Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zaświadczenie o niekaralności
strony: [ 1 ]
magdab2310-08-2007 10:37:12   [#01]

Czy zatrudniając nauczyciela należy żądać o niego zaświadczenia o niekaralności (wystawiane przez Krajowy Rejestr Sądowy) czy wystarczy, że napisze on oświadczenie, że nie był karany i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie?

Z góy dziękuję za pomoc :)

beera10-08-2007 10:38:56   [#02]

na razie nie ma pp dla bezposredniego obowiazku, poza wymogiem zapisanym w KN dotyczącym zatrudnienia:
5. Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:

3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
4) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;

A inaczej nie zwreyfikujesz- tylko wypis z KRK ( który może Ci dostarczyc zatrudniany nauczyciel)

Ma byc tak:

Z projektu UoSO
8a. W celu potwierdzenia spełniania przez nauczyciela warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, dyrektor szkoły, przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest obowiązany uzyskać informację z Krajowego Rejestru  Karnego o tym nauczycielu.

....................

i z GP:

Karani nauczyciele nie będą zatrudniani

ZMIANA PRAWA Dyrektorzy szkół będą musieli sprawdzać w Krajowym Rejestrze Karnym czy nauczyciel, którego chcą zatrudnić był karany. Za każdy wniosek będą musieli zapłacić 50 zł.

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty stanowi, że przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem dyrektor szkoły musi uzyskać informację o nim z Krajowego Rejestru Karnego. Projekt jest w uzgodnieniach międzyresortowych. Krytykują go dyrektorzy szkół, samorządy i związki zawodowe.

- W szkole nie mogą być zatrudniane osoby karane, ale to kandydaci powinni zostać zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia - mówi Joanna Berdzik, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Tak samo uważa Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jego zdaniem dyrektor szkoły nie powinien się starać o zaświadczenie o niekaralności dla potencjalnego pracownika.

Dyrektorzy szkół dodają, że chociaż krajowy rejestr działa sprawnie, to na odpowiedź na zapytanie złożone drogą listowną czeka się nawet dwa tygodnie.

- Może to spowodować utrudnienie w zatrudnianiu nauczycieli w sytuacjach nagłych - podkreśla Joanna Berdzik.

Ponadto zaświadczenie będzie też potrzebne dla nauczycieli bez kwalifikacji, na których zatrudnienie musi wyrazić zgodę kurator oświaty. Kuratoria bowiem przyjmują tylko komplet dokumentów. W sytuacji gdy kurator wyda negatywną decyzję, szkoła zmarnuje i czas, i pieniądze na zdobycie informacji z KRK.

Obecnie nauczyciele, którzy byli karani za przestępstwo umyślne, nie mogą pracować w szkole. Stanowi tak ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm). Ministerstwo Edukacji Narodowej twierdzi jednak, że dyrektorzy szkół nie sprawdzają, czy osoby, które chcą zatrudnić, figurują w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK). Wystarczy im pisemne oświadczenie zatrudnianego nauczyciela o niekaralności. Tymczasem bez sprawdzenia w KRK nie można mieć pewności, czy dana osoba poświadcza prawdę. W efekcie może się zdarzyć, że z dziećmi będzie pracować osoba skazana za pedofilię. Dlatego resort chce wprowadzić wymóg sprawdzania w rejestrze. Zdaniem związkowców i dyrektorów szkół problem ten można rozwiązać inaczej.

- Obecne przepisy rzeczywiście nie zobowiązują do sprawdzania kandydatów w rejestrze. Jednak do zdobycia informacji z KRK ustawodawca powinien zobowiązać nauczyciela, a nie dyrektora - podkreśla Sławomir Broniarz.

Samorządowcy dodają ponadto, że złożenie wniosku wiąże się z kosztami. Pracodawcy za uzyskanie informacji z KRK muszą bowiem zapłacić 50 zł.

- W efekcie samorządy, które prowadzą szkoły, kolejny raz zasilą budżet państwa - podkreśla Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich. W ubiegłym roku bowiem pracodawcy samorządowi musieli sprawdzić, czy w rejestrze figurują osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych.

MEN szacuje, że sprawdzenie w KRK kandydatów do pracy w szkole będzie kosztowało 3 mln zł. Jednocześnie jednak resort zauważa, że dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego będą to wydatki nieznaczne.

JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infor.pl

cały wątek:
http://oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=23896&fs=0&st=0

aga w10-08-2007 10:51:23   [#03]
czyli jeszcze nie żądamy od n-li informacji z KRK? wystarczą oświadzcenia?
magdab2310-08-2007 10:55:27   [#04]

Ale czy to pracodawca musi wystąpić z wnioskiem o zapytanie skoro nauczyciel nie jest jeszcze pracownikiem? Czy możemy żądać od nauczyciela, żeby dostarczył takie zaświadczenie sam, gdyż od tego zaświadczenia zależy czy będzie można go zatrudnić??

beera10-08-2007 10:59:45   [#05]

aga- masz zatrudnić nauczyciela, który nie był karany- jesli oceniasz, że starczy Ci oświadczenie, to OK. Ja nie ryzykowałabym.

Możemy żądać takiego zaswiadczenia od nauczyciela, choć jak widać z projektu UOSO, te obciążenia mają byc w przyszłosci po stronie szkoły.

Co ważne- zwracam uwagę, że przepis dotyczy n-la mianowanego i dyplomowanego.

Myslę jednak, ze w przypadku stazysty i kontraktowego takze podjęłabym trud ustalenia jego niekaralności.

aga w10-08-2007 11:15:01   [#06]
Dziękuję Ci bardzo! Masz rację lepiej nie ryzykować i żądać dostarczenia informacji z KRK od wszystkich n-li którzy mają byc zatrudnieni!
A co z tymi którzy są zatrudnieni- oni składali oswiadczenia! ps. pracuje w kadrach szkoły od 1 msc, poprzedniczka pobierała oswiadczenia!
DYREK14-08-2007 18:35:25   [#07]

Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Opłaty wnoszą podmioty określony w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy (pracodawca).

 

nauczyciel (brak podstawy prawnej ):

Zapytanie o karalność zostało uregulowane rozporządzeniem ministrów sprawiedliwości i obrony narodowej z 30.08 1993 r. (Dz.U. nr 82, poz. 388 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami, prawomocne wyroki skazanych, a także postanowienia o warunkowym umorzeniu postępowania, odnotowywane są w Krajowym Rejestrze Karnym, funkcjonującym przy sądach okręgowych. W przypadku orzeczenia kary pozbawienia wolności poniżej sześciu miesięcy lub łagodniejszej, w sprawie o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, skazany traktowany jest jako niekarany - wyrok nie podlega rejestracji.

KN Art. 10

3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; - nie ma takich informacji w KRK

4) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie; - KRK nie da na to odpowiedzi

Art. 26 KN  - powiadamia sąd o prawomocnym wyroku (jeżeli wyrok mniejszy niż 6 m- cy nie ma informacji w KRK a umowa o pracę wygasa)

pracownicy niepedagogiczni (tylko na stanowiskach urzędniczych):

Szkoła , dla której organem założycielskim jest jednostka samorządowa (np. gmina), jest szkołą publiczną (art. 2 ust. 2 pkt 2 ppkt c) i art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty). To zaś powoduje, że w stosunku do jej wszystkich pracowników, których uprawnienia i obowiązki nie są regulowane Kartą Nauczyciela, należy stosować przepisy ustawy o pracownikach samorządowych (art. 1 i 1a tej ustawy).
W konsekwencji pracodawca ma obowiązek wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem, czy pracownicy na stanowiskach urzędniczych nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo umyślne. Stanowiska urzędnicze wymienione są w załączniku do rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
jotabp26-08-2008 14:56:54   [#08]
A co ja mam zrobić, jeśli zatrudnię na zastępstwo na 6 mies. nauczyciela dyplomowanego, który pracuje na terenie gminy i ma legitymację kuratora społecznego - wymagać od niego zaświadczenia o niekaralności, czy nie?
DYREK26-08-2008 15:08:30   [#09]

tak

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego-obowiązkowe od 1.09.?

Niekaralność - kopia czy oryginał?

Zaświadczenie o niekaralności w 2 szkołach

AnJa26-08-2008 15:12:42   [#10]
z tym, ze taki kurator raczej zaświadczenie ma 0 i to pewnie swieże dosyć
jotabp26-08-2008 15:32:03   [#11]
ma świeże zaświadczenie, ale złożone w sądzie i ciekawe, czy sąd teraz mu je wyda. N-l z Lublina, a sąd w Puławach.
rzewa26-08-2008 16:44:46   [#12]
jeśli w sądzie jest oryginał (jeśli to sąd występował o zaświadczenie) to wystarczy poświadczone przez ten sąd ksero
jaga3726-08-2008 17:29:17   [#13]
mam pytanie czy zaświadczenie o niekaralności musi również dostarczyć intendenka przedszkola?OP twierdzi że tak i jeszcze jedno kto płaci za to zaświadczenie?
dyrlo26-08-2008 17:30:52   [#14]

Czy intendentka to nie wiem? Ona przecież nie z KN zatrudniona, ale moze chodzi że pracownik samorządowy?

Co do drugiego pytania - płaci przyszły pracownik.

DYREK26-08-2008 19:25:49   [#15]

zobacz: http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=18522

intendent może mieć, starszy intendent musi

pracodawca samorządowy zatrudniający osobę na stanowisku urzędniczym występuje z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o tej osobie

w/g mnie płaci pracodawca  (on wystepuje z zapytaniem)

 

Główny księgowy w szkole dodatkowo:

- oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

- zapytanie do Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych Wzór zapytania o informacje z rejestru prowadzonego przez GKO

 


post został zmieniony: 26-08-2008 19:27:30
jaga3726-08-2008 20:33:24   [#16]
dzięki bardzo za odpowiedź.ale chcę się jeszcze upewnić czy jak zatrudniam nowego pracownika na stanowisku intendenta to on płaci za zaswidczenie?
jotabp26-08-2008 22:42:44   [#17]
dziękuję za pomoc - Wszystkim
kasia127-08-2008 16:39:30   [#18]
Zaświadczenie z KRS dostarczają tylko nauczyciele mianowani i dyplomowani - takie jest stanowisko śląskiego KO, pozostali nie i koniec....
bosia27-08-2008 17:40:29   [#19]

Ale KO nie podpisuje umowy tylko dyrektor i dyrektor odpowiada

więc tu ich stanowisko chyba znaczenia nie ma

zgredek27-08-2008 17:41:47   [#20]

kasiu - nie KO Cię będzie pod względem kontrolować - i KO za Ciebie nie zapłaci

nie rozumiem po co jakiekolwiek stanowisko potrzebne?

przecież napisano w KN wyraźnie, że żadnego nauczyciela nie możesz zatrudnić, jeśli był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

a skąd to masz wiedzieć?

ano z KRK

od 23 sierpnia - bo wcześniej wystarczyło oświadczenie

zgredek27-08-2008 17:42:12   [#21]
jakoś tak nam mniej więcej razem wyszło;-)
ola322128-08-2008 22:15:42   [#22]
Czy zapytanie ma swój tzw. czas wazności? Jeśli tak to jak długi. Pytam , bo jeśli nauczyciel ma taką odpowiedź w dokumentach, choćby w zwiazku z wystąpieniem o odznaczenie, to czy zatudniając się w innej placówce na godziny musi dostarczyć nowe zaświadczenie? proszę o pilną odpowiedź, bo 01.09. za pasem.
rzewa28-08-2008 22:27:40   [#23]
zaświadczenie mówi tylko o tym, że w dniu jego wystawienia osoba nie figuruje w rejestrze - ale ten stan może ulec zmianie już następnego dnia...

czyli...

ale przepisy nie określają okresu ważności takiego dokumentu
wojjak28-08-2008 22:46:47   [#24]
O czym w końcu jest w zaświadczeniach? O wszystkich czynach niedozwolonych? Bo jeśli ktoś był karany za wykroczenie przed sądem grodzkim i to stoi w zaświadczeniu, to nie ma znaczenia. Wykroczenie to nie przestępstwo, a co dopiero przestępstwo umyślne.
wojjak28-08-2008 22:46:51   [#25]
O czym w końcu jest w zaświadczeniach? O wszystkich czynach niedozwolonych? Bo jeśli ktoś był karany za wykroczenie przed sądem grodzkim i to stoi w zaświadczeniu, to nie ma znaczenia. Wykroczenie to nie przestępstwo, a co dopiero przestępstwo umyślne.
wojjak28-08-2008 22:47:37   [#26]
Smarkmąłem dwa razy...
dyrlo29-08-2008 06:54:49   [#27]
Przed sądem grodzkim, za jazdę rowerm pod wpływem tez nie wolno zatrudniać :(
nadia29-08-2008 08:00:46   [#28]
A za spowodowanie wypadku w stanie trzeźwym czyli przestępstwo nieumyślne, można zatrudnić?
DYREK29-08-2008 10:47:27   [#29]

art. 10 (karta nauczyciela)

5. Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:

4) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;

5a. Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:

1) nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone w ust. 5;
2) w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5.

8. Nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 2-5, z zastrzeżeniem ust. 9.

8a. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

konieczność dostarczenia zaświadczenia z KRK dotyczy wszystkich nauczycieli (stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany) z którymi nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub mianowania 

można także przyjąć, że przy przekształceniu stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na stosunek pracy na podstawie mianowania występuje konieczność dostarczenia zaświadczenia z KRK

mireko6629-08-2008 12:03:28   [#30]

Tu mój krótki komentarz do tego, chociaż początek mi znienili, ale treść mówi o tym, o czym tu się dyskutuje:

http://www.samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=wiadomosci_centralne&dep=41422&data=&_CheckSum=1362278906

zgredek29-08-2008 12:06:06   [#31]
dzięki Mirku - może poczytają i uwierzą chociaż Tobie niektórzy;-)
dyrlo29-08-2008 12:06:44   [#32]
Przeczytałam, dziekuję :)
martek29-08-2008 17:49:43   [#33]
mireko66, czy potwierdzisz, że jazda pod wpływem alkoholu, bez wyroku w zawieszeniu ale nałożona grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów na rok, sprawiają, że nie mozna zatrudnić nauczyciela.? Taką podjęłam decyzję i może już dla niektórych tu na forum do znudzenia, ale szukam pewności,że zrobiłam dobrze?
nina19-08-2010 12:20:21   [#34]

Czy w przypadku przerwy w zatrudnieniu tez żądąć od nauczyciela kontraktowego  nowego zaświadczenia o niekaralności??

W roku szkl.2009/2010  zatrudniona na zastępstwo przez 6 m-cy tj. do 25.06.2009

 a teraz od 01.09.2010 -31.12.2010  też na zastępstwo.

ejrut19-08-2010 12:26:16   [#35]
Tak....zaświadczenie musi być przy każdym - nowym nawiązaniu stosunku pracy...
nina19-08-2010 12:47:13   [#36]

Dziękuję  ci ELU.

Tak myślałam ale wolałam się upewnić czy nie narażam czasem nauczyciela na koszty???

rzewa20-08-2010 18:58:26   [#37]

ale... nic nie stoi na przeszkodzie by dyrektor uznał za dobre to poprzednie zaświadczenie...

;-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]