Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Koniec przedmiotu po I semestrze - klasa maturalna
strony: [ 1 ]
JarTul15-11-2002 14:15:25   [#01]

Czy istnieje podstawa prawna na wyrażenie zgody na skończenie nauczania matematyki w klasie czwartej LO po I semestrze?
Klasa miała dotychczas godziny zgodnie z rozporządzeniem:
matematyka
klasa I                  3 godz.             - roporządzenie 3
klasa II                 3 godz.             - roporządzenie 3
klasa III                2 godz.             - roporządzenie 2
klasa IV                2 godz.              - roporządzenie 2
Czy można później przepisać ocenę semestralną jako końcoworoczną?

Przepisy, to jedno a praktyka w tym zakresie?

janzg15-11-2002 14:41:15   [#02]
moim zdaniem brak jest podstawy prawnej do zakończenia matematyki po I semestrze, gdyż przedstawiony układ godzin jest minimalnym w stosunu do ramowego planu na cały rok nauki.
JarTul15-11-2002 14:44:58   [#03]

A jeżeli...

byłoby 3, 3, 3, 2... to na jakiej podstawie można skończyć i czy można przepisać ocenę semestralną jako końcoworoczną?
janzg15-11-2002 15:00:55   [#04]

w takim przypadku, poniważ sumaryczna liczba godzin wyczerpuje minimum dla realizacji podstawy programowej, można byłoby to uzasadniać tym, że ocena jest oceną klasyfikacyjną końcoworoczną (w arkuszach nie ma ocen semestralnych).

Problemem jest tylko to, że powinno to wszystko było być opisane Statutem już w ubiegłym roku. Jeśli nie było to można sobie tylko gdybać ale podstaw prawnych nie ma (moim zdaniem)

JarTul15-11-2002 15:05:05   [#05]

Duże podziękowania...

:-)))))

Proszę o dalsze opinie.

Leszek15-11-2002 15:54:01   [#06]

Jeżeli tak był skonstruowany szkolny plan nauczania w cyklu 4-let. dla tego oddziału to tak.

I wówczas jest to ocena końcoworoczna.

Oczywiście, przypuszczam, że będą w ostatnim semestrze mieli kontakt z matematyką w formie fakultetu. Dla zainteresowanych matematyką na egz. dojrz.

Pozdrawiam

JarTul15-11-2002 20:51:12   [#07]

Leszku...

Dotyczy to obu przypadków, czy tylko przypadku drugiego (3, 3, 3, 2)?
I czy warunkiem jest odpowiedni zapis w statucie?
Leszek15-11-2002 23:00:25   [#08]

Ramowy statut szk. ponadpodstawowej:

§ 17.

  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły ponadpodstawowej opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, oraz planu finansowego szkoły - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły ponadpodstawowej zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. W arkuszu organizacji szkoły ponadpodstawowej zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin przedmiotów i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, liczbę godzin zajęć nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

   

  Przepis o ramowych planach nauczania:

  § 3

  1. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania(...)

  11.Dyrektor szkoły ponadpodstawowej może przesunąć nauczanie języków obcych i przedmiotów, dla których jest przewidziany wymiar 1 lub 2 godzin zajęć tygodniowo, w całości lub w części do innej klasy niż określona w ramowym planie nauczania.

   

  Wariant 3 3 2 2 nie spełni założenia realizacji standardu, ponieważ ostatnie 2 będzie realną 1 w roku.

  Pozdrawiam

  JarTul15-11-2002 23:21:27   [#09]

  Leszku...

  Dziękuje za zwrócenie uwagi na te zapisy.

  UWAGA!
  Nie jesteś zalogowany!
  Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
  Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
  Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
  Logowanie i/lub zakładanie konta.

  strony: [ 1 ]