Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Skreślenie ucznia - szkoła ponadgimnazjalna
strony: [ 1 ]
AndrzejK10-01-2006 11:26:56   [#01]
Uczeń schwytany na rozprowadzeniu i też zażywaniu narkotyków. O zaistnialym fakcie zglosilem policji - trwa postępowanie,ktore jest dość długie. Delikwent skończy we wrześniu 18 lat. W statucie mam zapis o skreśleniu ucznia gdy rozprowadza czy tez zażywa narkotyki, ale czy nie popelnię błędu? Czy zapis o nieskreśleniu ucznia nie mającego 18 lat dotyczy tylko gimnazjalisty?
Joanna10-01-2006 11:32:54   [#02]
skreślaj tylko dobrze uzasadnij
DYREK10-01-2006 14:22:54   [#03]
Zobacz tu: http://www.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id=3540&idg=1&idp=0
DYREK10-01-2006 14:27:28   [#04]

to z tej strony

KO/2005-03-11

Zawieszenie w prawach ucznia

Skreślanie ucznia z listy uczniów
 
Tryb postępowania w wypadku skreślenia ucznia z listy uczniów

   Szkoła, zgodnie z ustawą o systemie oświaty (zwana dalej ustawą) pełni nie tylko funkcje dydaktyczną, lecz również opiekuńczo-wychowawczą. Skreślenie ucznia z listy uczniów powinno zatem być stosowane wyjątkowo, w szczególnych przypadkach, po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (III CZP 84/92) skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w formie decyzji administracyjnej. W związku z tym przy podejmowaniu takiej decyzji obowiązuje procedura zgodna z kodeksem postępowania administracyjnego.
W sytuacjach, wymagających skreślenia ucznia z listy uczniów należy zachować następujący tok postępowania:
1. Sporządzić notatkę służbową o zaistniałym incydencie, załączając ewentualnie protokół zeznań świadków – art. 14 KPA (zasada pisemności).
2. Sprawdzić czy dany czyn został uwzględniony w statucie szkoły jako przypadek, który upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu – art. 39 ust. 2 oraz art. 60 ust. 1 pkt 7) ustawy o systemie oświaty.
3. Zebrać wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie i wyjaśnienia stron (także rodziców ucznia).
4. Zwołać zebranie rady pedagogicznej (zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej).
5. Poinformować ucznia o jego prawie do wskazania rzeczników obrony (np. wychowawca lub pedagog szkolny), którzy mają obowiązek przedstawić rzetelnie nie tylko uchybienia w postępowaniu ucznia ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące. Wyniki w nauce nie są podstawą do skreślenia z listy uczniów - § 18 ust. 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ....
 Należy wziąć także pod uwagę zapis § 12 ust. 5 Rozporządzenia jw., tj. „oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania”. 
6. Przedyskutować na zebraniu rady pedagogicznej czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy uczeń był wcześniej karany mniejszymi karami statutowymi i przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze oraz czy udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7. Sporządzić protokół z zebrania rady pedagogicznej, uwzględniający wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały.
8. Zgodnie z art. 61 kpa wszcząć postępowanie w tej sprawie, zawiadomić o tym rodziców (uczniów) oraz poinformować ich o prawie wglądu w dokumentację sprawy.
9. Podjąć uchwałę dotyczącą danej sprawy (zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej) – stanowiący charakter uchwały o skreśleniu obliguje dyrektora szkoły do rozliczenia się przed radą pedagogiczną ze sposobu jej wykonania – art. 41 ust. 1 ustawy.
10. Przedstawić treść uchwały samorządowi uczniowskiemu celem sformułowania pisemnej opinii samorządu uczniowskiego w tej sprawie - art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Opinia  ta nie jest wiążąca dla dyrektora, lecz bez niej decyzja jest nieważna.
11. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej oraz własnego postępowania sprawdzającego zgodność uchwały z przepisami prawa (art. 41 ust. 3 ustawy) dyrektor szkoły podejmuje decyzję.
12. W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów sformułować decyzję zgodnie z wymogami kodeksu postępowania administracyjnego – decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów powinna zawierać uzasadnienie, zarówno faktyczne jak i prawne - art. 107 KPA.
13. Dostarczyć decyzję uczniowi lub jego rodzicom (jeżeli uczeń nie jest pełnoletni) – KPA, Rozdział 8 Doręczenia - data odbioru pisma umożliwia sprawdzenie dotrzymania terminu ewentualnego odwołania od decyzji.
14. Wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie lub natychmiast jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności – rygor natychmiastowej wykonalności obwarowany jest przepisem art. 108 KPA.
15. W przypadku wniesienia odwołania wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania przez instancję odwoławczą.

Zawieszenie w prawach ucznia

Niedopuszczalne jest zawieszanie uczniów szkół (zarówno publicznych jak i niepublicznych) w ich obowiązkach. Powyższe pozostaje w sprzeczności z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy, uniemożliwia bowiem realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Statut szkolny nie może być sprzeczny z polskim i międzynarodowym prawem w zakresie praw człowieka, obywatela, praw dziecka i ogólnymi normami państwa demokratycznego. Tak więc wszelkie zapisy w statutach szkół, które utożsamiają zawieszenie w prawach ucznia z ograniczeniem praw ucznia do uczęszczania do szkoły – jako niezgodne z prawem powinny zostać zmienione.

Regulacje prawne dotyczące skreślenia ucznia z listy uczniów

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz.2572, ze zmianami)
Art. 15.
1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
Art. 31
Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności:
5) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów KPA:
b) w stosunku do dyrektorów szkół – w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów.
Art. 39.
2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
2a. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.
Art. 41.
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów
Art. 60 ust. 1 pkt. 7 (szkoły publiczne)
Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać:
prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki. 
Art. 84. ust 2 pkt. 5 (szkoły niepubliczne)
Statut szkoły lub placówki powinien określać:
prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki.

WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społ. z dnia 9 listopada 2001 r. III RN 149/2000

W wypadku, gdy rodzice (opiekunowie prawni) dziecka objętego obowiązkiem szkolnym dokonali dobrowolnego wyboru odpłatnego trybu realizacji tego obowiązku w niepublicznej szkole podstawowej, a następnie nie wywiązują się wobec szkoły niepublicznej z przyjętego na siebie obowiązku opłaty kosztów nauki świadczonej na rzecz ich dziecka (tzw. czesnego), dyrektor szkoły niepublicznej nie jest związany ograniczeniem ustawowym wynikającym z art. 39 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.) i może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczniów szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty). Jest jednakże obowiązany poinformować o tym dyrektora szkoły publicznej, w której obwodzie dziecko mieszka, w celu umożliwienia skutecznego sprawowania kontroli dopełnienia przez rodziców zapewnienia dalszej realizacji obowiązku szkolnego dziecka (art. 16 ust. 6 w związku z art. 19 ust. 1 i art. 18 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).

 wz. Podkarpackiego 
   Kuratora Oświaty

Jolanta Tudrój-Darska
      I Wicekurator

 Wzór decyzji - plik MS Word

 

WZÓR DECYZJI

w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów

MIEJSCOWOŚĆ, .......................200.. r.

(Nazwa organu i adres,

np. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

ul. ....,

kod, miejscowość)

D E C Y Z J A nr ....... /200...

Na podstawie art. 39 ust. 2 w związku z art. 41 ust 1 pkt 5) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572, ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071, ze zm.) oraz  art.(§) ....... statutu (nazwa szkoły)..............., uchwały rady pedagogicznej .................................. nr .......... z dnia ............. 200.. r. w sprawie skreślenia  (imię i nazwisko ucznia) ........................................., po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rozpatrzeniu sprawy

 

skreślam

z dniem .............. 200... r. z listy uczniów (nazwa szkoły) ........................

(imię i nazwisko ucznia) ......................................... (data urodzenia) .........................

 

 (Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na .............................................................................)*

Uzasadnienie

faktyczne – opis zdarzenia lub zdarzeń, zachowań lub zaniechań ocenianych negatywnie, ze wskazaniem dowodów, np. oświadczeń, zeznań, protokołów, innej dokumentacji, także zewnętrznej) ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej, z przytoczeniem przepisów prawa, zwłaszcza ustawy i statutu) ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

 

(Od niniejszej decyzji (oraz rygoru natychmiastowej wykonalności)* przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

....................................................

(podpis i pieczęć dyrektora)

 

Otrzymują:

Uczeń (pełnoletni)

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia

 

*) Decyzji może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony – art. 108 KPA. Rygor ten może być nadany odrębnym postanowieniem, na które służy zażalenie – art. 108 § 2 KPA.

 

 

 

 

 

Opracowanie – Urszula Pelczar, Beata Streb, Leszek Morąg, Marek Soja na podstawie materiału Magdaleny Wantoła -mazowieckiego rzecznika praw ucznia (Gazeta Szkolna Nr 6/99)

 

 

 

AndrzejK11-01-2006 13:57:37   [#05]

wątpliwości.....

Czy tak ? Nieskończone 18 lat u gimnazjalisty nie można go skreślić. Jeśli jednak jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej i nie ma skończone 18 lat a narozrabia można go skreślić oczywiście przy zachowaniu procedur, które są w statucie.

DYREK11-01-2006 14:07:42   [#06]

UoSO

Art. 15. 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

krasnoludek zadyszek11-01-2006 18:28:15   [#07]
Też mam watpliwości, znam ten cytowany wyżej przepis, ale nie do końca wiem, jak go interpretować. Czy ktoś wie na pewno? Bo na razie widzę tu jakąś subtelną sprzeczność jednak.
Bo niby uczyć sie trzeba tylko do końca gimnazjum, ale jednocześnie trzeba też do 18 lat, czyli co począć z 17latkiem w LO, jeśli zasługuje na skreślenie? Wolno? Czy trzeba szukac mu innej szkoły, która go przyjmie?
marmen11-01-2006 19:39:17   [#08]
Dokładnie mam taką samą wątpliwość jak Krasnoludek, którego pozdrawiam za wnikliwą interpretację naszego  prawa -:)
DYREK11-01-2006 20:09:50   [#09]

Od rozpoczęcia pierwszej klasy w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum trwa obowiązek szkolny.

Natomiast po ukończeniu gimnazjum jest to obowiązek nauki. Obowiązek nauki kończy się w wieku 18 lat.

Obowiązek nauki do ukończenia 18 roku życia spełnia się  przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej albo w formach pozaszkolnych.

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 lat.

W/g mnie można skreślić ucznia ( 16 - 18 lat ) szkoły ponadgimnazjalnej zapewniając mu możliwość nauki w innej szkole lub w formach pozaszkolnych ( zadanie gminy ).

zgredek11-01-2006 20:17:27   [#10]

W/g mnie można skreślić ucznia ( 16 - 18 lat ) szkoły ponadgimnazjalnej zapewniając mu możliwość nauki w innej szkole lub w formach pozaszkolnych ( zadanie gminy ).

szkołą ponadgimnazjalną jest zasadnicza szkoła zawodowa, gdzie uczą się młodociani pracownicy skierowani na naukę przedmiotów ogólnokształcących przez zatrudniających ich pracodawców

pracodawca rozwiązuje umowę o pracę z młodocianym, przez co rozwiązuje umowę ze szkołą, która młodocianego kształciła (tak w dużym skrócie)

młodociany ma lat 16 i pół

dlaczego szkołama młodocianemu zapewniać? i co?

fredi13-12-2007 22:54:50   [#11]
6. Przedyskutować na zebraniu rady pedagogicznej czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy uczeń był wcześniej karany mniejszymi karami statutowymi i przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze oraz czy udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7. Sporządzić protokół z zebrania rady pedagogicznej, uwzględniający wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały.
8. Zgodnie z art. 61 kpa wszcząć postępowanie w tej sprawie, zawiadomić o tym rodziców (uczniów) oraz poinformować ich o prawie wglądu w dokumentację sprawy.
9. Podjąć uchwałę dotyczącą danej sprawy (zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej) – stanowiący charakter uchwały o skreśleniu obliguje dyrektora szkoły do rozliczenia się przed radą pedagogiczną ze sposobu jej wykonania – art. 41 ust. 1 ustawy.


kiedy realizować pkt 8 (w czasie rady pedagogicznej ?)
bogna13-12-2007 23:15:51   [#12]

nie...

postępowanie administracyjne prowadzi dyrektor - on wszczyna postępowanie i on wydaje decyzję,

działania RP są jednym z elementów prowadzonego postępowania

fredi13-12-2007 23:20:14   [#13]
pomyliłem watki
http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27405&ux=485&p=627905#post627905

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]