Forum OSKKO - wątek

TEMAT: szczególne osiągnięcia na świadectwie
strony: [ 1 ]
dorota s p24-04-2006 09:51:57   [#01]
Czy są jakieś szczegółowe kryteria do wpisu "szczególne osiagnięcia ucznia " na świadectwie szkolnym? Aktualnie chodzi o swiadectwa ukończenia. Czy decyzję o zakwalifikowaniu osiągniecia podejmuje Rada? Taki przykład: młodzież tańczyła przez 4 lata w zespole folklorystycznym, ktory reprezentowal szkołę w Polsce i poza granicami. czy jest to szczególne osiągnięcie do wpisu?
DYREK24-04-2006 11:21:49   [#02]

http://www.men.waw.pl/prawo/wszystkie/rozp_337.php

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJE OGÓLNE

10. W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności:

1) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty - co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

2) osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów szkoły podstawowej - co najmniej na szczeblu gminnym, a w przypadku uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej - co najmniej na szczeblu powiatowym;

3) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

dorota s p24-04-2006 14:56:13   [#03]
Bardzo dziękuje
OLGIE24-04-2006 18:44:58   [#04]
a czy można wpisać zrobienie egzaminu FC - takie pytanie mi zadają trzecioklasiści!!!
annah24-04-2006 22:00:39   [#05]
a po co? przecież mają na to dokument - certyfikat
Misza25-04-2006 13:06:18   [#06]
A powiedzcie mi czy jeśli dziecko zdobyło nagrodę w konkursie w klasie V to na świadectwie w klasie VI też mu to pisać ? W V klasie do niczego mu nie było to potrzebne, ale w VI na zakończenie szkoły już tak.
dyrlo25-04-2006 15:16:37   [#07]
Wpisać koniecznie, u nas jeśli nie wpisane na świadectwie nie liczy się do punktacji. Decyzja KO.
dyrlo25-04-2006 15:17:15   [#08]
Acha ale konkurs zgodnie z #02
dyrlo25-04-2006 15:21:51   [#09]
Przeczytałam jeszcze raz decyzję KO - jednak liczy sie również jak nie wpisano na świadectwie, ale wpisujcie nam potem łatwiej.
Misza25-04-2006 15:47:58   [#10]
Jasne, że zgodnie. Konkurs nawet międzynarodowy był. Dzięki.
Jolanta Szuchta21-06-2006 15:44:55   [#11]

Dyrku skąd

wziąłeś ten załącznik nr 1?Bo ja w rozporządzeniu go nie widzę.Może z upału albo ślepoty?

Jestem w podstawówce i w tej chwili podpisuję i czytam że moi nauczyciele wpisali np miejsce 1,2 lub 3 na szczeblu gminy w konkursach przedmiotowych.

A świadectwa są końcowe-klasa 6 ta więc chcę żeby było zgodnie z przepisami.

ewa bergtraum21-06-2006 15:55:02   [#12]

U naszego Leszka jest!

Masz dziennik z błędem ;-)

 

ZAŁĄCZNIKI

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Świadectwa, dyplomy i zaświadczenia drukuje się na białym papierze pokrytym siatką ozdobną - giloszem, w następujących kolorach:

  1)  niebieskim - świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

  2)  pomarańczowym - świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;

  3)  żółtym - świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz świadectwa ukończenia dotychczasowej szkoły zasadniczej;

  4)  różowym - świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkół ponadgimnazjalnych - liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego oraz dotychczasowych szkół ponadpodstawowych, z zastrzeżeniem pkt 3 i 5, a także świadectwa dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu dojrzałości;

  5)  brązowym - świadectwa ukończenia szkół policealnych, dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki i położnej oraz dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydawany po zdaniu egzaminu z nauki zawodu albo przygotowania zawodowego;

  6)  jasnoszarym - świadectwo dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu maturalnego oraz aneks do świadectwa dojrzałości;

  7)  jasnobrązowym - dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

1a. Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe drukuje się na białym papierze.

2. Pierwsza strona każdego świadectwa i dyplomu, z wyjątkiem świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wydawanych przez komisje okręgowe, jest zdobiona giloszem (poddrukiem) z literami RP. Strony druga, trzecia i czwarta są zdobione giloszem bez tych liter. Wzory giloszy zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Tytułowa strona świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zaświadczenia wydawanego przez komisje okręgowe jest zdobiona giloszem (poddrukiem). Wzory giloszy zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Wszystkie świadectwa, dyplomy, suplementy i zaświadczenia mają format A4 (210 x 297 mm).

5. Świadectwo potwierdzające uzyskanie promocji lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem posiada na pierwszej stronie biało-czerwony pionowy pasek o szerokości 12 mm, umieszczony w odległości 50 mm od lewej krawędzi świadectwa.

6. Świadectwo szkoły z językiem nauczania mniejszości narodowej, w której zajęcia są prowadzone w tym języku, składa się z dwóch części. Część pierwszą stanowi świadectwo według wzoru określonego dla danego typu szkoły, drukowane i wypełnione w języku polskim, część drugą - świadectwo według tego samego wzoru, drukowane i wypełnione w języku danej mniejszości narodowej, z tym że w części przeznaczonej na wpisanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych po języku polskim wpisuje się język danej mniejszości narodowej. W symbolu świadectwa dodaje się na końcu znak "-" i literę wskazującą język danej mniejszości narodowej (na przykład: L - litewski, N - niemiecki, S - słowacki, U - ukraiński).

7. W świadectwach wydawanych uczniom szkół lub oddziałów dwujęzycznych oraz w innych drukach szkolnych dla uczniów szkół lub oddziałów dwujęzycznych obok nazwy przedmiotu nauczanego dwujęzycznie umieszcza się adnotację "nauczany(a) dwujęzycznie".

8. W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na drugiej stronie świadectwa nad "Wynikami klasyfikacji rocznej" i "Wynikami klasyfikacji końcowej" umieszcza się adnotację "uczeń / uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w .........", wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

9. W świadectwach ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkół ponadgimnazjalnych: liceum profilowanego i technikum oraz w innych drukach szkolnych dla uczniów i słuchaczy tych szkół, obok nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym wpisuje się wyrazy "(zakres rozszerzony)", z tym że w przypadku zajęć edukacyjnych - technologia informacyjna wpisuje się wyrazy "(informatyka)".

10. W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności:

  1)  udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty - co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

  2)  osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów szkoły podstawowej - co najmniej na szczeblu gminnym, a w przypadku uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej - co najmniej na szczeblu powiatowym;

  3)  osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

11. W świadectwach i dyplomach, z wyjątkiem świadectw uzyskiwanych na podstawie egzaminów eksternistycznych oraz świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i zaświadczeń wydawanych przez komisje okręgowe, a także w indeksach, z wyjątkiem indeksu wydawanego osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów. W świadectwach uzyskiwanych na podstawie egzaminów eksternistycznych oraz w indeksach wydawanych osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym w księdze ewidencji wpisano osobę przystępującą do egzaminów eksternistycznych. W zaświadczeniach, w miejscu przeznaczonym na wpisanie kodu, wpisuje się kod ucznia nadany przez komisję okręgową, znak "/" i kod arkusza egzaminacyjnego.

12. Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji szkolnych oraz świadectw, dyplomów i indeksów w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii, w których używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm.

13. Protokoły egzaminu dojrzałości opatruje się pieczęcią urzędową szkoły albo kuratorium oświaty, przy którym została powołana państwowa komisja egzaminacyjna, a protokoły egzaminów eksternistycznych oraz indeksy wydawane osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych - pieczęcią urzędową szkoły lub centrum kształcenia ustawicznego, przy których została powołana państwowa komisja egzaminacyjna.

14. W arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskanych w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) szkoły danego typu należy w kolejnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej, z uwzględnieniem § 7 rozporządzenia.

 

Jolanta Szuchta21-06-2006 17:34:12   [#13]

Już wiem skąd

błąd,kliknęłam na link w poście 2 i przeczytałam że jest załącznik nr2,3

Ale nie doszłam do paragrafu 10-tego a tam jest ta jedynka.

No bo kto by pomyslał w taki upał że załaczniki od dwójki numerują:-))))))

jxg21-06-2006 21:28:19   [#14]
Pytanie do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych

związane z zasadami rekrutacji:

czy osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum muszą być dodatkowo potwierdzane (dyplomami, zaświadczeniami)?
Przecież wpisując na świadectwo osiągnięcia potwierdzamy to podpisem wychowawcy, dyrektora, pieczęcią szkoły.
Zgodność kopii dyplomu z oryginałem również stwierdza podpisem ten sam dyrektor, który podpisuje świadectwo. Jaki sens ma ta papieromania. Czy naprawdę już zupełnie sobie nie ufamy?
Napiszcie jak jest u Was, u nas każda szkoła ma inne wymagania w tej sprawie.
AnJa21-06-2006 21:40:24   [#15]
dla mnie wystarczy
zgredek21-06-2006 21:40:55   [#16]
dla mnie też
OLGIE21-06-2006 21:43:48   [#17]

u nas jest nabór elektorniczny, dołaczaja tylko dyplom laureata...

ja mam inne pytanie,

co jest wolontariat, bo zakwestionowano udział w WOŚP!!!! A za to sa punkty - cała nasza szkoła bierze udział, pracuja dzieciaki az miło, 75 tys. w roku 2006 i ktoś (dośc wazny) powiedzial, że to nie jest wolontariat, bo nie pracowały dłużej... stale i ciągle... przeleciałam ustawę o wolontariacie i nie ma tam okreslonego czasu, kiedy coś jest, a kiedy nie jest wolonatriatem ze wzgledu na czas... - dzieciom jest bardzo przykro.

jxg21-06-2006 21:46:39   [#18]
czy te procedury ustalają szkoły, czy zasady są narzucone odgórnie?

Wnerwia mnie poświadczanie na kilku papierkach tego samego!!!
AnJa21-06-2006 21:47:29   [#19]
ogólne to KO

i mnie one wystarczają
OLGIE21-06-2006 21:49:27   [#20]
u nas jest to w dec. kuratora oświaty - i odmawiam potwierdzania na tzw. widzimiś, odsyłam rodzica do dec. kuratora i proponuję edukowanie szkól średnich, dzis wykonałam grzecznych parę telefonów, ale ponieważ zaczęła mnie pouczac p. sekretarz w pewnej szkole, stwierdziłam, by przekazała komu trzeba, że nie będę robić kserokopii świadectw - narazie proszę, a potem zgłoszę.
jxg21-06-2006 21:57:04   [#21]
Jeśli miałabym kłamać na świadectwie, to żadnym problemem nie byłoby sfabrykowanie dyplomu dla ucznia! Po co to wszystko, nie wiem czy to brak zaufania, czy obłęd biurokracji czy "upupianie". Tylko nie wiem kogo? uczniów? dyrektorów gimnazjów? a może czyjaś bezmyślność?
AnJa21-06-2006 21:58:55   [#22]
ewidentnie to ostatnie
jxg21-06-2006 21:59:48   [#23]

Gabo!

WOŚP czy się komuś podoba Owsiak czy nie, to jak najbardziej wolontariat!

No bo jak to inaczej nazwać? A niektóre dzieci zaangażowane od lat!!!

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]