Forum OSKKO - wątek

TEMAT: KONSULTACJA - ramowy plan nauczania
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]
mamma11-03-2008 20:55:46   [#51]
wczoraj dostałam polecenie przygotowania arkusza organizacyjnego na przyszły rok, pewnie potem trzeba go bedzie zmienic, jakby raz nie mozna bylo zrobic cos na czas.
beera11-03-2008 20:56:37   [#52]

HM

to ja nie wiem, może ja jestem?

przepraszam - wydawalo mi się że marek mówił, że nie mamy

ale może ja mylę się?

przepraszam, jesli tak

 

zgredek11-03-2008 20:58:01   [#53]

pewnie się nie mylisz - to nie jest pierwszy projekt, którego nie przesłano do kosultacji

(a napisano, że przesłano)

tak się dzieje od dłuższego czasu

jerzyk11-03-2008 21:00:09   [#54]
no to niech se nie robią pisanek, bo te zmiany mogą niektorym sporo namieszać
beera11-03-2008 21:41:12   [#55]

Jerzyk

myśmy to już nawet  omawiali

nie spisaliśmy tego - ale na zebranie tego potrzeba  jednego dnia, tylko się włącz i pomóż:)

Informatyka po nowemu i inne - projekt nowej ramówki

jutro to podsumujemy i poslemy mailem i pocztą - jak sie uda:)

 

jerzyk11-03-2008 22:10:17   [#56]
asiu właczyć się właczę, ale niestety posiadanego przez Cię daru lekkości i zgrabności w tworzeniu oficjalnych opinii nie mam :-(
beera11-03-2008 22:15:54   [#57]

Jerzyk

ja napiszę, tylko wspomóż merytorycznie:))

jerzyk11-03-2008 22:41:17   [#58]
no to z mojej działki merytorycznie wygląda to tak:
- w nastepnym roku wszystkie oddziały bedą liczyły poniżej 24 ucz. Wprowadzenie podziału na grupy na informatyce uniemożliwi mi ułożenie planu zajęć bez  dodatkowych godzin (na wymianę grup) albo zatrudnienia drugiego nauczyciela (mam 2 pracownie to mogę zajęcia prowadzić z dwoma grupami w tym samym czasie ). Wszystkie oddziały zaczynają naukę o 8.00 bo 80% uczniow jest dowożonych. 
 

To z uzasadnienia projektu:

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych

Projektowana regulacja nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla

budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki na

proponowane zwiększenie tygodniowej liczby godzin kształcenia zintegrowanego

w klasach I – III szkoły podstawowej i szkoły podstawowej specjalnej zostaną

zrekompensowane odpowiednim zmniejszeniem liczby godzin do dyspozycji

dyrektora szkoły.

 
 
- w kl I-III sp. właczenie do kz nauczania j. obcego, kosztem godzin dyrektorskich jest kolejnym programem oszczednościowym, bo dotychczas (w kl. I i II)  miałem to finansowane z dotacji MEN. Znika mi 6 godzin dyr, znika mi rownież 6 godzin dodatkowych zajęć które były moim uczniom potrzebne. Jeśli sprawa kwalifiacji nauczycieli jezyka obcego w kl. I-III bedzie wyglądała tak jak pisano powyżej, to trzeba mi będzie zwolinić filologa ang., a od I klasy sp wprowadzic j. ros. , bo tylko ten jako tako pamięta nauczyciel kz który będzie tą klasę prowadził ;-( . Wg mnie  j. obcy w kl.I-III sp powinien być odrębnym przedmiotem jak np. religia.
 
Na razie tyle 
jerzyk11-03-2008 23:05:36   [#59]

 I jeszcze jedno

e) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio ramowy plan nauczania, z uwzględnieniem możliwości pełnej realizacji przyjętych programów nauczania, z tym że łączyć można tylko dwie następujące po sobie klasy albo oddział  przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej z klasą pierwszą i co najmniej połowa zajęć jest realizowana w klasach rozłącznych.”;

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana w § 3 ust. 12 ma przyczynić się do bardziej racjonalnego organizowania nauki w klasach łączonych. Dotychczasowy brak bardziej szczegółowych unormowań w tym zakresie powodował dowolność w organizowaniu nauki w klasach łączonych (np. łączenie nauczania w trzech klasach na wszystkich przedmiotach, co miało zapewne wpływ na niepełną realizację przyjętych w szkole programów nauczania)

żeby nie wylać dziecka z kąpielą i nie przyspieszyć likwidacji małych szkół bo czy np. w takiej sytuacji :

 0 - 12

kl I - 1 ucz

kl II - 12

kl. III-15

 zasadnym będzie prowadzenie zajęć rozłacznych na  połowie zajęć ?

beera12-03-2008 11:20:34   [#60]

Sprawa: Uwagi Stowarzyszenia  do projektu  ROZPORZĄDZENIA

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia ……………………………… 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

 

 

Zapis projektu

Uwagi OSKKO

Uzasadnienie - do dyskusji

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 5 pkt 2, dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

 

Należy KONIECZNIE wprowadzić korelację tego zapisu z  §4. 2  projektu  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, który stanowi:

2.  W     indywidualnym     nauczaniu     realizuje     się     treści     wynikające z  podstawy  programowej   kształcenia  ogólnego   oraz   obowiązkowe  zajęcia edukacyjne  wynikające  z ramowego  planu nauczania  danego  typu  szkoły, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.

 

Z zapisu omawianego projektu wynika, że udział w zajęciach dodatkowych jest obowiązkowy, a zgodnie  z  zapisem projektu rozporządzenia w sprawie nauczania indywidualnego podczas nauczania indywidualnego nie realizuje się przedmiotów dodatkowych.

Zdaniem OSKKO zapisy są ze sobą sprzeczne i ich nowe brzmienie spowoduje bardzo duży problem dla uczniów, zwłaszcza wobec sytuacji, że ocena z przedmiotu dodatkowego jest wliczana do średniej ocen na świadectwie.

(myślałam tu nad tym, czy są sprzeczne, czy nie – stawiam na to, że sąJ)

e) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach

łączonych, dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio ramowy plan nauczania,

z uwzględnieniem możliwości pełnej realizacji przyjętych programów

nauczania, z tym że łączyć można tylko dwie następujące po sobie klasy albo

oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej z klasą pierwszą i

co najmniej połowa zajęć jest realizowana w klasach rozłącznych.”;

 

JERZYK:
Proponujemy dodać zapis:
”jeśli liczba dzieci w jednym z oddziałów nie przekracza 3 możliwe jest łączenie większej niż połowa ilości zajęć

Utrzymanie zapisu w proponowanym w projekcie brzmieniu może  przyspieszyć proces likwidacji małych szkół

 

 

6) w § 6:

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki, elementów informatyki i technologii informacyjnej – liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, z tym że liczba stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej nie może przekraczać 18, z zastrzeżeniem ust. 4,

 

Popieramy wprowadzany zapis.

JEDNAK:
1.Wskazujemy na konieczność wprowadzenia okresu przejściowego dla jego realizacji – tak by samorządy miały czas na dodatkowe zakupy, albo modernizację sal, zwłaszcza wobec szkól innych niż ponadgimnazjalne, gdzie pracownie komputerowe mają więcej stanowisk niż w gimnazjach i szkołach podstawowych.

Zwracamy uwagę, że ograniczenie liczby komputerów w pracowniach do 18, spowoduje konieczność podziału na grupy zespołów klasowych, mniejszych niż 24, które do tej pory ( na mocy obecnie obowiązującego rozporządzenia) nie podlegały podziałowi na grupy, co spowoduje zwiększenie kosztów prowadzenia szkoły (więcej godzin)

SŁUCHAJCIE
Moim zdaniem powinniśmy poprzeć ten zapis, bo chodzi w nim o to, żeby KAZDE dziecko miało dostęp podczas zajęć do swojego komputera.
Wiem, jak to wygląda gdy dzieci jest po dwoje –troje.

W dodatku takie sale w większym stopniu pozwola dzieciakom wejść na zajęcia podczas innych przedmiotów.

Moim zdaniem należy tu szukać złotego środka

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I ETAP EDUKACYJNY (klasy I - III)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

1.

Kształcenie zintegrowane

60

W uzasadnieniu czytamy:
4) do § 1 pkt 7

W ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej i szkoły podstawowej specjalnej proponowane są następujące zmiany;
- w związku z wprowadzeniem do klas I – III nauki języka obcego nowożytnego konieczne jest zwiększenie o 6 tygodniowej liczby godzin kształcenia zintegrowanego w trzyletnim okresie nauczania,

Należy wyodrębnić godziny języka obcego z KZ i wprowadzić naukę języka obcego odrębnie.

Uzasadnienie:

Rozumiejąc intencję ustawodawcy, by naukę języka obcego włączyć w kształcenie zintegrowane, wskazujemy jednak, że jest to zadanie w obecnym okresie zupełnie nierealne, bowiem wymagałoby od nauczycieli podwójnych kwalifikacji – w zakresie kształcenia zintegrowanego oraz języka obcego.
W efekcie i tak nauczać będzie dwóch nauczycieli, jednak ze względu na nazwę przedmiotu organizacja zajęć będzie w szkole bardzo utrudniona, w związku z koniecznością realizacji przepisów  rozporządzenia o kwalifikacjach, oceniania i innych.

Wątpliwości:
1.Stowarzyszeni rozumiejąc konieczność nauczania w klasach młodszych języka obcego z zaniepokojeniem wskazują ubytek 6 godzin do dyspozycji dyrektora, które to godziny do tej pory przeznaczali na organizacje zajęć dodatkowych, typu zajęcia wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne, itp. i apelują o inną formę wdrożenia realizacji języka obcego do szkół.

 

beera12-03-2008 11:21:04   [#61]

taka jest moja propozycja do dyskusji

byc moze czegos nie dostrzegłam - prosze Was o uwagi :)

nn12-03-2008 13:44:56   [#62]
Witam. Twoja propozycja jest całkowicie prawidłowa, szczególnie w informatyce oraz wyodrębnieniu języka obcego z kształcenia zintegrowanego.
maras12-03-2008 13:48:27   [#63]
Tak właśnie to powinno wyglądać! Jestem za!
beera12-03-2008 19:20:50   [#64]

:)

no to czekam na więcej

pewnie Jerzyk wpadnie wieczorkiem:))

beera12-03-2008 19:22:24   [#65]

Proponujemy dodać zapis:
”jeśli liczba dzieci w jednym z oddziałów nie przekracza 3 możliwe jest łączenie większej niż połowa ilości zajęć

Powinno być:
”jeśli liczba dzieci w jednej z klas nie przekracza 3, możliwe jest łączenie większej niż połowa ilości zajęć

poprawkę trzeba zrobić  taką na pewno

Beabak12-03-2008 19:41:05   [#66]
A co będzie z nauką języka w KZ w klasach łączonych?
beera12-03-2008 19:48:33   [#67]

no bedzie się odbywala w formie łączonej, bądź nie - zalezy od organizacji w szkole - ale mam nadzieją, że nie w ramach KZ

Beabak12-03-2008 19:49:31   [#68]
Ja też mam taką nadzieję
krystyna12-03-2008 20:26:31   [#69]

Może nie w tym miejscu powinnam, ale o godzinach przecież piszą !

Więcej muzyki i plastyki w szkołach

2008-03-12, 16:30
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z resortem kultury przygotowało program zmian, zgodnie z którym w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zostanie zwiększona liczba obowiązkowych zajęć obejmujących przedmioty artystyczne - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Według nowego projektu, w trzyletnim cyklu nauczania liczba godzin z przedmiotów artystycznych będzie zwiększona z 4 do 6 (w klasach IV-VI). W gimnazjach zostaną wprowadzone dwie dodatkowe godziny z przedmiotów artystycznych (do wyboru).

Zmiany w programie obejmą również zajęcia w klasach młodszych czyli I-III, w których zostaną wyodrębnione przedmioty muzyka i plastyka.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęło także prace nad programem zajęć artystycznych w szkołach. Eksperci, wybrani spośród przedstawicieli środowisk twórczych, uczestniczą w przygotowaniach zakresu merytorycznego zajęć z plastyki, muzyki, wiedzy o kulturze i historii sztuki.

Najnowszą inicjatywą MKiDN jest przeznaczenie 2 mln złotych na nowy program edukacji kulturalnej. Nosi roboczą nazwę "Artystyczne wakacje" i będzie obejmował projekty adresowane do uczniów szkół publicznych. Program zakłada uczestnictwo dzieci w realizacji projektów artystycznych w teatrach i innych instytucjach kultury. Termin składania wniosków mija 31 maja 2008.

http://wiadomosci.polska.pl/nauka/article,,id,318875,from,rss.htm

 

beera12-03-2008 20:31:35   [#70]
tego jakby w projekcie nie ma?
krystyna12-03-2008 20:37:27   [#71]

Nie ma:

np.SP w projekcie:

Muzyka

2

Plastyka

2

.......zwiększona z 4 do 6 (w klasach IV-VI).

itd...

koperek12-03-2008 21:48:40   [#72]
Powinni zwiększyć ilość godzin informatyki. Podział na grupy trzeba występować do OP o dodatkowe godziny. Ja np. mam tylko 5 komputerów w pracowni.
krystyna12-03-2008 21:54:20   [#73]

a może to daleka przyszłość ?

Ze strony MEN:

....."W związku z tym, w zakresie muzyki i plastyki, w nowej podstawie programowej MEN proponuje zwiększenie liczy obowiązkowych godzin zajęć o 50 proc. z każdego z tych przedmiotów.

Do tej pory, na trzecim etapie edukacyjnym, w gimnazjum, plan zajęć przewidywał łącznie 3 godziny na zajęcia z muzyki i plastyki. W nowej podstawie programowej, która w większym stopniu akcentuje wdrażanie uczniów do dokonywania rozumnych i świadomych wyborów, MEN proponuje aby, ten blok obejmował w sumie 4 godziny."

http://www.men.gov.pl/content/view/10259/47/

 

beera12-03-2008 22:04:33   [#74]

tak:)

na pewno to to

Jersz12-03-2008 22:18:29   [#75]
To zwiększenie wymiaru zajęć artystycznych (jak ptaszki ćwierkają) ma zostać wprowadzone od roku 2009 wraz z poprawioną podstawą programową (a raczej rozp. łączącym zmodyfikowaną podstawę kształcenia ogólnego oraz standardów wymagań egzaminacyjnych). Domyślam się, że jak to już bywało wielokroć w uzasadnieniu do zmian w ramowych planach nauczania znajdziemy stwierdzenie, że zmiana nie spowoduje skutków finansowych ... Co więc musi się stać w ramówce jeśli plastyki i muzyki przybędzie? czegoś ubędzie. "Ptaszki śpiewają", że w sp ma to być przyroda, z 9 na 6, a w gimnazjum? Tu juz chyba trudno coś ciąć, ale zawsze można. Może po historii i po wos-ie? :-((
Wioleta D12-03-2008 22:39:25   [#76]
Czy mogę  nieśmiało zapytać o plany MEN względem informatyki i techniki??? Oprócz podziału na grupy, o którym jest już głośno. Technika cały czas jest traktowana po macoszemu. 2 godziny na etap to trochę mało w sytuacji, gdy dzisiaj technika jest wszechobecna w naszym codziennym życiu...
Beabak12-03-2008 22:43:12   [#77]
Dwie godziny informatyki to wydaje mi się też nieco mało, ale czy Pani Minister ma na to jakiś pomysł?
Jersz12-03-2008 22:46:22   [#78]
Można dodać informatykę, a wytnie się polski. ... Sądzę, że tylkow podobny sosób mozna to zrobić. Wiadmo, że nie może to spowodować skutków finansowych dla państwa i dla JST.
mamma12-03-2008 22:47:59   [#79]
uczniowie tez nie sa w stanie wysiedziec 8 godzin w ławkach dziennie.
post został zmieniony: 12-03-2008 22:48:21
Tara12-03-2008 23:50:18   [#80]

Jestem za takim projektem asinym-naszym do konsultacji.Zdecydowanie potrzebna jest taka sama liczba godzin dyrektorskich w klasach 1-3 ale co do mnie trafia;otóż to że nia określa się że w klasach 1-3 ma to byc język angielski.Ja bym chciała też niemiecki i tu mam tę mozliwość.

W sytuacji kiedy MEN będzie też grzebać w rozporządzeniu o kwalifikacjach może okazać się że niekoniecznie specjalosta językowiec musi mieć wykształcenie do 1-3?

jerzyk13-03-2008 00:11:50   [#81]
Wrócę jeszcze do podziału na grupy na informatyce w oddziałach poniżej 24 uczniów. Jeżeli w szkołach ( liczących powyżej 5 oddziałów) nie będzie 2 pracowni i 2 informatyków to, w wiekszości z nich, OP będzie musiał dołożyć godzin aby nie było problemów z planem zajęć. Może powinien pojawić się zapis że w klasach liczacych do 24 uczniów, jeżeli nauka informatyki odbywa się w podziale na grupy, to 1 godzina nauczniania języka obcego rownież odbywa się w ten sposób, albo że w takiej sytuacji 1 godzinę do dyspozycji dyrektora można przeznaczyć na naukę języka obcego w podziale na grupy. Takie zapisy mogą przyczynić sie do usunięcia możliwych nieporozumień na lini Dyr-OP-ON
Marek Pleśniar13-03-2008 00:15:46   [#82]

jestem dość przeciwko rozintegrowaniu muzyki i plastyki w nauczaniu początkowym

kompletna (mym zdaniem) pomyłka

i jestem za rozintegrowaniem i wyodrębnieniem muzyki i plastyki w klasach starszych:-) gdzie zintegrowanie jest (moim zdaniem) pomyłką:-)

beera13-03-2008 00:18:34   [#83]

Jerzyk - ja nie wiem, ale to kolejne zwiekszenie godzin - ten język z podziałem ponizej 24 godzin.

Mysle, ze może nie proponujmy rozwiązan, a wskażmy trudność?

===

Tara - w zasadzie, to tak teraz jest, że nie musi, to jak nie zminią, to to się tez nie zmieni

===

Jutro zrobie poprawki językowe i poslemy, jak się dogadam z Jerzem:)

jerzyk13-03-2008 00:28:51   [#84]
Już się dogadałaś:-) To co zrobilaś podobamisie a z #83 sie zgadzam
 To co napisałem to tylko propozycja
a piszę o tym bo wiem że MEN tu też zagląda ;-)
 
Tess13-03-2008 06:12:55   [#85]
Propozycja Asi logiczna i prawidłowa. Gorąco popieram. :)))) W klasach I-III jest coraz więcej dzieci z zaburzeniami. Od dawna wiadomo, że terapia jest wtedy najbardziej skuteczna.
Dzieci w tym wieku najszybciej sie rozwijają - z jakich godzin dodatkowe zajęcia ??
Dorotka N13-03-2008 08:00:46   [#86]
 Podpisuję się obydwoma rękami pod głosem Marka - w klasach starszych SP i gimnazjum zdecydowanie rozdzielenie muzyki i plastyki i po jednej godzinie w każdym roku i jednego i drugiego
Rycho13-03-2008 12:51:00   [#87]
mnie się jeszcze jedna sprawa rzuciła w oczy:
 
brak w projekcie wyjasnienia kwestii klas, dla których ustalono juz plan nauczania na podstawie dotychczasowych przepisów. czyli obecnych klas I i II.
 
Czy dla nich trzeba będzie zmieniać plan nauczania w zakresie rozdysponowania GDD?
 
Na logikę wydawało by się, że nie, bo prawa nabyte, nie działanie prawa wstecz, itd. Ale różne rzeczy już widzieliśmy, więc osobiście wolałbym, by to zostało jednoznacznie określone.
 
proponuję więc dodanie pragrafu mówiącego o tym, np:
 
Plany nauczania ustalone dla klas na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają w mocy.
 
lub
 
Na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia ustala się plany nauczania dla klas rozpoczynających naukę w roku 2008 i latach następnych.
 
 
beera13-03-2008 13:09:25   [#88]

Proponuję raczej zadać to jako pytanie:

Czy przewiduje się....

albo jakie regulacje dotyczyć będą klas....

jest wówczas lepiej, bo piłka po ich stronie:)

 

Rycho13-03-2008 13:35:34   [#89]
ok :)
buwa13-03-2008 20:02:27   [#90]

Byłoby super gdyby ministerstwo szybko uwzględniło nasze uwagi.

Jeżeli miałabym możliwośc wpłynąć na zmianę ramówki w klasach I-III SP, to zaproponowałabym dodanie przynajmniej 1 godziny na rzecz wychowania fizycznego prowadzonego przez nauczyciela z takimi kwalifikacjami. Jak wcześniej już pisano różnie bywa z zajęciami ruchowymi prowadzonymi przez nauczycieli kz (nie wszyscy muszą być wspaniali w tej materii), a dzieci w tym wieku bardzo lubią dobrze zorganizowane zajęcia. Wiele szkół już dzisiaj widzi potrzebę i prowadzi lekcje wf z godzin d/d, więc może warto byłoby to ująć w nowej ramówce. 

mireko6613-03-2008 20:09:53   [#91]
Popieram wniosek Jerzyka #59 o łączeniu klas. Już gdzieś wklejałem taką samą uwagę (chyba w wątku OP). Mamy 3 takie szkoły (2 filialne), gdzie są łączenia klas takie dictum menowskie spowoduje prawdopodobnie ich likwidację w roku przyszłym i ewentualne pozostawienie "innych form wychowania przedszkolnego".

Naprawdę to jest bardzo ważna sprawa !
mireko6613-03-2008 20:14:15   [#92]
No i teraz zuważyłem i popieram buwę. Z tym w-f-em w I-III, to jest tragedia, jestem też za tym, żeby dzieciaki miały kontakt z prawdziwym w-f.

A tak w ogóle się zastanawiam nad tym kształceniem zintegrowanym, czy nie lepiej by było, gdyby też tu uczyli przedmiotowcy ? Oczywiście to takie tylko moje luźne myśli (a nauczyciele z kształcenia porobiliby podyplomówki w tych przedmiotach, w których najlepiej się czują).
zgredek13-03-2008 20:16:18   [#93]
za swoje własne zarobione pieniądze by porobili?
Ala13-03-2008 20:29:07   [#94]

prawdziwy wf w klasach I-III - jestem za, tylko wtedy przydałaby się jeszcze jedna sala gimnastyczna, już teraz mam tam wąskie gardło

i jednak wolę zintegrowane z jednym nauczycielem, który sensownie nauczy czytać, pisać i liczyć i uczyć się. Uprzedmiotowienie nie ma sensu dopóki dziecko nie potrafi korzystać ze zrozumieniem z podręcznika

 

Ala13-03-2008 20:30:02   [#95]
zgredku, chyba że duuuuuuuuuuuże podwyżki dostaną ;-)
Ala13-03-2008 20:35:20   [#96]

podyplomówki powinni robić ci którzy taką potrzebę mają, no i żeby te podyplomówki uczyły tego co jest potrzebne, i szli na nie ci co z danym przedmiotem już się kiedyś widzieli,

miałam okazję obserwować straszliwe męki biologów, historyków i tym podobnych na podypl. z matematyki, biedne dzieci, które będą przez nich uczone - choć oczywiście to nie jest reguła, ale nie przeceniałabym tak podyplomówek

 

Tess13-03-2008 20:38:09   [#97]
Ja tak też wolę - jeden nauczyciel mistrz - też od zajęć ruchowych.
Ala13-03-2008 20:42:27   [#98]
na sali gimnastycznej :-)
Ala13-03-2008 20:46:21   [#99]

a w kwesti podyplomówek jeszcze powiem, że są także świetne studia podyplomowe,

przeciwna jestem robieniu podyplomówek na siłę, wbrew sobie...

zgredek13-03-2008 20:50:47   [#100]
Alu - wiem bo jestem po takowej - dla siebie, z własnej i nie przymuszonej woli - nie musiałam a chcialam i skorzystałam niesamowicie
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]