Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Spadek po poprzedniku czyli co z wice
strony: [ 1 ][ 2 ]
zgredek25-08-2006 01:22:57   [#51]
zgredek 24.08.2006 21:33 [#03]

dyrektor powołując może określić termin, ale nie musi

co możesz zrobić:

1. porozmawiać z wicedyrektorem i dojśc do porozumienia - może sam zrezygnować

2. odwołać za trzymiesięcznym wypowiedzeniem - wtedy, gdy będziesz już dyrektorem

-----------

tak napisałam wczoraj

-----------

a dzisiaj napisałabym tak:

dyrektor powołując może określić termin, ale nie musi

co możesz zrobić:

1. porozmawiać z wicedyrektorem i dojśc do porozumienia - może sam zrezygnować

2. odwołać bez wypowiedzenia, jesli przypadek jest szczególnie uzasadniony, po uzyskaniu  pozytywnej opinii kuratora oświaty - wtedy, gdy będziesz już dyrektorem

DYREK25-08-2006 06:38:37   [#52]

http://www.oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=4203

http://www.oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=13403

DYREK25-08-2006 06:44:13   [#53]
 Wyrok z dnia 9 maja 1997 r.

I PKN 138/97

Nauczycielowi mianowanemu, odwołanemu z funkcji dyrektora szkoły z naruszeniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przysługuje wyłącznie odszkodowanie, obejmujące dodatek funkcyjny za czas do upływu którego pełnienie funkcji miało trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

To co dytyczy odwołania dyrektora ma w zasadzie zastosowanie do innych stznowisk kierowniczych w szkole. Tylko, czy warto zaczynać od odwołania wicedyrektora.

krisko 6325-08-2006 16:34:22   [#54]

Dziękuje ;)

Wyłuchałam was wszystkich uwaznie. I...Przeprowadziłam dziś rozmowę z wice. Pomimo sugestii nie zdeklarował rezygnacji z własnej inicjatywy. Chętnie natomiast przyjął propozycję odwołania na podst.art.37 z dniem 1.09 z zachowaniem z trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia z prawem do dodatku funkcyjnego/to już w oparciu KN lubKP??bez pełnienia obowiązków wice. W arkuszu jest nowy ze zniżką godzin przewidzianą dla wic/w okresie trwania wypowiedzenia będzie jako społeczny bez dodatku/.Co wy na to?Pozdrawiam

OLGIE25-08-2006 17:37:07   [#55]
tyle, że nie ma "społecznego" - a takie pseudotwory obniżają powagę urzędu.
beera25-08-2006 17:41:26   [#56]

nie ma nazwy " spoleczny wice", przy czym "spoleczny" jest tu zasadnicze

natomiast spokojnie Kris powierz temu n-lowi dodatkowe obowiazki- na pismie

i bedzie n-l, ktoremu powierzono dodatkowe zadania taki  p/o wicedyrektora

i daj mu motywacyjny wiekszy

irwin25-08-2006 18:28:35   [#57]

Po przeczytaniu wątku wychodzi mi, że nie można odwołać wice nawet za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, jeżeli nie zachodzą warunki z art. 38.

Tak?

apit25-08-2006 23:33:37   [#58]

krisko63

Tryb powoływania jak i odwoływania  wicka jest taki sam. Może nastąpić w każdym czasie - wymaga opinii RP i OP która nie jest wiążaca dla Dyrektora , za wypowiedzeniem warunków płacy- czyli dodatków- musi być zachowane trzymiesięczne wypowiedzenie lub jednorazowa wypłata utraconych zarobków. Jeśli jest zatrudniony na podstawie mianowania w danej szkole musi mieć zapewnione pensum godzin- jeśli miał zniżkę, inaczej płacisz mu za pełny etat cały rok. Funkcji kierowniczej nie chroni KN ale nauczycielską - tak. Zrób tak jak napisałaś w #54 - zasięgnij opinii, co do odwołania i powołania   jednego i drugiego. Nowemu daj powierzenie na piśmie ze zniżką i maksymalny motywacyjny. Napisz wniosek do OP o możliwość wypłacenia extra - staremu - ale tylko dodatku funkcyjnego - bo motywacyjny przydzielasz  sama od 1.09. Jeśli OP się nie zgodzi na wypłatę - nowy -te trzy miesiące musi pracować bez dodatku ale nie jako społeczny tylko pełnoprawny,za jego zgodą na piśmie oczywiście. Jeśli się uprze to jest na prawie - wtedy powołanie otrzyma od 1.12 a ty musisz to ścierpieć i wymienisz ich dopiero w grudniu.

bogna25-08-2006 23:57:10   [#59]

nowy -te trzy miesiące musi pracować bez dodatku ale nie jako społeczny tylko pełnoprawny,za jego zgodą na piśmie oczywiście

hmm... prawo do wynagrodzenia jest niezbywalne

zgredek26-08-2006 00:53:26   [#60]

apit - pytanie mam - piszesz o trzymiesięcznym wypowiedzeniu - dlaczego akurat trzy miesiące?

na jakiej podstawie uważasz, że można odwołać nauczyciela z funkcji wicedyrektora za trzymiesięcznym wypowiedzeniem?

OLGIE26-08-2006 06:02:44   [#61]
może kodeks pracy... zmiana warunków pracy i płacy...
zgredek26-08-2006 12:46:55   [#62]
w KP są trzy różne okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, a i tym samym warunków pracy i płacy, w zalezności od długości zatrudnienia
zgredek26-08-2006 13:16:11   [#63]

gaba o egzaminach

AnJa o zespołach

to ja pomarudzę o wicedyrektorze;-)

------------------

może faktycznie można zastosować KP w tym przypadku, ale z całym jego dobrodziejstwem

jakby potraktować odwołanie wicedyrektora w innym niż zapisane w art. 38 przypadku, jako zmiana stanowiska, czyli zmiana warunków pracy i płacy:

zacznijmy od:

Art. 42.

§ 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

§ 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§ 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

§ 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

a później:

Art. 36.

§ 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

i oczywiście:

Art. 38.

§ 1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

§ 2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.

§ 5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

-----------------

???

elrym26-08-2006 15:01:52   [#64]
niby stosowny przepis jest:

Art. 37. 1. W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej

niby wszytko zawiera, gdy się vicka powołuje sprawa prosta, ale jak trudno zastosowac go do odwołania, dla mnie to ubezwłasnowolnienie dyrektora, który na podstawie  tego art. nie moze odwołac osoby, skoro sam ją powołał

hania130-03-2007 21:50:48   [#65]
Odświeżam stary wątek, bo potrzebna mi mądra rada. Jeden wicek dostał odwołanie, a drugi złożył rezygnację. Czy to jest równoznaczne? Czy w obu przypadkach obowiązuje odszkodowanie w postaci 3-miesięcznego dodatku funkcyjnego? Obydwaj wickowali zaledwie 4 miesiące, więc może wystarczy odszkodowanie za 2 tygodnie?
DYREK30-03-2007 22:07:23   [#66]

Nie ma odszkodowania.

#53 to odszkodowanie orzeka sąd ( o ile się do niego odwoła ten co został odwołany ) przy wykazaniu, że odwołanie było niezgodne z prawem

rezygnacja ze stanowiska -  za co odszkodowanie ?

hania130-03-2007 22:37:27   [#67]
KP
Art. 70.

§ 1. Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie - niezwłocznie lub w określonym terminie - odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Dotyczy to również pracownika, który na podstawie przepisów szczególnych został powołany na stanowisko na czas określony.

§ 11. Odwołanie powinno być dokonane na piśmie.

§ 12. Stosunek pracy z pracownikiem odwołanym ze stanowiska rozwiązuje się na zasadach określonych w przepisach niniejszego oddziału, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o prace. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.

Trudno powiedzieć, czy w przypadku odwołania byłego p.o. było naruszenie 38KN, bo jego umowa nie zawiera ani warunków wypowiedzenia, ani klauzuli cz. określony/nieokreślony. Dałabym 3 mies. dodatek, jak w cytowanym powyżej wyroku SN z 1997r. Jak natomiast potraktować tego z rezygnacją. Już nie świadczy pracy jako wicek.  Spieszę się z decyzją, bo wypłata przecież.
zgredek30-03-2007 22:42:23   [#68]

Haniu - to nie jest powołanie

to jest powierzenie

hania130-03-2007 22:51:26   [#69]
OK, ale i tak nie ma terminu na umowie. Prawniczka OP stwierdziła, że przy odwołaniu ze stanowiska obowiązują te same przepisy, co przy wypowiedzeniu. I to mnie doprowadziło do wniosku, że jeśli zwalniam p.o. wicków z obowiązku świadczenia pracy i daję 3 mies. wypowiedzenie, to muszę im chyba płacić dodatek? Nie chcę wojować z nimi, zwłaszcza że mają bojowe nastroje, choć wolałabym nie płacić.
zgredek30-03-2007 22:54:12   [#70]
no to w #63 cóś takiego proponowałam;-)
elrym30-03-2007 22:59:08   [#71]
Art. 38. 1. Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce:
  1)  odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:
a)    złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,
b)    ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia,
c)    złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 34 ust. 2a;
  2)  w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.
2. Wymogu uzyskania opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 
jeżeli Ty odwołujesz to nie dajesz 3-miesiecznego wypowiedzenia a jedynie funkcyjny za 3 m-ce, mój szef dlatego przegrał sprawę z byłą wice, bo dał wypowiedzenia
nn31-03-2007 09:39:41   [#72]

zamierzam...

przy okazji złożenia rezygnacji z funkcji kierowniczej w szkole na ręce organu prowadzącego (do końca maja) dać również stosowne odwołanie z funkcji wice za trzy miesięcznym wypowiedzeniem. Niech nowy dyrektor wybierze i powoła nowych wice zgodnie ze swoja wolą. Zakładam również sytuacje odwołania starych wice z końcem grudnia. Tak więc nowy dyrektor będzie miał czas czterech miesięcy na ułożenie sobie kontaktów w szkole. Sam w stosunku do siebie zastosuję art 20 KN.
emila31-03-2007 11:31:24   [#73]

Roman brawo

i życzę Ci tego (art.20) z całego serca.

Pozdrawiam słonecznie i ciepło :-))
Marek Pleśniar31-03-2007 12:28:41   [#74]
zyczenia komuś art 20 to jeszcze nie słyszałem;-)
emila31-03-2007 13:33:18   [#75]

Mareczku

młody jesteś po prostu i jeszcze wielu rzeczy nie słyszałeś  :-))
Marek Pleśniar31-03-2007 14:28:19   [#76]
życzenie żebym był młody mi za to odpowiada;-)
danutaliminowicz04-04-2007 17:41:34   [#77]

urlop uzupełniający dla wice

Jak tak gaworzycie o wickach, to i ja o coś spytam. Jestem wickiem od 16 lat. Od 1. 09. 07 idę na emeryturę. Będę miała równo 39 lat pracy. Brakuje mi 1 dnia by otrzymać nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy. Czy ktoś zna jakieś sensowne wyjście, aby nie stracić tej kasy? Dyrek liczę na Ciebie! Poradźcie coś rozsądnego. Pozdrawiam!
dyrlo04-04-2007 19:05:08   [#78]
Emerytura od 31.12.2007 - rozsądne i w Twoim przypadku niekłopotliwe dla dyrektora. Weź od września goły etat aby od 1.01.2008 łatwo było rozdysponować Twoje godziny.
DYREK04-04-2007 20:27:31   [#79]

Dawniej nauczyciele byli zatrudniani od 15 sierpnia ( nie jak obecnie od 1 września), sprawdź swoją pierwszą umowę i może będzie nagroda za 40 lat.

1. składasz w maju rezygnację ze stanowiska wicedyrektora, brak godzin, art. 20, wniosek o emeryturę, odprawa 6+3 (przepada nagroda za 40 lat, jeżeli było zatrudnienie od 15.08 to i nagroda)

2. nie ma możliwości zwolnienia z art.20, to pracujesz nie dłużej niż do 30 grudnia 2007 i odchodzisz na zasadzie porozumienia stron, odprawa 3 + nagroda jubileuszowa za 40 lat, tu potrzebna dobra wola dyrektora.

rzewa05-04-2007 00:47:23   [#80]
nawet jak zatrudnienie było od 1 wrzesnia, to jest nagroda za 40 lat, bo

prawo do nagrody nabywasz 31.08.08 czyli 31.08.07 masz do niej prawo , o ile idziesz na emeryturę - do 31.08 jest mniej niż rok (31.08 nie  wchodzi do obliczeń, bo to dzień nabycia praw)
danutaliminowicz11-04-2007 17:40:38   [#81]

nagroda jubileuszowa za 40 lat

Dyrku, dziękuję bardzo! Ten wariant już przerabiałam, nie wchodzi w grę, bo ja już, za przeproszeniem, rzygam szkołą, jadę na adrenalinie, muszę iść na emeryturę!!!
Rzewa! Lejesz mniód na moje serce! Muszę poszperać na temat "dzień nabycia praw". Jeżeli znasz jakiś precedens, daj znać. Co Ty na to Dyrek? pozdrawiam i dziękuję za życzliwość!
danutaliminowicz13-04-2007 14:03:58   [#82]

rzewa! jubileusz 40 lat.

Rzewo droga, nie wątpię, że podstawę prawną do uzyskania przeze mnie tej nagrody masz w małym palcu. Bądź tak uprzejma, zabłyśnij jakimś artykułem lub paragrafem tak, jak tylko Ty potrafisz. Bo ja szukam i szukam a wątpliwości we mnie rosną. Hej! :>)
rzewa13-04-2007 18:37:41   [#83]

widzę to tak:

Rozporządzenie MENiS z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418)

§ 2. ust. 1. Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody.

Jeśli nauczyciel został zatrudniony 1 września i nie miał żadnych przerw w zatrudnieniu (urlopów bezpłatnych) prawo do nagrody jubileuszowej nabywa 31.08 odpowiedniego roku ( w tym wypadku 2008), bo w tym dniu upływa okres 40-letniego zatrudnienia.

§ 4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

dzień rozwiązania stosunku pracy to np. 31.08.07

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Art. 57. § 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

wobec tego dzień 31.08.07 nie zalicza się do okresu jaki tu chodzi, bo jest to dzień zdarzenia, czyli okres o jakim mowa w §4 rozporządzenia rozpoczyna się 1.09.07

§ 3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

wobec tego 12 miesięcy, o których mowa w §4 rozporządzenia kończą się 1.09.08, zatem w dniu 31.08.08 (dniu nabycia prawa do nagrody) brakuje 1 dzień do pełnych 12 m-cy, czyli jest to mniej niż 12 m-cy

Wbec tego przysługuje ci wypłata tej nagrody w dniu 31.08.07 jeżeli stosunek pracy został rozwiązany w zwiazku z przejściem na emeryturę.
danutaliminowicz16-04-2007 13:31:35   [#84]
Rzewo Przemądra!
Dzięki wielkie składam! Zaczynam szperać w paragrafach, bo ja taki wykształciuch, że jak czego sama nie sprawdzę to sił do walki brakuje. Na pewno dam znać jaki jest wynik tej batalii. Na razie bywaj ZDROWA, PIęKNA I MłODA czego i sobie życzę!
rzewa02-08-2007 17:12:05   [#85]
ten wiosenny wywód nie całkiem dobry, bo... powołuję się w nim na kpa, a to tu nie ma uzasadnienia, ale...

co do istosty wszystko jest ok, bo w Kodeksie cywilnym są analogicznie określone terminy jak w kpa, a w tym wypadku należy się oprzeć na Kodeksie cywilnym, bo Kodeks pracy odwołuje się (art 300) do k.c.

Kodeks pracy:
Art. 300. W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku
pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.


Kodeks cywilny
Art. 111. § 1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.

§ 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Art. 112. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]