Forum OSKKO - wątek

TEMAT: skreślenie ucznia z listy
strony: [ 1 ]
bosia19-11-2007 23:45:39   [#01]

Mam zapis w statucie, że za określone wykroczenia mogę ucznia skreślić z listy, ale uczeń ma 17 lat.

I co dalej, wykroczenie jest bardzo poważne i rzeczywiscie nie chcę tego ucznia w szkole. Powtarza klasę pierwszą.

bosia20-11-2007 00:16:32   [#02]

Nie zauważyłam, że niżej jest podobny wątek.

To zapytam jeszcze raz. Czy mogę niepełnoletniego ucznia skreślić z listy?

rzewa20-11-2007 03:06:38   [#03]
możesz, jeśli nie podlega on obowiązkowi szkolnemu - a w szkole ponadgimnazjalnej nie podlega,

zatem możesz jeżeli jego postępowanie wyczerpało powody skreślenia zawarte w statucie oraz został zastosowany tryb tam przewidziany
Koralik20-11-2007 13:07:54   [#04]
a obowiązek nauki?
dota15020-11-2007 13:35:11   [#05]
a obowiązek nauki niech sobie realizuje gdzie indziej.Jeśli zostały zachowane wszelkie procedury można skreślić , a nawet trzeba ,bo inni patrzą i czekają:)
Katka20-11-2007 14:13:26   [#06]

A jak sie do tego co napisała dota150 maja zapisy w UoSO?

Art. 39

2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

2a. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

Art. 15. 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 

U nas, w szkole ponadgimnazjalnej mamy problem ze skreślaniem uczniów niepełnoletnich i na dobrą sprawę nie bardzo wiemy co np. zrobic z uczniem, który nagminnie wagaruje, z rodzicami nie ma żadnego kontaktu ,a on jest niepełnoletni, więc podlega obowiązkowi szkolnenu wg UoSO art.15

Katka20-11-2007 14:15:08   [#07]
teraz, jak to czytam to widze pewną rzecz: do ukończenia gimnazjum , i to jest chyba w tym zapisie najwazniejsze. Czyli- jakie olśnienie - skreślam go i po sprawie?
AnJa20-11-2007 14:22:09   [#08]
no widzisz:-)

ja też lubie najpierw sobie coś napisac- bo to co sam napiszę zazwyczaj rozumiem:-)
bosia20-11-2007 14:47:59   [#09]
Dziękuję, że podyskutowaliście troszeczkę, bo tak doczytałam (bez zrozumienia) jak Katka i zrobił mi się problem, a muszę tego ucznia skreslić.
dota15021-11-2007 09:02:41   [#10]
przykład: W ubiegłym roku skreśliliśmy ucznia niepełnoletniego/ szkoła ponadgimnazjalna/ , który wraz z rodzicami złożył odwołanie do KO. KO przyjechało, sprawdziło zachowanie procedury, wszystko było ok. więc nie było możliwości powrotu tego ucznia do szkoły:)
Konto zapomniane21-11-2007 14:19:27   [#11]
W szkole ponadgimnazjalnej jest obowiązek nauki (a nie szkolny) do 18 roku życia. Nasze kuratorium stoi na stanowisku, ze skreslić można powyżej 18 roku zycia, a wcześniej ewentulanie przenieść. Pamiętaj, że w tym roku jeden z priorytetów MEN w nadzorze jest sprzwdzanie obowiązku nauki
krystyna21-11-2007 14:27:03   [#12]

Kolejne kroki, jakie należy podjąć w przypadku skreślenie ucznia, podstawa prawna oraz wzór decyzji - wg podkarpackiego KO:

Tryb postępowania w wypadku skreślenia ucznia z listy uczniów

Szkoła, zgodnie z ustawą o systemie oświaty (zwana dalej ustawą) pełni nie tylko funkcje dydaktyczną, lecz również opiekuńczo-wychowawczą. Skreślenie ucznia z listy uczniów powinno zatem być stosowane wyjątkowo, w szczególnych przypadkach, po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (III CZP 84/92) skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w formie decyzji administracyjnej. W związku z tym przy podejmowaniu takiej decyzji obowiązuje procedura zgodna z kodeksem postępowania administracyjnego.

W sytuacjach, wymagających skreślenia ucznia z listy uczniów należy zachować następujący tok postępowania:


1. Sporządzić notatkę służbową o zaistniałym incydencie, załączając ewentualnie protokół zeznań świadków – art. 14 KPA (zasada pisemności).
2. Sprawdzić czy dany czyn został uwzględniony w statucie szkoły jako przypadek, który upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu – art. 39 ust. 2 oraz art. 60 ust. 1 pkt 7) ustawy o systemie oświaty.
3. Zebrać wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie i wyjaśnienia stron (także rodziców ucznia).
4. Zwołać zebranie rady pedagogicznej (zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej).
5. Poinformować ucznia o jego prawie do wskazania rzeczników obrony (np. wychowawca lub pedagog szkolny), którzy mają obowiązek przedstawić rzetelnie nie tylko uchybienia w postępowaniu ucznia ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące. Wyniki w nauce nie są podstawą do skreślenia z listy uczniów - § 18 ust. 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ....
Należy wziąć także pod uwagę zapis § 12 ust. 5 Rozporządzenia jw., tj. „oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania”.
6. Przedyskutować na zebraniu rady pedagogicznej czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy uczeń był wcześniej karany mniejszymi karami statutowymi i przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze oraz czy udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7. Sporządzić protokół z zebrania rady pedagogicznej, uwzględniający wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały.
8. Zgodnie z art. 61 kpa wszcząć postępowanie w tej sprawie, zawiadomić o tym rodziców (uczniów) oraz poinformować ich o prawie wglądu w dokumentację sprawy.
9. Podjąć uchwałę dotyczącą danej sprawy (zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej) – stanowiący charakter uchwały o skreśleniu obliguje dyrektora szkoły do rozliczenia się przed radą pedagogiczną ze sposobu jej wykonania – art. 41 ust. 1 ustawy.
10. Przedstawić treść uchwały samorządowi uczniowskiemu celem sformułowania pisemnej opinii samorządu uczniowskiego w tej sprawie - art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Opinia ta nie jest wiążąca dla dyrektora, lecz bez niej decyzja jest nieważna.
11. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej oraz własnego postępowania sprawdzającego zgodność uchwały z przepisami prawa (art. 41 ust. 3 ustawy) dyrektor szkoły podejmuje decyzję.
12. W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów sformułować decyzję zgodnie z wymogami kodeksu postępowania administracyjnego – decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów powinna zawierać uzasadnienie, zarówno faktyczne jak i prawne - art. 107 KPA.
13. Dostarczyć decyzję uczniowi lub jego rodzicom (jeżeli uczeń nie jest pełnoletni) – KPA, Rozdział 8 Doręczenia - data odbioru pisma umożliwia sprawdzenie dotrzymania terminu ewentualnego odwołania od decyzji.
14. Wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie lub natychmiast jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności – rygor natychmiastowej wykonalności obwarowany jest przepisem art. 108 KPA.
15. W przypadku wniesienia odwołania wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania przez instancję odwoławczą.

Regulacje prawne dotyczące skreślenia ucznia z listy uczniów

 

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz.2572, ze zmianami)
Art. 15.
1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
Art. 31
Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności:
5) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów KPA:
b) w stosunku do dyrektorów szkół – w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów.
Art. 39.
2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
2a. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.
Art. 41.
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów
Art. 60 ust. 1 pkt. 7 (szkoły publiczne)
Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać:
prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki.
Art. 84. ust 2 pkt. 5 (szkoły niepubliczne)
Statut szkoły lub placówki powinien określać:
prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki.

WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społ. z dnia 9 listopada 2001 r. III RN 149/2000

W wypadku, gdy rodzice (opiekunowie prawni) dziecka objętego obowiązkiem szkolnym dokonali dobrowolnego wyboru odpłatnego trybu realizacji tego obowiązku w niepublicznej szkole podstawowej, a następnie nie wywiązują się wobec szkoły niepublicznej z przyjętego na siebie obowiązku opłaty kosztów nauki świadczonej na rzecz ich dziecka (tzw. czesnego), dyrektor szkoły niepublicznej nie jest związany ograniczeniem ustawowym wynikającym z art. 39 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.) i może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczniów szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty). Jest jednakże obowiązany poinformować o tym dyrektora szkoły publicznej, w której obwodzie dziecko mieszka, w celu umożliwienia skutecznego sprawowania kontroli dopełnienia przez rodziców zapewnienia dalszej realizacji obowiązku szkolnego dziecka (art. 16 ust. 6 w związku z art. 19 ust. 1 i art. 18 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).

 

WZÓR DECYZJI

w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów

 

 

MIEJSCOWOŚĆ, .......................200.. r.

(Nazwa organu i adres,

np. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

ul. ....,

kod, miejscowość)

D E C Y Z J A nr ....... /200...

Na podstawie art. 39 ust. 2 w związku z art. 41 ust 1 pkt 5) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572, ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071, ze zm.) oraz  art.(§) ....... statutu (nazwa szkoły)..............., uchwały rady pedagogicznej .................................. nr .......... z dnia ............. 200.. r. w sprawie skreślenia  (imię i nazwisko ucznia) ........................................., po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rozpatrzeniu sprawy

 

skreślam

z dniem .............. 200... r. z listy uczniów (nazwa szkoły) ........................

(imię i nazwisko ucznia) ......................................... (data urodzenia) .........................

 

 (Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na .............................................................................)*

Uzasadnienie

faktyczne – opis zdarzenia lub zdarzeń, zachowań lub zaniechań ocenianych negatywnie, ze wskazaniem dowodów, np. oświadczeń, zeznań, protokołów, innej dokumentacji, także zewnętrznej) ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej, z przytoczeniem przepisów prawa, zwłaszcza ustawy i statutu) ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

 

(Od niniejszej decyzji (oraz rygoru natychmiastowej wykonalności)* przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

....................................................

(podpis i pieczęć dyrektora)

 

Otrzymują:

Uczeń (pełnoletni)

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia

 

*) Decyzji może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony – art. 108 KPA. Rygor ten może być nadany odrębnym postanowieniem, na które służy zażalenie – art. 108 § 2 KPA.

 

mim210-02-2008 11:36:01   [#13]
Nowelizuję statut gimnazjum i zaglądając na ten wątek mam wątpliwości:
- skoro Art. 60 ust. 1 pkt. 7 (szkoły publiczne) Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać: prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki, ale nie dotyczy to ucznia objętego obowiązkiem szkolnym, to
1)Czy statut gimnazjum powinien okreslać przypadki, kiedy ucznia można skreslić z listy uczniów- przecież można go tylko przenieść do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty
2)jeśli określa się jednak przypadki skreślenia, to proszę o pomoc, co zapisać w statucie gimnazjum - kiedy ucznia można skreślić - bo nawet jak osiągnie 18 lat, to też nie jest powód do skreślenia- czyli kiedy?
Aka10-02-2008 16:28:34   [#14]

Obowiązek nauki kończy się wraz z ukończeniem przez ucznia 18 lat, a obowiązek szkolny wraz z ukończeniem gimnazjum.

Jeżeli uczeń gimnazjum kończy 18 lat - to przestaje podlegać obowiązkowi nauki - a tym samym można go wykreślić z listy uczniów (jeżeli chce -  może kończyć gimnazjum dla dorosłych) - oczywiście nie musimy tego robić  - jeżeli np: jest to klasa 3 i uczeń nie sprawia "kłopotów".

Decyzja administracyjna o skreśleniu dotyczy tylko szkół ponadgimnazjalnych - i tam musi być określony tryb w statucie.

W statucie gimnazjum nie muszą być określone przypadki skreślenia ucznia - bo przed 18-tką nie można tego zrobić. Muszą być natomiast określone przypadki - w jakich dyrektor występuje do KO o przeniesienie ucznia do innej placówki.

AnJa10-02-2008 17:11:38   [#15]
uczeń 18.letni nie ma obowiazku ani szkolnego, ani nauki

ma jednak prawo do nauki- i bez jego wniosku, albo procedur dotyczącej jego skreślenia (np. nieobecnośći nieusprawiedliwione, kolejne kary regulaminowe) nie można go skreślić automatycznie
BożenaB10-02-2008 17:29:21   [#16]
I dlatego w statucie gimnazjum powinno być o skreslaniu z listy uczniów - te tam procedury... a raczej: przypadki i procedury. AnJa podpowiada :-)
BożenaB10-02-2008 17:32:02   [#17]

Aka, u was nie ma w gimnazjum pełnoletnich uczniów?

Ja sugeruję, żeby także w statutach SP zapisać o skreslaniu uczniów pełnoletnich ... nie żartuję... znam przypadek.

Aka11-02-2008 11:48:08   [#18]

Miałam  i mam przypadki uczniów, którzy osiągnęli 18 lat i podejmowałam decyzję administracyjną z zastosowaniem pełnej procedury z RP itp. - do czasu rozmowy ze swoim wizytatorem KO.

Prawo do nauki? - oczywiście ma - w szkole dla dorosłych.

A swój wniosek???? - bardzo wątpliwe - nigdzie w prawie oświatowym nie spotkałam czegoś takiego odnośnie wniosku ucznia gimnazjum o kontynuowaniu lub nie nauki (oczywiście poza obszarami klasyfikacji).

Nie chodzi do szkoły lub notorycznie stwarza problemy - skreślamy - i już! - Jeszcze nikt nam tego nie zakwestionował / oczywiście wysyłamy do takiego delikwenta pismo informujące o tym, że z dniem tym i tym przestał podlegać obowiązkowi nauki, a tym samym został skreślony z listy uczniów szkoły, a naukę może podjąć w tej i tej szkole dla dorosłych.

 

 

 

AnJa11-02-2008 11:59:32   [#19]
ależ nikt nie kwestionuje prawa do skreślenia ucznia pełnoletniego w gimnazjum, jeśli narusza regulamin szkoły

ale jeśli nie narusza i do szkoły chodzi oraz własciwie się zachowuje- to skreslić go nie możesz
rzewa11-02-2008 12:29:30   [#20]
innymi słowy nie można skreślić z powodu ukończenia 18 lat

z innych powodów oczywiście można, jeśli uczeń gimnazjum 18 lat ukończy :-))

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]