Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zbiór arkuszy ocen
strony: [ 1 ]
cynamonowa28-06-2005 10:09:14   [#01]
Napiszcie proszę czy stosujecie jeszcze zbiorcze arkusze ocen. Znam różne opinie na ten temat.
krzycho28-06-2005 17:03:04   [#02]

przepisy

to po co Leszek robi tę ciężką robotę za nas dając gotowe teksty jednolite, jak wystarczy mieć kilka opinii. :)

pozdrawiam

krzycho28-06-2005 17:13:23   [#03]

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 19 lutego 2002 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

(Dz. U. Nr 23, poz. 225)

(Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 107, poz. 1003)

12. 1. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia. Wzór arkusza ocen ucznia określają odrębne przepisy.

2. Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach zebrań rady pedagogicznej i informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum bądź o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano.

3. W klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny końcoworoczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen.

4. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia.

5. Oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania, klasę i miesiąc urodzenia ucznia wypełnia się słowami w pełnym brzmieniu. W rubryce, która nie jest wypełniana, wpisuje się poziomą kreskę, a w przypadku gdy kilka kolejnych rubryk nie jest wypełnianych, można je przekreślić ukośną kreską, przy czym w pierwszej i ostatniej wolnej rubryce wpisuje się poziome kreski. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych, wpisuje się "zwolniony/a".

6. W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i jego odpisu, duplikatu świadectwa, o udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia.

7. W arkuszu ocen ucznia wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.

8. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen ucznia.

9. Wpisów do arkusza ocen ucznia można dokonywać pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym.

10. Dyrektor szkoły specjalnej zorganizowanej w:

  1)  zakładzie opieki zdrowotnej, w tym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,

  2)  jednostce pomocy społecznej

przesyła dyrektorowi szkoły, do której dziecko wraca, pisemną informację o wynikach nauczania i zachowaniu uzyskanych przez dziecko w czasie pobytu w szkole specjalnej, jeżeli w tym okresie dziecko nie było klasyfikowane.

§ 13. (1) 1. Szkoła zakłada księgi arkuszy ocen.

2.  W szkole dla dzieci i młodzieży księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę. Na pierwszej stronie księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację: "Księga arkuszy ocen uczniów urodzonych w .... roku".

3. W szkole dla dorosłych księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen słuchaczy, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę. Na pierwszej stronie księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację: "Księga arkuszy ocen słuchaczy, którzy ukończyli lub opuścili szkołę w roku szkolnym ....".

4. Na końcu księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację:

  1)  w szkole dla dzieci i młodzieży:

"Księga zawiera:

             1) .............. arkuszy ocen uczniów,                 (podać liczbę)                 którzy ukończyli szkołę,              2) .............. arkuszy ocen uczniów,                 (podać liczbę)                 którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę.",

  2)  w szkole dla dorosłych:

"Księga zawiera:

             1) .............. arkuszy ocen słuchaczy,                 (podać liczbę)                 którzy ukończyli szkołę,              2) .............. arkuszy ocen słuchaczy,                 (podać liczbę)                 którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę.".

Adnotację na końcu księgi arkuszy ocen opatruje się pieczęcią szkoły oraz pieczątką i podpisem dyrektora szkoły.

cynamonowa28-06-2005 20:15:56   [#04]

do krzycha

Wiem, że LESZEK JEST WIELKI ale wolałam sie upewnić,Gdyby wszystko było tak oczywiste to forum przestałoby istnieć
beera28-06-2005 20:39:50   [#05]

i masz rację Violu

Zbiorcze arkusze ocen nie są dokumentem wymaganym przez przepisy prawa ale to wcale nie znaczy, ze jest zakaz ich stosowania dla jakis doraźnych potrzeb, jesli jest taka potrzeba.

Stąd pewnie rózne opinie - niektorzy stosuje je widząc taką potzrebę, inni nie stosują.

rzewa28-06-2005 21:00:08   [#06]

właśnie :-)

Ja stosuję i dokładam do księgi ocen zbiorówki innych roczników (bo zbiorówki robię rocznikami) - tak, że każda księga ocen zawiera listy wszystkich uczniów młodszych od uczniów, których arkusze ocen księga zawiera.

Łatwiej mi potem wyłapać tych co odeszli lub przyszli i kiedy ten fakt miał miejsce... No i łatwiej mi znaleźć potem pojedynczego ucznia, gdy nie znam jego roku urodzenia.

cynamonowa28-06-2005 21:05:31   [#07]
 dzięki dziewczyny, panowie jacyś nerwowi

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]