
Czy dyrektor ma nienormowany czas pracy? Jesli nie to w jakich godzinach i dniach pownien pracować?
czy przysługuje mu urlop tak jak nauczycielom czy jak pracownikom pedagogicznym niebedacym nauczycielami?
dyrlo15-04-2008 19:47:23   [#02]

hahaha, o co chodzi?

Dyrektor ma zadaniowy czas pracy, albo jak chcesz nienormowany. Urlop taki jak każdy nauczyciel .... itd. itp.

Kto umie, proszę mazzante  - wkleić wątki na ten temat, ja nie umiem:)))

----------------------

ogonek do ę dopisałam.


post został zmieniony: 15-04-2008 19:48:02
bosia15-04-2008 19:56:24   [#03]

http://oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=22205&fs=0&st=0

http://oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=7403&fs=0&st=0

DYREK15-04-2008 20:34:11   [#04]

z: http://www.kadryonline.pl/kadry_w_oswiacie.php?go=ko2

Czas pracy dyrektora szkoły

Pytanie: Jaki jest czas pracy dyrektora szkoły?

Odpowiedź: W zakresie systemu czasu pracy dyrektora (wicedyrektora) szkoły Karta Nauczyciela nie wprowadza odrębnych regulacji.

O ile dyrektor szkoły (wicedyrektor) jest nauczycielem, mają tu w pełni zastosowanie przepisy art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 42c ust. 1 KN. Zgodnie z tymi przepisami czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin w tygodniu, rozłożonych na 5 dni pracy. W ramach czasu pracy i ustalonego za ten czas pracy wynagrodzenia nauczyciel (dyrektor szkoły, wicedyrektor) jest zobowiązany do realizacji:

  • zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz w wymiarze pensum określonym w art. 42 ust. 3 ustawy lub ustalonym przez dyrektora szkoły na podstawie art. 42 ust. 4a albo ustalonym przez organ prowadzący na podstawie art. 42 ust. 7 tej ustawy,
  • innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
  • zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Rozmiar zadań i obowiązków dyrektora szkoły (wicedyrektora), a także ich odmienność od zadań i obowiązków nauczycieli są poddawane ocenie organu prowadzącego szkołę.

Organ prowadzący szkołę, aby umożliwić dyrektorowi szkoły (wicedyrektorowi) w pełni wykonywanie wszystkich nałożonych na niego zadań obniża mu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pensum w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy. Organ prowadzący może również całkowicie zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tych zadań. (art. 42 ust. 7 pkt 2, w związku z art. 42 ust. 6 KN).

W ten sposób przepisy Karty Nauczyciela uwzględniają odrębny wymiar obowiązków dyrektora szkoły (wicedyrektora) w systemie czasu pracy.

Podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.); art. 42 ust. 1 i 2, art. 42c ust. 1, art. 42 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 2.

DYREK15-04-2008 20:39:17   [#05]

Zdaniem KN

Czas pracy dyrektora ( nauczyciela ) jest czasem zadaniowym. W zadaniowym czasie pracy pracownik ma wpływ na rozkład swojego czasu pracy - pracownik sam organizuje sobie pracę i czas przeznaczony na jej wykonanie. Oznacza to, że niekiedy pracuje dłużej, innym razem skraca swój okres pracy. Istotne jest to, aby zlecone mu zadanie lub zadania zostały wykonane. KN określa wymiar czasu pracy: pensum rozliczane wpisami w dzienniku + pozostałe czynności, razem nie więcej niż 40 godzin tygodniowo. Czyli tygodniowy czas pracy dyrektora szkoły (nauczyciela) powinien być nie mniejszy niż realizowane pensum, a nie większy niż 40 godzin tygodniowo.

Zdaniem OP 

Dyrektor jest  kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej , a w przypadku kadry kierowniczej ścisłe wyliczenie zadań jest po prostu niemożliwe. Wyrażenie zgody przez gminę na formułę zadaniową pracownika na stanowiska kierowniczym, de facto powodowałoby ten skutek, że taka osoba przestaje pełnić funkcję kierowniczą, gdyż nie ma możliwości skutecznego wyegzekwowania ciążących na niej  zadań. Odpowiedzialność  można ponosić zasadniczo wówczas, gdy jest się w pracy. Czyli czas pracy 40 godzin tygodniowo z podpisywaniem listy obecności, rozliczaniem czasu pracy itd.

 

polecam wątki:

czas pracy

http://oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=22205&fs=0&st=0

Urlop dyrektora -trochę prawdy na ten temat

http://oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=7403&fs=0&st=0

ankate15-04-2008 21:17:08   [#06]
tak z ciekawości, a jak liczycie czas pracy dyrektora do ewidencji i sprawozdań GUS - 3,6 godz. dziennie???
Tadek15-04-2008 21:18:41   [#07]
tak jak nauczycielowi
Marek Pleśniar16-04-2008 00:00:07   [#08]

"jak nauczycielowi" - to rzecz względna;-)

zdaniem nauczycieli to - 50 godzin tygodniowo;-)

zdaniem rodziców - 18 tygodniowo

zdaniem dyrektorów - 20-27 tygodniowo;-)

zgredek16-04-2008 00:04:54   [#09]
tak jak nauczycielowi - czyli względnie;-)
zgredek16-04-2008 00:05:28   [#10]
pierwszego;-)
badas16-04-2008 13:15:06   [#11]

A ja mam inne pytanie cyt" pracownikom pedagogicznym, niebędącymi nauczycielami"

Którzy to są?

AnJa16-04-2008 13:43:02   [#12]
pedagog np
Kajab16-04-2008 14:15:35   [#13]
pedagog, wychowawca w świetlicy, wychowawca w internacie lub bursie i chyba bibliotekarz, ale tego ostatniego nie jestem pewna
badas17-04-2008 08:35:21   [#14]

Z tego co wiem to bibliotekarz ma statut nauczyciel- bibliotekarz.

A poza tym pedagog, wychowawcy w internacie, w świetlcy to też nauczyciele tyle, ze nie dydaktycy i mają ten sam wymiar urlopu co właśnie  nauczyciele dydaktycy. Gdyby było inaczej byliby pracownikami administracji.

DYREK17-04-2008 08:51:25   [#15]

pracownicy pedagogiczni, nie będący nauczycielami np. placówka artystyczna:

- plastyk

- fotografik

- instruktor tańca

- itp.

 

badas17-04-2008 08:53:25   [#16]
O i z powyższym się zgadzam:)
DYREK26-06-2008 11:11:46   [#17]
:-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]