Forum OSKKO - wątek

TEMAT: spełnianie obowiązku poza szkołą
strony: [ 1 ]
MorskaKrystyna11-10-2006 22:34:54   [#01]

witajcie

jestem jak nowonarodzona po  uroczystościach jubileuszowych i związanych z nadaniem imienia szkole. UFF- wszystko się udało.

ale do rzeczy: czy ktoś może mi podpowiedzieć jak należy sformułować warunki zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego  poza szkołą? Chodzi o zerówkę i dziecko ze stwierdzonym autyzmem. Matka stara się o takie zezwolenie i PPP jest za. Ale to ja mam to zezwolenie wydać i sformułować warunki i nie wiem jak.

Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki

Jacek11-10-2006 22:41:48   [#02]

decyzja

 

..........(miejscowość)............, dnia ............(data)............

............(pieczęć podłużna szkoły)............

............(nr sprawy)............

DECYZJA

Na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ........................ z dnia ........................

postanawiam

zezwolić (odmówić zezwolenia)1) na spełnianie przez ............................................................ ur. ........................ zam. w ............................................................, obowiązku szkolnego poza szkołą w formie ..............................(podać formę spełniania obowiązku)..............................

Jednocześnie ustalam następujące warunki spełniania przez ............................................................ obowiazku szkolnego:

1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................

UZASADNIENIE2)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Kuratora Oświaty w ............................................................ za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

..............................(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)..............................

Otrzymują:

1) ............................................................

2) a/a

————————————————————

Uwagi:

1) Wybrać właściwe określenie

2) Jeżeli decyzja uwzględnia w całości wniosek rodziców można odstąpić od uzasadnienia decyzji na podstawie art. 107 § 4 kpa.

MorskaKrystyna11-10-2006 22:50:11   [#03]

dzięki Jacku

ale co wpisać jako forma spełniania obowiązku? Regularne lekcje z matką? z prywatnym nauczycielem? czy mam prawo coś takiego wpisać?

a w warunkach spełniania - dostarczenie prac dziecka raz w miesiącu do szkoły nauczycielowi oddziału zerowego? prowadzenie dziennika zajęć, czy w ogóle jest potrzebna jakaś kontrola?

Jacek11-10-2006 22:55:52   [#04]

qurna nie wiem bo nigdy tego nie robiłem :-)

ale kontrola musi być z Twojej strony napewno bo skoro zezwalasz za to to nie zwalnią Cie to z pilnowania wypełniania obowiązku szkolego..

może coś więcej jest zawarte w opinii PPP

MorskaKrystyna11-10-2006 23:00:51   [#05]
zerówkowicz nie jest klasyfikowany więc może wystarczy,że pod koniec roku dostanie opinię z PPP, że "dojrzał" do szkoły i na tej podstawie rozpocznie edukację w pierwszej klasie?
Jacek11-10-2006 23:03:51   [#06]

zobacz tu http://www.kuratorium.krakow.pl/user/11/obowiazek.doc 

w ankiecie pknkt IV C

A.      Realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą.

Liczba uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą __________

 

 

TAK

NIE

1. Czy dyrektor rozpatrywał wnioski rodziców o zezwolenie na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą?

 

 

2. Czy wydane zezwolenia (lub brak zgody) na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą spełnia wymogi określone w KPA?

 

 

3. Czy zostały określone warunki spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą

w zakresie:

TAK

NIE

 

a)       kwalifikacji osób uczących dziecko?

 

 

b)      realizowanych programów?

 

 

c)       wykorzystywanych podręczników?

 

 

d)      zasad organizowania egzaminów klasyfikacyjnych?

 

 

e)      inne ustalenia. Jakie?

 

 

 

4. Czy dla dziecka spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą prowadzona jest dokumentacja przebiegu nauczania (arkusz ocen, protokoły egzaminów klasyfikacyjnych, jeżeli je przeprowadzano)?

 

 

5. Czy w księdze ewidencji odnotowano informacje o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą szkolnego z podaniem daty wydania decyzji i organu, który ja wydał?

 

 

6. W jaki sposób dyrektor kontroluje wywiązywanie się przez rodziców z obowiązku zapewnienia dziecku warunków określonych w zezwoleniu?

 

 

 

 

 

Jacek11-10-2006 23:09:40   [#07]

Spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki może mieć też wyjątkowo miejsce poza szkołą. Dziecko, w tej formie spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki. (art. 16 ust. 8). Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ustawa o systemie oświaty uznaje również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjnowychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. (art. 16 ust. 7).

z kopii strony http://scholaris.pl/Portal?secId=Q22GBKRJ3UY21K5H3N7RWCCS&std_docview=0L5PTJAYQF40N4AWRAD5447O

MorskaKrystyna11-10-2006 23:20:50   [#08]
strona scholaris.pl nie otwiera mi się :-(
Jacek11-10-2006 23:23:47   [#09]
i dlatego wkleiłem to co najwazniejsze z kopii strony :-)
zgredek11-10-2006 23:27:46   [#10]

Jacek nie chce poczta do Ciebie się wysłać, chyba dlatego, że krzyczysz na mnie:-(

ale o macierzyński przedłużyć trzeba tylko;-)

MorskaKrystyna11-10-2006 23:29:27   [#11]

Acha, no to dzięki za wszystko. Idę juz spać.

Dobranoc dobry człowieku,  niech ci się przysni wspaniały sen o szkole z  uczniami - aniołkami, samowypełniającymi się dokumentami, życzliwie wspomagającym OP i zachwyconym twoją szkołą KO :-)))

rzewa12-10-2006 10:45:00   [#12]

to co wkleił Jacek

dotyczy obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Ale Krystynie chodziło o obowiązkowe przygotowanie przedszkolne - tak zrozumiałam.

A to trochę co innego - to jest taki obowiązek "jednostronny" - gmina musi dziecku zapewnić zerówkę, rodzic natomiast powinien dziecko w niej umieścić... Tylko żę, jak rodzic dziecka do niej nie pośle, to żadnych konsekwencji nie ma. Nie można ani przymusić, ani nie można od tego uzależnić przyjęcia dziecka do klasy pierwszej sp.

W obecnym stanie prawnym, jak dzieciak choruje, to mu nie można zorganizować zajęć, nawet jak rodzic zabiega o to. Cyba, że OP da pieniądze (choć nie musi) na wczesne wspomaganie.

Czyli niech ten rodzic postępuje jak chce, a ty za rok będziesz się zastanawiać czy zezwolić na realizację obowiąku szkolnego poza szkołą czy przekonywać rodzica do NI.
Terina12-10-2006 12:31:27   [#13]
Dlaczego gmina nie musi dac pieniedzy na wczesne wspom aganie ?
Moim zdaniem musi, bo dziecko podlega obowiazkowi rocznego przygotowania przeszkolnego a finansowanie tego zadania należy do gminy.
Wczesne wspomaganie jest formą rocznego przygotowania przedszkolnego.
My w Małopolsce idziemy dalej : wykorzystujemy zapis z rozporządzenia o pomocy psychologiczno- pedagogicznej  w przedszkolach i szkołach i zalecamy zwiększanie ilości godzin na dodatkowe zajecia np. logopedyczne. I nasze dzieci to dostają, naprawdę !
rzewa12-10-2006 13:18:08   [#14]

bo nie ma ich w subwencji...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r.
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  (Dz.U. z 2005r. Nr 68, poz. 587)

§ 2. Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych, w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.
MorskaKrystyna12-10-2006 20:46:59   [#15]

rzewa

W UoSO jest zapis: 

Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, o której mowa w art. 14b ust. 2, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku, o którym mowa w art.14 ust. 3, poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym oraz określić warunki jego spełniania, uwzględniając konieczność uzyskania przez dziecko przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

A ja ciągle nie wiem jakie to mają być warunki?

alis04-01-2017 12:29:55   [#16]

Ja potrzebuję wskazówek jak dokumentować spełnianie przez dziecko z mojego obwodu obowiązku szkolnego w innej szkole, w moim przypadku w OREW.

Wydalam stosowną decyzję-zgodę na realizację obowiązku w OREW, podpisane zostało porozumienie. 

Otrzymałam właśnie wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania wychowanka z Ośrodka i nie wiem gdzie tę ocenę podpiąć, tak naprawdę mam do czynienia z takim przypadkiem po raz pierwszy i mnóstwo wątpliwości.

 

1. Czy taki uczeń powinien być wpisany do dziennika lekcyjnego z odpowiednią adnotacją, że spełnia obowiązek szkolny w OREW? Jeśli tak, to w którym miejscu?

2. Gdzie dołączyć ocenę poziomu funkcjonowania wychowanka, przecież nie mam arkusza ocen dla niego (?)

3. Co z klasyfikacją śródroczną? Uwzględniać go przy klasyfikacji, jeśli tak to w jaki sposób?

Na początek tyle, będę wdzięczna za jakiekolwiek wskazówki.

 

rzewa05-01-2017 00:20:23   [#17]

1. nie, nie wpisujesz go do dziennika - bo nie jest on przypisany do żadnego oddziału - ale jak najbardziej wpisujesz do księgi uczniów

2. powinnaś prowadzić dla tego ucznia arkusz ocen (MEN-I/38a/2 lub MEN-I/38b/2) i do niego "podpinasz" tę ocenę oraz wystawiasz świadectwo

3. nie uwzględniać, gdyż nie podlega tej klasyfikacji, podlega tylko klasyfikacji rocznej i końcowej


post został zmieniony: 05-01-2017 00:22:27
alis05-01-2017 13:58:43   [#18]

Dziękuję rzewo za pomoc, muszę w takim razie założyć arkusz i dopisać ucznia do księgi uczniów.

Rozumiem, ze dopiero przy klasyfikacji rocznej wychowawca dopisuję informację, że uczeń X spełnia obowiązek szkolny za zgodą dyrektora w innej szkole, i uwzględnia go w klasyfikacji razem z pozostałymi uczniami. Czy tak rzewo?

edit: Jeszcze pytanie o arkusz, mój uczeń ma niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i niedosłuch, czyli niepełnosprawność sprzężoną, który arkusz będzie właściwy, bo wspominasz o 2 a ja nie widzę za bardzo różnicy (?)

I w którym miejscu w arkuszu wpisać, ze spełnia obowiązek w innej szkole? jest tylko miejsce na wpis spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

Z góry przepraszam za mnogość może i naiwność pytań ;) ale liczę na wyrozumiałość.


post został zmieniony: 05-01-2017 14:10:58
bosia05-01-2017 14:23:45   [#19]

uczeń, który spełnia obowiązek szkolny w ośrodku, spełnia ten obowiązek poza szkołą - wydałaś taką decyzję

bosia05-01-2017 14:41:34   [#20]

MEN-I/38b/2 - to tylko arkusze wypełnianie komputerowo

stąd nie ma różnicy

alis05-01-2017 15:50:48   [#21]

bosia, zgadza się :) Dzięki

cynamonowa18-08-2017 20:20:47   [#22]

Uczeń przeszedł do OREW

Czy my, jako macierzysta szkoła wykazujemy go nadal  w SIO i PFRON?

rzewa23-08-2017 12:12:29   [#23]

zależy jaki to uczeń, rozumiem że objęty obowiązkiem szkolnym i uzyskał decyzję o realizacji tego obowiązku poza szkołą

zatem wykazujecie go w SIO jako tego, który ma taką decyzję - w starym SIO nie liczy się on do ogólnej liczby uczniów tylko jest dla niego odrębna tabela

nie ma podstaw by wykazywać go w PFRON

AnO14-05-2019 12:24:03   [#24]

Mamy obecnie kontrole Izby Administracji Skarbowej w zakresie danych wprowadzonych do SIO w roku 2014/2015.

Uczennica przeszła do OREW  zgodnie z procedurami. W SIO została wykazana jako spełniająca obowiązek szkolny poza

szkoła za zgoda dyrektora.Urzędnik kwestionuje ten wpis twierdząc ze subwencja poszła to szkoły i OREW. Przed takim  

wykazaniem  w SIO wielokrotnie konsultowane było z Kuratorium ,MEN -odpowiedz - wszystko jest poprawnie.

Pozdrawiam AnO

rzewa14-05-2019 15:48:00   [#25]

niech urzędnik poda pp swojego twierdzenia

wg mnie też jest wszystko prawidłowo - zarówno na szkołę powinna być naliczona subwencja jak i na OREW

AnO16-05-2019 08:16:42   [#26]

Twierdzi że miał podobny przypadek i pisał o wyjaśnienie do MEN - uzyskał odpowiedź że jest to wstawione nieprawidłowo.

My mamy przekonać że jest wstawione prawidłowo.

rzewa16-05-2019 08:38:12   [#27]

u was uczeń ma nauczanie domowe i tak jest wykazany w SIO - jest obowiązek wykazania go

w OREW uczestniczy w zajęciach, zatem OREW ma obowiązek wykazania go w SIO

czyli informacje przekazane poprzez SIO są zgodne z prawdą -> zatem jeśli subwencja zostaje naliczona na tego ucznia zarówno jako ucznia waszej szkoły i uczestnika zajęć OREW, to tak właśnie ma być - tak zdecydowano tam, gdzie subwencję się nalicza i nie można zmuszać was do fałszowania danych przekazywanych do SIO, bo dopiero wtedy byłoby to bardzo nieprawidłowe i narażało by dyrektora na odpowiedzialność w sferze finansów publicznych

AnJa16-05-2019 09:05:59   [#28]

Nowe SIO powinno wyłapać problem podwójnego naliczania- jeśli on jest- w taki sposób, ze nie naliczy podwójnej subwencji.

Oczywiście- o ile ono działa;-)

AnO16-05-2019 09:15:10   [#29]

My też tak twierdzimy.ale mamy go przekonać.

AnJa16-05-2019 09:18:19   [#30]

To on ma przekonać, ze robicie źle- i ewentualnie wydac oparte na prawie zalecenie.

AnO16-05-2019 09:57:34   [#31]

Zaleceniem wg.niego może być zwrot subwencji.

AnJa16-05-2019 10:19:25   [#32]

No to będzie- pytanie tylko, kto będzie ją zwracał: OP szkoły czy OP OREWu. 

rzewa16-05-2019 10:22:52   [#33]

nie może być takiego zalecenia bez wykazania nieprawidłowości we wprowadzaniu danych do SIO - niech wykaże tę nieprawidłowość, wtedy będzie mógł takie zalecenie wystawić

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]