Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Informacja o niekaralności nauczyciela
strony: [ 1 ]
irula08-08-2007 20:47:50   [#01]
Cz zatrudniając nowego nauczyciela mianowanego mogę ( czy raczej muszę ) zasięgnąć informacji z Krajowego Rejestru Karnego czy tez wystarczy , że złoży on stosowne oświadczenia?
Max3608-08-2007 21:48:13   [#02]
Moim zdaniem musisz mieć info z KRK, u mnie wyszło to w trakcie kontroli i musiałem w trybie pilnym się zwracać o taką informację dla pracowników w KRK. Natomiast pozostaje problem kiedy. Jeżeli pracownik sam wystąpi o taką informację musi za nią zapłacić. Jeżeli wystąpi zakład pracy, to nie, ale nauczyciel stanie się pracownikiem dopiero po 1 września. Na razie wziąłbym oświadczenie, a we wrześniu wystąpiłbym do KRK. Pozdrawiam.
malmar1508-08-2007 22:50:10   [#03]
Max, zakład pracy nie jest zwolniony z opłaty za takową informację. Kosztuje ona 50,00 zł od jednej osoby.


" Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

   * 50 zł – za informację o osobie,
   * 100 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.

Opłatę uiszcza się w znakach opłaty sądowej, które należy nakleić na formularz zapytania.
Znaki opłaty sądowej można nabyć w siedzibie Biura Informacyjnego KRK lub w kasach sądów powszechnych.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK.

Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości."Pozdrawiam
GZawadzka08-08-2007 23:26:37   [#04]
Proszę o podanie przepisu, na podstawie którego dyrektor ma obowiązek wystąpienia do KRK w tejh sprawie
beera09-08-2007 07:46:55   [#05]

na razie nie ma pp dla bezposredniego obowiazku, poza wymogiem zapisanym w KN dotyczącym zatrudnienia:
5. Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:

3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
4) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;

A inaczej nie zwreyfikujesz- tylko wypis z KRK ( który może Ci dostarczyc zatrudniany nauczyciel)

Ma byc tak:

Z projektu UoSO
8a. W celu potwierdzenia spełniania przez nauczyciela warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, dyrektor szkoły, przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest obowiązany uzyskać informację z Krajowego Rejestru  Karnego o tym nauczycielu.

....................

i z GP:

Karani nauczyciele nie będą zatrudniani

ZMIANA PRAWA Dyrektorzy szkół będą musieli sprawdzać w Krajowym Rejestrze Karnym czy nauczyciel, którego chcą zatrudnić był karany. Za każdy wniosek będą musieli zapłacić 50 zł.

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty stanowi, że przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem dyrektor szkoły musi uzyskać informację o nim z Krajowego Rejestru Karnego. Projekt jest w uzgodnieniach międzyresortowych. Krytykują go dyrektorzy szkół, samorządy i związki zawodowe.

- W szkole nie mogą być zatrudniane osoby karane, ale to kandydaci powinni zostać zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia - mówi Joanna Berdzik, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Tak samo uważa Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jego zdaniem dyrektor szkoły nie powinien się starać o zaświadczenie o niekaralności dla potencjalnego pracownika.

Dyrektorzy szkół dodają, że chociaż krajowy rejestr działa sprawnie, to na odpowiedź na zapytanie złożone drogą listowną czeka się nawet dwa tygodnie.

- Może to spowodować utrudnienie w zatrudnianiu nauczycieli w sytuacjach nagłych - podkreśla Joanna Berdzik.

Ponadto zaświadczenie będzie też potrzebne dla nauczycieli bez kwalifikacji, na których zatrudnienie musi wyrazić zgodę kurator oświaty. Kuratoria bowiem przyjmują tylko komplet dokumentów. W sytuacji gdy kurator wyda negatywną decyzję, szkoła zmarnuje i czas, i pieniądze na zdobycie informacji z KRK.

Obecnie nauczyciele, którzy byli karani za przestępstwo umyślne, nie mogą pracować w szkole. Stanowi tak ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm). Ministerstwo Edukacji Narodowej twierdzi jednak, że dyrektorzy szkół nie sprawdzają, czy osoby, które chcą zatrudnić, figurują w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK). Wystarczy im pisemne oświadczenie zatrudnianego nauczyciela o niekaralności. Tymczasem bez sprawdzenia w KRK nie można mieć pewności, czy dana osoba poświadcza prawdę. W efekcie może się zdarzyć, że z dziećmi będzie pracować osoba skazana za pedofilię. Dlatego resort chce wprowadzić wymóg sprawdzania w rejestrze. Zdaniem związkowców i dyrektorów szkół problem ten można rozwiązać inaczej.

- Obecne przepisy rzeczywiście nie zobowiązują do sprawdzania kandydatów w rejestrze. Jednak do zdobycia informacji z KRK ustawodawca powinien zobowiązać nauczyciela, a nie dyrektora - podkreśla Sławomir Broniarz.

Samorządowcy dodają ponadto, że złożenie wniosku wiąże się z kosztami. Pracodawcy za uzyskanie informacji z KRK muszą bowiem zapłacić 50 zł.

- W efekcie samorządy, które prowadzą szkoły, kolejny raz zasilą budżet państwa - podkreśla Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich. W ubiegłym roku bowiem pracodawcy samorządowi musieli sprawdzić, czy w rejestrze figurują osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych.

MEN szacuje, że sprawdzenie w KRK kandydatów do pracy w szkole będzie kosztowało 3 mln zł. Jednocześnie jednak resort zauważa, że dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego będą to wydatki nieznaczne.

JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infor.pl

irula09-08-2007 14:55:50   [#06]
Dziękuje za Wasze  wskazówki.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]