Forum OSKKO - wątek

TEMAT: temperatura w sali lekcyjnej
strony: [ 1 ]
terdab10-11-2007 20:51:54   [#01]

Kto dysponuje pp dotyczącymi informacji na temat temperatury ciepla w sali lekcyjnej. Jaka powinna być minimalna temperatura by móc pracować z uczniami w sali. Obawiam się, że zimą będę musiała zawiesić zajęcia w jednej z sal, bo może być problem z utrzymaniem właściwej temperatury.

A remont ogrzewania dopiero planowany w przyszłym roku :-(

ElaM10-11-2007 21:04:11   [#02]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 17 sierpnia 1992 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.
Dz. U. 92 nr 65 poz. 331 z późniejszymi zmianami

§ 9. 1. W salach lekcyjnych powinna być zapewniona temperatura co najmniej 15°C.
2. W przypadku niemożności zapewnienia w salach lekcyjnych temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrektor szkoły zawiesza czasowo zajęcia szkolne po powiadomieniu organu prowadzącego szkołę.
terdab10-11-2007 21:13:03   [#03]
Dziękuję bardzo Elu, potwierdziłaś moje informacje, tylko miałam kłopot w znalezieniu odpowieniego pp  :-)  Pozdrawiam
elrym10-11-2007 21:17:53   [#04]
mogłam sobie wczesniej to rozporządzenie odszukać, a nie prosić szefa o grzeejnik do gabinetu :-)))
Danar10-11-2007 21:37:36   [#05]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

§ 17.

1. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia zapewnia się temperaturę co najmniej 18o C.

DYREK10-11-2007 21:40:59   [#06]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) obowiązuje od dnia 6 lutego 2003 r.

§ 17. 1. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C.

beera10-11-2007 21:41:45   [#07]

popatrzcie, jak nam się na przestrzeni lat poprawiło

;))

izael10-11-2007 21:44:19   [#08]
asia, nie poprawiło się , tylko naród mniej odporny na chłód;))))
DYREK10-11-2007 21:47:20   [#09]

Dla pracowników.

W pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C . Optymalna 20°C, maksymalna 30 °C

elrym10-11-2007 21:48:57   [#10]
dzięki Dyrku, muszę pokrętła w grzejniku opanować, żeby się nie przegrzać :-))
Power410-11-2007 22:10:50   [#11]
A JA MAM TAK:
Mikroklimat pomieszczeń do nauki

Nieprawidłowości w zakresie temperatury, wilgotności, ruchu powietrza, jego cech organoleptycznych i stanu zjonizowania mają niekorzystny wpływ na zdrowie ucznia i nauczyciela. Parametry te powinny spełniać wymagania dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Określone są one w Polskich Normach. Szerzej pojęty mikroklimat tworzy także oświetlenie naturalne i sztuczne oraz hałas, w zależności od zjawisk atmosferycznych, pór roku itp. Przy tworzeniu środowiska szkolnego należy umożliwić regulację tych parametrów.
Temperatura według PN-82/B-02402 powinna wynosić:
- w pomieszczeniach do nauki 20 st.C,
- w sali gimnastycznej, szatniach i na korytarzach 16 st.C,
- w ustępach 16 st.C - 18 st.C,
- w natryskach 25 st.C.
Nie jest wskazane ani przegrzewanie pomieszczeń, ani niedogrzanie, norma podaje temperatury optymalne. Temperaturę mierzymy termometrem zawieszonym na wysokości 1,5 m z dala od źródeł ciepła. Powinna być równomierna w całej objętości pomieszczeń do nauki (podłoga, sufit, okna, drzwi) oraz w ciągu całego dnia pracy (rano i po południu).
Dla spełnienia tych wymogów wskazane jest ogrzewanie centralne, rozprowadzone na grzejniki, wodne - nie parowe. Grzejniki umieszczone we wnękach podokiennych ogrzewają chłodne powietrze napływające z zewnątrz i rozpoczynają cyrkulację świeżego powietrza w drodze do kanałów wentylacyjnych. Jednym z najgroźniejszych czynników szkodliwych w szkole jest zapylenie, dlatego grzejniki powinny być utrzymane w czystości, a osłony zabezpieczające powinny być tak skonstruowane, by umożliwić sprzątanie.
Osłony na grzejniki w pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych są bezwzględnie wymagane. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, w którym jest wymagane zachowanie szczególnej czystości, stosowanie grzejników z rur ożebrowanych jest zabronione. Urządzenia grzejne powinny być przystosowane do regulacji temperatury w klasach w sezonie ogrzewczym. Dodatkową regulację można prowadzić przez wietrzenie lub osłanianie przed nadmiernym nasłonecznieniem.
Warunki zawieszania zajęć z powodu niedogrzania określa BHS.
terdab11-11-2007 07:25:30   [#12]
Czyli miałam trochę "przestarzałe" informacje :-( Dzięki wszystkim za szybką odpowiedź i pomoc :-) 
wadar11-11-2007 11:04:47   [#13]
Zajęcia zostają zawieszony. Które przepisy mówia o odrabianiu (bo chyba należy to odrobić) tych zajęć?
zgredek11-11-2007 12:33:50   [#14]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i Nr 141, poz. 1362, z 2004 r. Nr 164, poz. 1716, z 2005 r. Nr 142, poz. 1191 oraz z 2006 r. Nr 36, poz. 250, Nr 86, poz. 595 i Nr 141, poz. 999)

§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kurator oświaty, na wniosek dyrektora szkoły, może wyrazić zgodę na udzielenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę.

zgredek11-11-2007 12:37:24   [#15]

i jeszcze jest to:

§ 3. 1. W szkołach:

1) zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek,
2) ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, z zastrzeżeniem ust. 2; terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego rok, w którym będą trwały ferie zimowe.
3) wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach,
4) ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.
 
§ 7. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności w razie klęski żywiołowej, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ferie zimowe i ferie letnie mogą być rozpoczęte lub zakończone w innych terminach niż terminy określone w § 3 ust. 1, z tym że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny trwać co najmniej 178 dni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kurator oświaty po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wojewody oraz po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady oświatowej, jeżeli została powołana.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]