Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Oświata w sejmie
strony: [ 1 ][ 2 ]
violka18-09-2006 21:29:19   [#51]

p. Olejnik dopytywała się o ten dryl i tak to podsumowała, a p. minister powtórzył dodając "świetny pomysł, prawda?"

mam nadzieję że ktoś jeszcze słuchał i potwierdzi, że się nie przesłyszałam

AnJa18-09-2006 21:31:24   [#52]
ponieważ ci oficerowie za taką kase pracowac raczej nie będa - można rosyjskich "afgańców" z interwencji 1979-89 za zgoda Wojewódzkich Urzędów Pray wynająć
grażka18-09-2006 21:31:42   [#53]
nie słuchałam, ale okrutnie mnie to - nomen omen - ciekawi. Jak takie posłuszeństwo wymusić? I czy kadra musi mieć kwalifikacje pedagogiczne.
OLGIE18-09-2006 21:33:13   [#54]
ano pewnie mozna, AnJa była na szkoleniu z jednostką GROM, mięso w powietrzu gęsto latało...
AnJa18-09-2006 21:35:08   [#55]
wg jednej z interpretacji - absolwenci szkól oficerskich mają pp
Majka18-09-2006 21:37:15   [#56]
Ministrowi jakoś starożytnie uczeń chuligan kojarzy się z płcią męską.
Czy nasle oficerów także na dzieweczki niesforne?
AnJa18-09-2006 21:40:05   [#57]
jest zdaje się, u nas na forum, szef takiego ośrodka dla dziewczątek właśnie:-)
grażka18-09-2006 22:15:54   [#58]
AnJa - chyba po byłym CeSoPie :)
AnJa18-09-2006 22:24:02   [#59]

nie sądzę

znani mi ofocerowie przeniesieni do rezerwy a pracujący w szkole - mają pp, a żadnych kursów czy podyplomówek nie kończyli

grażka18-09-2006 22:46:04   [#60]
No cóż, nie mam doświadczenia, więc zgadzam się :)
fredi19-09-2006 17:58:14   [#61]
ale te szkoły będą za 2 lata
Marek Pleśniar19-09-2006 19:31:31   [#62]

najtańsi by byli talibowie

i pasują do że tak powiem poetyki

grażka19-09-2006 20:12:07   [#63]
Dziś była mowa o emerytach :)
beera17-10-2006 10:09:54   [#64]
właśnie nasz minister zapowiedział, że powinno się zmienić ( zmieni się) szefa sejmowej komisji ENiM
AnJa17-10-2006 10:20:54   [#65]
no i ja to rozumiem nawet

tylko dlaczego mówi o tym minister a nie poseł z tej komisji???
stan17-10-2006 10:45:27   [#66]
Przecież jeśli ma się władzę to można zmienić wszystko ...
Kto kiedyś zmieniał ... Prezydium KC ...
skrzat17-10-2006 15:35:24   [#67]
Skąd ma władzę? Z połowy procenta??
beera26-10-2006 23:32:02   [#68]

UOSO

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822).
Projekt ustawy uzasadniała poseł Maria Nowak (PiS).
Celem projektowanej ustawy jest: wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez upowszechnienie wychowania przedszkolnego; unormowanie spraw finansowych nauczycieli, biorących udział w części ustnej egzaminu maturalnego; stworzenie warunków lepszej koordynacji działalności Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych; stopniowe porządkowanie rynku podręczników szkolnych; określenie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych i internatów; regulacja kwestii dotyczących składu komisji konkursowej przy wyborze kuratora oświaty.
W dyskusji posłowie zgłosili uwagi do niektórych rozwiązań m.in. nowych form wychowania przedszkolnego, wyłaniania kandydatów na dyrektorów szkół; krytycznie ocenili nadmierną szczegółowość projektowanych przepisów oraz fragmentaryczne dokonywanie zmian w systemie oświaty, wyrażając pogląd o potrzebie wniesienia przez rząd całościowego projektu normującego w sposób kompleksowy zmiany w systemie edukacyjnym.
Komisja przyjęła wniosek o zwrócenie się do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o wyrażenie opinii o projekcie.
Komisja powołała podkomisję do rozpatrzenia ww. projektu ustawy.
Przewodniczącą podkomisji została poseł Maria Nowak (PiS).
W tej części posiedzenia uczestniczyli: sekretarz stanu w MEN - Sławomir Kłosowski oraz rzecznik praw dziecka - Ewa Sowińska.

Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o uchyleniu ustawy o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk nr 886).
Projekt uzasadniał sekretarz stanu w MEN - Sławomir Kłosowski.
Celem projektowanej ustawy jest uchylenie ustawy o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej z uwagi na dublowanie udzielania pomocy materialnej dla uczniów w ramach Narodowego Programu Stypendialnego, co wiąże się z koniecznością jednoczesnego dokonania zmian w ustawie o systemie oświaty oraz ustawie o systemie komercjalizacji i prywatyzacji.
Komisja wprowadziła poprawki do projektu ustawy: zmieniła tytuł ustawy na „ustawa o likwidacji Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji” oraz dodała dwa artykuły, będące konsekwencją zmienionego tytułu.
Komisja przyjęła sprawozdanie wraz z wniesionymi poprawkami.
Sprawozdawca poseł Mirosław Krajewski (Samoobrona).
Przedstawiciel KIE oświadczył, iż przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
W tej części posiedzenia uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Sławomir Kłosowski.
beera26-10-2006 23:33:08   [#69]

sprawdzianKomisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ zapoznała się z informacją o przebiegu i wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego w roku 2006.
W roku 2002, po raz pierwszy w historii szkolnictwa polskiego, jednolitym niezależnym testom zostały poddane dwa pełne roczniki uczniów. Ujednolicenie egzaminów pozwoliło porównać umiejętności uczniów z całej Polski. Dało uczniom obiektywną informację o swoich umiejętnościach na tle średnich krajowych, powiatowych, szkolnych a nawet klasowych.
W kwietniu 2006 r. do sprawdzianu po szkole podstawowej przystąpiło 473 924 uczniów w 13 222 szkołach. Zadania testu standardowego rozwiązało 422 396 szóstoklasistów (bez dysleksji) i 42 411 uczniów z dysleksją rozwojową. Na 40 pkt możliwych do uzyskania uczniowie osiągnęli średnio 25,3 punktu, co stanowi 63,3% punktów możliwych do uzyskania (w 2005 r. wynik wyniósł 74 %).
Do egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w dniach 26 i 27 kwietnia 2006 r. przystąpiło 534 tys. osób. Średni wynik to 31,4 punktu (62,8 % punktów możliwych do otrzymania). Najwięcej trudności sprawiły gimnazjalistom zadania związane z samodzielnym tworzeniem tekstów, stosowaniem zasad interpunkcji i ortografii oraz budowania wypowiedzi poprawnej pod względem stylistycznym i językowym.
W trakcie dyskusji posłowie zwrócili uwagę na silne regionalne zróżnicowanie wyników. Najlepsze wyniki zarówno, jeżeli chodzi o egzamin po szkole podstawowej jak i gimnazjalny uzyskali uczniowie w dużych miastach, powyżej 100 tys. mieszkańców, najniższe dzieci wiejskie.
Zwrócono uwagę na konieczność stałego doskonalenia nauczycieli, lepszego rozkładu siatki zajęć, zwiększenia czasu poświęconego na przedmioty matematyczno-przyrodnicze.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Sławomir Kłosowski oraz dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - Marek Legutko.
beera26-10-2006 23:33:46   [#70]

matury

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ wysłuchała informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat rozporządzenia z dnia 8 września 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w części dotyczącej organizacji egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2006/2007.
Powyższe rozporządzenie zmienia zasady przeprowadzania i oceniania egzaminu maturalnego w 2007 r., już po przyjęciu zasad rekrutacji na studia na rok akademicki 2007/2008. Zmiany dotyczą rozdzielenia poziomu podstawowego od poziomu rozszerzonego egzaminu maturalnego i konieczności wyboru jednego z nich. W rozporządzeniu określono także zasadę przeliczania punktów z poziomu rozszerzonego na podstawowy.
Przeciwko zmianom zaprotestowali uczniowie, uznając, że zostały one wprowadzone zbyt późno, a tabela przeliczeniowa wyników jest krzywdząca dla zdających maturę na poziomie rozszerzonym i zmniejsza szanse przyjęcia na studia.
Powyższe rozporządzenie zostało zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego jako niezgodne z Konstytucją. Zmiany dotyczące zdawania egzaminów maturalnych w 2007 r. zdaniem RPO, powinny podlegać ocenie z punktu widzenia konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przezeń prawa, będącej elementem składowym zasady demokratycznego państwa prawa.
Zdaniem posłów kierunek zmian wprowadzanych rozporządzeniem jest dobry, nie powinny one jednak dotyczyć egzaminów maturalnych w 2007 r. Uczniowie powinni znać zasady zdawania egzaminu na 2 lata przed maturą. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt zaskarżenia przez RPO wymienionych przepisów do TK. W konsekwencji przyszłoroczni maturzyści nie mają pewności, według jakich zasad będą zdawać maturę.
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - Marek Legutko poinformował, że w październiku br. na stronach internetowych CKE uruchomiony zostanie portal, na którym maturzyści uzyskają odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące przyszłorocznej matury. Ponadto w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z kuratorami oświaty dotyczące powyższej kwestii.
Posłanka Domicela Kopaczewska (PO) złożyła wniosek o wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z dezyderatem o podjęcie działań mających na celu uporządkowanie i uchylenie niekonstytucyjnych przepisów rozporządzenia. Komisja wniosek odrzuciła.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w MEN - Sławomir Kłosowski oraz dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - Marek Legutko.
beera26-10-2006 23:34:44   [#71]

tani podrecznik i inne

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ wysłuchała informacji o programie „Tani podręcznik”, którą przedstawił podsekretarz stanu w MEN - Stanisław Sławiński.
Koncepcja ta, będąca jeszcze w trakcie prac rządowych (ostatecznie ma być zawarta w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty) zakłada inny od dotychczasowego sposób doboru podręczników. Głównym podmiotem ma być nauczyciel (szkolna rada pedagogiczna) - w proces ten ponadto włącza się aktywnie rodziców, wybiera się 1 podręcznik, który jest użytkowany przez min. 4 lata. Środki na sfinansowanie zakupu podręczników – przyjmuje się, że programem objęci zostaną uczniowie najsłabiej sytuowani ekonomicznie (ok. 1/3 całej populacji uczniów) – będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w części z budżetu państwa. W pierwszym roku działania, koszt programu oceniany jest na 564,5 mln zł. Zakupy mają być dokonywane w formie przetargów organizowanych przez samorządy województw, co miałoby przynieść w efekcie znaczną obniżkę cen podręczników.
W dyskusji posłowie zgłosili wiele uwag i wątpliwości wobec propozycji ministerstwa, m.in.: kwestionowano potrzebę umieszczania tych rozwiązań w ustawie o systemie oświaty, argumentując, że przepisy ustawowe dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów umożliwiają już takie działania wspierające; wskazywano, że planowany czteroletni cykl użytkowania podręczników nie jest spójny z cyklem kształcenia i może w praktyce oznaczać użytkowanie 1 podręcznika przez wiele lat; pytano również, w którym miejscu ustawy budżetowej i w jakiej wysokości zawarte są środki na realizację programu; podniesiono też kwestię listy lektur szkolnych, poziomu merytorycznego podręczników, kontroli MEN nad ich treścią, doboru recenzentów i ich odpowiedzialności. Padły też stwierdzenia, że generalnie koncepcja jest słuszna, ale wygląda na niedopracowaną; mało klarowne są zwłaszcza sprawy zbiorowych zakupów podręczników i ich dystrybucji.

Komisja rozpatrzyła informację na temat profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży realizowanej w szkołach – nowe propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Informacje przedstawiła dyrektor departamentu Młodzieży i Wychowania -Agnieszka Dybowska.
W swoim wystąpieniu podkreśliła, że zapewnienie uczniom korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej jest ustawowym obowiązkiem szkoły publicznej. Aktualną sytuację w tej sferze bada międzyresortowy zespół roboczy, złożony z przedstawicieli MEN i Ministerstwa Zdrowia.
Odpowiadając na pytania posłów przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia - Jacek Grabowski, stwierdzili m.in., że w szkołach miejskich gabinety profilaktyczne znajdują się w 90% z nich, gorsza sytuacja jest na wsi, bo tylko w 1/3 szkół takie gabinety powstały. Mało realna jest koncepcja zatrudnienia w szkole lekarza, ze względu na problemy kadrowe w grupie lekarzy pediatrów, których jest za mało by podjąć prace w gabinetach szkolnych oraz z uwagi na mało atrakcyjne warunki finansowe takiego zatrudnienia, które nie zachęcają lekarzy do pracy w szkole.
Zdaniem przedstawicieli resortu zdrowia w obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie doskonalenie dotychczasowego systemu profilaktyki zdrowotnej, w którym zgodnie z programem rządowym opiekę medyczną w szkole sprawuje pielęgniarka. Natomiast wariant rozwiązania przewidujący wprowadzenie do szkół lekarzy w obecnym stanie organizacyjnym oraz z uwagi na możliwości finansowe budżetu jest nie do zrealizowania.
,,Wirtualnym” wariantem w obecnym stanie finansów publicznych nazwała przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia wprowadzenie do szkół w pełni wyposażonych gabinetów stomatologicznych.
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w MEN - Stanisław Sławiński oraz wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia - Jacek Grabowski.
beera12-12-2006 16:14:26   [#72]

i najnowsze- o nadzorze

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ wysłuchała informacji na temat funkcjonowania nadzoru pedagogicznego.
Informację przedstawili: podsekretarz stanu w MEN - Stanisław Sławiński oraz dyrektor Departamentu Nadzoru Oświatowego w MEN - Ryszard Szubański.


Podstawowym zadaniem nadzoru pedagogicznego jest rzetelna diagnoza i ocena jakości pracy szkół i placówek służąca określeniu kierunków działań do podnoszenia skuteczności i efektywności pracy szkół. Rozstrzygnięcia dotyczące nadzoru pedagogicznego znajdują się w ustawie o systemie oświaty. Do sprawowania nadzoru, na mocy ustawy o systemie oświaty, poza resortem edukacji, zobowiązani są także zakładający i prowadzący szkoły lub placówki ministrowie właściwi do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, sprawiedliwości, polityki społecznej, rolnictwa oraz środowiska.
Nadzór pedagogiczny realizowany jest poprzez działalność diagnostyczno –oceniającą (kontrolowanie przestrzegania prawa, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek, gromadzenie informacji o pracy nadzorowanych nauczycieli i dyrektorów szkół) oraz poprzez działalność wspomagającą (szkolenia, narady, inspirowanie lub organizowanie współpracy między nauczycielami).


W dyskusji posłowie domagali się wyjaśnienia obsadzenia stanowiska kuratora łódzkiego. Osoba, która wygrała konkurs na to stanowisko do tej pory nie otrzymała nominacji.

 Krytycznie odniesiono się do niektórych przepisów nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad sprawowana nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. Zdaniem posłów, rozporządzenie ogranicza autonomię szkoły, bowiem brak w nim dokładnie określonych zadań dla kuratorów względem wizytatorów, którym pozostawia się zbyt dużą swobodę działania.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]