Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wydłużenie etapu edukacyjnego
strony: [ 1 ]
aaga06-06-2005 22:48:02   [#01]
Serdecznie proszę o pomoc. Kompletnie nie mam pojęcia jak wydłuża się uczniowi upośledzonemu etap edukacji. Kiedy można to uczynić i jaka jest procedura. Będę wdzięczna za każdą uwagę.
Fred07-06-2005 07:22:48   [#02]

Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U. Nr 15, poz. 142, z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 137, poz. 1155 z 2002 roku; Dz.U. Nr 39, poz. 337 z 2002 roku; Dz.U. Nr 116, poz. 1093, z 2003 roku; Dz.U. Nr 43, poz. 393 z 2004 roku:

dla uczniów niepełnosprawnych można wydłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych (ze wszystkich lub niektórych przedmiotów) - z punktu widzenia kształcenia integracyjnego wskazane jest tu organizowanie tzw. ciągów edukacyjnych, by uczeń niepełnosprawny, przy wydłużonym etapie kształcenia, miał gdzie realizować swój program (najkorzystniej także w oddziale integracyjnym, nie zaś w dużej klasie bez wsparcia nauczyciela - specjalisty). Wydłużenie etapu edukacyjnego nie jest tożsame z powtarzaniem danej klasy! Winno być uzgodnione z rodzicami ucznia niepełnosprawnego, dobrze jest także zasięgnąć opinii specjalistów z poradni psychologiczno - pedagogicznej. Uczeń niepełnosprawny, któremu wydłuża się etap kształcenia, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły właśnie z uwagi na to wydłużenie. Decyzję o wydłużeniu danemu uczniowi niepełnosprawnemu etapu kształcenia podejmuje się uchwałą Rady Pedagogicznej, najczęściej w trakcie jego trwania. Dla ucznia, któremu wydłuża się etap kształcenia, konieczne jest napisanie programu edukacyjnego na wydłużony rok szkolny, uwzględniając jego potrzeby i możliwości rozwojowe oraz różne rozwiązania organizacyjne;

W porządku posiedzenia w sprawie klasyfikowania ujmujesz odrębny punkt dotyczący podjęcia Uchwały R.P. w sprawie wydłużenia o 1 rok etapu edukacyjnego dla danego ucznia. Najwygodniej, jeśli z taką prośbą zwrócą się sami rodzice i uzyskają odpowiednią opinę z ppp. Uczeń taki nie podlega trybowi klasyfikowania.

Barla07-06-2005 11:33:47   [#03]
Mały dodatek: decyzję podejmuje dyrektor na podstawie uchwały RP.
danucha07-06-2005 13:06:47   [#04]

nie jest tożsame z powtarzaniem

a skoro tak to mam pytanie :Czy uczeń może realizować ten wydłużony rok  w tej samej grupie klasowej, która będzie już w drugiej klasie ?Czy też lepiej kiedy dołączy do nowej grupy(pierwszej klasy)

Mam taki przypadek w klasie pierwszej. Poradnia zaleca wydłużenie ,rodzice nawet zgodni.Byłoby lepiej jesli chodzi o nauczanie aby przerabiał to z klasą pierwszą,ale zmiana nauczyciela i dzieci może źle na niego wpłynąć.

Poradźcie coś.

Fred07-06-2005 15:16:00   [#05]

konieczne jest napisanie programu edukacyjnego na wydłużony rok szkolny, uwzględniając jego potrzeby i możliwości rozwojowe oraz różne rozwiązania organizacyjne

Nie podlega klasyfikowaniu, nie otrzymuje świadectwa, nie powtarza klasy. Tzn., że dla takiego ucznia b.r. rok szkolny, w którym uczęszcza do I klasy, zakończy się dopiero za rok. A jak za rok, to znaczy, że przez cały następny rok będzie uczniem klasy I.

Ale możliwe jest zastosowanie różnych rozwiązań organizacyjnych, korzystnych dla rozwoju dziecka.. Tak myślę, ale sam przekonywałbym rodziców, by dziecko uczęszczało jednak do klasy I..

Mam dziecko, któremu po raz drugi zostanie wydłużony o 1 rok szkolny etap edukacyjny, ale ma nauczanie indywidualne, więc nie ma problemu organizacyjnego.

andrzejkowa07-06-2005 15:35:45   [#06]

:-)

Wydłużenie etapu edukacyjnego nie jest tożsame z powtarzaniem danej klasy! tak napisaliście wcześniej.Jak wytłumaczyć to rodzicom skoro w praktyce, ich dziecko na drugi rok będzie w klasie z innymi dziećmi?

Slaw20-06-2007 11:46:47   [#07]
Czy może to wyglądać tak:

Uchwała nr .../06/07
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w .............
z dnia ............

w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego

Na podstawie Na podstawie § 3 ust. 7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami)
Rada Pedagogiczna postanawia:
1.
Wydłużyć o jeden rok etap edukacyjny uczniowi klasy ............... .........................
2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
3
Uchwała wchodzi w życie z dniem .......................

Przewodniczący RP


A następnie:

........., dnia ................................
DECYZJA NR ............/...............
w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego
Na podstawie § 3 ust. 7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami)
wydłużam o jeden rok etap edukacyjny

uczniowi klasy ............................  ...................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)
Szkoły Podstawowej w Ponikach ur. ......................................................... .
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Kuratorium Oświaty – Delegatura w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.______________________________________________________________________
Slaw20-06-2007 11:47:52   [#08]
Czy może to wyglądać tak:

Uchwała nr .../06/07
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w .............
z dnia ............

w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego

Na podstawie Na podstawie § 3 ust. 7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami)
Rada Pedagogiczna postanawia:
1.
Wydłużyć o jeden rok etap edukacyjny uczniowi klasy ............... .........................
2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
3
Uchwała wchodzi w życie z dniem .......................

Przewodniczący RP


A następnie:

........., dnia ................................
DECYZJA NR ............/...............
w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego
Na podstawie § 3 ust. 7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami)
wydłużam o jeden rok etap edukacyjny

uczniowi klasy ............................  ...................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)
Szkoły Podstawowej w Ponikach ur. ......................................................... .
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Kuratorium Oświaty – Delegatura w ....... w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.______________________________________________________________________
Leszek20-06-2007 11:54:41   [#09]
zastanów się Slaw czy Twoja decyzja musi być decyzją administracyjną?
pozdrawiam
Slaw20-06-2007 12:24:31   [#10]
Masz rację. Nigdzie takiego wymogu nie ma. Dziękuję i pozdrawiam.
agda20-06-2007 13:44:00   [#11]
podając podstawę prawna napisałam też: Na podstawie art.22 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami ) i potem rozporządzenie. Przesadziłam?
Leszek20-06-2007 14:37:18   [#12]
myslę, ze byłaś zapobiegliwa...
:-)
pozdrawiam

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]