Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Propozycja trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów do RR
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Jóźwiczek08-06-2007 14:14:14   [#101]

JarTul

Ja też mam prośbę o materiały dotyczące RR na maila agajo@plusnt.pl- ja dopiero będę od września na stanowisku. Dziękuję serdecznie!!!!
JarTul08-06-2007 15:30:03   [#102]

Zak

A jak nie będzie chciała? Nie będzie aż tak dyspozycyjna? Wydawało mi się, że lepiej będzie jak to rada oddziałowa uzgodni w swoim gronie.
JarTul08-06-2007 15:33:24   [#103]

malinek

miejscowość, dnia

Oświadczenie
Rada Oddziałowa klasy ___  w składzie:
1.
2.
3.
oświadcza, że jej przedstawicielem w Radzie Rodziców  będzie:
_____________________.

Czytelne podpisy członków oddziałowej:
_____________________
_____________________
_____________________
JarTul08-06-2007 15:35:06   [#104]

malinek

Można oczywiście bardziej rozbudować odnosząc się jeszcze do zapisów trybu wyboru rad oddziałowych i ich przedstawiciela w RR.
JarTul08-06-2007 15:37:31   [#105]

Jóźwiczek

Prośba spełniona... :-)
Zak08-06-2007 15:54:45   [#106]

JarTul

Twoje rozwiązanie jest bardzo dobre, podaję tylko inny wariant. Jeśli chodzi o dyspozycyjność to każdy z rodziców będzie znał tryb wyboru oraz wyraża lub nie zgodę na kandydowanie. Jeśli nie podoła, nikt go nie zmusi do kandydowania.
malinek08-06-2007 21:09:16   [#107]
Bardzo dziękuję!!!!
link12308-06-2007 21:56:22   [#108]

Podziękowałem na @ JarTul ale na forum tez wypada:)

Wielkie dzięki

jolape5711-06-2007 16:01:39   [#109]

tryb wyborów do RR

Jestem z Wami po raz pierwszy. Czekam na odpowiedź w sprawie członkowstwa w OSKKO.  Mam również problem z tymi wyborami do RR. Czy w najbliższym czasie obecna RR ma tylko ustalić tryb wyborów do tej pierwszej nowej RR, a kiedy ta się ukonstytuuje to stworzy regulamin w którym już szczegółowo ustali m.in. tryb wyborów na przyszłość? wprawdzie nie mam jeszcze uoprawnień do wymiany plikow ale mam prośbę do JarTul o ten tryb. Dzięki
JarTul11-06-2007 20:07:46   [#110]

jolape57

Nowa RR ustala regulamin, obecna tylko tryb wyboru do rad oddziałowych i RR
(I przesyłka poszła...)
Konto zapomniane11-06-2007 21:40:22   [#111]

Mam serdeczną prośbę do JarTUI, dotyczy oczywiście  szczegółowego trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów do rady rodziców szkoły. Wiem, że materiały zamieszczonne są  w "wymianie plików", ale niestety nie mam do nich wglądu  (nie jestem jeszcze członkiem OSKKO -wysłałam deklarację i czekam na odp.).  Bardzo proszę o przesłanie na email. Z góry bardzo dziękuję.

beera11-06-2007 21:42:11   [#112]

KAŻDY

kto wysłał do nas deklarację, może napisac do biura, poinformowac o tym fakcie i poprosic o wpuszczenie do plików; w przypadku spełniania warunków statutowych pliki mu zostaną udostepnione
beera11-06-2007 21:55:07   [#113]

DODAM

pisząc do biura TRZEBA podac swój nick z forum, bo nie wiemy, kogo wpuszczać:)

rozumiecie?

nic nam nie mowią wasze imiona i nazwiska:)

Jóźwiczek11-06-2007 22:29:34   [#114]

Jartul

JarTul błagam  ponownie o przesłanie materiałów dotyczących  RR. Zjadłam jedną literkę w adresie mail. Jeszcze raz dzięki !!!!!!!!! agajo@plusnet.pl
JarTul11-06-2007 22:39:44   [#115]

Nika2, Jóźwiczek

Poszło...
Ale adres agajo@plusnet.pl został odrzucony.
some14-06-2007 23:02:10   [#116]

JarTul

Chciałam z Tobą skonsultować sprawę wyborów i wysłać Ci  na priva informację, ale brak podświetlenia. Jeśli możesz odezwij się, proszę !
fredi14-06-2007 23:26:27   [#117]

na podstawie JarTUl

Uchwała nr /2007 z 15 czerwca 2007 r.
Rady Rodziców Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
w sprawie: przyjęcia szczegółowego trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów do Rady Ro-dziców Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542) Rada Rodziców Regionalnego Cen-trum Edukacji Zawodowej w Lubartowie uchwala, co następuje:
§1
Radę Rodziców Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie tworzą przedstawiciele rad oddziałowych szkół młodzieżowych wchodzących w skład Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

§2
1. Rodzice uczniów wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w sposób następujący:
1) W terminie ustalonym przez Dyrektora szkoły zwoływane są we wrześniu 2007 r. pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów.
2) Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy(oddziału) wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
3) W wyborach, o których mowa w pkt 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4) Osoba upoważniona przez dyrektora szkoły otwiera zebranie rodzi-ców oddziału i przewodniczy do zakończenia wyborów.
5) Przewodniczący zapewnia prawidłowy przebieg wyborów.
6) Do zadań przewodniczącego zebrania należy:
a) zapewnienie prawidłowego przebiegu wyborów, w tym obsługę admi-nistracyjną.
b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do komisji wyborczej
c) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej
d) przygotowanie we współpracy z komisją wyborczą kart do głosowania
e) nadzorowanie przebiegu głosowania
f) nadzorowanie liczenia głosów.
g) ogłoszenie wyników głosowania.
7) Przewodniczący zebrania przyjmuje zgłoszenia kandydatów spo-śród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.
8) Rodzice wybierają ze swego grona przewodniczącego komisji wy-borczej oraz dwóch członków komisji wyborczej, która przeprowa-dzi wybory. Przewodniczącym ani członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do rady oddziałowej.
9) Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandyda-tów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
10) Osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę.
11) Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
12) Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.
13) W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
14) Wyborca stawia znak „X” obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów, na których głosuje.
15) Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem X jedną, dwie lub trzy osoby, na które głosuje.
16) Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
17) W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandyda-tów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów.
18) Kolejne tury wyborów przeprowadza ta sama komisja wyborcza na tym samym zebraniu.

2. Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewod-niczącego rady oddziałowej oraz osobę, która będzie przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie Rodziców. Członkowie rady oddziałowej wypełniają oświadczenie, na którym wskazują swojego przedstawiciela w Radzie Rodzi-ców. Oświadczenie podpisują wszyscy członkowie rady oddziałowej i przekazują przewodniczącemu zebrania.
3. Przebieg wyborów dokumentuje protokół sporządzony przez wychowawcę lub jednego z rodziców, a podpisany przez wychowawcę oraz wybranych członków rady oddziałowej i przewodniczącego zebrania.
4. Protokół z wyborów, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przewod-niczący zebrania przekazuje Dyrektorowi szkoły.
5. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły w terminie do 26 października 2007 r.
6. Dyrektor Szkoły otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodni-czy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców Regionalnego Centrum Edukacji zawodowej w Lubartowie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Rodziców
JarTul15-06-2007 07:42:26   [#118]

Melania

jartul@poczta.onet.pl
Jasiu15-06-2007 10:44:08   [#119]

A może nie robić dodatkowych wyborów w radach oddziałowych?

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych.

1.      Na zebraniach klasowych rodzice uczniów danej klasy wybierają rady oddziałowe składające się z trzech członków wybranych w wyborach tajnych.

2.      Zebraniu wyborczemu przewodniczy wychowawca klasy do czasu wyłonienia Komisji Wyborczej.

3.      Rodzice uczniów danego oddziału wybierają z własnego grona w głosowaniu jawnym Komisję Wyborczą składającą się z trzech osób.

4.      Zadaniem Komisji Wyborczej jest przygotowanie kart do głosowania, nadzorowanie przebiegu głosowania, przeliczenie głosów i sporządzenie protokołu końcowego.

5.      W wyborach do rady oddziałowej jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

6.      Kandydatów może zgłosić każdy rodzic danego oddziału.

7.      Kandydaci nie mogą wchodzić w skład Komisji Wyborczej.

8.      Liczba kandydatów zgłoszonych przez rodziców jest nieograniczona, przy czym nie może być mniejsza niż trzech.

9.      Rodzice głosują na kartkach do głosowania zawierających nazwiska zgłoszonych kandydatów w porządku alfabetycznym.

10.  Głosowanie.

1)      Głos ważny to taki głos, na którym pozostawiono jedno, dwa lub trzy nazwiska nie skreślone.

2)      Głos nieważny – karta, na której skreślono wszystkie nazwiska, pozostawiono więcej niż trzy nazwiska nie skreślone, bądź dopisano inne nazwiska poza zgłoszonymi.

11. Członkami rady oddziałowej zostają wybrani trzej kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów. Kolejne tury wyborów przeprowadza ta sama komisja wyborcza na tym samym zebraniu.

12. Osoba, która uzyskała największą liczbę głosów zostaje członkiem Rady Rodziców.

13. Przebieg czynności, o których mowa w ust. 4 i ust. 11, dokumentuje protokół sporządzony przez jednego z członków Komisji Wyborczej, a podpisany przez jej pełny skład.

ankate15-06-2007 16:35:04   [#120]
Wiecie co, to wszystko bez sensu, cała ta otoczka i tryby i procedury...już widzę tych pchających się drzwiami i oknami kandydatów, u mnie  zawsze byli z łapanki, ci którzy dysponowali czasem...a tu prawie jak do rad czy władz jokowychś...i po co to wszystko, jak i tak efekt będzie taki jak był...gdzie współpraca układała się dobrze, dalej będzie dobrze i odwrotnie
renia215-06-2007 17:00:12   [#121]

w gimnazjum moich dzieci (ok. 800 uczniów) walka o stołek przewodniczącego RR była wielka, wręcz kampanie przedwyborcze.

U mnie : z łapanki

Eva 2115-06-2007 19:35:43   [#122]

propozycja trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów do RR

a u nas w III oddz. przedszkolu "las rąk"
Fakir215-06-2007 19:46:26   [#123]

Jak zwał, tak zwał ale...

Jak ja mam w każdej klasie (oddziale) po 3-4 uczniów?

Automatycznie niejako mam 3-4 rodziców (bo liczymy tylko jednego choć czasami chodzą podwójnie...)...

Gdybym miał zrobić komisje wyborcze składające się z 3 osób - to ten czwarty rodzic się zastrzeli (bo komisja nie może być wybrana do rady).

To co ja mam zrobić?

- - -

Jest światełko w tunelu "mundurkowym"... Po nagłośnieniu sprawy nasz kurator obiecał "logiczne rozwiązanie problemu"...

Jako człek wierzący....

:)))))))))))))))))))))))

fredi15-06-2007 19:50:31   [#124]
powiem krótko
dla niektórych istnieją tylko niektóre szkoły... takie normalne, a reszta... a jest ich sporo.
dziś zakończyli naukę absolwenci ZSZ.
czy ktoś to zauważył ?
jakieś życzenia
(prasa, Ko, Men).
cisza
Konto zapomniane15-06-2007 22:04:01   [#125]

Jar Tul

Z ustawy wynika wg. mnie, że radę oddziałową ( czyli klasową ) wybierają rodzice w ustalonym przez siebie trybie - to trzeba określić jak . A potem - już do Rary rodziców szkoły wybieraja tajnie - wszyscy , z tych wybranych do rady oddziału wcześniej. Podobno się nie daje głowy , ale  " z pewna nieśmiałością daję " ,że tak ma to być . I "stara " rada ma przygotować "nowej" ten właśnie początek. Ciekawa jestem teraz twojego zdania. Ja w każdym razie przygotuję to tak  ( czytaj "rada rodziców")
jerzyk15-06-2007 23:24:41   [#126]

Milo, wg mnie to Jarkowi wyniknęło dobrze. Zapis wyraźnie wskazuje, że to rady oddziałowe maja być wybierane tajnie, natomiast sposób wyboru przedstawiciela rady oddzialowej nie został określony

Art. 53. /od 1.09.2007 r./

1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.

2. W skład rad rodziców wchodzą:

1)                 w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

2)                 w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;

3)                 w szkołach artystycznych - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.

JarTul16-06-2007 17:35:49   [#127]

Milo

"Rozumowałem" dokładnie tak jak pisze Jerzyk. :-)
Czego dotyczy słowo "wybranych" - rad czy przedstawicielu? - moim zdaniem rad. A zatem ustawodawca chciał, aby ogół rodziców wybrał radę oddziałową.

Spsób wyboru przedstawiciela RO w RR określa zas regulamin uchwalony w przez aktualną RR. Ja zaproponowałem pewien tryb, ale nie widzę przeciwskazań, aby przyjąć w tym regulaminie tryb proponowany przez Ciebie - który zreszta też rozważaliśmy - najpierw wybór RO, a później spośród osób do niej wybranych wybrać - również przez ogół rodziców - przedstawiciela w RO w RR.
fredi16-06-2007 19:07:57   [#128]
a kto ma sprawdzić czy uchwała podjęta przez RR (w sprawie trybu) jest zgodna z prawem
Marek Pleśniar16-06-2007 19:21:07   [#129]
do jolipe - sprawdź czy jesteś na liście

 - oto najświeższa jej wersja

Alutok17-06-2007 15:26:07   [#130]

Mam rozumieć, że w zespole szkół w skład RR wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki. Czyli na ogólnym zebraniu wszyscy rodzice mają wybrać skład RR. Tak?

JarTul17-06-2007 16:51:20   [#131]

alutok

Jeżeli, to zespół szkół artyastycznych i w statucie zapisano, że jest jedna RR dla wszystkich szkół, to pewnie tak można zapisy ustawy interpretować.
Alutok17-06-2007 19:03:56   [#132]
Dzięki JarTul za głos. Nasz zespół to szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym + szkoła filialna (I-III) z oddziałem przedszkolnym + gimnazjum. W statucie mam zapis o jednej RR. Teraz wybieraliśmy z "trójek klasowych". Trudno, trzeba będzie to zmienić i wybierać na ogólnym.
JarTul17-06-2007 19:30:03   [#133]

alutok

Wygląda zatem na to, że nie jesteś zespołem szkól artystycznych,  a zatem:
1. Twoja obecna RR ma uchwalić tryb wyboru nowej RR we wrześniu zgodnie z nowym zapisem USO, który wejdzie w życie z dniem 1 września br.
[art. 53 ust. 2 W skład rad rodziców wchodzą:
1) w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
2)  w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;]
2. Po wakacjach na pierwszym zebraniu rodziców w każdym oddziale SP i G przeprowadzane są tajne wybory do rad oddziałowych (dotychczasowych trójek klasowych) i z każdej takiej rady oddziałowej 1 rodzic trafia do RR (należy również określić jak się go wyłania).
np. 15 klas SP i G razem, to 15 rodziców w RR.
3. przedszkole zaś to raczej nie szkoła tylko w ujęciu USO placówka, a zatem w przedszkolu  należy wybrać co najmniej 7 przedstawicieli rodziców do RR w czasie tajnych wyborów przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki
Joss18-06-2007 15:36:27   [#134]

Witam, czy jakas dobra dusza zachciałaby przesłać mi na pocztę propozycję trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów do RR.

Z góry serdecznie dziekuję i pozdrawiam

elak18-06-2007 15:41:16   [#135]
Ja również bardzo proszę
JarTul18-06-2007 18:37:25   [#136]

elak, Joss

Dobra dusza... Hmmm!!! :-)
Joss18-06-2007 18:41:52   [#137]
Stokrotne dzięki :-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]