Forum OSKKO - wątek

TEMAT: program naprawy po "trójkach"
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
beera12-04-2007 21:18:13   [#151]

to bardzo proste

klikasz"dodaj plik"

potem wypełniasz pola

gdy dojdziesz do "plik do wysłania", klikasz przegladaj, znajdujesz swój plik w komputerze i klikasz go

jesli nie jest skompresowany, to nic- pojawi się komunikat by był to zip, jak nie umiesz tego robic, kliknij OK i pracuj dalej- doda sie nie zzipowany i tyle- to plik worda pewnie, więc nie będzie olbrzymi

zaznaczasz kategorię i klikasz 'zapisz"

i już

plik jest w plikach

:))

bogda412-04-2007 21:22:05   [#152]

no właśnie

zatrzymałam sie bo kazał mi spakować, a nie wiem jak...

...a tu Asia mnie prowadzi za rękę:-)

bogda412-04-2007 21:23:21   [#153]

no

poszło:-)
beera12-04-2007 21:24:36   [#154]

no i fajnie

:))

Tara12-04-2007 22:34:16   [#155]

Ja mam

Bardzo krótki,ale też jutro wkleję.Jak widzę brakuje mi w nim niektórych elementów.ale wysłałam bo do jutra miałam termin.Nie okresliłam kiedy uzgodniono z OP,ale do OP tez wyslałam i napisałam że "proszę o uzgodnienie";-) 

Jak przeczytacie to sie lekko zdziwicie,ale napisałam tak,bo mnie śmieszyło pismo z KO.

dorotagm28-05-2007 18:41:32   [#156]
podnoszę, bo ja właśnie teraz otrzymałam pismo "potrójkowe". Z dnia 8 maja, wpłynęło do mnie 25 maja

A na stronie mojego kuratorium pojawił się 24 maja tekst:

KRYTERIA

OPRACOWYWANIA PROGRAMÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

WYCHOWANIA W SZKOŁACHProgramy poprawy efektywności wychowania wdrażane w szkołach w trybie art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, w zależności od charakteru i nasilenia czynników determinujących niedostateczne efekty wychowania,  stwierdzone podczas przeprowadzonych przeglądów szkół,  zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 186/2006 z dnia 7 listopada 2006r., powinny zawierać w szczególności:

I. W obszarze działań szkoły w stosunku do uczniów:

1.      Wprowadzenie do szkół podstawowych i gimnazjów obowiązkowego, ujednoliconego stroju uczniowskiego (w pozostałych typach szkół obowiązuje schludny wygląd, chyba że dyrektor szkoły i Rada Rodziców ustalą jednolite stroje).

2.      Precyzyjne określenie zasad używania podczas pobytu w szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (w przypadkach uzasadnionych, uzgodnionych z rodzicami/prawnymi opiekunami, uczeń powinien mieć możliwość skorzystania z telefonu stacjonarnego) oraz ustalenie sposobu kontrolowania i egzekwowania przestrzegania tych zasad.

3.      Weryfikację i uszczegółowienie zasad usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole oraz trybu powiadamiania szkoły o nieobecnościach ucznia przez rodziców/prawnych opiekunów.

4.      Weryfikację kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz katalogu wyróżnień, nagród i kar wraz z kryteriami przyznawania nagród, wyróżniania uczniów oraz udzielania kar.

5.      Odstąpienie od pełnienia przez uczniów dyżurów w szkole podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych.II. W obszarze działań w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły:

1.      Skierowanie przez dyrektora do Centralnego Rejestru Skazanych zapytania o to czy nauczyciele i inni pracownicy figurują w tym rejestrze.

2.      Wzmocnienie dyscypliny pracy w szkole (bezwzględny wymóg obecności nauczycieli za zajęciach ,,od dzwonka do dzwonka").

3.      Wskazanie konkretnych rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa uczniów podczas pobytu w szkole i na zajęciach oraz imprezach poza szkołą (w tym zapewnienie dyżurów nauczycieli na przerwach oraz określenie sposobu ich pełnienia i kontrolę przestrzegania ustaleń, zweryfikowanie sposobów zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły oraz podczas oczekiwania na zajęcia, zapewnienie opieki uczniom podczas ,,okienek").

4.      Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli i pracowników szkoły w zakresie przepisów dotyczących realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, postępowania w sprawach dotyczących nieletnich oraz odpowiedzialności służbowej za nieprzestrzeganie porządku pracy oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

5.      Opracowanie i wdrożenie programów szkoleniowych dla całego personelu szkoły (nauczycieli i innych pracowników), stosownie do zidentyfikowanych potrzeb (radzenie sobie z agresją, wypaleniem zawodowym, sytuacjami związanymi z depresją wśród uczniów). Wiąże się to z wykorzystaniem środków samorządowych na doskonalenie nauczycieli, możliwe jest wykorzystanie grantów Kuratora Oświaty na szkolenia w tym zakresie).III. Inne obszary współdziałania z rodzicami i instytucjami okołooświatowymi:

1.      Wypracowanie i stosowanie zasady stałej współpracy szkoły z organami ścigania i publicznymi służbami porządkowymi.

2.      Zatrudnienie w szkole psychologów i pedagogów w liczbie gwarantującej właściwą opiekę psychologiczno - pedagogiczną oraz ustalenie zasad, form i metod wsparcia działań szkoły przez psychologów i pedagogów ,,zewnętrznych".

3.      Opracowanie i wdrożenie wewnątrzszkolnych procedur postępowania w przypadkach kryzysowych, dostosowanych do ogólnie obowiązujących zasad postępowania.

4.      Ustalenie formuły kontraktów uczeń - rodzice - szkoła w kwestiach związanych z wyżej opisanymi przedsięwzięciami wraz z ustaleniem zakresu odpowiedzialności tych podmiotów.

                       

                                                    Lubuski Kurator Oświaty


chyba muszę się wziąć do roboty, a tak miło mi się czytała o innych.

Czy to tylko u mnie tak późno?
AnJa28-05-2007 18:54:59   [#157]
nie najgłupsze toto jest- poza brakami kompetencyjnym dyrektora w pewnych kwestiach (zwlaszcza III obszar, ale nie tylko )
bogda419-06-2007 19:28:07   [#158]

ewaluacja działań naprawczych:

 zanotowano:

  • trzykrotny wzrost liczby bójek, zachowań chuligańskich, wulgarnych zachowań...
  • pogorszyła sie kultura osobista uczniów
  • rodzice dalej nie są zainteresowani współpracą ze szkołą...

 Pora napisać kolejny program naprawczy.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]