Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nowelizacja Statutu
strony: [ 1 ][ 2 ]
aisew07-03-2007 22:14:32   [#01]

       Nowa władza z organu prowadzącego nakazała dyrektorom z naszej gminy dokonać aktualizacji Statutu.Byłam przekonana, ze mój jest aktualny, ale okazuje sie,że nie... Mamy tylko miesiąc na dokonanie zmian, a ja nie wiem co robić, tym bardziej, ze nie mam pojęcia, co mogłam przeoczyć (starałam się aktualizować Statut na bieżąco).

       Proszę pomóżcie, jeśli ktoś może mi podać spis aktów prawnych z początkowych stron swojego Statutu-chociaż w skrócie.

jxg08-03-2007 00:18:23   [#02]
Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

/nowelizacja z 9.02.2007 r./
Leszek08-03-2007 08:17:09   [#03]
jednolicone rozp.
masz do pobrania w wymianie plików
pozdrawiam
aisew08-03-2007 19:41:49   [#04]

do jxg i Leszka

    Dzięki za pomoc,zabieram się do roboty.
ReniaB09-03-2007 12:08:17   [#05]

Czy ktoś podzielił by

się ze mną procedurą wprowadzania zmian w statucie; wiem, że RP zatwierdza zmiany uchwałą; u mnie jednocześnie zobowiazuje dyrektora do opracowania tekstu jednolitego; ten tekst wprowadzam zarzadzeniem, ale Pani Wizytator na szkoleniu stwierdziła, że tekst jednolity można wprowadzić tylko uchwałą RP. Nie do końca wiem która droga jest słuszna.
rzewa09-03-2007 12:12:48   [#06]
twoje myślenie jest słuszne - jeśli rs(rp) deleguje takie uprawnienie na dyrektora, to dyrektor nie tylko może ale wręcz musi tekst jednolity oglosić.

więc i p. wizytator ma rację - taki tekst jednolity ogłasza się a nie wprowadza zarządzeniem.
ReniaB12-03-2007 11:39:46   [#07]

Ok

dziękuję bardzo. Renia
Bliżniak212-03-2007 13:10:28   [#08]
Nam też zarzucono, że jest tylko Uchwała RP, dotycząca nowelizacji a brak jest zarządzenia dyrektora, co uznano za błąd w sztuce.
rzewa12-03-2007 13:14:11   [#09]

???

a po co zarządzenie???

nic co dotyczy statutu nie moze byc robione w drodze zarządzenia.
malinek12-03-2007 13:35:30   [#10]
W jaki sposób wprowadzić zmianę, mam zatwierdzona uchwałe i tekst ujednolicony rok temu.Dodaje się aneksy, nowelizację, co dalej???
JarTul12-03-2007 17:05:33   [#11]

Nowelizacja statutu:

1. RP przygotowuje projekt zmian w statucie - u nas Komisja Statutowa.

2. RP podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie.

3. RSz lub RP (gdy nie ma RSz) podejmuje uchwałę w sprawie zmian w statucie.

przykład.:

Uchwała nr 6/2005/2006 z dnia 21 lutego 2006 r.
Rady Szkoły ………………………… w ……………………….

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ………………………… w ……………………………...

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Szkoły ……………………………………. w ……………………………………. uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje następujące zmiany w Statucie ……………………………………  w …………………:

1.      Skreśla się w §63 ust. 4 słowa: „program lub

2.      W §66 ust. 4 pkt 2 lit. e po przecinku dodaje się zwrot: „jeżeli jest zatrudniony w szkole,”

3.      W §67 dodaje się ust. 8 o treści:

Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń zdaje egzamin poprawkowy, powinien przekazać temu uczniowi (jego prawnym opiekunom) w formie pisemnej zestaw wymagań egzaminacyjnych nie później niż siedem dni od dnia zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym. Nauczyciel odbiera od ucznia (jego prawnych opiekunów) potwierdzenie otrzymania zestawu wymagań egzaminacyjnych w formie pisemnej i przekazuje to potwierdzenie do sekretariatu szkoły. Potwierdzenie to dołączane jest do dokumentacji egzaminu poprawkowego.

4.      W §68:

1)      zmienia się brzmienie ust. 2 na:

Zestaw lub zestawy egzaminacyjne do części pisemnej i ustnej przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń zdaje egzamin poprawkowy. Zestaw lub zestawy egzaminacyjne składa się w sekretariacie Zespołu nie później niż siedem dni po zakończeniu zajęć lekcyjnych. w danym roku szkolnym. 

2)      w ust. 5 zmienia się słowo „siedmiu” na „pięciu”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi ………………………… w ……………………….

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Szkoły

________________________________

______________________________________

Uchwała została przyjęta ilością głosów:

1.        Za:                                                 ......

2.        Przeciw:                                        ......

3.        Wstrzymało się:                          ......

4.        Członków rady ogółem:             ......

5.        Obecnych:                                   ......         

4. Jak się zbierze dużo takich uchwał RSz lub RP (gdy nie ma RSz) podejmuje uchwałę zobowiązującą Dyrektora do przygotowania tekstu jednolitego Statutu [lub - co wolę :-) - przy kolejnych zmianach uchwala nowy statut wraz z bieżącymi i wszelkimi dotychczasowymi zmianami jednocześnie oczywiście uchwalając, że traci moc dotychczasowy statut.]

aisew12-03-2007 18:46:27   [#12]

        Widzę,że nie tylko mnie zapędzono do Statutu...

   W mojej szkole zasady wprowadzania zmian w Statucie określa § 45 pkt.4(tegoż dokumentu), ktory brzmi następująco: ,,Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w Statucie jest Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców. Organy te upoważniają Dyrektora do wydania, w drodze obwieszczenia, tekstu jednolitego Statutu w przypadku wprowadzenia w nim więcej niż 3 zmian".

   Projekty zmian najczęściej przygotowuję sama i przedstawiam radzie pedagogicznej, dyskutujemy itd. Później projekt przedstawiam radzie rodziców, też dyskutujemy. Następnie rada pedagogiczna podejmuje uchwałę o wprowadzeniu zmian w Statucie. Jeśli tych zmian (uchwał o zmianach)było conajmniej 4 to wydaję tekst jednolity Statutu i obwieszczam to ,,wszem i wobec".Oczywiście jeden egzemplarz ,,nowego" Statutu wysyłam do KO , a drugi do OP.

malinek12-03-2007 18:59:32   [#13]
A czy muszę przy 1 zmianie wysyłać , no właśnie, co..?, do OP lub KO?
aisew12-03-2007 19:03:55   [#14]

do malinka

     Przy jednej zmianie wysłałabym tylko uchwałę rady pedagogicznej, w której przecież piszesz, co zmieniasz i w którym paragrafie.Jednak myślę, że wszystko zależy od wymagań twoich organów.
sońka12-03-2007 19:36:34   [#15]

A mnie w trakcie kontroli nakazano pokazać dowod, że KO stwierdziło zgodność statutu z prawem oświatowym.

Zadzwoniłam do Ko - zdziwieni, twierdzą, że

-nie mają kompetencji, w opinii jednego radcy,

-mają - w opinii innego.

W każym razie na pewno trzeba mieć potwierdzenie, że statut wpłynął do KO i OP.

DYREK12-03-2007 19:46:39   [#16]

polecam

http://oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=11313&fs=0&st=0
ankate12-03-2007 21:10:17   [#17]
Marzy mi się dobry satut, trochę czasu już nad nim pracujemy, po pierwsze trzeba było dostosować numerację paragrafów do ramowego, uszczegółowić pewne zapisy inne odszczegółowić..jeszcze inne inaczej, bardziej komunikatywnie zredagować ... i teraz jak go wprowadzić...będzie się różnił od poprzedniego, więc nie wiem czy będzie to można nazwać nowelizacją?
DYREK12-03-2007 21:12:40   [#18]
To nowy statut bedzie:-)
JarTul12-03-2007 22:08:14   [#19]

W takiej sytuacji najlepiej chyba uchwalić nowy statut

 

Uchwała nr __/____ z dnia __.__.2007 r.
Rady Szkoły ............................... w ...........................
w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. .... z późniejszymi zmianami) Rada Szkoły .......................... w ....................... uchwala co następuje:

§1

Uchwala Statut ................ w ........................... w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały.

Jednocześnie traci moc dotychczasowy Statut ..................................

§2

Wykonanie uchwały powierza się ................................ w ................................... .

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 maja 2007 roku.

 

Uchwałę podjąć np. do końca marca, wysłać kopię do OP i KO jak nie wniosą uwag w ciągu 30 dni, to od 1 maja obowiązuje nowy statut.

Jacek12-03-2007 22:20:47   [#20]
kiedys juz o tym pisaliśmy, że RP nie może uchylić statutu a uchwalić statut w nowym brzmieniu nawet po bardzo duzych zmianach czyli dalej to bedzie uchwała o zmianie statutu
ankate12-03-2007 23:01:50   [#21]
No nie to będzie ten sam statut tylko przeredagowany i uaktualniony i uzupełniony czyli jaki wzór uchwały???
Jacek12-03-2007 23:04:01   [#22]
no uchwała w sprawie zmian w statucie
ankate12-03-2007 23:07:02   [#23]
Dzięki, chciałabym już mieć to z głowy :-)
Jacek12-03-2007 23:13:48   [#24]

JarTul podał w swjej uchwały podstawę prawną art 50 ust 2 UoSO bo tam u niego jest Rada szkoły a gdzie nie ma Rady szkoły władnym do dokonania zmian jest RP i wtedy inna podstawa prawna uchwały

u mnie taka uchwała jest

Uchwała Nr 39/03/04

 

Rady Pedagogicznej ..............................................................

z dnia 22 marca 2004r.

w sprawie zmian w Statucie ..............................................................


Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. Z 1996r. Nr 67. poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz § 64 Statutu ..................................................... Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

 

§ 1.

W Statucie ............................................................. wprowadza się następujące zmiany:

·        w § 18 dodaje się zdanie pierwsze o następującej treści:

„Klasyfikowanie śródroczne odbywa się raz w roku w drugim tygodniu stycznia.”

 

§ 2.

Uchwałę przekazuje się do wiadomości Dyrektora Gimnazjum i Rady Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

ankate12-03-2007 23:19:51   [#25]
Dzięki Jacuniu, skorzystam, bo u mnie też rady szkoły brak!
Jacek12-03-2007 23:26:10   [#26]

tylko se podstawe prawną UoSO nową wpisz bo tamta uchwała z 2004r teraz to winno być

USTAWA

z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

JarTul13-03-2007 10:08:36   [#27]

Jacku

Art. 42. 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki.
Art. 50. 1. W szkołach i placówkach mogą działać rady szkół i placówek.

2. Rada szkoły lub placówki uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły lub placówki, a także:
1) uchwala statut szkoły lub placówki;

Z poyższego wynika, że RP i RSz mogą przyjąć nowy statut szkoły.
jaga3713-03-2007 14:06:22   [#28]
jestem po zmianie statutu i w trakcie wizytacji u mnie pani wizytator taką treść uchwały zaakceptowała

UCHWAŁA NR 4/01/12/2006

Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w

 

 

 

 

       z dnia 01.12.2006 roku w sprawie ujednolicenia tekstu statutu.

 Na podstawie art.60 ust.2 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty

(Dz.U. z 2004r. nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

 

&1

Uchwala się jednolity tekst statutu Przedszkola Samorządowego w .......... stanowiący załącznik do niniejszej uchwały po wprowadzonych zmianach.

 

&2

Traci moc statut Przedszkola Samorządowego w...........uchwalony przez Radę Pedagogiczną dniu ..........

 

 

&3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem .........

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

malinek13-03-2007 14:37:49   [#29]
A co wpisać jako podstawe prawną,jeżeli zmiana dotyczy dostosowania stsutu do ustawy o zamówieniach publicznych?Tylko artykuł tejże ustawy ? A pp z UoSO tez, jaką?
JarTul13-03-2007 16:13:33   [#30]

malinek

Podstawa prawna moim zdaniem tylko z USO, a w uzasadnieniu do uchwały w czasie posiedzenia RP i RSz wskaznie przyczyn zmian w statucie - tutaj zapis ustawy o zamówieniach publicznych.

A tak przy okazji jakie zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych powodują potrzebę dostosowania do nich statutu? Możesz zacytować?
AnJa13-03-2007 16:29:32   [#31]
tak jakbym się zgadzał:

-podstawa w uchwale to powołanie się na art. UoSO dający RP prawo dokonywania zmian w statucie, nie zaś podanie przyczyn zmiany Statutu,

- tyz nie wiem po co- mam zapis o prowadzeniu działalnośc finansowej zgodnie z odrębnymi przepisami i to jak na razie wystarcza
aisew13-03-2007 22:39:21   [#32]
    Już prawie ,,wychodziłam na prostą", wiem, co było źle i poprawiłam, jednak miałam dziś ciekawą dyskusję na temat zapisu dotyczącego organu prowadzącego. Dotychczas w moim statucie jako organ prowadzący widniała:Rada gminy. Myślę,że powinien być inny zapis.Co o tym myślicie?
Kawa13-03-2007 22:42:12   [#33]
myslę,że powinno być poprostu Gmina..... (tutaj wpisać nazwe miasta)
rzewa13-03-2007 22:43:38   [#34]
powinna być Gmina taka to a taka

organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego - w tym wypadku to po prostu gmina.
aisew13-03-2007 23:07:26   [#35]
     Dzięki rzewa i kawa-tak myślałam, że gmina,jednak trudno mi było przekonać moje koleżanki, bo podstawę prawną gdzieś mi wywiało(myślę,że odpowiedni zapis jest w USO).
zgredek13-03-2007 23:13:43   [#36]

no jest:

Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

5) organie prowadzącym szkołę lub placówkę - należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne;

aisew13-03-2007 23:33:01   [#37]
      Właśnie poczytałam sobie inny wątek(o mundurkach)i już się ,,cieszę", że zanim zdążę wydać tekst jednolity statutu, to już muszę planować kolejną zmianę (o mundurkach, komórkach itd.).Czy minister myśli,że my się nudzimy?
malinek13-03-2007 23:38:33   [#38]
Do JarTul-polecenie dostosowania statutu do art.238 wspomnianej ustawy.Czyli....jak dla mnie sztuka dla sztuki.Ale jak chcą dodać,to ok.Poważnie-mam wątpliwości na jaki art. z UoSO mam się powołać.Jeśli macie chęć wspomóc, to chętnie skorzystam:-)
Iwona121-05-2007 21:44:21   [#39]

Mam taki problem

Czy jeśli wprowadzamy kilka zmian w statucie i zatwierdzamy je Uchwałą w sprawie przyjęcia zmian w Statucie, w której kolejno są zapisane przyjęte zmiany to czy te zmiany należy jeszcze fizycznie umieszczać w tekście statutu? Koleżance tak polecono i będzie mocno główkowała, żeby nie „porozjeżdżały” jej się wszystkie strony i żeby nie trzeba całego statutu drukować od nowa (6 egzemplarzy!)

Ja czytając ten wątek wywnioskowałam, że uchwała wystarczy, a jeśli wpisywanie zmian w statucie to już będzie Uchwała w sprawie tekstu jednolitego Statutu. Nie wiem czy jasno się wyraziłam, ale może ktoś mnie zrozumie i wyjaśni :-)))

izabelamaciejka21-05-2007 22:43:44   [#40]
My dokonując jakiś zmian w statucie, zatwierdzamy je uchwałą i wprowadzamy w formie aneksu. Dopiero czterokrote zmiany powodują zmianę całego tekstu - w tekst jednolity. Przecież nie będziemy za każdym razem drukować takiej ilości stron!
for19-02-2008 18:38:34   [#41]

pomóżcie proszę - bo już mamy totalny mętlik z tymi statutami, mamy statut zespołu szkół, statut szkoły podstawowej, statut gimnazjum, statut przedszkola - wprowadziliśmy zmiany do tych statutów, sporządziliśmy teksty jednolite no i teraz problem ile uchwał w sprawie zatwierdzenia tekstów ujednoliconych statutów jedna dla zespołu bo w końcu te jednostki wchodzą w jego skład czy dla każdej jednostki oddzielną uchwałą wprowadzić zmiany i ujednolicić ?

Dzięki za pomoc.

rzewa19-02-2008 19:11:33   [#42]
mając zespół zmieniałabym (nowelizowała) tyko statut zespołu

statutów szkół wchodzących w skład zespołu nie ruszałabym, przecież i tak zgodnie z UoSO statut zespołu jest nadrzędny w stosunku do pozostałych -> nieważne sa wszelkie zapisy statutów szkół sprzeczne ze statutem zespołu
Marla21-02-2008 09:34:49   [#43]

tylko że statut zespołu najczęściej jest bardzo ogólny

my mamy tak samo jak for, każda placóka ma odrębny statut i odrębne ardy pedagogiczne i każda roda podejmuje osobną uchwałę dotyczącą nowelizacji statutu danej placówki

jak zmiany dokonywaliśmy w statucie zespołu to trzebabyło zebrać wszystkich nauczycieli zespołu aby takową uhwałę podjąć

w naszych warunkach to dość uciążliwe

pozdrawiam

Zenon7524-06-2008 13:56:38   [#44]
A u nas ma być jeden statut dla zespołu (podst i gimnazjum).
1.Czy jest ramowy statut zespołu szkół?
2.Czy dobrze myślę, że zmiany do statutu i uchwalenie nowego statutu mogą się odbywać po 1 września - natomiast zmiany do tzw. WSO muszą być wprowadzone przed 1 września ( jeśli WSO stanowi załącznik do statutu)
krystyna24-06-2008 21:00:29   [#45]

1. nie ma

2. nie daje się do statutu załączników, zrób ze swojego "WSO" np. kolejny rozdział np. o tytule wziętym żywcem z rozp. o ramowych statutach:

§ 2. 1. Statut gimnazjum określa w szczególności:

4) szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów,

a jeżeli chodzi o termin zmian, to o ile nie robicie totalnej rewolucji w ocenianiu, można to też zrobić po 1 września (z mocą obowiązującą od 1 września), ale dobrze by było się sprężyć przed pierwszymi zebraniami z rodzicami (które można ustalić ok 20 IX), bo zgodnie z rozp. o ocenianiu:

§ 4. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Zenon7525-06-2008 23:17:45   [#46]
WSO wprowadzamy cakowicie nowy. Więc raczej do końca sierpnia musimy zatwierdzić.

Statut ma być jeden - żadnych zmian nie wprowadzano - z tego co widzę od stycznia 2005 ( więc trochę roboty jest). W obowiązujących statutach mamy informację o różnych załącznikach - np. WSO, regulamin działalności samorządu uczniowskiego. Tłumaczono to tym , że prościej zmienić regulamin niż statut (procedury)- chyba chodziło o opinię kuratorium. Czy są przepisy zabraniające stosowania załączników do statutu lub zapisu, że np. działalność samorządu uczniowskiego jest regulowana przez odrębny dokument. Przecież są różne regulaminy np. działalności świetlicy , biblioteki - mamy tego kilkanaście i one przecież (chyba) nie muszą być w statucie
krystyna26-06-2008 01:25:50   [#47]

Regulaminy ze statutu wywal i wsadź je do osobnego segregatora, w którym będziesz miała wszystkie regulaminy szkolne.

a ze statutu zrób tekst jednolity i zostaw w nim tylko to, co poleca Ci opracować

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222).

np.

Statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza..........

a nie regulamin biblioteki szkolnej !

 

Zenon7526-06-2008 11:32:52   [#48]
Dziękuję za pomoc :)
pinkas21-10-2008 23:37:20   [#49]
czy WSO macie w statucie
pinkas21-10-2008 23:39:29   [#50]
i jeszcze jedno czy są rozdziały? czy tylko paragrafy nr punktów lit
strony: [ 1 ][ 2 ]