Forum OSKKO - wątek

TEMAT: procedura odwołania wicedyrktora szkoły
strony: [ 1 ]
Konto zapomniane13-04-2008 22:17:15   [#01]
moi drodzy! mój wicedyrektor, powołany został przeze mnie dwa lata temu....
nie określiłem na jaki okres...(nie znałem jego i kadry pracującej w nowej szkole do której wygrałem konkurs na dyrektora...) - nie wywiązuje się z przydziału czynności... źle nam się układa współdzielenie obowiązkami... itd... sposoby naprawy złej sytuacji(rozmowa) nie przynoszą rezultatu.. proszę podajcie sposób jak szybko i skutecznie wykonać odwołanie wicedyrektora..
Jacek13-04-2008 23:27:35   [#02]

zaszczelić?

 :-)

poszukaj szukajką chocby to http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27208&pst=5#pst5

DYREK14-04-2008 10:50:30   [#03]

może się przyda

Sądy pracy nie orzekają przywrócenia na stanowisko tylko roszczenie o odszkodowanie.

 

93.05.05 uchwała SN
1. Nauczycielowi mianowanemu odwołanemu z funkcji wicedyrektora szkoły, powierzonej na czas nieokreślony, z naruszeniem art. 37 ust. 1 lub art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 ze zm.) nie przysługuje roszczenie o orzeczenie bezskuteczności odwołania czy o przywrócenie do pracy na dotychczasowym stanowisku; przysługuje mu natomiast roszczenia o odszkodowanie na podstawie stosowanych odpowiednio art. 45 § 2 i art. 471 kodeksu pracy.
2. Warunkiem odwołania nauczyciela z funkcji kierowniczej z końcem roku szkolnego z inicjatywy własnej organu, który funkcję kierowniczą powierzył, jest otrzymanie przez nauczyciela negatywnej oceny pracy (art. 38 pkt 2 lit. a) ustawy powołanej w pkt 1.

FRAGMENT UZASADNIENIA
Nie ulega wątpliwości, że stanowisko wicedyrektora szkoły wymaga ścisłej współpracy z dyrektorem, a więc organem uprawnionym do powierzenia tego stanowiska i odwoływania z niego. Niezbędne jest więc wzajemne zaufanie pomiędzy osobami pełniącymi te funkcje. Odwołanie wicedyrektora przez dyrektora szkoły, w sytuacji gdy dyrektor sprzeciwia się przywróceniu wicedyrektora na to stanowisko, oznacza, że nie istnieją warunki do ich dalszej współpracy. Tym samym w przypadku przywrócenia do pracy na stanowisko wicedyrektora (uznania odwołania za bezskuteczne) złamana zostałaby podstawowa zasada sprawnego wykonywania obu tych funkcji

 

i

 Wyrok z dnia 9 maja 1997 r. I PKN 138/97

Nauczycielowi mianowanemu, odwołanemu z funkcji dyrektora szkoły z naruszeniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przysługuje wyłącznie odszkodowanie, obejmujące dodatek funkcyjny za czas do upływu którego pełnienie funkcji miało trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące

miros14-04-2008 23:04:03   [#04]
Rozmowa i jeszcze raz rozmowa. Kiedy zostałem dyrektorem, wicedyrektor poprzedniego dyrektora zapowiedział mi, że nie bedzie ze mną współpracował i i nie ma zamiaru odejść. Miał w umowie powołanie jeszcze na dwa lata. Można go odwołać w uzasadnionych przypadkach (to łatwo uzasadnić) za zgodą kuratora. Gdy  to mu przedstawiłem (podstawę prawną mam w szkole), spisaliśmy porozumienie, że wraca na stanowisko nauczyciela a ja mu wypłacałem dodatek funkcyjny przez trzy miesiące i przestał być wickiem.
jas15-04-2008 09:07:14   [#05]
A może powołać wicków na rok i jeżeli sie sprawdzi to na całą kadencję przedłuzyć!
dariuszw15-04-2008 10:01:49   [#06]
Ja miałem sytuacje gdzie zastałem wicedyrektora powołanego przez poprzednika z racji iż nie widziałem z nim dalszej współpracy odwołałem go. Wklejam pisemko jakie mu wręczyłem.

xxxxxxxxxxxxxxx, dn. 20.05.2006r.


Pani
Wicedyrektor
Zespołu Szkół
w xxxxxxxxxxxxxxxx

Na podstawie art. 37.1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

odwołuję

Panią ze stanowiska wicedyrektora Zespołu
Szkół w z dniem 2006r.

Uzasadnienie:

Stanowisko wicedyrektora szkoły wymaga ścisłej współpracy z dyrektorem,
a więc organem uprawnionym do powierzenia tego stanowiska i odwoływania z niego. Niezbędne jest więc wzajemne zaufanie pomiędzy osobami pełniącymi te funkcje. Oznacza to, że nie istnieją warunki do naszej dalszej współpracy, gdyż zostałaby złamana podstawowa zasada sprawnego wykonywania obu tych funkcji.

Do wiadomości:
1) Pani
2) Burmistrz
3) a/a
terdab19-04-2010 11:29:21   [#07]
Mam pytanie odnośnie odwołania wice.

Moja wice ma przeze mnie powierzenie z dnia 03.09. 2007 roku od dnia 1 września 2007 roku do odwołania. Wobec tego czy mogę dać jej odwołanie z dniem 1 września 2010 roku, gdyż nie spełniła moich oczekiwań. Jest wspaniałym nauczycielem, ale jako dyrektor się nie sprawdziła . Czy mam zastosować całą procedurę z podaniem do KO i OP
Planuję arkusz i chciałabym prosić was o opinię
Wiem, że rozmowa, ale to nie skutkuje
Marek Pleśniar19-04-2010 12:31:40   [#08]
art 38 i rygorami plus awantura
krystyna19-04-2010 13:03:22   [#09]

kiedyś sobie skopiowałam (i nie wiem skąd, dlatego bez linka, ale ważne...):

-------------

Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora należy do kompetencji dyrektora szkoły. Jest to możliwe tylko w przypadkach określonych w ustawie o systemie oświaty. Zawsze musi być poprzedzone zasięgnięciem opinii 3 organów: organu prowadzącego, rady szkoły (placówki) oraz rady pedagogicznej, a w szczególnych sytuacjach (gdy odwołanie następuje w ciągu roku szkolnego) konieczna jest również opinia kuratora oświaty (art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Wicedyrektora odwołuje się wyłącznie w sytuacjach wskazanych w art. 38 ustawy o systemie oświaty, czyli:

1) obligatoryjnie z powodu:

a) złożenia przez niego rezygnacji (za 3-miesięcznym wypowiedzeniem),

b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 ustawy o systemie oświaty w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli (bez wypowiedzenia),

c) złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 34 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.

2) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty (także w czasie roku szkolnego i bez wypowiedzenia) - to jest fakultatywna możliwość odwołania (art. 38 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty).

Odwołanie z funkcji może zostać dokonane nawet w czasie przebywania wicedyrektora na zwolnieniu lekarskim, bowiem nie jest ono objęte ochroną z Kodeksu pracy, czyli - ochroną objęty jest stosunek pracy, funkcja nie. W przypadku odwołania nauczyciela z funkcji kierowniczej nie mamy do czynienia ani z rozwiązaniem stosunku pracy, ani z wypowiedzeniem warunków pracy i płacy. Postępowanie dyrektora w kwestii odwołania wicedyrektora powinno zależeć od podstawy prawnej (przyczyny) odwołania wicedyrektora.

Musi istnieć powód odwołania, który dałoby się zakwalifikować jako "przypadek szczególnie uzasadniony" - w praktyce jest to trudne rozwiązanie (art. 38 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty), lub muszą zaistnieć przesłanki obligatoryjnego odwołania ze stanowiska (art. 38 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty) (tu nie ma problemu z zastosowaniem tego trybu, o ile zaistnieją ustawowe przesłanki pozwalające odwołać wicedyrektora).

Jeżeli dyrektor zdecyduje odwołać wicedyrektora w tym trybie, to musi pamiętać że:

1. powinien zasięgnąć opinii: organu prowadzącego, rady szkoły (jeżeli jest powołana) oraz rady pedagogicznej (wymóg formalny) - analogicznie jak przy powoływaniu wicedyrektora (art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty),

2. odwołanie musi poprzedzać zasięgnięcie opinii kuratora oświaty (w szkole artystycznej - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) (art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty),

(Opinia kuratora (ministra) powinna być wydana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania prośby dyrektora o opinię. Niewydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej (art. 38 ust. 2 ustawy o systemie oświaty).

Odwołanie wicedyrektora w "przypadku szczególnie uzasadnionym" jest kłopotliwe ponieważ wymaga dokładnego i szczegółowego uzasadnienia. Nie może mieć charakteru dowolnego lub arbitralnego. Przepisy nie rozstrzygają jakie sytuacje należy uznać jako "przypadki szczególnie uzasadnione", dlatego trudno jednoznacznie wskazać powody, które uzasadniałyby takie działanie.

Orzecznictwo sądowe wskazuje na to, że wątpliwe jest, czy można uznać za "przypadek szczególnie uzasadniony" np.:

1. ukaranie dyrektora karą nagany za zachowanie o charakterze incydentalnym - wyrok SN z 9 grudnia 2003 r.,

2. utratę zaufania (o ile nie wynika z rażącego niedbalstwa wicedyrektora lub oczywistych błędów popełnianych przez niego) - ww. wyrok SN z 9 grudnia 2003 r.,

3. złą współpracę.

Konsekwencje odwołania wicedyrektora z naruszeniem przepisów

Jeżeli dyrektor zdecyduje się odwołanie wicedyrektora z podaniem podstawy: "przypadek szczególnie uzasadniony" art. 38 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty) i zostanie ono uznane za niezgodne z przepisami, to musi się liczyć z tym, że:

1. sąd może uznać odwołanie wicedyrektora za wadliwe, ale będzie ono skuteczne. Oznacza to, że wicedyrektor zostanie usunięty ze stanowiska ale nadal pozostanie w nauczycielskim stosunku pracy ze szkołą. Sąd może w takiej sytuacji przyznać odwołanemu wicedyrektorowi odszkodowanie za niezgodne z prawem odwołanie ze stanowiska w wysokości obejmującej dodatek funkcyjny za okres trzech miesięcy (art. 45 § 2 i art. 47? Kodeksu pracy, Uchwała SN z 5 maja 1993 r.);

2. organ prowadzący może wobec dyrektora wyciągnąć konsekwencje służbowe - w szczególności, jeśli okaże się, że odwołany wicedyrektor zgłosi roszczenie o odszkodowanie (np. za naruszenie prawa może domagać się od Ciebie naprawienia szkody, czyli zapłaty odszkodowania na zasadach określonych w przepisach dotyczących odpowiedzialności materialnej).

rzewa19-04-2010 19:30:13   [#10]
jeszcze tylko jedna uwaga: jeśli chcesz by nowy wicedyrektor miał powierzenie od 1.09.2010 to odwołanie powinno być z dniem 31.08.2010
terdab19-04-2010 20:44:50   [#11]
Dziękuję Rzewo, ale nie będę miała wice. Przez te 3 lata organizacja szkoły była trochę inna - miałam 14 oddziałów, więc był wice. Ale teraz mam 12 oddziałów i nie zanosi się na więcej przez najbliższe lata, a w naszym Regulaminie OP jest zapis, że w szkołach liczących co najmniej 12 oddziałów może zostać stworzony etat wicedyrektora.  Skro przez poprzednie lata nie było wice przy tylu oddziałach (12) i w innej szkole na terenie gminy też go nie ma to ja nie będę nalegała. Stawiam na pracę zespołową

Muszę przyznać, że nauczycielem jest bardzo dobrym, ale jeżeli chodzi o obowiązki dyrektora- niestety nie spełniła się
rzewa19-04-2010 20:50:00   [#12]

w szkole mającej 12 oddziałów wice jest obligatoryjny

§ 14. ust. 1. W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

terdab19-04-2010 21:05:05   [#13]
Sorry Rzewo, ale skąd ten §14? Ja mam szkołę podstawową  Nie mogę znaleźć :-(

JarTul19-04-2010 21:27:27   [#14]
Rozporządzenie o ramowych statutach.
To samo dotyczy SP:
§ 12. 1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
hania119-04-2010 22:16:42   [#15]
Jeśli odwołanie 31.08, to 3-miesięczne odszkodowanie będzie wypłacane do końca roku. Może lepiej odwołaj przed 30.05, wtedy od 1.09 masz klarowną sytuację z wynagrodzeniem i nie płacisz dodatku podwójnie: staremu i nowemu wickowi.
Ala19-04-2010 22:23:29   [#16]
hania1, jak się wręczy w maju to odwołanie jest z dniem 31.08 przecież i o takim rzewa pisała :-) tzn. o dacie kiedy ono staje się skuteczne
hania119-04-2010 22:35:14   [#17]
Zatem wszystko jasne
Ala19-04-2010 22:40:46   [#18]
:-)
malchow20-04-2010 23:14:59   [#19]

i coś w wymianie plików.

Może się przyda:)

DYREK07-08-2010 19:38:16   [#20]

Odwołanie zastępcy dyrektora szkoły

odwołanie vice, co z pensum?

Wicedyrektor - problem... Nie mój, ale...

JarBos08-04-2011 10:56:42   [#21]
Czy ktoś posiada wzór rezygnacji ze stanowiska kierowniczego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem?
JarBos08-04-2011 14:41:07   [#22]
Proszę, czy ktoś posiada wzór rezygnacji ze stanowiska kierowniczego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem?
joszka09-05-2018 11:26:24   [#23]

I mamy? Nowa podstawa prawna?

AnJa09-05-2018 11:39:23   [#24]

Do Jana Kowalskiego, Dyrektora

Z dniem X, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, rezygnuję z funkcji wicedyrektora.
Marek Malinowski, Wicedyrektor
.

joszka09-05-2018 12:49:28   [#25]

 

Czy w przypadku złożenia rezygnacji przez nauczyciela trzeba przechodzić cała procedurę opiniowania? To odwołanie jest związane z reorganizacją szkół(łączenie)

art.  66.  [Przesłanki odwołania ze stanowiska kierowniczego]

1. Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce:
1)odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:
a)złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,
Art.  65.  [Powierzenie stanowiska kierowniczego i odwołanie z niego]
1. W placówce, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady placówki oraz rady pedagogicznej.
AnJa09-05-2018 13:27:50   [#26]

Co do zasady- tak.

Nie pamiętam, czy w specustawie czegoś innego na ten temat nie ma- jełsi jedną z tych łączonych szkól jest gimnazjum.

Marek Pleśniar09-05-2018 15:52:17   [#27]

ten wicedyrektor rezygnuje a nie jest odwoływany

AnJa09-05-2018 16:03:25   [#28]

Jest odwoływany w związku ze złożeniem rezygnacji.

Marek Pleśniar10-05-2018 00:31:55   [#29]

grubymy nićmy szyte

AnJa10-05-2018 08:49:08   [#30]

Możliwe.  Ale jasno zapisane w ustawie więc do stosowania.

 

Leszek12-05-2018 18:22:24   [#31]

jeszcze jedna bzdura kontynuowana

on rezygnuje a organy tracą czas  na zbędne w tym przypadku opiniowanie (i tak odejdzie ze stanowiska)...

a ten czas to i pieniądze...

gdzieś tak zapisali...

pozdrawiam

 

AnJa12-05-2018 19:14:37   [#32]

Ano. Podobnie jak  NI - pismo do OP i aneks arkusza z tym NI.

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]