Forum OSKKO - wątek

TEMAT: klasyfikacja śródroczna w klasach I - III a arkusze ocen
strony: [ 1 ]
elak02-01-2008 23:29:46   [#01]
W rozporzadzeniu

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

jest mowa o klasyfikowaniu śródrocznym w klasch I- III

§ 13.3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

Czy należy więc tę śródroczną ocenę opisową umieścić w arkuszu ocen?

 

Jacek02-01-2008 23:31:35   [#02]
nie
rzewa03-01-2008 00:13:47   [#03]
żadnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych nie umieszcza się w arkuszach ocen
elak03-01-2008 08:32:55   [#04]

Odpowiedź na takie pytanie znalazlam w lexie (www.abc.com.pl) serwis do zasobów płatnych. Pytanie jest tak postawione:

W nowym rozporządzeniu o klasyfikowaniu i ocenianiu uczniów mówi się o klasyfikacji śródrocznej w klasach I-III szkoły podstawowej, czego nie było w starym rozporządzeniu z 1999 r.

Jeśli więc miałoby być to klasyfikowanie śródroczne to gdzie należy wpisać w arkuszu ocen tę ocenę opisową?

W udzielonej odpowiedzi jest m.in sformułowanie:

Zgodnie z przepisem § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - w klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny końcoworoczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen. W sposób analogiczny w klasach I-III szkoły podstawowej należy dokumentować opisowe oceny śródroczne.

rzewa03-01-2008 08:44:05   [#05]
niestety, już nieprawda - nie jest ta odpowiedź zgodna z obecnym stanem prawnym

obecnie, zgodnie z rozporządzeniem o świadectwach w arkuszach ocen umieszcza się jedynie oceny roczne i końcowe (semestralne dotyczą szkół dla dorosłych, w których jest semestralna promocja)

ocen końcoworocznych już nie ma ;-) - patrz również rozporządzenie o ocenianiu

Rozporządzenie MENiS dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58, poz. 504 ze zm.)

§ 22. ust. 1. Arkusze ocen uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, założone na drukach według dotychczasowych wzorów, prowadzone są na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem ust. 2-5.

ust. 2. W arkuszach ocen uczniów prowadzonych w szkołach policealnych i szkołach pomaturalnych dla młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych wpisuje się wyniki klasyfikacji semestralnej przeprowadzanej po każdym semestrze.

ust. 3. W arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, w części dotyczącej informacji o egzaminach w danym roku szkolnym, wpisuje się informacje o egzaminach klasyfikacyjnych i poprawkowych, przeprowadzonych w wyniku klasyfikacji rocznej, a w szkołach policealnych i szkołach pomaturalnych dla młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych - w wyniku klasyfikacji semestralnej.

ust. 4. W arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, w tytule rubryk przeznaczonych na wpisanie wyników klasyfikacji końcoworocznej przekreśla się wyraz "końcoworoczna" i wpisuje się odpowiednio wyraz "roczna" albo "końcowa".
elak03-01-2008 08:50:13   [#06]

Oto cała odpowiedź

Odpowiedź

odpowiedzi udzielono: 4 września 2007 r.

stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Podobnie jak opisowe oceny końcoworoczne i oceny zachowania, w klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny śródroczne sporządza się komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562) klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.) szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia. Wzór arkusza ocen dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży określają przepisy załącznika nr 2 pkt 29 arkusze ocen (nr wzoru MENiS-I/110/2) do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58, poz. 504, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - w klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny końcoworoczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen. W sposób analogiczny w klasach I-III szkoły podstawowej należy dokumentować opisowe oceny śródroczne.

rzewa03-01-2008 08:54:38   [#07]
no to błędna jest ta odpowiedź i tyle.

Przywołany tu wzór arkusza zamieszczony w rozporządzeniu nie zawiera miejsca na wpisywanie jakichkolwiek ocen śródrocznych - wystarczy obejrzeć wyraźnie jest napisane "wyniki klasyfikacji rocznej".
beera03-01-2008 09:05:08   [#08]

odpowiedź osobliwa

a podaj link do niej? Ciekawa jestem, co to za portal?

beera03-01-2008 09:06:17   [#09]

a, juz wiem:)

nie wiem ile biorą pieniędzy- bo to platny serwis, ale sądząc po tej odpowiedzi są zdecydowanie za drodzy;)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]