Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ekspert
strony: [ 1 ]
Konto zapomniane24-02-2003 18:33:18   [#01]
Jak długo trzeba czekać aby zostać ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Złożyłem niezbedne dokumenty we wrześniu 2002r., w grudniu zadzwoniłem do MENiS - u z pytaniem kiedy bedą rozpatrywane wnioski? -  otrzymałem odpowiedź, że mają dużo wniosków i pracy, będzie nowe rozporządzenie i może w lutym. A czy teraz stare rozporządzenie nie obowiązuje, czy dużo pracy i wniosków to odpowiednie uzasadnienie, czy wstrzymanie rozpatrywania w oczekiwaniu na nowe rozporządzenie jest zasadne, czy obowiązują jakieś terminy? A może ekspertów za dużo?
Leszek24-02-2003 21:04:36   [#02]

Zajrzyj do spisu na liscie MENiSu.

Ekspertów tam jak ....

I dlatego MENiSowi już na nowych nie zależy...

Pozdrawiam

Małgosia25-02-2003 11:33:03   [#03]

ekspertów jak mrówków

Do MENiS-u trzeba mieć świętą cierpliwość. Ja czekałam 5 miesięcy na decyzję o wpisaniu na listę i to wcale nie było ostatnio, gdy ekspertów w bród, tylko w okresie XII 2000 - IV 2001. Tyle trzeba im było czasu. Dzwoniłam tam z 5 razy, zanim wydali decyzję.

Ostatnio poszła plotka, że lista czasowo przyblokowana, ale to nieprawda. Koleżanka w ubiegłym tygodniu dzwoniła tam i zdementowali te pogłoski. Ale kazali jej już składać po nowemu, bo rozporządzenie już wkrótce.

A Tobie, Bernard, radzę tam po prostu dzwonić średnio raz na tydzień. W końcu się doczekasz tej odpowiedzi. A roboty eksperckiej będzie w lecie ho, ho, albo i więcej.

kerim25-02-2003 11:56:06   [#04]

...a ja chcę złożyć wniosek

...ale nie wiem, gdzie znależć formularz zgłoszeniowy takiego wniosku.
Kto już jest ekspertem niech się podzieli wrażeniami ze szkolenia, jak wygląda, czego wymagają, ...-)
Leszek25-02-2003 17:04:02   [#05]

 Na razie jeszcze obowiązuje ten przepis.

Wniosek pisz wg zapisu z rozporządzenia

Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 14 lipca 2000 r.

w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, oraz warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej

Na podstawie art. 9g ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz.668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, zwanym dalej "ekspertem", może być osoba, która:

  1) posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie,

  2) posiada co najmniej 7- letni staż pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej, dydaktycznej albo artystycznej, z zastrzeżeniem ust. 2,

  3) spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "Kartą Nauczyciela",

  4) ponadto spełnia jeden z warunków:

  a) jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej, kształcącym nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela,

  b) jest nauczycielem zatrudnionym w zakładzie kształcenia nauczycieli,

  c) jest nauczycielem konsultantem zatrudnionym w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli,

  d) jest nauczycielem zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa art. 1 ust. 2 pkt. 1 Karty Nauczyciela,

  e) jest nauczycielem doradcą metodycznym,

  f) jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej,

  g) jest wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem zatrudnionym w systemie placówek poradnictwa rodzinnego i opiekuńczo-wychowawczego,

  h) jest nauczycielem dyplomowanym.

 2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 lit. a) - g), bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wpis na listę ekspertów powinni posiadać co najmniej 2-letni staż pracy w okresie ostatnich 5 lat w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 lit. a) - d), f) i g) lub w charakterze doradcy metodycznego.

§ 2.

 1. Wpis na listę ekspertów, zwaną dalej "listą", zawierającą następujące dane:

  1) imię i nazwisko,

  2) adres do korespondencji,

  3) aktualne miejsce pracy,

  4) posiadane kwalifikacje zawodowe i specjalność,

  - następuje na podstawie wniosku przedstawionego przez zainteresowanego nauczyciela lub nauczyciela akademickiego.

 2. Do wniosku należy dołączyć:

  1) kwestionariusz osobowy,

  2) rekomendację, wydaną przez instytucję lub stowarzyszenie działające na rzecz systemu oświaty i wychowania, nauki i szkolnictwa wyższego lub nauczycielski związek zawodowy, zawierającą opis dorobku zawodowego nauczyciela lub nauczyciela akademickiego,

  3) urzędowo potwierdzone kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach,

  4) urzędowo potwierdzone kopie dokumentów dotyczących przebiegu zatrudnienia w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2,

 3. Do wniosku należy dołączyć także zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 50 poz. 580) - w przypadku wpisania na listę.
 4. Wpis na listę osób, o których mowa w § 1 ust 1 pkt 4 lit. g) następuje po akceptacji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
 5. Wnioski, o których mowa w ust. 1, należy kierować do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 3.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania odmawia w drodze decyzji administracyjnej wpisania na listę w przypadku niespełnienia wymagań i warunków określonych odpowiednio w § 1 i 2 .

§ 4.

W przypadku zmiany danych, o których mowa w § 2 ust. 1, osoby wpisane na listę zawiadamiają o tym ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 5.

 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania skreśla eksperta z listy w drodze decyzji administracyjnej:

  1) na umotywowany wniosek organu powołującego komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku:

  a) dwukrotnego nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej, do której ekspert został powołany,

  b) nieprzestrzegania przepisów dotyczących postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego,

  2) w razie nie spełniania warunków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3,

  3) w razie prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej,

  4) w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.

 2. Skreślenie eksperta z listy następuje również na jego wniosek.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej
Mirosław Handke

Pozdrawiam
jerzyk25-02-2003 19:23:51   [#06]

wniosek

 mozna tak + oczywiście dane własne

 

Miejscowość data

 

   MINISTERSTWO

EDUKACJI NARODEOWEJ

DEPARTAMENT DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

           ALEJE SZUCHA 25

            00-918 WARSZAWA

 

 

            Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 70 poz.822) w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy oraz warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej.

 

Uprzejmie proszę o wpisanie mnie na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

 

            Jednocześnie informuję, że spełniam warunki podane w § 1 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia z dnia 14 lipca 2000 r.

 

 

 

 

.........................................................

Małgosia26-02-2003 19:49:15   [#07]

Mirku!

Wzór wniosku jest na stronie MENiS-a, pod awansem, ale w archiwum.
kerim27-02-2003 09:00:19   [#08]

Dziękuję

... -))))

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]