Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Pensum pedagoga szkolnego
strony: [ 1 ]
ankate14-02-2006 17:36:19   [#01]
Proszę o pomoc, jakie pensum godzin realizuje pedagog szkolny, czy to jest rzeczywiście zależne od uchwały organu prowadzącego. Do tej pory pedagog realizował 20 godzin, obecnie OP ustalił 26. Czy potrzebne jest wypowiedzenie zmieniające. Pedagog zatrudniony jest na podstawie umowy na czas nieokreślony i jest n-lem mianowanym. Na ile wcześniej powinno się wypowiedzieć umowę i czy jest to dopuszczalne w trakcie roku szkolnego????
bogda414-02-2006 17:38:28   [#02]

nic nie wiedziałam

 do tej pory , że mam pracować dłużej. Który to OP?
bogda414-02-2006 17:46:55   [#03]

pensum

 ustala organ.
ankate14-02-2006 17:54:51   [#04]
Ustala organ, ale czy dowolnie, czycoś go wiąże, wiadomo że nie może przekroczyć 40h.
Magosia14-02-2006 17:55:03   [#05]

U nas

24 - od ubiegłego roku Podobnie psycholog. Było po 20.
gosienka14-02-2006 17:57:20   [#06]
U nas od 1.09.2005 - 25 godzin, podobnie psycholog i logopeda
gosienka14-02-2006 17:59:45   [#07]
W związku z nową Uchwałą OP logopeda podała mnie do Sądu Pracy, że musi pracować 25 godzin a nie 20. Sąd stwierdził, iż OP miał prawo zmienić uchweałę, natomias ja nie musiałam dawać wypowiedzenia zmieniającego / mimo , że to dyplomowany/ ponieważ zmiana wynika ze zmiany prawa lokalnego
ankate14-02-2006 18:43:08   [#08]
Dzięki!!!
Leszek14-02-2006 18:52:59   [#09]

cenny precedens Gosieńko...

pozdrawiam

Ank14-02-2006 18:59:17   [#10]
u mnie organ łaskaw - pedagog, logopeda, psycholog : 22 godziny
DYREK14-02-2006 19:01:15   [#11]

PENSUM PEDAGOGA SZKOLNEGO

Pracuję w szkole podstawowej jako peda­gog szkolny i pensum moje wynosi 20 godzin. Dowiedziałam się, że organ prowadzący od nowego roku szkolnego dla pedagoga szkol­nego ma ustalić pensum na 40 godzin tygo­dniowo. Czy w świetle obowiązujących prze­pisów ma do tego prawo?

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określa ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela. Dla nau­czycieli nie wymienionych w tym przepisie wymiar zajęć ustala organ prowadzący szkołę lub placówkę po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Nauczycielami tymi są między in­nymi pedagodzy szkolni, psycholodzy czy biblio­tekarze bibliotek pedagogicznych.

Nie wydaje się jednak, aby organ prowadzący zwiększył pensum o 100% tj. do 40 godzin tygo­dniowo. W tym przypadku chodzi zapewne o czas pracy, który nie jest równoznaczny z pensum. Otóż zgodnie z art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze za­jęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu prący nauczyciel obowiązany jest realizować między innymi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpo­średnio z uczniami lub wychowankami, albo na ich rzecz, czy zajęcia i czynności związane z przygoto­waniem się do zajęć, samokształceniem i doskona­leniem zawodowym.

panda14-02-2006 19:26:30   [#12]
U nas 25 godzin od 1.09.2004 i bardzo mi się przydaje. W zakres obowiązków wpisałam realizację elementów programu profilaktyki i w każdym tygodniu mogę określic do 5 godzin (niepłatnych zastępstw), podczas których jest realizowany.
ankate14-02-2006 23:00:16   [#13]
Jeszcze jedno pytanie: Czy czas pracy pedagoga to godziny dydaktyczne - 45 min czy zegarowe - 60 min. Jaka jest pp.
zgredek14-02-2006 23:01:41   [#14]
Karta nauczyciela - 60 minut tak jak i każdego nauczyciela
ankate14-02-2006 23:05:50   [#15]
Nie rozumiem.
zgredek14-02-2006 23:09:49   [#16]
Wypowiedź umieszczona w wątku: A Kraków dalej walczy....
rzewa 18.08.2005 10:26 [#03]

godzina pracy nauczyciela, tak jak każda inna godzina trwa 60 minut... (było o tym na forum aż do znudzenia)

Gdzie on znalazł w KN zapis o 45 minutowej godzinie pracy?

 

 

. Wypowiedź umieszczona w wątku: Zajęcia rewalidacyjne
asia 04.01.2006 09:17 [#11]

ta godzina po prostu trwa godzinę ;-)

tak jak 60 minut trwa kazda godzina opisana w przepisach- godzina pracy nauczyciela ( na przyklad)

 

zgredek14-02-2006 23:11:24   [#17]
Wypowiedź umieszczona w wątku: Czas efektywnych zajęć indywidualnych, czyli marnowanie czasu
ewa 27.01.2004 16:40 [#07]


Stwierdzam tylko, że godzina pracy nauczyciela to 60 min. podobnie jak każdego innego pracownika i tyle.

zgredek14-02-2006 23:12:18   [#18]

a co mi tam;-)

Wypowiedź umieszczona w wątku: Rozp.MENiS z 18 stycznia 2005r. o niepełnosprawnych
zgredek 01.05.2005 23:30 [#08]

ja to już siły nie mam

naprawdę nie mam

ale z uporem maniaka będę pisać:

godzina pracy nauczyciela to godzina

a godzina jak wiadomo to 60 minut, 3600 sekund

ankate14-02-2006 23:21:49   [#19]
Poczytałam, zrozumiałam!!! Dziękuję!
ankate14-02-2006 23:23:41   [#20]
Przepraszam Zgredku, ze wyprowadziłam Cię z równowagi, ale do mnie czasami po szyi jak do żyrafy trafia!!!
Jacek14-02-2006 23:23:59   [#21]

:-))

zgredku niedługo zabraknie Ci uczniów :-))

zgredek14-02-2006 23:31:56   [#22]

Anka - no coś TY!

ja zrzędliwa taka jestem:-(

a podparłam się autorytetami!!!

pozdrowienia:-))))))))

Konto zapomniane16-08-2007 22:26:12   [#23]

...

.
zgredek16-08-2007 22:28:00   [#24]
jakich???
zgredek16-08-2007 22:43:14   [#25]

może wyjaśnię:

nic się nie zmieniło w KN - wszystko jest aktualne - dalej pensum pedagoga ustala OP

i dalej godzina trwa 60 minut

więc zapytam, wcale nie złośliwie, o co chodzi z tym prostowaniem?

Mar jolka16-08-2007 22:45:06   [#26]

Karta Nauczyciela:

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2a i 4a, według następujących norm:

 
 
Lp.

 
 
Stanowisko - typ (rodzaj) szkoły

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych

1

2

3

1

Nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących
z grupami dzieci 6-letnich

 
25

2

Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami dzieci 6-letnich

 
22

3

Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących,
liceów profilowanych i liceów uzupełniających, przedmiotów
teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe,
w tym w szkołach specjalnych i szkolenia rzemieślniczego
w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych,
przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach
artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego

 
 
 
 
 
 
 
18

4

Nauczyciele kolegium nauczycielskiego, z wyjątkiem nauczycieli
kolegium języków obcych, kulturalno-oświatowego
i bibliotekarskiego

 
 
15

5

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
we wszystkich typach szkół

 
22

6

Wychowawcy świetlic szkolnych i półinternatów (z wyjątkiem
wychowawców świetlic szkół specjalnych), świetlic i klubów środowiskowych, w tym: profilaktyczno-wychowawczych
i terapeutycznych, wychowawcy młodzieżowych ośrodków socjoterapii

 
 
 
26

7

Wychowawcy internatów, burs, ogrodów jordanowskich,
świetlic dworcowych, stałych szkolnych schronisk młodzieżowych

 
30

8

Wychowawcy ośrodków szkolno-wychowawczych

28

9

Wychowawcy:
a) w placówkach socjalizacyjnych, zakładach
    opiekuńczo-leczniczych dla dzieci
b) w domach wczasów dziecięcych
    - w tym na zajęcia dydaktyczne
c) w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach
    poprawczych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach szkół
    specjalnych, placówkach interwencyjnych, rodzinnych
    ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, młodzieżowych
    ośrodkach wychowawczych, zespołach pozalekcyjnych zajęć
    wychowawczych zorganizowanych w zakładach opieki
    zdrowotnej, wychowawcy realizujący zajęcia w domach
    pomocy społecznej

 
 
26
26
10
 
 
 
 
 
 
 
24

10

Nauczyciele pałaców młodzieży, młodzieżowych domów kultury,
ognisk pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych placówek
specjalistycznych, międzyszkolnych ośrodków sportowych
prowadzących bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą
systemem pracownianym

 
 
 
 
18

11

Nauczyciele-bibliotekarze bibliotek szkolnych

30

12

Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznej

20

 

 To nie na tej podstawie ustalone jest pensum?
Fakir216-08-2007 22:46:38   [#27]

Coś nowego?!?!?

"Żem" zainteresowany też...

Pensum dzisiaj dla moich (ustalone przez OP) to 23 godziny...

Jak to słusznie - aczkolwiek z uporem maniaka - twierdzi Zgredek 60 minutowe godziny...

Choć dość głupio, no bo jak to podzielić przez pół...?

Fakir216-08-2007 22:48:29   [#28]

Boooooooooże..............

Nie mogę... Idę spać... Nie dzisiaj...

ZGREDEK - RATUJ :)))))

(nigdy nie myślałem, że to powiem :))))))))))

zgredek16-08-2007 22:49:46   [#29]

nie

na tej:

7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny określa:

 

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.

zgredek16-08-2007 22:50:27   [#30]
na pół 60 minut nie umiesz podzielić?
Mar jolka16-08-2007 22:56:46   [#31]
u nas mają psycholog i logopeda po 20h, myślałam więc że z tabelki :-).
Fakir216-08-2007 22:59:13   [#32]

60 minut umiem... Nawet na trzy... Ale ja mam 3 psychologów (x 23 godziny) półtora pedagoga (x 23 godziny) i to mam dzielić przez trzy oddziały w tym jeden dwuzmianowy wiedząc, że mam fizycznie 1 pedagoga i 2 psychologów (reszta rodzi, rodziła, będzie rodzić, wychowawcza, zdrowotna)...

To mi przypomina zadania o pociągach... Z punktu A do punktu B...........

zgredek16-08-2007 23:01:58   [#33]
Krzysztof - przecież to proste
Fakir216-08-2007 23:14:16   [#34]

Tak, wiem...

Jeśli do tego dodamy preferencje...

Jeśli dodamy predyspozycje...

I to, że w ciąży jest nie ta, którą zakładałem...

Proste jest jak ogon świński...

- - -

Będziesz w Poznaniu ?

zgredek16-08-2007 23:16:05   [#35]
nie - bom nauczyciel, a szefowa nie ma... pieniedzy?:-(
Fakir216-08-2007 23:29:13   [#36]

Nie rób mi tego...

Bardzo chciałbym Cię spotkać - face to face...

I na kawę (piwo, wino, inne...) zaprosić...

AnJa17-08-2007 08:33:43   [#37]
niby Wielkopolska, a gospodarka planowa leży

u nas jest niemożliwe, by w ciązy był inny nauczyciel, niż dyrektor założy
dyrlo17-08-2007 08:36:00   [#38]

;-)))) AnJa co Ty nas tak tępisz? My gospodarni itp. itd.

Nawet laptop chciałam wygospodarzyć ale ty "skąpy jesteSś. Wolisz wyrzucić niż mi go dać.

kasia117-08-2007 08:57:06   [#39]
U nas OP ustaliło, że pedagog ma 25 godzin i koniec.
AnJa17-08-2007 09:04:34   [#40]
a skąd

Wielkopolska kojarzy mi się wyłacznie pozytywnie

wprawdzie ta z 2 połowy XIX wieku, ale zawsze...
izabelamaciejka17-08-2007 10:52:51   [#41]
proszę mnie oświecić, bo czytam i nadal nie wiem, czy ze zrozumieniem - czy godzina pracy pedagoga szkolnego wynosi 60 min? a jeżeli tak, to gdzie jest to zapisane?
AnJa17-08-2007 11:36:30   [#42]
w układzie SI
izabelamaciejka17-08-2007 12:04:36   [#43]
ta odpowiedź też niczego nie wyjaśnia:-)))
ewa17-08-2007 13:05:31   [#44]

hmm

ale, to jedyna słuszna odpowiedź :-))
dyrlo17-08-2007 13:13:15   [#45]

Bo 45 minut na lekcję (czyli 1h) ma uczeń, potem ma przerwę. Nauczyciel ma przerwę bo uczeń ma przerwę (i to też nie każdą bo ma dyżury na różnych frontach) A pedagog ma być do dyspozycji tych uczniów no to przede wszystkim jak ten ma przerwę. Natomiast tak jak każdemu pracownikowi nalezy mu się 15 minut przerwy na śniadanie.

Tak jest u mnie (ale głowy nie daję, że się te 15 minut należy bo 20h : 5 = 4h). Moja przychodzi na 9.00 - 13.00 to chyba już po śnadaniu albo na 12.00 - 16.00 i tu ma gorzej bo to ni to przed obiadem ni to po. Ale to Ona te popołudnia tak wymysliła ja chciałam od 13.00 do 17.00 - dogadałyśmy się.

malmar1522-01-2011 20:28:17   [#46]

Pedagog i logopeda może pracować dłużej

Nie każda osoba zatrudniona w szkole ma czas pracy wyznaczony przez Kartę nauczyciela

Tak wynika z wczorajszego (11.01) wyroku Sądu Najwyższego (sygnatura akt I PK 153/10). Zajął się on pozwami dwóch nauczycielek zatrudnionych od wielu lat w Zespole Szkół Sportowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie.

http://www.rp.pl/artykul/592341_Pedagog-oraz-logopeda-moga-pracowac-dluzej-niz-nauczyciel.html

hanabi23-01-2011 13:37:31   [#47]

izabelomaciejko,teraz w nowym rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zapis


§ 13. 1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut,
a godzina zajęć specjalistycznych — 60 minut.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym
niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
malmar1523-01-2011 14:15:04   [#48]

hanabi,

izabelamaciejka pytała o to ponad 3 lata temu ;-)))

hanabi23-01-2011 20:47:34   [#49]

:)))))

o qrczę, rzeczywiście, zerknęłam na datę Twojego wpsiu

:)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]