Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Akredytacja uczelni i zakładów kształcenia
strony: [ 1 ]
oskko12-11-2002 20:12:47   [#01]

Na stronie MENiS przedstawiono  Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010", z komentarzem:  Niniejsze opracowanie ma charakter roboczy i otwarty, to znaczy nie stanowi oficjalnego dokumentu ani w pełni uzgodnionego tekstu, a ponadto jest otwarte na  uzupełnienia, uściślenia i modyfikacje.  Będę zobowiązana za wszelkie nadsyłane z Państwa strony uwagi i przemyślenia.

Pozwoliłem sobie wytłuszczeniami wskazać to, co zwraca moją uwagę i proponuję OSKKO i sympatykom zajęcie w tak ważnej sprawie stanowiska.

Ze względu na cele OSKKO zwracam Waszą uwagę na:

Cel kierunkowy 2
Poprawa jakości i efektywności systemu studiów wyższych

  Oczywiście tu piszących i czytających interesuje jakość kształcenia nauczycieli i kadry kierowniczej. Stąd z tekstu wyrózniłem:

    Państwowa Komisja Akredytacyjna oprócz opiniowania wniosków o tworzenie nowych szkół wyższych oraz kierunków studiów, ma za zadanie ocenianie jakości kształcenia. Potrzebne jest tu ustalenie uzupełniających kryteriów oceniania, w świetle wspomagania rozwoju szkolnictwa wyższego na obszarach strukturalnie zaniedbanych, w ramach polityki spójności społecznej.

    Uzupełnieniem działań PKA winna być Centralna Komisja Egzaminacyjna Szkolnictwa Wyższego organizująca sprawdziany wiedzy i umiejętności w określonych przedmiotach i kierunkach kształcenia dla studiów eksternistycznych (w tym na odległość).

    System certyfikacji zawodowej musi być dostosowany do wymogów Unii Europejskiej i standardów światowych. Wymaga to określenia minimum wiedzy i umiejętności absolwentów.

Zmiany w systemie nauczania:

  • rozszerzanie systemu studiów indywidualnych,
  • doradztwo dydaktyczne (system tutorski)
  • upowszechnienie syllabusów i ofert dydaktycznych,
  • system ocen wykładowców,
  • standaryzacja egzaminów i wprowadzanie egzaminów (egzaminatorów) zewnętrznych.

Zmiany w charakterze relacji nauczyciel-student:

  • upodmiotowienie studentów jako pełnoprawnych partnerów edukacyjnych,
  • wykazywanie przez studentów przedsiębiorczości edukacyjnej.

Usprawnienie nadzoru MENiS nad systemem szkolnictwa wyższego

    Umocnienia wymaga sprawność reagowania na patologie w szkolnictwie wyższym, w tym regulacja wydawania dyplomów opatrzonych godłem państwowym. Umożliwi to kontrolę działania uczelni kształcących bez akredytacji (szczególnie w systemie zdalnej edukacji). W dalszej perspektywie dodatkowym środkiem ułatwiającym nadzór będzie wprowadzanie w uczelniach elektronicznej dokumentacji studiów i e-Indeksów.

    Przy poszanowaniu autonomii ustawowej uczelni MENiS może się wywiązywać z zobowiązań wobec społeczeństwa, gdy dysponuje odpowiednimi instrumentami egzekwowania polityki edukacyjnej.

Prosimy o wskazanie innych problemów i propozycji ich konkretnych regulacji (także w formie przepisu prawnego), takie sugestie i postulaty będą podstawą dalszych prac nad strategią i prawem szkolnictwa wyższego w Polsce.

Nieraz tu pisaliśmy o certyfikatach dla uczelni, i konieczności porawy kształcenia nauczycieli i zmuszenia poprzez rozmaite mechanizmy uczelni do poprawy jakości kształcenia. Tak by absolwenci przychodzący do szkoły nie potrzebowali douczania w szkole. To temat w sam raz dla nas.

Co mozemy powiedzieć? Co poradzą praktycy - dyrektorzy otrzymujący marny materiał ludzki do pracy i nauczyciele mamieni wizją wykształcenia a otrzymujący jedynie papier? Absolwenci bezradnie stający wobez klasy i nie potrafiący poprowadzić dzieci?

Co my na to? Czego oczekujemy po ministerstwie? Skoro mozemy zabrać głos - zabierzmy.

Leszek12-11-2002 20:48:50   [#02]

Co nieco w tej materii proponuje rząd po dzisiejszym posiedzeniu,

Rada Ministrów zaakceptowała projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Proponowane zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczą m. in. :

- udoskonalenia systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli;

Kuratorzy otrzymają zwiększone uprawnienia nadzoru nad placówkami doskonalenia nauczycieli, a także wpływ na wykorzystanie środków wyodrębnionych w budżecie wojewody na dofinansowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej. Wprowadzony będzie system akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. Akredytacja będzie decyzją administracyjną wydawaną przez kuratora. Wprowadzenie akredytacji jest niezbędne z powodu komercjalizacji usług w tej dziedzinie. Powinno stanowić gwarancję osiągania i utrzymania wysokiej jakości dokształcania pedagogów.

W związku z proponowanymi zmianami w ustawie o systemie oświaty konieczne były również zmiany w ustawach: o rzemiośle, o szkolnictwie wyższym, o wyższych szkołach zawodowych i w Karcie Nauczyciela. Nowelizacja tej ostatniej ustawy umożliwi ministrowi edukacji zobowiązanie nauczycieli do realizacji nie mniej niż 2 godzin tygodniowo w formie zajęć pozalekcyjnych (lub innych podobnych) w ramach ogólnego 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy przewidzianego w Karcie Nauczyciela.

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada także m.in. wprowadzenie od 1 października 2004 r. nowego systemu kształcenia nauczycieli. Zgodnie z nim kształcenie będzie się odbywało dwoma drogami: poprzez licencjat i pełne studia magisterskie, których program zostanie ujednolicony. Każdy przyszły nauczyciel kształcony według nowych zasad już podczas studiów będzie musiał zdać egzamin państwowy z języka obcego upoważniający do nauki tego języka.

Przyszli nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów będą przygotowywani do nauki dwóch różnych przedmiotów w szkole. Wszyscy będą musieli też przejść trwającą jeden semestr praktykę w szkołach oraz uzyskać certyfikat umiejętności informatycznych.

Przytoczyłem prawie dosłownie.

Pozdrawiam

beera21-11-2002 09:08:34   [#03]

Nieraz tu pisaliśmy o certyfikatach dla uczelni, i konieczności porawy kształcenia nauczycieli i zmuszenia poprzez rozmaite mechanizmy uczelni do poprawy jakości kształcenia. Tak by absolwenci przychodzący do szkoły nie potrzebowali douczania w szkole. To temat w sam raz dla nas.

Co mozemy powiedzieć? Co poradzą praktycy - dyrektorzy otrzymujący marny materiał ludzki do pracy i nauczyciele mamieni wizją wykształcenia a otrzymujący jedynie papier? Absolwenci bezradnie stający wobez klasy i nie potrafiący poprowadzić dzieci?

Co my na to? Czego oczekujemy po ministerstwie? Skoro mozemy zabrać głos - zabierzmy.

tak napisał marek :-)

A my nic na to.

Zastanawiam się nad tym wszystkim.

To zależy nam czy nie?

Czy zależy nam tylko na tym, żeby powiedzieć "zależy nam"

Przecież rzeczywiście jako OSKKO, czyli przedstawiciele Kadry Kierowniczej szkół mamy swoje, często tu wygłaszane oczekiwania wobec przychodzących do szkół nauczycieli.

Kryteria oceny Uczelni Pedagogicznych- chyba możemy stworzyć propozycję?

Moim zdaniem, to co ważne bardzo- żeby etap nauki praktycznej przenieść ze szkół, w  których  nauczyciele są zatrudniani do Uczelni. Czemu ten rok stażu ma się odbywać kosztem uczniów?

 Czemu nie poprzeć półrocznego systemu praktyk szkolnych? I to nie na ostatnich latach studiów, a od początku studiów?

Warto określić predyspozycje, które naszym zdaniem predystynują do roli belfra- komunikatywność, stabilnośc emocjonalna, otwarość, kreatywność.

Warto wskazać umiejętniości konieczne- język, komputer tak, ale jeszcze pierwsza pomoc- moim zdaniem to pominięcie należy uzupełnić.

 

Kurka- może dajmy dowód, że chcemy kreować przyszłośc, nie tylko narzekac na teraźniejszość

Małgoś21-11-2002 18:31:19   [#04]

To okazja, żeby ...pomarzyć na temat, jakiego nauczyciela chciałoby się zatrudnić?

Czyli zacząć od wizji absolwenta uczelni, a potem to już wszyscy przeciez wiemy... :-)

Życzyłabym sobie, żeby kandydat na nauczyciela posiadał dobrze rozwinięte takie same umiejętności kluczowe, których stymulowanie u uczniów będzie jego zadaniem:

czyli umiejętności:

planowania, organizowania i oceniania własnej PRACY, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;

skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;

efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;

rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;

rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań (DOSKONALENIA ZAWODOWEGO I ROZWOJU OSOBISTEGO);

przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych (PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH).

oczywiście to tylko ..początek

Marek Pleśniar21-11-2002 18:40:09   [#05]

widzę że jest nadzieja:-))

dziękuję:-)

Sformułujmy stanowisko w sprawie wymagań co do absolwentów - Małgosia dała dobre punkty, popracujmy nad tym..

Ponadto chciałbym wystapić z wnioskiem o wzięcie stowarzyszenia pod uwagę jako uczestnika akredytacji.

Gosia T21-11-2002 21:08:58   [#06]

znacie ?

Wskazówki dla praktykantów  zawodu nauczycielskiego 
T. Sołtysika z 1914 roku? 
Moja mama uczyła się bedąc w kolegium nauczycielskim (przed wojną)  z
tej właśnie  książki, tych umiejętności wymagano od niej na zakończenie
procesu kształcenia :-)
 
http://www.ljezgdy.ids.gda.pl/biuletyn/biuletyn.htm#wsk
Majka21-11-2002 21:19:31   [#07]

dzięki :-)

Gosiu, ten fragment jest piękny!
Zola21-11-2002 22:46:50   [#08]
możnaby z niego zrobic arkusz hospitacji :-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]