Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Opiniowanie arkuszy przez KO - nasza opinia
strony: [ 1 ][ 2 ]
beera29-03-2008 13:21:37   [#01]

tak wygladają zalecenie KO do arkuszy - wklejejcie prosze uwagi waszych KO

28-03-2008 22:16:21   [#15]

Ze strony KO w Krakowie:

PROCEDURA OPINIOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH

NA ROK SZKOLNY 2008/2009

 

I.       Dyrektor szkoły lub placówki sporządza arkusz organizacyjny szkoły i wraz z wymienionymi niżej dokumentami, przedkłada najpóźniej w terminie do 30 kwietnia 2008 r. organowi prowadzącemu szkołę.

1.      Arkusz organizacyjny szkoły (zespołu) lub placówki wymaga zaopiniowania przez:

1)     radę pedagogiczną (adnotacja na arkuszu z podaniem nr uchwały i daty uchwały[1]),

2)     organizację zakładową lub międzyzakładową w przypadku NSZZ „Solidarność”, zarząd oddziału w przypadku Związku Nauczycielstwa Polskiego (adnotacja na arkuszu organizacyjnym); związek zawodowy może wyrazić na piśmie opinię negatywną, którą należy dołączyć do zaopiniowanego arkusza organizacyjnego.


[1]           Podstawa prawna – art. 41, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 41.2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: […], 4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych)

whoszek 28-03-2008 23:02:39   [#16]
Ale to raczej zależy od wymogów kuratora bo u nas to wygląda tak:

Procedura opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek w Kuratorium Oświaty w Katowicach

III. Zasady oraz tryb postępowania
1.Organy prowadzące publiczne szkoły/placówki, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, przed zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych tych szkół/placówek, przedkładają je do zaopiniowania Śląskiemu Kuratorowi Oświaty. 2.Organy prowadzące przekazują arkusze organizacji szkół i placówek – zwane dalej arkuszami - do właściwych miejscowo Delegatur Kuratorium Oświaty lub Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki w terminie do 7 maja danego roku. 3.Organy prowadzące przedkładają arkusze w 1 lub 3 egzemplarzach wraz z następującymi załącznikami: a)szkolnymi planami nauczania dla poszczególnych oddziałów klas pierwszych (w przypadku szkoły podstawowej także klasy czwartej), obejmującymi dany etap lub cykl kształcenia – zawierającymi informacje określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania; b)planami nauczania indywidualnego, planami zajęć rewalidacyjnych - jeżeli takie są realizowane w szkole - zawierającymi informacje o klasie, do której uczęszczają uczniowie objęci tymi zajęciami, realizowanych przedmiotach (zajęciach) oraz ich przydziale poszczególnym nauczycielom, a także okresie ich realizacji. Informacja sporządzana jest dla każdego ucznia objętego tymi zajęciami; c)wykazem zatrudnionych nauczycieli z informacją o posiadanych przez nich kwalifikacjach, wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 2 do procedury; d)informacją dyrektora szkoły dotycząca obniżenia tygodniowego wymiaru zajęć zgodnie z art. 42a Ustawy Karta Nauczyciela. Organy prowadzące przesyłają także jeden egzemplarz obowiązującej uchwały (kopię z potwierdzoną jej zgodnością z oryginałem), podjętej na podstawie art. 42 ust 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela.

I tyle z konkretów reszta to drobiazgi.

asia 29-03-2008 09:58:28   [#17]

to zaczyna byc ciekawe

a jak wygląda to w innych KO?

viola 29-03-2008 10:05:05   [#18]

http://www.xoops.kuratorium.szczecin.pl/modules/wfsection/article.php?articleid=1264

3 plik- sporo tego:)

asia 29-03-2008 10:14:01   [#19]

rany

ten dokument pasuje dokladnie powiedzienia, które marek tu cytruje : "socjalizm, to taki ustrój, ktory rozwiązuje problemy, których by nie było gdyby nie było socjalizmu"

miliard rzeczy chcialam kopiować, ale uznałam, że to wygrywa konkurs na najwiekszą bzdurę:

IX. W przypadku nauczania indywidualnego dyrektor szkoły załącza do aneksu orzeczenie  poradni o potrzebie indywidualnego nauczania na dany rok kształcenia, plan nauczania ucznia, wykaz przedmiotów wraz z liczbą realizowanych godzin (od 4 do 16).

Spotkałam się z przedstawicielem tego KO na konferencji w związku z wynikami PISA. Przedstawiciel ten wypowiadał się o tym, jak to w szkołach będzie lepiej, gdy KO bedzie bardzo intensywnie pomagało dyrektorom.
Natychmiast po nim zabrałam głos i powiedziałam, ze w szkołach być może będzie lepiej, jak KO zaprzestanie swojej pomocy i da szkole pomóc sobie samej;))

DYREK29-03-2008 13:31:45   [#02]

a może takie pismo do MEN, poprawki mile widziane:-)

 

Minister Edukacji Narodowej

w sprawie stosowanych przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych.

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty po przeanalizowaniu zasad opiniowania arkuszy organizacji szkoły zwraca się z prośbą o wywarcie wpływu na ujednolicone, zgodne z prawem oświatowym konstruowanie przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych. Przygotowując arkusze organizacyjne, dyrektorzy w niektórych województwach spotykają się z instrukcjami przedstawianymi im przez kuratoria oświaty, zalecającymi przeprowadzanie czynności zbędnych z punktu widzenia prawa, a nawet prawo naruszającymi.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty to kurator oświaty opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek , z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkół i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy.

Wprowadzanie dodatkowych podmiotów do procesu opiniowania nie uważamy za wskazane.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na następujące zgłoszone przez dyrektorów przypadki:

 

1.    Zalecenia dotyczące obowiązku opiniowania arkuszy przez rady pedagogiczne.

Kuratorzy oświaty powołując się na a
rt. 41 ust 2.pkt. 1 lub art. 41, ust.2, pkt.4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zobowiązują  dyrektorów szkół do zasięgania opinii swoich rad pedagogicznych.
Zalecanie opiniowania arkuszy organizacyjnych przez rady pedagogiczne uważamy za błędną interpretację przepisów ustawy.

 1. Zalecenia dotyczące przedkładania arkuszy do zaopiniowania związkom zawodowym.

Ustawa o związkach zawodowych enumeratywnie wymienia uprawnienia zakładowych organizacji związkowych z którymi wiążą się obowiązki leżące po stronie pracodawców. Trudno z nich wyinterpretować obowiązek przekazywania zakładowym organizacją związkowym do zaopiniowania arkusza pracy szkoły. Kuratorzy oświaty w swoich procedurach nie podają podstawy prawnej  konieczności takich działań. 

Szczególnie jednak istotne jest wykroczenie kuratorów oświaty poza kompetencje nadzorcze ze względu na angażowanie się w stosunki pracodawca – związki zawodowe. Ingerencja w tę dziedzinę to stawanie po stronie interesów związków zawodowych, co zaburza delikatną równowagę sił między stronami.

 1. Przypadki żądania od dyrektorów sporządzania arkuszy na „obowiązujących wzorach arkuszy”.                                                                                                                                                                           Zdarzają się przypadki żądania przez organy nadzoru pedagogicznego sporządzania arkuszy na tzw. „obowiązujących wzorach arkuszy”.  Zazwyczaj kuratorzy oświaty powołują się na  pismo MEN nr BA-252-5/00 z dnia 22.02.2000 w sprawie druków szkolnych (rozdział. „Pomocnicze druki szkolne”). Pragniemy zwrócić uwagę, ze przepisy prawa nie określają obowiązującego wzoru   arkuszy projektu organizacyjnego, a ponadto te ogólnie znane i zalecane są przystosowane jedynie do ręcznego wypełniania. Oznaczałoby to, przy obowiązku ich stosowania, konieczność zaprzestania drukowania arkuszy przy pomocy programów komputerowych, które polskie szkoły już od lat stosują, czyli ogromny krok wstecz w dziedzinie zastosowań komputerów do zarządzania szkołami. Zdarza się także żądanie dostarczania wielu zbędnych załączników (wzory załączników opracowane przez pracowników kuratorium) niewynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

W szczególności prosimy o odpowiedź na następujące zgłoszone przez dyrektorów pytanie:

1.      Czy nie narusza obowiązujących przepisów prawnych umieszczanie w procedurach opiniowania arkuszy organizacji następujących zapisów: 

a)     arkusz organizacji szkoły (zespołu) lub placówki wymaga zaopiniowania przez organizację zakładową związku zawodowego,

b)    arkusz organizacji szkoły (zespołu) lub placówki wymaga zaopiniowania przez radę pedagogiczną ?

  1. Czy kurator oświaty ma prawo odmówić zaopiniowania arkusza organizacji szkoły (zespołu) lub placówki do którego nie załączono wskazanych w procedurze opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych ?

 

 

 

 

  


post został zmieniony: 29-03-2008 13:38:55
beera29-03-2008 13:40:27   [#03]

jedną uwagę tam miałam

Minister Edukacji Narodowej

w sprawie stosowanych przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych.

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty po przeanalizowaniu zasad opiniowania arkuszy organizacji szkoły zwraca się z prośbą o wywarcie wpływu na ujednolicone, zgodne z prawem oświatowym konstruowanie przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych. Przygotowując arkusze organizacyjne, dyrektorzy w niektórych województwach spotykają się z instrukcjami przedstawianymi im przez kuratoria oświaty, zalecającymi przeprowadzanie czynności zbędnych z punktu widzenia prawa, a nawet prawo naruszającymi.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty to kurator oświaty opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek , z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkół i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy.

Wprowadzanie dodatkowych podmiotów do procesu opiniowania nie uważamy za wskazane.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na następujące zgłoszone przez dyrektorów przypadki:

 

1.    Zalecenia dotyczące obowiązku opiniowania arkuszy przez rady pedagogiczne.

Kuratorzy oświaty powołując się na a
rt. 41 ust 2.pkt. 1 lub art. 41, ust.2, pkt.4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zobowiązują  dyrektorów szkół do zasięgania opinii swoich rad pedagogicznych.
Zalecanie opiniowania arkuszy organizacyjnych przez rady pedagogiczne uważamy za błędną interpretację przepisów ustawy.

 1. Zalecenia dotyczące przedkładania arkuszy do zaopiniowania związkom zawodowym.

Ustawa o związkach zawodowych enumeratywnie wymienia uprawnienia zakładowych organizacji związkowych z którymi wiążą się obowiązki leżące po stronie pracodawców. Trudno z nich wyinterpretować obowiązek przekazywania zakładowym organizacją związkowym do zaopiniowania arkusza pracy szkoły. Kuratorzy oświaty w swoich procedurach nie podają podstawy prawnej  konieczności takich działań. 

Szczególnie jednak istotne jest wykroczenie kuratorów oświaty poza kompetencje nadzorcze ze względu na angażowanie się w stosunki pracodawca – związki zawodowe. Ingerencja w tę dziedzinę to stawanie po stronie interesów związków zawodowych, co zaburza delikatną równowagę sił między stronami.

 1. Przypadki żądania od dyrektorów sporządzania arkuszy na „obowiązujących wzorach arkuszy”.                                                                                                                                                                           Zdarzają się przypadki żądania przez organy nadzoru pedagogicznego sporządzania arkuszy na tzw. „obowiązujących wzorach arkuszy”.  Zazwyczaj kuratorzy oświaty powołują się na  pismo MEN nr BA-252-5/00 z dnia 22.02.2000 w sprawie druków szkolnych (rozdział. „Pomocnicze druki szkolne”). Pragniemy zwrócić uwagę, ze przepisy prawa nie określają obowiązującego wzoru   arkuszy projektu organizacyjnego, a ponadto te ogólnie znane i zalecane są przystosowane jedynie do ręcznego wypełniania. Oznaczałoby to, przy obowiązku ich stosowania, konieczność zaprzestania drukowania arkuszy przy pomocy programów komputerowych, które polskie szkoły już od lat stosują, czyli ogromny krok wstecz w dziedzinie zastosowań komputerów do zarządzania szkołami. 

 

 1. Żadanie dodatkowych załączników
  W instrukcjach kuratoryjnych pojawiają się także żądanie dostarczania wielu zbędnych załączników (wzory załączników opracowane przez pracowników kuratorium) nie wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

W szczególności prosimy o odpowiedź na następujące zgłoszone przez dyrektorów pytanie:

1.      Czy nie narusza obowiązujących przepisów prawnych umieszczanie w procedurach opiniowania arkuszy organizacji następujących zapisów: 

a)     arkusz organizacji szkoły (zespołu) lub placówki wymaga zaopiniowania przez organizację zakładową związku zawodowego,

b)    arkusz organizacji szkoły (zespołu) lub placówki wymaga zaopiniowania przez radę pedagogiczną ?

  1. Czy kurator oświaty ma prawo odmówić zaopiniowania arkusza organizacji szkoły (zespołu) lub placówki do którego nie załączono wskazanych w procedurze opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych ?

===

taka tam poprawke widzę - jak myslisz?

no i wydaje mi się, ze chyba juz nie zachodzi punkt 3

beera29-03-2008 13:42:57   [#04]

;))

zdaje się, że juz zaakceptowałes uwagi na innym wątku;)

===

zaraz się to uporządkuje, a tak jest łatwiejsze do przeczytania przez tych, którzy czytają

a przypominam, ze pani Minister w Miętnem nam powiedziała, ze czyta :)
( i wiem, że czyta)

DYREK29-03-2008 13:52:59   [#05]

o arkuszach (obowiązujące wzory) - można pominąć (ale poczekajmy, może ktoś się jeszcze odezwie)

o załącznikach warto wydzielić  


post został zmieniony: 29-03-2008 13:53:38
ewa29-03-2008 14:42:38   [#06]
hm.. KO Rzeszów w zeszłym roku też miał pijęęknie, póki co nowego nic nie ma, chyba obowiązuje to co wisi na stronie...
współczuję dyrkom i OP :-(
Gaba29-03-2008 16:06:59   [#07]

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty po przeanalizowaniu zasad opiniowania arkuszy organizacji szkoły zwraca się z prośbą o wywarcie wpływu na ujednolicone, zgodne z prawem oświatowym konstruowanie przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych. (po co wywierac wpływ na konstruowanie... wywiera się wpływ na osoby, w dodatku ze zdania wynika, że są zgodne z prawem)

Pierwszy akpit to niezbyt językowo udany twór - przepraszam, ale poprawmy ten fargment.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty po analizie zasad opiniowania tzw. organizacyjnych szkoły zwraca się z prośbą o dokonanie przeglądu tychże. W naszej opinii nalezy zwrócić uwagę KO na ujednolicone, ale przede wszystkim zgodne z prawem oświatowym konstruowanie przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.

DYREK29-03-2008 20:27:24   [#08]
zawsze można poprawić:-)
Gaba29-03-2008 20:49:38   [#09]
dzięki dyrku... ;-)
jxg29-03-2008 21:07:24   [#10]
Podkarpackie

I. Szczegółowe zasady opiniowania arkuszy organizacji pracy szkół podstawowych i gimnazjów, liceów ogólnokształcących samodzielnych lub funkcjonujących w zespołach z gimnazjami, liceów uzupełniających

1.Organy prowadzące przed zatwierdzeniem przedkładają Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty w terminie nie później niż do 4 maja 2007r.:

a.trzy egzemplarze arkusza organizacji z informacją o zaopiniowaniu go przez radę pedagogiczną (adnotacja z podaniem nr uchwały, daty uchwały), radę rodziców w przypadku zajęć dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt.2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania,

b.komplet dokumentów do arkusza (w jednym egzemplarzu):
- szkolny plan nauczania na poszczególne etapy edukacyjne
( proponowane wzory nr 1, 2, 3, 4, 5),
- zweryfikowany plan nauczania z poprzednich lat szkolnych – w przypadku wystąpienia zmian, wraz z podaniem ich przyczyn oraz stosowną opinią rady pedagogicznej.
- w przypadku organizacji zajęć w klasach łączonych: ramowy plan nauczania w klasach łączonych (proponowany wzór nr 6).
- wykaz kadry pedagogicznej (kwalifikacje i nauczane przedmioty) (proponowany wzór nr 7),
- informację o oddziałach zorganizowanych w oparciu o rozporządzenie w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (terapeutyczne, wyrównawcze) oraz o oddziałach integracyjnych,
- informację o oddziałach dwujęzycznych,
- informację o oddziałach sportowych,
- informację o przekroczeniu limitu godzin wynikającego z prowadzonej działalności innowacyjnej,
- w przypadku uczniów niepełnosprawnych (realizujących kształcenie specjalne): orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz informację o organizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjnych (proponowany wzór nr 8 ),
- w przypadku uczniów objętych nauczaniem indywidualnym: orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz informację o organizacji nauczania (proponowany wzór nr 9),
- w przypadku dzieci objętych wczesnym wspomaganiem: opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz informację o organizacji wczesnego wspomagania (proponowany wzór nr 10),
- w przypadku indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim: orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz informację o organizacji tych zajęć (proponowany wzór nr 11),
- informację w sprawie dopuszczonych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego proponowany wzór nr 12 ),
- w przypadku dokonywania podziału na grupy w oddziałach
o liczebności mniejszej niż wymieniona w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania szkołach publicznych …. (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.) zgodę organu prowadzącego,
- w przypadku zwiększenia przez organ prowadzący szkołę liczby godzin zajęć edukacyjnych na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.) dodatkową informację ( proponowany wzór nr 13 ),

2.Wizytator nadzorujący szkołę umieszcza na arkuszach organizacji pracy szkół informację (potwierdzoną swoim podpisem i pieczątką) o wyrażonej opinii. W przypadku opinii negatywnej na arkuszu umieszcza również numer i datę pisma zawierającego uzasadnienie (wraz z podstawą prawną) do opinii negatywnej.

3.Opinie zatwierdza Kurator lub osoba upoważniona przez Kuratora.

4.Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przesyła informację o opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty do organów prowadzących wraz z trzema egzemplarzami arkuszy organizacji, pozostawiając na stanowisku wizytatora jeden komplet dokumentów do arkusza.

5.Organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacji pracy szkoły do 30 maja 2007 r.

6.Organ prowadzący odsyła do 31 sierpnia 2007r., do Podkarpackiego Kuratora Oświaty:

a)zatwierdzony arkusz (egzemplarz z podpisem Kuratora lub osoby upoważnionej).
b)w przypadku, gdy zmiany wynikające z negatywnej opinii kuratora zostały uwzględnione przed zatwierdzeniem arkusza, organ prowadzący odsyła zatwierdzony arkusz wraz z arkuszem opatrzonym podpisem Kuratora lub osoby upoważnionej.
c)jeżeli przed 1 września zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian do wcześniej zatwierdzonego arkusza organizacji pracy szkoły, organ prowadzący odsyła zatwierdzony arkusz wraz z odpowiednim aneksem.
DYREK29-03-2008 21:50:41   [#11]

Po jaką cholerę im te wszystkie załączniki?

Biurokracja musi jakoś usprawiedliwić swoje istnienie;-)

 


post został zmieniony: 29-03-2008 21:54:45
Ala29-03-2008 21:53:01   [#12]
w Małopolsce niewiele mniej wymagają :-(
jxg29-03-2008 22:27:56   [#13]
podobną ilość innych zupełnie załączników chce także OP :-)
jatoja30-03-2008 01:25:02   [#14]
"Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty po analizie zasad opiniowania tzw. organizacyjnych szkoły zwraca się z prośbą o dokonanie przeglądu tychże. W naszej opinii należy zwrócić uwagę KO na ujednolicone, ale przede wszystkim zgodne z prawem oświatowym konstruowanie przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych."

Mnie się tak też nie bardzo...Kostropato jakoś.
Marek Pleśniar30-03-2008 01:28:03   [#15]

to proponujcie a nie marudzić mitu;-)

 

jatoja30-03-2008 01:31:45   [#16]
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty po analizie zasad opiniowania tzw. arkuszy organizacyjnych szkoły przez KO zwróciło uwagę na brak ujednolicenia i niezgodności z prawem oświatowym w procedurach opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych. konstruowanych przez kuratorów oświaty. Naszym zdaniem istniałaby konieczność dokonania przeglądu stosowanych dotychczas w kuratoriach procedur.
jatoja30-03-2008 01:37:47   [#17]
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty po analizie zasad opiniowania tzw. arkuszy organizacyjnych szkoły przez KO zwróciło uwagę na brak ujednolicenia i niezgodności z prawem oświatowym w konstruowanych przez kuratorów oświaty procedurach opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych. Naszym zdaniem istniałaby konieczność dokonania przeglądu i oceny zasadności stosowania niektórych wymogów proceduralnych.
jatoja30-03-2008 01:38:38   [#18]
citu proponuję. Drugie lepsze.
jatoja30-03-2008 03:08:58   [#19]
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty to kurator oświaty opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek , z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkół i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy.Tego zdania nie rozumiem.


prowadzące szkół i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy - czyli wychodzi, ze prowadzą przed zatwierdzeniem arkuszy

========
DYREK30-03-2008 08:56:05   [#20]

dyrektor przesyła do OP:

- wydruk arkusza organizacji (płachta)

- plik programu arkusz organizacji (a wnim tabelki takie i owakie)

i wystarczy:-)

 

Problem polega na tym, że kuratorium nie posiada programów komputerowych do odczytywania arkusza sporządzonego w formie elektronicznej.

 

Może warto coś dodać na ten temat w piśmie do MEN.

np.

Warto rozważyć wprowadzenie profesjonalnego oprogramowania dla kuratorium oświaty skorelowanego z programami używanymi przez szkoły i organy prowadzące.

Power430-03-2008 09:01:58   [#21]
ooo

jak ja lubię to sklejanie arkuszy-płachty))))
jakby ich drukować i sklejać nie trzeba było o jacie
co ja bym z oszczędzonym czasem i papierem robiła????
Power430-03-2008 09:07:00   [#22]
"Warto rozważyć wprowadzenie profesjonalnego oprogramowania dla kuratorium oświaty skorelowanego z programami używanymi przez szkoły i organy prowadzące."
Dyrek -byłoby cudownie

To i raporty-kadra by odczytało razem z kwalifikacjami nauczycieli-przynajmniej u nas
Power430-03-2008 09:08:14   [#23]
no i parę innych jak szkolne plany nauczania


aż strach się bać
Power430-03-2008 09:12:52   [#24]
A Wy tego nie dostarczacie w wersji papierowej dla KO?
Power430-03-2008 09:22:28   [#25]
można Marku to Dyrka tam dodać?
Power430-03-2008 09:29:31   [#26]
To by było piękne
U nas wystarczyło by 3x2 str. dla KO,OP i SZK by było gdzie piecząteczki postawić i plik
Gaba30-03-2008 10:09:03   [#27]

"na brak ujednolicenia i liczne (częste) niezgodności z prawem" 

- trzeba dodac to określenie, bo fraza jest nielogiczna, a nawet śmieszna.

Power430-03-2008 10:37:36   [#28]
do # 16
wykazem zatrudnionych nauczycieli z informacją o posiadanych przez nich kwalifikacjach, wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 2 do procedury;


No i co z tego, że mamy to w programie, w którym pracujemy-nawet wydrukować bym nie mogła bo i tak trzeba przepisać do nowych tabelek ( będą się różnić jak nic np
kojnością informacji lub podziałem jednej kolumny-już to przerabialiśmy)

W zeszłym roku u nas poszli nam na rękę w KO (bardzo o to prosiliśmy)i wzięli wydruki z naszego programu- wszystkie potrzebne dane tam były tylko w innym układzie. Dwa lata temu przepisywaliśmy bo przeklejanie i scalanie komórek w tabeli oraz rozbijanie innej kolumny na dwie trwałoby dłużej.
Power430-03-2008 10:55:01   [#29]
"Warto rozważyć wprowadzenie profesjonalnego oprogramowania dla kuratorium oświaty skorelowanego z programami używanymi przez szkoły i organy prowadzące."
Umożliwiłoby to należyty i szybki przepływ informacji na drodze: szkoła, OP, KO a także obniżyłoby koszty utrzymania placówek oświatowych i zredukowało znacznie czas poświęcany na przygotowanie licznych załączników.
AnJa30-03-2008 11:01:36   [#30]
Dla mnie to postulat absurdalny- a po kiego kurtorium te opinie i te arkusze?

Zmienic stan prawny, wprowadzic zapis, że za organizację szkoły zgodną z prawem odpowiada OP a uprawnienia kontrolne wyłaczne ma wojewoda (lub kurator) i po ptakach.

Jak zrozumiałem stanowisko(pytanie) dotyczy sytucji dorażnej, bliskiej nam w czasie -tworzenie zaś oprogramowania sankcjonuje stan (wg mnie absurdalny) trwajacy dzisiaj, w którym w maju wizytatorzy, zamiast pracować, śleczą nad arkuszami, w przypadku szkoł ponadgimnazjalnych bedącymi sztuka dla sztuki.
beera30-03-2008 11:08:36   [#31]

:))))))))))))

oczywiście

Power430-03-2008 11:09:05   [#32]
No tylko jeśli nie uda się:
"zmienic stan prawny",
to chociaż polepszyć to co jest-wysłać dwa pliki zamiast jednego to już pryszcz jest
beera30-03-2008 11:10:16   [#33]

i to warto napisać:

nasze problemy ( lub nasza propozycja) dotyczy sytucji dorażnej, bliskiej nam w czasie, natomiast postulujemy docelowo:  Zmienic stan prawny, wprowadzic zapis, że za organizację szkoły zgodną z prawem odpowiada OP a uprawnienia kontrolne wyłaczne ma wojewoda (lub kurator) i po ptakach.

Power430-03-2008 11:10:35   [#34]
a stan prawny chcesz do maja zmienić?
Power430-03-2008 11:11:19   [#35]
spóźniłam się
beera30-03-2008 11:14:12   [#36]
Power - wystarczyło dokładnie przeczytać, co napisał Anja i bys wiedziała, że nie przewidujemy skladania propozycji, by do maja zmianiac stan prawny.
Power430-03-2008 11:15:48   [#37]
czyli teraz tylko propozycja ujednolicenia wymagań OP i KO, rezygnacja z tych niektórych "drobiazgów"-istniejących tylko gdzieniegdzie

potem zmiana prawna?
beera30-03-2008 11:18:21   [#38]

tak by wyglądało

że  prosba o
1.rezygnację z pozaprawnych wymagań
2. zmianę w systemie

 

Marek Pleśniar30-03-2008 11:20:43   [#39]
które to dwie sprawy warto mocno i wyraźnie rozdzielić
Power430-03-2008 11:23:02   [#40]
no to OK
jatoja30-03-2008 14:26:16   [#41]

"na brak ujednolicenia i liczne (częste) niezgodności z prawem" 

- trzeba dodac to określenie, bo fraza jest nielogiczna, a nawet śmieszna.

 

Mogłabym z Gabą polemizować o frazie, ale ponieważ jestem merytorycznie jak pustynia Gobi, to zamilknę z pokorą. :-)

Mogę - jeżeli będzie potrzeba - przyjrzeć się ciepło  i przyjaźnie technicznej, językowej stronie. ( tak się jakoś Wam mogłabym przydać, ale pewnie nie w tym wątku)

beera30-03-2008 22:41:49   [#42]

Dyrku, jak Ci się udało przetrzymac tę nawałnicę, to coś nam z tych rad wybierzesz?

;))

DYREK31-03-2008 09:28:34   [#43]
;-)
DYREK31-03-2008 11:20:57   [#44]

a może tak:-)

                                            Minister Edukacji Narodowej

w sprawie stosowanych przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych.

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty po analizie zasad opiniowania arkuszy organizacji szkoły przez kuratora oświaty zwróciło uwagę na brak ujednolicenia i częste niezgodności z prawem oświatowym w konstruowanych przez kuratorów oświaty procedurach opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych. Naszym zdaniem istniałaby konieczność dokonania przeglądu i oceny zasadności stosowania niektórych wymogów proceduralnych.

 Przygotowując arkusze organizacyjne, dyrektorzy w niektórych województwach spotykają się z instrukcjami przedstawianymi im przez kuratoria oświaty, zalecającymi przeprowadzanie czynności zbędnych z punktu widzenia prawa, a nawet prawo naruszającymi.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty to kurator oświaty opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami.

Wprowadzanie dodatkowych podmiotów do procesu opiniowania nie uważamy za wskazane.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na następujące zgłoszone przez dyrektorów przypadki:

 

1.    Zalecenia dotyczące obowiązku opiniowania arkuszy przez rady pedagogiczne.

Kuratorzy oświaty powołując się na a
rt. 41 ust 2.pkt. 1 lub art. 41, ust.2, pkt.4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zobowiązują  dyrektorów szkół do zasięgania opinii swoich rad pedagogicznych.
Zalecanie opiniowania arkuszy organizacyjnych przez rady pedagogiczne uważamy za błędną interpretację przepisów ustawy.

 1. Zalecenia dotyczące przedkładania arkuszy do zaopiniowania związkom zawodowym.

Ustawa o związkach zawodowych enumeratywnie wymienia uprawnienia zakładowych organizacji związkowych z którymi wiążą się obowiązki leżące po stronie pracodawców. Trudno z nich wyinterpretować obowiązek przekazywania zakładowym organizacją związkowym do zaopiniowania arkusza pracy szkoły. Kuratorzy oświaty w swoich procedurach nie podają podstawy prawnej  konieczności takich działań. Szczególnie jednak istotne jest wykroczenie kuratorów oświaty poza kompetencje nadzorcze ze względu na angażowanie się w stosunki pracodawca – związki zawodowe. Ingerencja w tę dziedzinę to stawanie po stronie interesów związków zawodowych, co zaburza delikatną równowagę sił między stronami.

 1. Przypadki żądania od dyrektorów sporządzania arkuszy na „obowiązujących wzorach arkuszy”.                                                                                              Zdarzają się przypadki żądania przez organy nadzoru pedagogicznego sporządzania arkuszy na tzw. „obowiązujących wzorach arkuszy”.  Zazwyczaj kuratorzy oświaty powołują się na  pismo MEN nr BA-252-5/00 z dnia 22.02.2000 w sprawie druków szkolnych (rozdział. „Pomocnicze druki szkolne”). Pragniemy zwrócić uwagę, ze przepisy prawa nie określają obowiązującego wzoru arkuszy projektu organizacyjnego, a ponadto te ogólnie znane i zalecane są przystosowane jedynie do ręcznego wypełniania. Oznaczałoby to, przy obowiązku ich stosowania, konieczność zaprzestania drukowania arkuszy przy pomocy programów komputerowych, które polskie szkoły już od lat stosują, czyli ogromny krok wstecz w dziedzinie zastosowań komputerów do zarządzania szkołami.

 

4. Przypadki żądania dodatkowych załączników.

Zdarza się także żądanie dostarczania wielu zbędnych załączników (wzory załączników opracowane przez pracowników kuratorium) nie wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Doraźnie proponujemy wprowadzenia profesjonalnego oprogramowania dla kuratorium oświaty skorelowanego z programami używanymi przez szkoły i organy prowadzące. Umożliwiłoby to należyty i szybki przepływ informacji na drodze: szkoła, organ prowadzący, kuratorium oświaty a także obniżyłoby koszty utrzymania placówek oświatowych i zredukowało znacznie czas poświęcany na przygotowanie licznych dokumentów

 

W szczególności prosimy o odpowiedź na następujące zgłoszone przez dyrektorów pytania:

  1. Czy kurator oświaty ma prawo odmówić zaopiniowania arkusza organizacji szkoły (zespołu) lub placówki do którego nie załączono wskazanych w procedurze opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych ?
  2. Czy kurator oświaty ma prawo odmówić zaopiniowania arkusza organizacji szkoły (zespołu) lub placówki sporządzonego w formie wydruku komputerowego ?

3.      Czy nie narusza obowiązujących przepisów prawnych umieszczanie w procedurach opiniowania arkuszy organizacji następujących zapisów: 

a)     arkusz organizacji szkoły (zespołu) lub placówki wymaga zaopiniowania przez organizację zakładową związku zawodowego,

b)    arkusz organizacji szkoły (zespołu) lub placówki wymaga zaopiniowania przez radę pedagogiczną ?

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty docelowo wnioskuje o skreślenie w ustawie o systemie oświaty w art. 31 ust.1 punktu 6a mówiącego o tym, że kurator oświaty „opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy”.

Uważamy za wystarczające i dające duże możliwości kontrolne kuratorowi oświaty zapisy art. 33 i art. 34 ustawy o systemie oświaty.

 

                                         

 

 

 

  

 

 

 

DYREK31-03-2008 11:45:32   [#45]

 może polonista rzuci okiem:-)

 

 

jatoja31-03-2008 11:54:01   [#46]
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty po analizie zasad opiniowania arkuszy organizacji szkoły przez kuratora oświaty zwróciło uwagę na brak ujednolicenia i częste niezgodności z prawem oświatowym w konstruowanych przez kuratorów oświaty procedurach opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych. Naszym zdaniem istniałaby konieczność dokonania przeglądu i oceny zasadności stosowania niektórych wymogów proceduralnych.

Przygotowując arkusze organizacyjne, dyrektorzy w niektórych województwach spotykają się z instrukcjami kuratoriów oświaty, zalecającymi przeprowadzanie czynności zbędnych z punktu widzenia prawa, a nawet prawo naruszającymi.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty to kurator oświaty opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami.

Wprowadzanie dodatkowych podmiotów do procesu opiniowania uważamy za bezzasadne.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na następujące zgłoszone przez dyrektorów przypadki:1. Zalecenia dotyczące obowiązku opiniowania arkuszy przez rady pedagogiczne.

Kuratorzy oświaty, powołując się na art. 41 ust 2.pkt. 1 lub art. 41, ust.2, pkt.4 nstawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zobowiązują dyrektorów szkół do zasięgania opinii swoich rad pedagogicznych.
Zalecanie opiniowania arkuszy organizacyjnych przez rady pedagogiczne uważamy za błędną interpretację przepisów ustawy.

2. Zalecenia dotyczące przedkładania arkuszy do zaopiniowania związkom zawodowym.

Ustawa o związkach zawodowych enumeratywnie wymienia uprawnienia zakładowych organizacji związkowych, z którymi wiążą się obowiązki leżące po stronie pracodawców. Trudno z nich wyinterpretować obowiązek przekazywania do zaopiniowania arkusza pracy szkoły zakładowym organizacjom związkowym. Kuratorzy oświaty w swoich procedurach nie podają podstawy prawnej konieczności takich działań. Szczególnie jednak istotne jest wykroczenie kuratorów oświaty poza kompetencje nadzorcze ze względu na angażowanie się w stosunki pracodawca – związki zawodowe. Ingerencja w tę dziedzinę to stawanie po stronie interesów związków zawodowych, co zaburza delikatną równowagę sił między stronami.

3. Przypadki żądania od dyrektorów sporządzania arkuszy na „obowiązujących wzorach arkuszy”. Zdarzają się przypadki żądania przez organy nadzoru pedagogicznego sporządzania arkuszy na tzw. „obowiązujących wzorach arkuszy”. Zazwyczaj kuratorzy oświaty powołują się na pismo MEN nr BA-252-5/00 z dnia 22.02.2000 w sprawie druków szkolnych (rozdział. „Pomocnicze druki szkolne”). Pragniemy zwrócić uwagę, że przepisy prawa nie określają obowiązującego wzoru arkuszy projektu organizacyjnego, a ponadto te ogólnie znane i zalecane są przystosowane jedynie do ręcznego wypełniania. Oznaczałoby to, przy obowiązku ich stosowania, konieczność zaprzestania drukowania arkuszy przy pomocy programów komputerowych, które polskie szkoły już od lat stosują, czyli ogromny krok wstecz w dziedzinie zastosowań komputerów do zarządzania szkołami.4. Przypadki żądania dodatkowych załączników.

Zdarza się także żądanie dostarczania wielu zbędnych załączników (wzory załączników opracowane przez pracowników kuratorium, nie wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Doraźnie proponujemy wprowadzenie profesjonalnego oprogramowania dla kuratorium oświaty, skorelowanego z programami używanymi przez szkoły i organy prowadzące. Umożliwiłoby to należyty i szybki przepływ informacji na drodze: szkoła, organ prowadzący, kuratorium oświaty, a także obniżyłoby koszty utrzymania placówek oświatowych i zredukowało znacznie czas poświęcany na przygotowanie licznych dokumentów.W szczególności prosimy o odpowiedź na następujące - zgłoszone przez dyrektorów - pytania:

1. Czy kurator oświaty ma prawo odmówić zaopiniowania arkusza organizacji szkoły (zespołu) lub placówki, do którego nie załączono wskazanych w procedurze opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych ?
2. Czy kurator oświaty ma prawo odmówić zaopiniowania arkusza organizacji szkoły (zespołu) lub placówki sporządzonego w formie wydruku komputerowego ?

3. Czy nie narusza obowiązujących przepisów prawnych umieszczanie w procedurach opiniowania arkuszy organizacji następujących zapisów:

a) arkusz organizacji szkoły (zespołu) lub placówki wymaga zaopiniowania przez organizację zakładową związku zawodowego,

b) arkusz organizacji szkoły (zespołu) lub placówki wymaga zaopiniowania przez radę pedagogiczną ?Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty docelowo wnioskuje o skreślenie w ustawie o systemie oświaty w art. 31 ust.1 punktu 6a, mówiącego o tym, że kurator oświaty „opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy”.

Uważamy za wystarczające i dające duże możliwości kontrolne kuratorowi oświaty zapisy art. 33 i art. 34 ustawy o systemie oświaty.
====================================
Rzuciłam - mam mozillę, więc nie mogę zaznaczyć poprawek. Co zobaczyłam - poprawiłam ( zasadniczo technicznie)

nie uważamy za wskazane - zamieniłam na "uważamy za bezzasadne"
Gaba31-03-2008 11:54:40   [#47]

analizie zasad opiniowania arkuszy organizacji szkoły

 

 

- cały czas myślę, jak się tego sofrmułowania pozbyć... nie mam pomysłu - aż 5 przydawek dopełniaczowych, nie świadczy o nas dobrze, dlatego proponowałam arkusze organizacyjne.

hihi - ja się nie skupiam na ciepełkach, a na tym, by było dobrze, wybaczcie więc rzeczowość i brak ciepełka, ale nie chcę źle, naptrawdę.

;-)

jatoja31-03-2008 12:06:52   [#48]
Jak Słowacki z Mickiewiczem ;-)))
DYREK31-03-2008 12:12:39   [#49]

Dziękuję:-)

Teraz szefowie czyńcie, co czynić należy;-)

Marek Pleśniar31-03-2008 21:59:05   [#50]
biuro jutro jak zwykle obrobi, da pismo przewodnie i pośle:-)
strony: [ 1 ][ 2 ]