Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Opinia o pracy dyrektora
strony: [ 1 ]
dorota s p19-01-2006 11:14:49   [#01]

 Do Rady Pedagogicznej wpłynęło pismo  z kuratorium z prośbą o przedstawienie na piśmie  opinii o pracy dyrektora w związku z zamiarem dokonania oceny jego pracy. Jak według Was powinna wyglądać odpowiedż? Nie chodzi mi o treść, raczej o strukturę. Czy opinia dotyczy wyłącznie okresu dyrektorowania, czy też wcześniejszych osiągnięć? Jakie obszary działań należy szczegółnie podkreślić? Czy  opinię podpisują wszyscy członkowie Rady? Jak obszerny powinien być to dokument? Będę wdzięczna za wszelkie rady, gdyż robimy to po raz pierwszy, a zależy nam aby nie popełnić błędów.

Kasia Gro19-01-2006 12:22:36   [#02]
W zeszłym roku moja RP też została poproszona o opinię o mojej pracy. Moja niepisana zastępczyni (prawa ręka, choć nie przyjaciółka) znalazła w różnych poradnikach dotyczących mierzenia ankietę na temat oceny pracy dydrektora. Po jej wypełnieniu przez n-li, polonistka opisała jej wyniki w formie opinii. Może też być samo zestawienie i jakieś podsumowanie.
sylwiaSZ19-01-2006 12:26:02   [#03]
gdzie znajdę taką ankietę??????
Kasia Gro19-01-2006 12:57:38   [#04]
Chwilę cierpliwości! Już moja polonistka szuka tej ankiety w swoim komputerze  i zaraz mi ją prześle meilem.
Kasia Gro19-01-2006 13:36:34   [#05]
wysłałam meilem
Beta19-01-2006 13:37:55   [#06]
Ja również jestem zainteresowana taką ankietą. Właśnie otrzymaliśmy pismo z kuratorium o przedstawienie opinii o pracy dyrektora i ja będę musiała po raz pierwszy w życiu taką opinie "stworzyć".
Beta19-01-2006 14:26:26   [#07]
A może do wymiany plików?
fisz219-01-2006 14:34:07   [#08]
A może tak: Zwołujesz radę pedagogiczną, odczytujesz prośbę o opinię, proponujesz prowadzenie posiedzenia koleżance, ona formułuje projekt uchwały rady pedagogicznej, że ta pozytywnie opiniuje pracę dyrektora (z uzasadnieniem lub bez, to zależy - ja proponuję bez), następuje głosowanie uchwały. Uchwałę przekazujesz kuratorowi i już. Uważam, że powinno być jak najmniej pisania. Pozdrawiam
Danar19-01-2006 16:34:09   [#09]
W zeszłym roku rada opiniowała moją pracę. Było, jak w # 08. W uchwale znalazło się też uzasadnienie dotyczące przede wszystkim pracy na stanowisku dyrektora.
DYREK19-01-2006 17:26:32   [#10]

warto zobaczyć

http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=160&d=2455

http://www.kuratorium.kielce.pl/dzial/rokszkolny/nadzor

http://www.edukator.net.pl/nadzor/ocena_pr/odn_ocena_pracy.html

dorota s p19-01-2006 23:29:12   [#11]
Bardzo wszystkim dziękuję
wiesia20-01-2006 07:11:36   [#12]
Ja równiż mam ten sam problem i bardzo proszę o ankiete.  Zgadzm się, że powinna być uchwała i ewentualnie uzasadnienie. Można również powierzyć prowadzenie części zebrania innemu nauczycielowi ale uchwałe musi przecież podpisać dyrektor (przynajmniej u mnie jest taki zapis w regulaminie rady)
fisz220-01-2006 08:26:14   [#13]
Nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby uchwałę podpisał dyrektor oraz wyjątkowo w tym przypadku, protokolant i prowadzący radę.
Józefina20-01-2006 08:33:08   [#14]
A dlaczego opinia o pracy dyrektora ma być uchwałą? Jaka jest tego podstawa prawna?
Józefina20-01-2006 08:43:23   [#15]

zasięnięcie opinii rady   o pracy dyrektora do dokonania jego oceny pracy w szkołach , gdzie nie powołano rady szkoły KN art. 6a, ust.7; UOSO art. 52, ust.2  Wklejam plik, który pomoże wam zredagować opinię.

pozdrawiam

Podstawa prawna oceny pracy dyrektora szkoły:

 • Art. 6a ust. 6 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357; z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194)
  Który stwierdza, że:
  Oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, dokonuje:
  1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, jeżeli organ prowadzący szkołę nie sprawuje nadzoru pedagogicznego, albo
  2. Organ prowadzący szkołę, jeżeli równocześnie sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą."
 • § 8 ust. 1 - 5 i § 9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1066; z 2001 r. Nr 131, poz. 1459)
  Określają:
  • Kto dokonuje oceny pracy i jaki jest podział ról
  • Kryterium oceny pracy dyrektora szkoły
  • Zadania ( obszary pracy dyrektora) podlegające ocenie
  • Zasięganie opinii
  • Procedurę oceniania
  • Procedurę odwołania od ustalonej oceny

Procedura oceniania pracy dyrektora szkoły

Kiedy?

W każdym czasie, nie wcześniej niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej.

Z czyjej inicjatywy?

 1. Własnej.
 2. Organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Organu prowadzącego szkołę.
 4. Rady szkoły( Rady Pedagogicznej. )
 5. Rady rodziców.

W jakim okresie?

 1. W okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 2. W przypadku oceny dokonywanej z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, rady szkoły lub rady rodziców powinniśmy otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na miesiąc przed terminem dokonania oceny.

Kto dokonuje oceny pracy?

 1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, jeżeli organ prowadzący szkołę nie sprawuje nadzoru pedagogicznego, albo
 2. Organ prowadzący szkołę, jeżeli równocześnie sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Jakie są kryteria oceny pracy dyrektora szkoły?

§ 8 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 02.11 2000r. ujmuje to w następujący sposób:
" Kryterium ceny pracy dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji zadań określonych w art.6, 7 i 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz art. 4 i 39 ustawy - ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych"

Jaki jest podział ról?

Wyżej wymienione rozporządzenie określa, że:

 1. realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 5 (dysponowanie środkami finansowymi) i ust. 3 (obowiązki dyrektora jako kierownika zakładu pracy) ustawy oraz art. 7 ust. 2 pkt 5 (zapewnienie warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych) Karty Nauczyciela dokonuje organ prowadzący szkołę,
 2. realizacji zadań wymienionych w art. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 2 i 7 (sprawowanie nadzoru pedagogicznego i organizowanie praktyk pedagogicznych) ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 ( odpowiedzialność za poziom dydaktyczny i wychowawczy szkoły) i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą,
 3. realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 ustawy (reprezentowanie szkoły na zewnątrz, opieka nad uczniami w celu harmonijnego i zdrowego ich rozwoju, realizowanie uchwał rady pedagogicznej, wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych) i w art. 6 oraz w art. 7 ust. 2 pkt 2 - 4 Karty Nauczyciela (realizowanie uchwał rady pedagogicznej, stwarzanie warunków do samodzielnej i samorządowej pracy uczniów, zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym) dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem prowadzącym, jeżeli organ prowadzący szkołę nie sprawuje nadzoru pedagogicznego.

Czyjej opinii oceniający mogą zasięgnąć?

 1. Z własnej inicjatywy właściwego doradcy metodycznego, a w przypadku braku takich możliwości - innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego.
 2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny obligatoryjnie zasięga opinii rady szkoły
  i organizacji związkowych działających w szkole.
 3. Wszystkie opinie powinny być wyrażone na piśmie.

Co dalej po zakończonych "wizytach"?

 1. Projekt oceny na piśmie, z którym się zapoznajemy stwierdzając własnoręcznym podpisem.
 2. W trakcie zapoznawania możemy przedstawić swoje uwagi i zastrzeżenia a nie później niż w ciągu trzech dni od daty zapoznania możemy je wnieść na piśmie.
 3. Podczas zapoznawania może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nas zakładowej organizacji związkowej.
 4. Ocena ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:
  • Ocena wyróżniająca
  • Ocena dobra
  • Ocena negatywna

Jaki jest finał przyjemny?

Otrzymujemy oryginał karty oceny pracy z zadawalającą nas oceną pracy a jej odpis zamieszczany jest w aktach osobowych.

Jaki jest finał nieprzyjemny?

 1. Odwołujemy się od ustalonej oceny w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia do organu, który tę ocenę ustalił.
 2. Odwołanie to rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:
  • Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą jako przewodniczący zespołu,
  • Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jeżeli organ prowadzący nie sprawuje nadzoru pedagogicznego,
  • Przedstawiciel rodziców wchodzących w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana - przedstawiciel rady rodziców,
  • Na wniosek ocenianego dyrektora szkoły - nauczyciel doradca metodyczny,
  • Na wniosek ocenianego dyrektora szkoły - przedstawiciel wskazanej przez niego organizacji związkowej.
 3. Ocena może być utrzymana lub ustalona nowa. Rozstrzygnięcia, co do oceny zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje przewodniczący zespołu.

Obszary pracy dyrektora szkoły podlegające ocenie

z podziałem na kompetencje organów oceniających

Organ prowadzący szkołę ocenia czy,

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny ocenia czy,

Organy w porozumieniu oceniają czy,

Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki,
  (39 ust. 1 pkt 5 UOSO)

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki,
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.
  (art. 39 ust. 3 UOSO)

Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

 • sprawuje nadzór pedagogiczny, (...)
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych
  (art. 39 ust. 1 pkt 2 i 7 UOSO)

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
(art. 4 UOSO)

Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

 • kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
  (art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 UOSO)

Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
(art. 6 KN)

Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

 • Zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
  (art. 7 ust. 2 pkt 5 KN
  )

Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

 • dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
  (art. 7 ust. 2 pkt 1 KN)

W ramach czasu pracy, (...), oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

 1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, (...),
 2. inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły,
 3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
  (art. 42 ust. 2 KN)

Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

 • Realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
 • tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
  (art. 7 ust. 2 pkt 2-4 KN)

Standardy i wskaźniki uwzględniane podczas oceny pracy dyrektora szkoły

(na podstawie zadań i wskaźników ich realizacji zawartych w Biuletynie Kuratorium Oświaty w Warszawie Nr 2 z 2001r.)

Lp.

Standard

Wskaźniki

1.

Dyrektor szkoły odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły/placówki.

Dyrektor szkoły realizuje zadania nauczyciela.

 • Diagnozuje środowisko uczniowskie;
 • Planuje i organizuje pracę pedagogiczną;
 • Opracowuje program rozwoju szkoły oraz program poprawy, /jeżeli zachodzi taka potrzeba/;
 • Planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły/placówki/;
 • Analizuje wyniki: promocji, egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych;
 • Monitoruje osiągnięcia uczniów
  (np. olimpiady, konkursy), ich oceny oraz realizację przez nauczycieli założeń dydaktycznych
  i wychowawczych szkoły;
 • Monitoruje sytuację wychowawczą
  w szkole;
 • Projektuje i organizuje współpracę z rodzicami uczniów i wychowanków;
 • Zapewnia warunki do kształcenia umiejętności kluczowych: języki obce, informatyka i inne:

2.

Dyrektor szkoły tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów.

 • Stwarza warunki do samodzielnego planowania działań edukacyjnych przez uczniów;
 • Stwarza warunki do samooceny pracy ucznia poprzez odpowiedzialną pracę dydaktyczną nauczycieli;
 • Umożliwia uczniom zdolnym rozwijanie zdolności naukowych, sportowych, artystycznych poprzez organizację dodatkowych zajęć;
 • Wspomaga uczniów mających trudności
  w nauce (np. współpraca z PPP i specjalistycznymi), organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w szkole;
 • Włącza do procesu dydaktyczno - wychowawczego uczniów niepełnosprawnych;
 • Dba o respektowanie w szkole uprawnień samorządu uczniowskiego;

3.

Dyrektor szkoły zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.

 • Rozpoznaje potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • Tworzy system wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
 • Motywuje i tworzy warunki do udziału nauczycieli w zewnętrznych formach doskonalenia;
 • Zapewnia opiekę nauczycielom rozpoczynającym pracę (opiekun stażysty);
 • Zapewnia prawidłowy przebieg stażu każdemu nauczycielowi;
 • Tworzy sprawny system przepływu informacji;
 • Opracowuje standardy, wskaźniki
  i kryteria oceny pracy nauczycieli;
 • Tworzy warunki do nowatorstwa pedagogicznego;
 • Zatrudnia nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami;

4.

Dyrektor szkoły realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady szkoły, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

 • Planuje i organizuje posiedzenia rady pedagogicznej;
 • Prowadzi rejestr uchwał i kontroluje ich realizację;
 • Przestrzega prawa i egzekwuje przestrzeganie go przez radę pedagogiczną i radę szkoły;
 • Uchyla uchwały rady pedagogicznej niezgodne z prawem;
 • Tworzy warunki do zespołowego działania;

5.

Dyrektor kieruje działalnością szkoły.

 • Organizuje pracę szkoły zgodnie ze statutem i arkuszem organizacyjnym oraz z wewnętrznymi regulaminami;
 • Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z przepisami prawa oświatowego;
 • Dba o sprawny obieg dokumentacji
  i system informowania;
 • Stwarza warunki do zespołowego współdziałania i zespołowego podejmowania decyzji;

6.

Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny.

 • Opracował organizację mierzenia jakości pracy szkoły ustalając sposób jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników;
 • Opracował harmonogram i obszary hospitacji diagnozujących;
 • Bada osiągnięcia edukacyjne uczniów, a ich wyniki wykorzystywane są w szkole do modyfikacji pracy nauczycieli i uczniów;
 • Zasięga opinii uczniów i rodziców o ich oczekiwaniach wobec szkoły;
 • Gromadzi informacje o pracy nauczycieli;

7.

Dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

 • Zapewnia opiekę psychologiczno - pedagogiczną;
 • Diagnozuje środowisko uczniowskie w zakresie zagrożeń uzależnieniami;
 • Tworzy bezpieczne warunki przebywania uczniów w szkole;
 • Udziela pomocy socjalnej dzieciom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej:

8.

Wykonuje inne zadania

 • Zależą od specyfiki szkoły.
fisz220-01-2006 08:45:59   [#16]
A jaka jest podstawa prawna żeby nie była. A w jaki sposób rada ma przedstawić swoją opinię jeżeli liczy kilkadziesiąt osób?
Józefina20-01-2006 09:12:29   [#17]

No własnie w formie opinii . Niezależnie ilu członków ma rada.

Opiniowanie pracy dyrektora to nie jest kompetencją stanowiącą , innymi słowy :opiniowanie pracy dyrektora nie wynika z nadanych radzie uprawnień kompetencyjnych w celu wykonania  w uchwale. Ma uprawnienia do wydania opinii w sprawie.

ewa4521-01-2006 20:57:23   [#18]

opinia o pracy dyrektora

Witam!

jakiś cas temu miałam ocenę pracy jako dyrektora. Wizytator poprosił o opinię Radę pdagogiczną, radę rodziców i związki zawodowe.

Chyba tylko oswiata jest chora w swoich przepisach lub .... w zwyczajach.

czyłam się podle i byłam zażenowana sytuacją.

jak moi podwładni mogą opiniować moją pracę. Relację dyrektor-podwładny nie zawsze są przyjemne a często decyzję dyr. nie zadawalają wszystkich pracowników. moim zdaniem tylko organ prowadzacy i nadzorujacy ma prawo oceniać i opinować moją pracę jako dyrektora. opinię można wyrobić sobie odwiedzając placówkę.

skłoniam się do opinii od Rady Rodziców, natomiast do związków zawodowych już nie - przecież  z założenia są to dwie grupy nie przepadajace za sobą a poza ty nie należę do nich.

Leszek21-01-2006 21:33:16   [#19]

Ewo RP opiniuje tylko wtedy kiedy w szkole nie działa Rada Szkoły...

a poza tym musisz tu zostać przy przepisach, zwyczajem nie jest pytanie tylu gremiów...

tylko zgodnie z przepisem, chorym czy nie chorym... ale przecież wszyscy chcą aby rzeczy szły zgodnie z prawem...

pozdrawiam

Leszek21-01-2006 21:36:41   [#20]

Józefino, RP jako organ kolegialny może wypowiadać się tylko poprzez uchwały...

pozdrawiam

Uśka21-01-2006 22:03:47   [#21]

Leszku tylko w formie uchwały?

Czy we wszystkich przypadkach RP podejmuje uchwały jeżeli opiniuje ??

Zgodnie z uoso:

 

. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 
Czy opinia nie może być wyrażona poprzez głosowanie bez podejmowania uchwały?
Kilka lat temu uzyskałam od prawnika informację, że jeżeli ustawa nie stwierdza, że opinia ma być w formie uchwały to może być ale nie musi.
Proszę również o Wasze wypawiedzi .
Pozdrawiam
Leszek22-01-2006 11:13:20   [#22]

Uśko , zwróć uwagę, że to nie wszystkie opinie przypisane RP - w sumie można naliczyć ich coś z 18...

i zwróć uwagę, że cytowany przez Ciebie art. 41 ust. 2 zawiera zwrot "... w szczególności:" czyli ustawa nie zamknęła katalogu opinii...

RP jak wszystkie ciała kolegialne - zacytuję tu prof. Janusza Borkowskiego (twórcy komentarzy do przepisów prawa administracyjnego): 

"... organy kolegialne funkcję orzekania w sprawie administracyjnej indywidualnej wykonują przez podejmowanie uchwał. Tylko bowiem w tej formie może być wyrażone stanowisko wieloosobowego organu, stanowiące o załatwieniu sprawy..."

i Uśko poprzez głosowanie podejmowana jest uchwała jako forma spisania tego co przegłosował organ kolegialny jakim jest RP...

pozdrawiam

Uśka22-01-2006 12:53:35   [#23]

Tak, wiem

że nie przywołałam wszystkich opinii...

Ale Leszku z Twojego # 22 wynika ( przynajmniej ja tak odbieram) że każda opinia RP powinna być w formie uchwały. A mnie uczono na doskonaleniach że nie koniecznie...

Pozdrawiam. I dziękuję.

Leszek22-01-2006 13:22:57   [#24]

możesz załączyć opinię do uchwały...

polecam tu wyjaśnienia A. Jeżowskiego na temat załączników w aktach prawnych...

pozdrawiam

fisz223-01-2006 13:20:20   [#25]
Dzieki Leszku za to, że cierpliwie wszystko tłumaczysz. Zgadzam się Tobą w 100%. Ja też usiłowałem to powiedzieć.
Basik13-02-2006 16:05:25   [#26]
Kasia Gro - wysłałam Ci wiadomość na priva. Zerknij do swojej skrzynki
lesiu13-02-2006 16:46:58   [#27]

A jak powinno wyglądać głosowanie nad opinią?

U nas wicedyrektor opracował taką opinię, przeczytał ją na radzie, a następnie była ona jawnie głosowana. Jedna osoba się wstrzymała (wszyscy byli za) i miała z tego powodu małe nieprzyjemności...
Leszek13-02-2006 17:35:58   [#28]

tryb głosowania może zostać w sprawach osobowych ustalony jako tajny...

może być - jak to robicie - jawny...

wszystko zależy od uregulowania w regulaminie rp...

pozdrawiam

Annax13-02-2006 19:26:22   [#29]

opinia

Jakiś czas temu i my tworzyliśmy takową opinę. Została napisana, odczytana radzie pedagogicznej, nikt nie zgłosił żadnych uwag. Była to opinia dość rozwinięta. Obejmowała cały okres kariery zawodowej dyrektora - bardzo króciutko, prawie sygnalnie, a bardzo obszernie czas jego dyrektorowania u nas. I na pewno  nie odbyło się to w trybie uchwały rady pedag. Rada zwyczajnie WYRAZIŁA swoją opinę. Wiem, że wówczas także zz dołączały swoją opinę.
Leszek13-02-2006 19:40:16   [#30]

może nie śmiał zgłosić... resztę uwag jak #19, 20, 22, 24

pozdrawiam

Tadek13-02-2006 19:51:57   [#31]

opinia

Może się ktoś podzielić wzorem uchwały i opini o pracy dyrektora - będę wdzięczny.
Annax13-02-2006 21:27:37   [#32]
Nie śmiał nikt zgłosic? No cóż Leszku, mogło być i tak... ale u nas raczej zawsze znajdzie sie ktoś odważny gdy jest taka potrzeba. Widocznie nikt nie widział takowej... :)))
beera13-02-2006 21:30:31   [#33]
może po prostu nie wiedzieli, ze opinię wydaje się Uchwałą?
Noel13-02-2006 22:49:27   [#34]

8 stycznia prosiłem radę o wyrażenie opinii w sprawie mojej pracy ,opinia  na prośbę organu prowadzacego w związku z zamiarem powierzenia funkcji dyrektora na koleją kadencję, na radzie powołałem komisję skrutacyjną, która przeprowadziła tajne głosowanie wykorzystując karty do głosowania, na kórych były trzy możliwości,  opinia pozytywna, opinia negatywna oraz nie mam zdania, do organu prowadzącego przesłałem protokół

Konto zapomniane14-02-2006 16:17:59   [#35]
Ja także bardzo proszę, o ile jest to możliwe, o podzielenie się ze mną wzorem uchwały i opinii o pracy dyrektora. Jednocześnie  proszę o wzór ankiety służącej ocenie  pracy dyrektora. Dziękuję.
Dżoana14-02-2006 17:09:17   [#36]
Ja też nieśmiało poproszę o ankietę.
Z góry dziękuję :-)
AnJa14-02-2006 19:55:12   [#37]
Ja rozumiemm - jak się człek trochę przypatrzy, to mu się różnie wydawać może.

Ale trzeba naprawdę wyjątkowo dużo złej woli, żeby sądzić, że bolszewizm w Polsce panuje.

Więc może spróbujcie nie oceniac dyrektorów na potrzeby opinii wyrażanej przez RP przy pomocy ankiety?

...
Podobało mi się rozwiązanie noela z postu 34.

A jeśli to ma byc opinia (nie ocena!) opisowa - to materiał z postu józefiny (15) daje ogromne pole do popisu.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]