Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ilość nadgodzin dyrektora szkoły
strony: [ 1 ]
Konto zapomniane25-11-2007 15:47:10   [#01]
Ile może mieć maksymalnie nadgodzin tygodniowo dyrektor szkoły? Jest to dla mnie bardzo waznie ponieważ nasza pani dyrektor ma ich 10. Czy to mało czy dużo?
zgredek25-11-2007 15:48:07   [#02]
a dlaczego to jest ważne dla Ciebie?
beera25-11-2007 15:49:31   [#03]

ani mało ani dużo

po prostu 10

:)

zgredek25-11-2007 15:52:30   [#04]
co do nadgodzin - z reguły dyrektorzy ich nie liczą;-)
beera25-11-2007 15:56:51   [#05]

aha

rzeczywiście:)

...........

erko- odpowiem Ci, mimo, że ;)

Rózne są tu opinie na ten temat ile godzin ponadwymiarowych powinien miec dyrektor. Nie znajdziesz jedynej odpowiedzi.
Dyrektor może mieć tyle godzin ponadwymiarowych ile pozwalają przepisy prawa i jego wlasna ocena.
Jeden uważa, ze powinien mieć 10 ponadwymiarówek, a drugi, że nie powinien miec żadnej. Obaj mogą mieć rację

 

Adaa25-11-2007 15:59:28   [#06]

To zalezy dlaczego pytasz.

Jesli nie mozesz patrzec na to, ze Twoja wspaniała dyrektorka musi tak tyrać - to faktycznie duzo ma i trzeba jej współczuć, wspierac i pomagać.

Jesli uważasz,ze ma sie dobrze i dzieki tym godzinom wpada jej do portfela sumka, która mogłaby wpaść do portfela innej osoby, to nie żałuj jej - w sumie ta forse wyda na benzynę jeżdżąc tu i tam by zalatwic szkolne sprawy, siedzi w weekendy nad planami, statystykami, wakacje ma okrojone, bo w zasadzie dyrektor ma kiepskie wakacje, ferie przeznacza na uporzadkowanie spraw, które sie nawarstwiły użera sie z KO, OP , sleczy nad awansami, archiwizuje itd. itp.

Stres powoduje,ze albo tyle albo chudnie, ma kłopoty z cerą, wypadaja jej wlosy i lamia paznokcie, zamiast soli sypie cukier do zupy

;-)

Popatrz na to wlasnie tak - że dzieki tym 10 godzinom kończy się:-)

nn25-11-2007 16:59:35   [#07]
Dyrektor powinien mieć dotatek motywacyjny z rzędu 50% dodatek funkcyjny takze wysoki by nie "musiał zabiegać" o dodatkowe godziny ponadwymiarowe. Te godziny niech pozostawi nauczycielom a sam zajmie się zarządzaniem placówką.
Adaa25-11-2007 17:03:50   [#08]

Powinien mieć, ale nie ma:-)

Bardzo czesto dyrektor zarabia mniej niż nauczyciel z nadgodzinami.

 

nn25-11-2007 17:08:58   [#09]
A to już zależy od OP, U nas (u mnie, znaczy się) jest jak napisałem.
Adaa25-11-2007 17:26:55   [#10]
Bo Ty Roman na pewno nie jestes normalny:-)
rzewa25-11-2007 17:46:37   [#11]
z tym, że zgodnie z zapisem KN, n-l, w tym i dyrektor, nie może mieć więcej godzin ponadwymiarowych niż wynosi połowa jego pensum (pensum właściewgo dla realizowanych godzin dydaktycznych)

z drugiej strony, jeśli dyrek ma 10 godz ponadwymiarowych (zakładam, że jego pensum wynosi 20 godz/tydz lub więcej), oznacza to, że OP dał mu po prostu za dużą zniżkę - na miejscu OP takiemu dyrektorowi zwiększyłabym po prostu zniżkę dyrektorską i tyle :-)
Adaa25-11-2007 18:01:00   [#12]
rzewo...jestes nielojalna:-)
DYREK25-11-2007 18:13:02   [#13]

Godziny ponadwymiarowe dyrektora (dwie opinie):

1. nie więcej niż 1/2 pensum (np. 9 godzin)

2. określa uchwała OP w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach /placówkach  ( np. można przydzielić nie więcej niż 3 godziny ponadwymiarowe tygodniowo)

Zasada 2 występuje w wielu regulaminach OP - czy  Wojewoda gdzieś zakwestionował ?

zgredek30-12-2007 02:03:46   [#15]

nic nie powiem

ponieważ od dłuższego czasu zajmuje sie takowym czymś, co się zastępstwa nazywa - wiem jak to jest, gdy nie ma kto zastąpić

i być może w tym, opisanym przez ciebie przypadku - tak jest, że nie ma kto realizowac zastępstw - i musi dyrektor

mam radę - piszesz, że jesteś z OP - sprawdź najpierw w szkole z jakich powodów dyrektor tyle doraźnych zastępstw ma

a potem - porozmawiaj z nim

a potem - postepuj tak jak powinno OP

zgredek30-12-2007 02:07:47   [#16]

a może dyrektor jest jedynym specjalistą z przedmiotu, z którego nauczyciel na dłuższym chorobowym jest?

omatko - toć dużo róznych przyczyn może być

mogą być nadużycia też

ale, na litość, tu mamy o tym rozstrzygać? potępiać? współczuć?

czy co?

DYREK30-12-2007 17:39:02   [#17]

 

 

 

Warszawa, 2006-04-25

 

MINISTERSTWO

EDUKACJ I INAUKI

Departament Pragmatyki

Zawodowej Nauczycieli

Al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

DPZN-WSW-UK-1800-40/06

 

 

 

W odpowiedzi na Pani pismo doraźnego dnia 20 marca 2005 r. Ministerstwo Edukacji doraźnego Nauki - Departament Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli wyrażana następującą opinię:

 

Definicję godziny doraźnego zastępstwa zawiera art. 35 ustawy z dnia 26stycznia 1982 r. - Karta Nauczycie1a (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 1ipca 2004 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczycie1a oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845). Stosownie do przepisu art. 35 ust. 2a Karty Nauczycie1a przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzie1oną nauczycie1owi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych 1ub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 1ub opiekuńczych, której rea1izacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczycie1a.

 

Jak wskazuje cytowany przepis, nauczyciel realizuje godzinę doraźnego zastępstwa w przypadku, gdy zgodnie z poleceniem dyrektora szkoły , prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze z dziećmi lub młodzieżą, w czasie gdy inny nauczyciel, który faktycznie zobowiązany jest realizować te zajęcia w ramach ustalonego pensum, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela i godnie z ustalonym planem zajęć, jest nieobecny. Przy czym należy podkreślić, że nie ma znaczenia, czy w czasie doraźnego zastępstwa nauczyciel realizuje zajęcia dydaktyczne zgodnie z posiadaną specjalnością czy zajęcia dydaktyczne, do których nie posiada kwalifikacji, czy po prostu jedynie zapewnia bezpieczeństwo uczniów. Należy bowiem zauważyć, że istota godziny doraźnego zastępstwa polega na tym, aby szkoła mogła w każdej sytuacji, nawet nieprzewidzianej organizacyjnie, spełniać wymóg sprawowania funkcji opiekuńczej
w stosunku do powierzonych jej uczniów. Stąd w sytuacji nagłej nieobecności nauczyciela, gdy w celu zapewnienia opieki w czasie zajęć dyrektor szkoły nie ma możliwości powierzenia prowadzenia zajęć nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje, poleca przeprowadzenie ich innemu nauczycielowi.

 

Zgodnie z art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela,
z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Jednocześnie w myśl art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące warunków wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw pozostają w gestii jednostek samorządu terytorialnego (regulamin wynagradzania).

 

Departament wyraża opinię, iż możliwość realizowania godzin ponadwymiarowych czy też godzin doraźnych zastępstw przez dyrektora szkoły dopuszcza1na jest tylko w sytuacji wyjątkowej, gdy nie ma możliwości powierzenia realizacji tych godzin innemu nauczycielowi.

 

 Należy bowiem zauważyć, że w celu prawidłowego wykonywania obowiązków powierzonych dyrektorowi szkoły w ramach zajmowanego stanowiska, zgodnie z art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkolę, na mocy art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy może obniżyć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 ustawy , w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub może zwo1nić ich od obowiązku realizacji tych zadań. Możliwość obniżenia lub zwo1nienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora szkoły związana jest z faktem, iż zakres zadań związanych z powierzonym stanowiskiem wymaga dyspozycyjności od tego dyrektora. Do jego obowiązków należy kierowanie szkołą (placówką), sprawowanie nadzoru pedagogicznego, zapewnienie bezpiecznych higienicznych warunk6w nauki i pracy oraz współpraca ze wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w szkole (placówce) oraz instytucjami pozaszko1nymi. Dyrektor ponosi odpowiedzia1ność za realizację statutowych zadań szkoły (placówki) oraz za wywiązywanie się z nałożonych aktami prawnymi obowiązków (zadania wynikające z przepisów ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw).

 

W świetle szerokiego zakresu zadań i rozmiaru działań podejmowanych przez dyrektora szkoły i związanej z tym faktem możliwości obniżenia wymiaru pensum lub zwo1nienia z realizacji zajęć w ramach godzin pensum - kwestia przydzielania dyrektorowi szkoły dodatkowych, stałych godzin zajęć dydaktycznych (godzin ponadwymiarowych) czy doraźnych godzin zastępstw ponad realizowane przez niego pensum (lub obniżone pensum) budzić może zatem uzasadnione wątpliwości.

 

Niemniej jednak, jeżeli dyrektor szkoły realizuje doraźne zastępstwa za każdą godzinę przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości określonej na podstawie art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela.

 

 

zgredek30-12-2007 20:44:31   [#20]

jasne;-)

wiesz - moje dyrektorki to by mnie powiesiły, gdybym im te zastępstwa wpisywała

więc tylko takie tam rózne przestawki robię

(też nie lubią, ale cierpią, bo muszą;-)

może nie przeczytają;-)

dorotacho30-12-2007 21:21:50   [#22]
ja jako dyr mam 3 godziny i zarabiam mniej od n-la dyplomowanego, który ma 1,5 etatu. dlatego uważam, że jeżeli ma dyr siłę i ochotę to powinien wziąć sobie nadgodziny!!!!
DYREK30-12-2007 22:16:58   [#23]
elak 14-03-2006 21:38:59

Włocławek- nadgodziny dyrektorów

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/po/20060314/REGION/103140401
ankate30-12-2007 22:20:15   [#24]
Chodzę na zastępstwa, jak nie mam komu przydzielić, nadrabiam zaległości w mojej klasie, ale nie wypisuję sobie godzin, bo zdaję sobie sprawę, że znalazłyby się osoby jak erka, po co mi to?
zgredek30-12-2007 22:24:27   [#25]

ankate - łamiesz prawo

przeczytaj dyrkowe #17

zgredek30-12-2007 22:37:54   [#27]
Sylwio - przypuszczam, że wielu dyrektorów mogłoby napisać to co Dorota:-(
ankate30-12-2007 23:13:18   [#28]
ano czasami łamię dla świętego spokoju i jakoś się tym nie przejmuję...
dyrlo31-12-2007 09:27:28   [#29]
ankate, zgredku, nagminnie łamię prawo wspólnie z moją wice, która te zastepstwa układa. Chodzimy na zastępstwa (do klas w których mamy godziny) i nie płacimy sobie. Ale uważam, ze tak trzeba są dni, że lekcja mi przepada bo sesja, albo narada, albo inne wyjścia... i traktujemy to jako odpracowanie.
OLGIE31-12-2007 11:23:15   [#30]

Regularnie chodzę na zastępstwa i nie uważam, że jestem pazerna:

a) wtedy, gdy są przed egzaminami (uczepolskiego!!!)

b) potrzebuję dokładniej cos omówić, chcę zamknąc np. szybciej lekturę...

c) planuję jakąś ekstra robotę

d) chodzę też do klas innych, nie swoich (wyjątkowo, gdy nie ma nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych)

Maelka31-12-2007 14:50:41   [#32]

Myślę, że przydzielanie zastępstw też odbywa się według jakiejś (korzystnej dla ucznia - choć uczniowie mogą mieć na ten temat inne zdanie) logiki i nie dotyczy to tylko dyrektora, ale wszystkich nauczycieli. Na szczęście ( moim zdaniem) zwykle niewiele ma to wspólnego z zasadą "każdemu po równo".

Nie wiadomo, jakie argumenty, w opisywanym przez Sylwię przypadku, przemawiały za tym, że dyrektor zaangażował się w 18 zastępstw tygodniowo. Chcę wierzyć, że jakieś poważne przesłanki ku temu były.

Bo jeśli nie było (a wierzę, że zdarzają się takie sytuacje) to świetnie rozumiem niesmak, jaki taka sytuacja budzi.

I przykłady, że może być inaczej, wcale tego niesmaku nie łagodzą.

 


post został zmieniony: 31-12-2007 14:50:55
dyrlo31-12-2007 16:58:15   [#33]

Sylwio

jak choruje matematyk albo polonista czy inny od przedmiotu maturalnego to nie zrobię zastępstwa w-f, albo przysp.obronnego albo podstaw przedsiębior. bo rodzice uduszą. A właśnie Ci nauczyciele mają "gołe" etaty. Spoglądnij na to z tej strony, dokładnie to przeanalizuj... Czy te 70h to w jednym tylko miesiącu, czy od września, czy od stycznia? itd.

elrym31-12-2007 17:35:41   [#34]

Dyrlo, to masz dobrze, bo jak u mnie nieobecnych jest 5-6, to na nic nie patrzę, tylko dziękuję, ze mi 7 nie wypadł...

idzie wtedy kto wolny jest w danej chwili

dyrlo31-12-2007 22:26:35   [#36]
Baw się dobrze :-)))

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]