Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Plan nauczania dla sp
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
ankate20-04-2008 11:39:48   [#101]
Na gimnastykę korekcyjną i logopedę mamy dodatkowe godziny od op - GK - 3h - trochę mało, logopeda - 7 h też trochę mało, ale posiłkujemy się pisząc wnioski efs (w tym roku był dodatkowy basen GK i logopeda)
malinka20-04-2008 20:29:09   [#102]
Czy gim. korek musi być?
cis20-04-2008 21:58:45   [#103]

Powtórzę za dariuszw bo sprawa bardzo ciekawa a tu już 3 strona tego watku (przynajmniej u mnie):
"jeszcze jedna sprawa mnie nurtuje też w klasach I - III
czy z godzin ddd mozna je przeznaczyć na gim korekcyjna bo dotarłem do czegoś takiego.
Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej uwaga dotycząca odbierania
dotychczasowej możliwości przeznaczania odpowiedniej liczby godzin (z godzin do
dyspozycji dyrektora szkoły) na zorganizowanie dla uczniów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
nie znajduje uzasadnienia. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły
mogą być przeznaczane tylko na zajęcia wymienione w § 2 ust. 5 obecnie
obowiązującego rozporządzenia. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły nie mogą
być przeznaczane na zajęcia rewalidacyjne:
1) korekcyjne wad postawy,
2) korygujące wady wymowy,
3) orientacji przestrzennej i poruszania się,
4) nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji,
5) inne, wynikające z programów rewalidacji.
Do tej pory dawano w szkołach godziny na gimnastykę korekcyjną."

Czy o godziny na gimnastyke będziecie wystepować do OP czy z godzin ddd
Jak powinno być zgodnie z prawem?
Do tej pory ja dawałem z godzin ddd

jxg21-04-2008 22:07:29   [#104]
a ja powtarzam za malinką:
"Czy gim. korek musi być?"
i proszę o pp - gdzie tego szukać?
cis21-04-2008 22:17:28   [#105]
Gimnastyka korekc. nie musi być jeśli nie masz dzieci z wadami postawy
A podstawy na coś czego być nie musi nie znajdziesz
jxg21-04-2008 22:26:30   [#106]
a wady postawy kto stwierdza?
czy mamy jako szkoła przeprowadzać badania dzieci (kto? - higienistka?),
czy rodzice robią to we własnym zakresie i przynoszą od lekarza?

jak to wygląda u Was?
Power421-04-2008 22:36:45   [#107]
u nas lekarz(np bilans)
Power421-04-2008 22:42:36   [#108]
Czy to nie jest już aktualne?
1. Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla odpowiednich okresów nauczania o wyróżnionych celach, stanowiących całość dydaktyczną, zwanych dalej "etapami edukacyjnymi", w szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, a także w szkołach ponadpodstawowych:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, o których mowa w par.3 ust.10, realizacja modułów, kształcenie zintegrowane lub realizacja ścieżek edukacyjnych, o których mowa w ust.5 pkt 3, oraz zajęć fakultatywnych i zajęć w profilu,
2) zajęć z religii/etyki,
3) godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,
4) zajęć o charakterze terapeutyczno-wychowawczym, z uwzględnieniem zajęć rozwijających, kompensacyjnych i usprawniających, zwanych dalej "zajęciami rewalidacyjnymi",
5) zajęć socjoterapeutycznych organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
2. Ramowy plan nauczania szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej określa obowiązujący wymiar godzin zajęć edukacyjnych w całym etapie edukacyjnym.
3. Organ prowadzący szkołę może zwiększyć liczbę godzin zajęć edukacyjnych, nie więcej jednak niż o 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich - o 6 do 10 godzin.
4. (Skreślony).
5. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, z uwzględnieniem realizacji zajęć, o których mowa w ust.9, mogą być przeznaczone na:
1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, nieujętych w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej albo dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
3) realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania przedmiotów lub bloków przedmiotowych, o których mowa w par.3 ust.10, lub w postaci odrębnych zajęć,
4) zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
5) nauczanie historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości narodowych i dziedzictwa kulturowego grup etnicznych - w szkołach z nauczaniem języka mniejszości narodowych lub grup etnicznych.
6. Dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust.5 pkt 2, dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
7. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust.5 pkt 2, oraz zajęć religii/etyki nie może przekroczyć łącznie:
1) w klasach I-III szkoły podstawowej - 23 godzin,
2) w klasach IV-VI szkoły podstawowej - 28 godzin,
3) w każdej klasie gimnazjum, z wyjątkiem oddziałów dwujęzycznych - 31 godzin,
4) w oddziałach dwujęzycznych gimnazjum - 33 godzin,
5) w każdej klasie zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - 35 godzin,
6) w każdej klasie czteroletniego technikum, trzyletniego technikum uzupełniającego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku - 36 godzin.
8. Zajęcia religia/etyka są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.
9. Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.
10. Dyrektor szkoły, z wyjątkiem szkoły specjalnej, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.
Power421-04-2008 22:49:25   [#109]
1. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas i oddziałów na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2) zajęć religii/etyki,
3) dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w par.2 ust.5 pkt 2, jeżeli takie zajęcia są prowadzone.
2. W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów, z zastrzeżeniem ust.3, następujące zajęcia rewalidacyjne:
1) korekcyjne wad postawy,
2) korygujące wady mowy,
3) orientacji przestrzennej i poruszania się,
4) nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji,
5) inne, wynikające z programów rewalidacji.
jxg21-04-2008 22:57:22   [#110]
no ale na rewalidacyjne dodatkowe godziny ma dać OP - nie z dyrektorskich one
Power421-04-2008 23:07:04   [#111]
tylko ja nie mam rewalidacyjnych dla niepełnosprawnych4) zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

ja tu mam korekcyjną , nie uwzględniam jej w planie nauczania i teraz już nie wiem czy dobrze

To skąd ludzie mają korekcyjna gimnastykę w szkole ?
Op im daje na to cały czas?
cynamonowa21-04-2008 23:09:26   [#112]
ja od wielu już lat - z dyrektorskich ( 2 godziny na klasę, w I-III)
jxg21-04-2008 23:11:26   [#113]
viola teraz też dasz z nową ramówką?
wszystkie gdd to zeżre!
cynamonowa21-04-2008 23:13:41   [#114]

wiem....i bardzo ubolewam

ale póki co planuję (18KZ, 2 języki), 2 religie i 2 korekcyjne

Power421-04-2008 23:14:10   [#115]
aaa no i w ramach 4 godziny wf też może być chyba przecież w klasach IV-VI
wyprowadźcie mnie z błędu
że z gdd nie można gimnastyki korekcyjnej np w I-III?
cynamonowa21-04-2008 23:15:49   [#116]

tańce, plastyki, muzyki....dam z "alkoholówki"

Jak wspomniałam korekcyjną mamy od zawsze....i widać efekty, dlatego zostanie.

cynamonowa21-04-2008 23:17:22   [#117]

może, jasne.....

Doświadczenie jednak podpowiada, ze Ci z klasy IV juz nie tak chętnie na tę korektę biegają:)

jerzyk21-04-2008 23:23:40   [#118]

 

#106 jxg  na g. korekcyjna kwalifikuje lekarz

KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
W SPRAWIE WYMAGANYCH ZAŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH KWALIFIKACJI LEKARSKICH DOPUSZCZAJĄCYCH DO ZAJĘĆ I ZAWODÓW W ZAKRESIE SPORTU SZKOLNEGO
(zatwierdzono na prezydium ZG SZS w dn. 20.04.04.)

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 130 z dn. 24.07.2003r.) i po otrzymaniu wyjaśnień Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, że sprawy te reguluje ww. Rozporządzenie, Zarząd Główny SZS ustala, co następuje:

§                      W związku z dyspozycjami zawartymi w § 3 pkt 3b niniejszego Rozporządzenia "Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje ... profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia) w zakresie ... kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego" uznaje się, że zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychowania fizycznego (bez ograniczeń lub z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez lekarza w pozycji "grupa na zajęciach wf" (- patrz załącznik nr 1 do Rozporządzenia) jest równoznaczne z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, szkolnych i międzyszkolnych sporcie szkolnym w zakresie ustalonym przez lekarza.

§                      Pod pojęciem "sport szkolny" rozumie się wszelkie zajęcia sportowe szkolne, lekcyjne, pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.), których program (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego i ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i zatwierdzanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu systemem zawodów w sporcie szkolnym, w tym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad.

§                      Za dopuszczonych do wszelkich zajęć w zakresie sportu szkolnego uznaje się wszystkich uczniów, którzy podczas profilaktycznych badań lekarskich zostali dopuszczeni do zajęć z wychowania fizycznego w zakresie ustalonym przez lekarza przeprowadzającego okresowe badania profilaktyczne (kwalifikacje do grup A, A2, B, B2, C, C1).

§                      Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest imienna lista uczniów sporządzona na podstawie dokumentacji o badaniach profilaktycznych, potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną. Nie należy natomiast domagać się przeprowadzania przez lekarza każdorazowo badań przed kolejnymi zawodami i potwierdzenia tego faktu na zbiorowej liście. Podstawowym źródłem informacji w tym zakresie i podstawą do sporządzenia list dopuszczeniowych do określonych zajęć jest dokumentacja o badaniach profilaktycznych.

§                      Wszystkie ww. ustalenia dotyczą także zawodów organizowanych dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one wymogi określone w pkt 2 niniejszego komunikatu. Szczegółowe uregulowania powyższych kwestii znajdują się w następujących dokumentach:

§                                   System zawodów w sporcie szkolnym na rok szkolny opracowany przez ZG SZS i aprobowany przez MENiS,

§                                   Resortowe ustalenia w sprawie kwalifikacji do grup A, A2, B, B2, C, C1 wychowania fizycznego

<> 

 

rodzaje grup na zajęciach WF:

 

A

zdolni do zajęć bez ograniczeń

AS

uprawiający sport w szkole - poza

B

zdolni do zajęć WF z ograniczeniami lub wymagający specjalnej uwagi nauczyciela

BK

zdolni do zajęć WF z ograniczeniami, wymagający dodatkowych zajęć ruchowych korekcyjnych

C

niezdolni do zajęć WF

C1

niezdolni do zajęć WF, uczestniczący w zajęciach rehabilitacyjnych

 

jxg21-04-2008 23:29:22   [#119]
dzięki,
ale chyba i tak nie dam g. korekcyjnej w I-III - kołdra za krótka;-)
Power421-04-2008 23:40:32   [#120]
cis trochę mnie wystraszył

ale to stanowisko z uzasadnienia do projektu MEN w sprawie ramowych planów nauczania, które wkleił w # 103
nie przeczy by z gddd nie mogło być dodatkowych zajęć ruchowych korekcyjnych
w tym punkcie
4) zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

wtedy nie jest wpisywane w szkolny plan nauczania

Może ktoś to potwierdzić?! Czy ja to dobrze rozumiem?
jxg22-04-2008 00:32:23   [#121]
w uzasadnieniu jest mowa o zajęciach rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych,

które mają orzeczenie o kształceniu specjalnym

- to nie chodzi o gimnastykę korekcyjną (chyba)
Power422-04-2008 13:08:54   [#122]
no właśnie też tak myślę, tylko jakoś tak straciłam pewność po niektórych postach
Dzięki.
DYREK22-04-2008 13:35:41   [#123]

"Ministerstwo Edukacji Narodowej uznaje celowość i konieczność uaktywnienia ruchowego społeczeństwa, jak również przeciwdziałania wadom rozwojowym dzieci i młodzieży. Stąd też zajęcia korekcyjno-wyrównawcze zostały włączone do form fakultatywnych realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego. Zajęcia te mogą być realizowane m.in. w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, zajęć korekcyjno-wyrównawczych, aktywnych form turystyki. Ćwiczenia korekcyjne są i mogą być organizowane tylko w tych szkołach, w których są przygotowani specjaliści do prowadzenia takich zajęć.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej mogą być realizowane w szkołach, w których istnieją takie potrzeby, również z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły lub po zwiększeniu liczby godzin zajęć edukacyjnych decyzją organu prowadzącego szkołę. Uprzejmie informuję, że nie ma przeszkód formalno-prawnych, by wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba, zwiększać liczbę godzin zajęć wychowania fizycznego. Decyzje w tej sprawie, przy uwzględnieniu warunków kadrowych i lokalowych, a zwłaszcza potrzeb dzieci, powinny być podejmowane w szkole."

05.07.07 - Odpowiedź MEN na interpelację w sprawie zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach publicznych

 

ixja522-04-2008 17:52:48   [#124]
viola

A jak załatwiasz te zajęcia z "alkoholówki"? Podpowiedz jak to formalnie zrobić.
cynamonowa22-04-2008 21:14:08   [#125]
Miejska Komisja d/s rozwiazywania problemów alkoholowych corocznie, na podstawie przedstawionych programów daje nam godziny na zajęcia i popołudniową świetlicę..( środki uzyskane z  koncesji)
PawełR24-04-2008 21:14:36   [#126]

Za tego ministra, którego się tak wykpiwało, było spokojniej :)

no ale cóż, my ludzie twórczo nastawieni do życia :)

ja tam sobie jutro zapytam pani wizytator, jak trza robić, bo w końcu ona będzie to opiniowała :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]